Test z rachunkowoĹci, Egzaminy'z Rachunkowość Finansowa. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, WSE
jola_cyranowska
jola_cyranowska

Test z rachunkowoĹci, Egzaminy'z Rachunkowość Finansowa. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, WSE

DOC (75 KB)
3 str.
4Liczba pobrań
402Liczba odwiedzin
Opis
test rachunkowosc
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

TEST Z RACHUNKOWOŚCI

1. Ile wyniesie wynik netto, jeśli zysk brutto z działalności gospodarczej wynosi 6000 przychody finansowe 400; koszty finansowe 200 podatek dochodowy 40% straty nadzwyczajne 500, zysk nadzwyczajny 1000 przychody ze sprzedaży produktów 100

a) 4020 b) 3600 c) 3900 d) 4080

2. Majątek trwały to m.in.: a) inwestycje, wartości niematerialne i prawne, zapasy b) wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku trwałego c) wartości niematerialne i prawne, należności krótkoterminowe

3. Która z niżej podanych operacji zmieni sumę bilansową? a) wypłata dywidendy b) przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału własnego c) zakup gotówkowy towaru

4. Papiery wartościowe wykazane w „Finansowym majątku trwałym” spółki są: a) własnymi papierami wartościowymi tej spółki b) obcymi papierami wartościowymi tej spółki c) nie powinny być ujęte w tej grupie majątkowej

5. Zasada współmierności dotyczy a) aktywów i zobowiązań b) środków trwałych i amortyzacji c) kosztów i przychodów

6. Przychody oznaczają a) cenę sprzedaży netto dóbr i usług b) koszty wytworzenia sprzedanych dóbr c) stan należności od odbiorców dóbr i usług

7. Wielkość gotówkowego udziału wspólnika do majątku spółki wymaga zaksięgowania a) Dt Kasa Ct Kapitał udziałowy b) Dt Finansowy majątek trwały Ct kapitał udziałowy c) Dt Kasa Ct Zobowiązania

8. Konto „przychody finansowe” wykazuje na koniec roku po zamknięciu ksiąg: a) saldo Dt b) saldo Ct c) nie ma salda

9. Największą wartość bilansową zapasu końcowego towarów w warunkach inflacji daje metoda wyceny: a) LIFO b) FIFO c) ceny przeciętnej

10. Środki trwałe w bilansie wycenia się według a) wartości początkowej b) wartości księgowej netto c) wartości rynkowej

11. Metoda SOYD zakłada: a) stałą stopę amortyzacyjną b) zmienną podstawę liczenia amortyzacji c) zmienną stopę amortyzacyjną

12. Metoda niższej ceny nabycia lub wartości rynkowej może być zastosowana przy wycenie a) jedynie przy długoterminowych lokat kapitałowych b) jedynie krótkoterminowych papierów wartościowych c) obu wymienionych wyżej składników majątku

13. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe a) finansowy majątek trwały obejmuje długotrwałe lokaty kapitałowe b) finansowy majątek trwały obejmuje należności długoterminowe

c) finansowy majątek trwały obejmuje udzielone pożyczki o terminie spłaty ponad 1 rok

14. Należności przedawnione i nieściągalne a) nie są wykazywane w bilansie b) są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, a więc razem z karnym oprocentowaniem c) są wykazywane w bilansie w wartości nominalnej

15. Lokaty krótkoterminowe są wyceniane na koniec roku obrotowego: a) w cenach zakupu nie wyższych niż od ich rynkowych netto b) w cenach zakupu c) w cenach nabycia nie wyższych od ich cen rynkowych netto

16. Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują a) poniesione z góry wydatki na poczet przyszłych kosztów b) kwoty zaliczonej do kosztów działalności, których pokrycie nastąpiło w przeszłości c) kwoty zaliczonej do kosztów działalności, których pokrycie nastąpi w przyszłości

17. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe a) wszystkie składniki rzeczowego majątku trwałego podlegają amortyzacji b) nie amortyzuje się gruntów własnych nie służących do wydobycia wykopalin metodą odkrywkową c) gruntów we wieczystym użytkowaniu nie ujmuje się w ewidencji bilansowej

18. Wartość firmy jest różnicą między a) ceną nabycia danej jednostki a niższą od niej wartością rynkową aktywów tej jednostki b) ceną nabycia danej jednostki a niższą od niej wartością księgową aktywów tej jednostki c) suma wartości księgowych poszczególnych składników majątku jednostki

19. Towar jest to produkt a) wytworzony przez daną jednostkę w celu jego odsprzedaży b) zakupiony przez daną jednostkę w celu jego odsprzedaży c) zakupiony przez daną jednostkę w celu jego dalszego przetworzenia a następnie odsprzedaży

20. Otrzymana darowizna jest a) zyskiem nadzwyczajnym b) pozostałym przychodem operacyjnym c) przychodem finansowym d) przychodem przyszłych okresów

21. Wg ustawy o rachunkowości co nie wchodzi w zakres rachunkowości a) inwentaryzacja b) analiza finansowa c) wycena aktywów i pasywów

22. Do długoterminowych aktywów finansowych nie zalicza się a) obligacje 3 letnie b) lokata długoterminowa c) należności z udzielonej pożyczki długoterminowej d) zaciągnięty kredyt długoterminowy

23. Strata wpływa na a) kapitał własny b) kapitał obcy c) kapitały specjalne d) zobowiązania

24. Miesięczne zużycie środków trwałych w przedsiębiorstwie w układzie rodzajowym zaksięgujemy na koncie a) amortyzacja b) umorzenie c) zużycie materiałów i energii

25. Co nie pasuje do reszty a) czeki b) zakup dzieła sztuki c) zobowiązania wobec dostawców d) środki pieniężne w kasie

26. Pewna firma wycenia materiały wg ceny zakupu, robi to w myśl zasady

a) ostrożności b) memoriału c) ciągłości

27. Konto umorzenie środków trwałych powstało w wyniku a) pionowego podziału b) poziomego podziału c) analitycznego d) syntetycznego

28. Kwotę za zużycie energii dla działu zarządu w układzie rodzajowym zaksięgujemy na koncie a) koszty zarządu b) zużycie materiałów i energii c) koszty wydziałowe d) produkcja podstawowa

29. Konto analityczne powstaje w wyniku podziału konta a) poziomego b) pionowego

………………...

30. Wynik finansowy po skorygowaniu strat nadzwyczajnych to a) wynik finansowy brutto b) netto c) wynik finansowy działalności operacyjnej

31. Było pytanie o księgach pomocniczych dla jakich kont nie muszą być prowadzone wg Ustawy o Rachunkowo1ści a) środków trwałych b) materiałów c) ……………….. d) ………………

32. Na koncie aktywa „x” po stronie dt jest 1600 a ct 1200. ustal saldo końcowe a) dt 400 b) ct 400 c) dt 200 d) ct 200

33. Na wynik na sprzedaży ma wpływ m.in. a) przychody z środków trwałych b) przychody z materiałów c) koszty zarządu

34. Konto koszt wytworzenia sprzedanych produktów odzwierciedla a) koszt własny sprzedanych wyrobów b) koszt własny sprzedanych wyrobów + koszty zarządu c) koszt własny sprzedanych wyrobów + koszty zarządu + koszty sprzedaży

35. Strona cr konta rozliczenie zakupu wpływa na a) zobowiązania wobec dostawców ( dt ) b) materiały c) należności od odbiorców

1

Brak komentarzy
Pobierz dokument