Wychowawca świadomie wybiera cele wychowania , Notatki'z Pedagogika. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
denys_rassadin
denys_rassadin

Wychowawca świadomie wybiera cele wychowania , Notatki'z Pedagogika. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

PDF (484 KB)
2 str.
1Liczba pobrań
218Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
1.Intencjonalność 2.Interakcyjność 3.Długotrwałość 4. Złożoność 5. Relatywność
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

CECHY WYCHOWANIA:

.Intencjonalność

 Wy howaw a świado ie wy iera ele wy howa ia  Cele są realizowa e w toku zorga izowa y h, pla owa y h działa zawodowy

Wychowawca)

 Uświada ia ie kieru ku preferowa y h wartoś i, wizji w przypadku wy howaw ów nieprofesjonalnych)

.Interakcyjność

 Wy howa ie za hodzi w toku i terak ji iędzyludzki h  Oddziaływa ie jest dwustro e- a harakter spręże ie zwrot ego  Ma harakter społe z y  Orga izowa e i terak je z i y i ogą y ele e te pro esu wy howaw zego

.Długotrwałość

 Wpływy wy howaw ze roz iągają się a ałe ży ie wy howaw ze  Pro es wy howaw zy oże trwa ałe ży ie  Potrze a wpływów syste aty z y h- w elu zapew ie ia długotrwałoś efektów

wychowania

.Złożoność

Uwaru kowa wew ętrz y h i zew ętrz y h wy howania

.Relatywność

 Dokład e przewidze ie skutków wy howa ia jest ie ożliwe  Wy howa ie tylko jed y z wpływów, które podlega wy howa ek

Socjalizacja

a pro es oddziaływa ia społe z ego a jed ostkę w elu przystosowa ia ją do ży ia w społe ze stwie oraz skutek tego procesu

u ze ie się ról społe z y h

Inkulturacja (enkulturacja)

a) W hodze ie w kulturę

b) Pro es wrasta ia w kulturę

c) U ze ia się kultury rozu ia ej, jako dziedzi two

d) Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w kulturze

Brak komentarzy
Pobierz dokument