Towaroznawstwo,oznaczenia - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)
stevie_k
stevie_k

Towaroznawstwo,oznaczenia - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

7 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do towaroznawstwa i oznaczeń.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument

PRZEDSTAW OZNACZENIA UŻYWANE NA PRODUKTACH (METKACH)

Na opakowaniach produktu często spotykane są różnorodne oznaczenia w formie graficznej lub słownej. Znakowanie towarów określane jest jako „labeling” i związane jest z wymogami prawnymi wobec produktu w sferze bezpieczeństwa, ekologii, marketingu oraz higieny. Etykiety opakowaniowe podzielić można na 3 niezależne kategorie:

• Etykiety jakościowe – znaki jakości, informujące, że dany produkt spełnia standardy i normy jakości. Poziom jakości wyrażony jest przez umieszczenie numerów, liter, znaków, wyrazów i symboli na opakowaniu.

• Etykiety opisowe – stanowią informacje o rodzaju, wielkości, gatunku, zawartości, składnikach i metodzie produkcji wyrobu.

• Etykiety informacyjne – zawierają dużo więcej danych o produkcie, niż etykiety jakościowe i opisowe. Informacje dotyczą sposobu użycia, ostrzegają przed skutkami niewłaściwego użytkowania, zawierają instrukcje dawkowania, obsługi itp.

Inne kategorie oznaczeń to: • Oznaczenia o charakterze czysto towaroznawczym – określają cechy produktu, skład

produktu, jego nazwę rodzajową itp. • Oznaczenia wskazujące na pochodzenie towarów: określają nazwę producenta i/lub

pośrednika (dystrybutora), nazwę firmy, znak towarowy, geograficzne pochodzenie produktu.

• Oznaczenia gwarancyjno-zabezpieczające: data produkcji, stempel kontroli technicznej, znak zgodności z normą, znak jakości, ekologiczny znak.

• Oznaczenia inne – np. wyrażone przy pomocy symboli graficznych instrukcje obsługi. Dodatkowo można wyróżnić:

• Oznaczenia promocyjne: informacje o uzyskanych nagrodach, medalach z wystaw krajowych i międzynarodowych, godło promocyjne „Teraz Polska”, itp.

Znakowanie produktów różnego rodzaju oznaczeniami jest sposobem na komunikację przedsiębiorstwa z otoczeniem i potencjalnymi konsumentami. Niektóre z oznaczeń są obligatoryjne dla producentów i wynikają ze szczegółowych przepisów prawnych i norm branżowych, inne są przez nich stosowane dobrowolnie.

1. OZNACZENIA NA ODZIEŻY

1. Symbole dotyczące prania wodnego: Pranie ręczne! Tak oznaczony produkt posiada właściwości wykluczające

pranie mechaniczne. Pranie normalne w temperaturze nie przekraczajacej 30°C.

Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Pranie normalne w temperaturze nie przekraczajacej 40°C.

Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Pranie normalne w temperaturze nie przekraczajacej 60°C.

Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 60°C. Pranie normalne w temperaturze nie przekraczajacej 95°C.

Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 95°C. Nie prać!

2. Symbole dotyczące prania chemicznego: Czyścić w czterochloroetylenie lub benzynie.

Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury i wilgotności.

Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych. Czyścić tylko w benzynie.

Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury i wilgotności.

Nie czyścić chemicznie!

3. Symbole dotyczące wybielania i chlorowania: Można wybielać, chlorować.

Nie można wybielać, chlorować!

4. Symbole dotyczące suszenia: Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach.

Suszenie bębnowe przy normalnych obrotach. Suszyć w pozycji pionowej. Suszyć w pozycji poziomej. Nie suszyć mechanicznie!

5. Symbole dotyczące prasowania: Prasować w temperaturze do 100°C. Prasować w temperaturze do 150°C. Prasować w temperaturze do 200°C.

Nie prasować!

2. OZNACZENIA STOSOWANE NA OBUWIU

Oznaczenia części obuwia Wierzch Podszewka z wyściółką Spód

Oznaczenia rodzajów materiałów, z których wykonano części obuwia Skóra Skóra pokryta Materiał włókienniczy Inny materiał

3. OZNACZENIA ZWIĄZANE Z EKOLOGIĄ

Różnorodność stosowanych oznaczeń i etykiet ekologicznych jest duża. Prawie każdy kraj wykształcił własne nazewnictwo i symbolikę znaków

Znak ten oznacza przydatność opakowania do jego wielokrotnego użytku. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie oznaczenia opakowań Znak taki oznacza przydatność opakowania do recyklingu. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie oznaczenia opakowań Znak recyklingu Oznacza, że opakowanie zostało wyprodukowane z surowców pochodzących z recyklingu (na przykład z papieru z makulatury). W tym przypadku udział surowców z recyklingu to 65%. Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania (np. 1 to PP – polipropylen, 7 – inne). Znak informuje, że w fazie badań dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Najczęściej występuje na kosmetykach. Kosmetyki nie testowane na zwierzętach mogą być też oznaczane literami "BWC" (Beauty Without Cruelty - piękno bez okrucieństwa), lub napisami Not Tested on Animals (nie testowane na zwierzętach) czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom). Za ten znak nie odpowiada żadna organizacja. Firma używając go na towarze może być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie. Produkty gospodarstw ekologicznych mogą być sprzedawane z takim oznaczeniem. Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi przyznaje atesty gospodarstwom rolnym, które przy produkcji stosują metody ekologiczne. Znak jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną. Prawo do używania tego znaku na swych wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu". Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami wg zasad określonych w Ustawie o Rolnictwie Ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452). Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu Produkty opatrzone takimi symbolami nie zawierają gazów typu chloro- fluoro-carbon, powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową. Najczęściej występujące napisy na tych symbolach to: OZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free. Za ten znak nie odpowiada żadna organizacja, firma używając go na towarze może być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie Znak informuje, że dany produkt pochodzi z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Warunkiem otrzymania Znaku jest wytwarzanie towarów i usług na obszarze Zielonych Płuc Polski oraz wykazanie, że są one przyjazne

środowisku i produkowane przez zakład działający zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Znak Promocyjny ZPP mówi o pochodzeniu, jakości, wysokich walorach, a przede wszystkim o tym, że został on wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami o ochronie środowiska i utożsamiany jest z wizerunkiem najczystszego i najpiękniejszego obszaru Polski. Posiadanie Znaku Promocyjnego ZPP ma szansę wpłynąć na wielkość produkcji i wysoką sprzedaż tak oznaczonego produktu. Znak Zielone Płuca Polski może stworzyć szczególnie korzystne warunki sprzedaży produktów poza granicami regionu oraz na rynkach międzynarodowych i stać się wizytówką wyróżniającą towar od innych podobnych producentów konkurencyjnych firm. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku w 1998 roku. Założenia ogólne stanowią, że polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Zaznaczono również, że polski system certyfikacji będzie dostosowany do systemu ekoznakowania Wspólnoty Europejskiej. Podstawą certyfikacji na "Eko-znak" są wymagania dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych ustanawiane przez Komitet ds. "Eko-znaku", składający się z osób reprezentujących urzędy centralne, jednostki pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, producentów, konsumentów oraz banki.

Początkowo produkty ekologiczne w krajach UE oznaczane były przy pomocy symboli organizacji producenckich i jednostek certyfikujących. Do dziś najbardziej znane z nich są używane i akceptowane na rynku. Podjęto też próby wprowadzenia znaków krajowych. Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Etykiety, materiały reklamowe oraz dokumenty komercyjne związane z produkcją ekologiczną mogą być opatrywane tym logo i mogą zawierać informację, że produkt został wytworzony w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91.

Znak informuje o tym, aby dany produkt wrzucić do kosza, nie zaśmiecać środowiska i dbać o czystość swojego otoczenia.

Znaki certyfikowanego rolnictwa ekologicznego Znak nawozu

4. PODSTAWOWE OZNACZENIA DOTYCZĄCE STANDARDÓW WYMAGAŃ WOBEC PRODUKTÓW

Znak bezpieczeństwa B. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

bezpieczeństwo wyrobów potwierdzał certyfikat bezpieczeństwa uprawniający producenta do oznakowywania tego wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B". Po wejściu do UE znak ten został zastąpiony unijnym oznaczeniem CE. Symbol CE oznacza on, że jest to wyrób zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Podstawowym kryterium jest tu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika. Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wymagania wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia. O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku. Znak zgodności z Polską Normą. Znak jakości Q - potwierdza,że wyrób spełnia wymagania zawarte w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i charakteryzowanie się ponadstandardową: jakością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością. Certyfikat uprawnia ponadto producenta do oznaczania wyrobu znakiem jakości zastrzeżonym na rzecz PCBC S.A. Znak Zakładowej Kontroli Produkcji.

5 . ZNAKI UE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do polityki jakości wyrobów rolno- spożywczych, a jednym z jej narzędzi jest wyróżnianie produktów pochodzących z konkretnych regionów i charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji, znakami potwierdzającymi ich wysoką jakość.

Chroniona Nazwa Pochodzenia. Symbol graficzny przyznawany produktom oznaczonym chronioną nazwą pochodzenia.

Chronione Oznaczenie Geograficzne. Symbol graficzny przyznawany produktom oznaczonym chronionym oznaczeniem geograficznym. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Symbol graficzny przyznawany produktom posiadającym świadectwo szczególnego charakteru.

6. OZNACZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA

Znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem spotyka się na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach transportowych dostoso wanych do przepisów międzynarodowych: RID – regulaminu międzynarodowego przewozu koleją materiałów niebezpiecznych i ADR – umowy europejskiej, dotyczącej przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. W związku z powyższymi umowami oraz zgodnie z PN-90/0-79251 należy stosować:

• Znak „środek odurzający” – przedstawia podwójny skośny czerwony pasek, przebiegający od lewego dolnego kąta etykiety do prawego górnego.

• Znak „wyłącznie dla zwierząt” – stosowany w lecznictwie zwierząt, przedstawia zielony skośny pasek, przebiegający z lewego dolnego kąta etykiety do prawego górnego.

• Znak „materiały wybuchowe” – symbol wybuchu na pomarańczowym tle. • Znak „materiały ciekłe zapalne” – symbol czarnego płomienia na czerwonym tle. • Znak „materiały stałe zapalne” – symbol czarnego płomienia na biało-czerwonym tle. • Znak „materiały samozapalne” – symbol czarnego płomienia na białym tle. • Znak „materiały wydzielające gazy zapalne przy zetknięciu z wodą” – symbol

czarnego płomienia na niebieskim tle. • Znak „materiały działające zapalająco” – symbol czarnego płomienia na żółtym tle. • Znak „materiały trujące” – symbol trupiej czaszki z dwoma skrzyżowanymi

piszczelami na białym tle. • Znak „materiały szkodliwe dla zdrowia” – symbol przekreślonego kłosa zboża na

białym tle. • Znak „materiały żrące” – symbol biało – czerwony, przedstawiający dłoń, produkt i

dwa naczynia z wylewającymi się cieczami. • Znak „materiały promieniotwórcze” – występują w kategorii I białej, II żółtej, III żółtej. Przedstawiają czarny symbol radioaktywności, napisy na białym lub żółtym tle oraz jedną, dwie lub trzy czerwone pionowe paski wskazujące na kategorię [7].

• Znak „produkt łatwopalny” – znak oznaczający produkt, który się łatwo pali. W innych wersjach językowych można spotkać np. „extremely flammable” i inne. Symbole przedstawiają zazwyczaj umieszczony w prostokącie płomień ognia.

Znaki bezpieczeństwa informują o substancjach szkodliwych i niebez piecznych dla

zdrowia i środowiska, znajdujących się w opakowaniach. Jednocześnie wskazują na niezbędne środki ostrożności, jakie należy podejmować w czasie ich transportu, magazynowania i użytkowania.

7. INNE OZNACZENIA

Nowy symbol, który pojawił się na opakowaniach informuje, jak długo można stosować kosmetyk po jego otwarciu. Obok lub na symbolu słoika podany jest OKRES TRWAŁOŚCI PO OTWARCIU, czyli okres bezpiecznego stosowania kosmetyku, licząc od jego pierwszego użycia. Jest to czas, w którym producent gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne kosmetyku. Okres ten określany jest w miesiącach, np. 6 M. Jeśli na opakowaniu nie ma symbolu otwartego słoiczka, to oznacza, że w danym produkcie nie zachodzi ryzyko pogorszenia jego bezpieczeństwa zdrowotnego po otwarciu opakowania. Są to m.in. produkty jednorazowego użytku, próbki, aerozole i produkty o dużej zawartości alkoholu (wody toaletowe) lub o małej zawartości wody (szminki), ponieważ nie mogą się w nich rozwijać mikroorganizmy. Oznaczenie wyrobu z wełny lub bawełny. Pojawia się na opakowaniu środków piorących oznacza, że dany środek jest przeznaczony do prania wełny i tkanin delikatnych. "Teraz Polska" to niekomercyjny, konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem

dla innych. Logo BRC. BRC jest skrótem oznaczającym British Retail Consortium (BRC), organizację skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii, która opracowała standard dla zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką handlową do sieci brytyjskich hipermarketów. W 1998 roku brytyjscy handlowcy działający w ramach BRC, na podstawie własnych wymagań opracowali i opublikowali „BRC Food Technical Standard". Obecna jego nazwa to: BRC Global Standard - Food. Nowa, czwarta edycja obowiązuje od 1 lipca 2005r.

Na produktach można również spotkać oznaczenia manipulacyjne, które wskazują na sposób obchodzenia się z towarem. Oznaczenia mogą występować na opakowaniu jednostkowym lub transportowym.

Do znaków tych (pierwszy z nich dotyczy tylko opakowań jednostkowych, pozostałe odnoszą się do opakowań transportowych) zaliczamy:

• „Tu otwierać” – symbol nożyczek, • „Ostrożnie kruche” – symbol kieliszka, • „Chronić przed wilgocią” – symbol parasola i deszczu, • „Chronić przed nagrzewaniem / ciepłem” – symbol słońca nad budynkiem, • „Górą nie przewracać” – dwie pionowe strzałki skierowane do góry nad poziomą

belką, • „Hakami bezpieczeństwa nie zaczepiać” – symbol przekreślonego haka, • „Nie podnosić wózkami”, „Nie przemieszczać przez toczenie”, „Tu chwytać”, • „Przestrzegać zakresu temperatur”, „Chronić przed promieniowaniem”, „Produkty

szybko psujące się” i inne.

Zaprezentowane powyżej oznaczenia nie wyczerpują problematyki zagadnienia znakowania produktów i opakowań – wskazują jedynie na różnorodne możliwości ich praktycznego stosowania. Starałam się wymienić te najważniejsze i najpowszechniej występujące.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument