Umowa o przeniesienie praw autorskich, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Prawo Umów
marysiamucha
marysiamucha

Umowa o przeniesienie praw autorskich, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Prawo Umów

3 str.
71Liczba odwiedzin
Opis
Umowa z twórcom utworu na przeniesienie praw autorskich
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
2012.02.12 Umowa o przeniesienie praw autorskich do loga_Załącznik nr 1

1

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

do utworu plastycznego – logo Portu Lotniczego Wrocław S.A.

zawarta w dniu .............................. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Portem Lotniczym Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190,

54-530 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000086071

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-

000-62-82, Regon 931023612, kapitał zakładowy 206.830.000 zł, w całości opłacony,

reprezentowanym przez:

1. Dariusza Kusia - Prezesa Zarządu

2. Jarosława Wróblewskiego - Wiceprezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”,

a

Panem/ Panią …………………………………………, zamieszkałym/ą w ………………..

przy ul. ……………………………, legitymującym się dowodem osobistym o serii i nr

…………………………………, nr PESEL ……………………………..- Zwycięzcą

Konkursu na Logo Portu Lotniczego Wrocław ogłoszonego w dniu ...…………...... 2013 r.,

w dalszej części umowy zwanym „Wykonawcą” lub „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że samodzielnie wykonał oryginalne dzieło plastyczne: „Logo Portu

Lotniczego Wrocław S.A.”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, które zostało

wyłonione w konkursie organizowanym przez Zamawiającego, zwane dalej w Umowie

„Dziełem” i że tylko jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do Dzieła, w

tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne.

2. Zamawiający oświadcza, że przyjął Dzieło w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden

sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, że Dzieło to nie narusza

praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby

narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania

lub rozpowszechniania Dzieła;

b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła oraz nie będzie

udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości;

2

c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z

opracowań Dzieła;

d) prawa i zezwolenia, o których mowa w § 4 poniżej, obejmują całość praw i zezwoleń,

niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie.

e) wyraża zgodę na ewentualne dokonanie korekty swojej pracy i naniesienie uwag Komisji

Konkursowej, przed finalnym zaakceptowaniem logo.

§ 3

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i

zwalnia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego

zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 4

1. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa

majątkowe do Dzieła, na następujących polach eksploatacji (zgodnie z art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych):

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a

także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w

nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego

celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do

wydawnictwa książkowego,

d) wykorzystywania Dzieła w zakresie działań promocyjnych Zamawiającego samodzielnie

lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na znaczkach,

plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych, dowolnych technikach.

e) nieograniczonego w czasie korzystania z Dzieła i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej w formacie

umożliwiającym dalsze wykorzystywanie Dzieła (postać wektorowa) wraz z podstawową

księgą znaków opisującą reguły stosowania Dzieła.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek

Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi

dziełami.

3

4. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także

Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z

uzyskanych zezwoleń.

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie

Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków

oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza

Dzieła.

8. Zamawiający ma prawo do opatentowania Dzieła i zgłoszenia go jako znaku towarowego/do

zarejestrowania dzieła w Urzędzie Patentowym jako własnego znaku towarowego.

§ 5

Przeniesienie praw własności egzemplarza Dzieła i autorskich praw majątkowych do Dzieła, jak

również udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień do jego eksploatacji w zakresie określonym

w niniejszej umowie, następuje w momencie podpisania niniejszej umowy. Niniejsza umowa

stanowi również podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za Dzieło, w wysokości

7.000 zł netto, przelewem na rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

§ 6

Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi

odpowiedzialności.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą

rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po

jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający Wykonawca

Brak komentarzy