Wzór konspektu pracy dyplomowej, Praca licencjacka'z Psychologia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
madzia199454
madzia199454

Wzór konspektu pracy dyplomowej, Praca licencjacka'z Psychologia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

DOC (64 KB)
5 str.
50Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 4Liczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Wzór konspektu do pracy licencjackiej
50 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

Imię i nazwisko adres e-mail:

KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Praca pisana pod kierunkiem p. w WSKM w Koninie

TEMAT:

Konin 2011

ZAWARTOŚĆ:

1. Wprowadzenie w problematykę pracy i uzasadnienie wyboru tematu ........................ 3

2. Cel pracy ...................................................................................................................... 6 3. Problematyka badań ...................................................................................................... 6 4. Hipotezy ........................................................................................................................ 7

5. Metodyka pracy ............................................................................................................ 8

Planowany przebieg i organizacja badań ............................................................. 8

Dobór próby ......................................................................................................... 9

Zakres pracy ......................................................................................................... 9

Planowane metody i narzędzia badawcze............................................................ 9

6.Proponowana struktura pracy ...................................................................................... 10

„Motto” ewentualnie

PAGE 5

WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ PRACY I UZASADNIENIE WYBORU TEMATU.

WYJAŚNIAMY CO ? (WSKAZUJĄC PRZY TYM OBRANE DEFINICJE) ORAZ

DLACZEGO?

CEL PRACY Celem pracy jest : WPISUJEMY ZWIĘŹLE ISTOTĘ PROBLEMU ZAWARTEGO W TEMACIE

PRACY.

Do celu głównego pracy zostaną wyznaczone cele szczegółowe , które dotyczyć będą :

1. WSKAZANIE

2. Określenia

3. POZNANIE

PROBLEMATYKA BADAŃ

Problematykę badawczą wstępnie określa pytanie :

Cel pracy ujęty w pytaniu!

Dalej zachodzi konieczność zdefiniowania problemów , których rozwiązanie nastąpić może jedynie w drodze opracowania wyników badań . Do najbardziej istotnych problemów szczegółowych należy zaliczyć odpowiedź

na następujące pytania:

Pytania precyzujące problem główny wyrażony w pytaniu

HIPOTEZY

Z celów i problemów pracy została sformułowana

HIPOTEZA GŁÓWNA:

Problem główny wyrażony w zdaniu twierdzącym

oraz HIPOTEZY SZCZEGÓŁOWE :

Pytania szczegółowe wyrażone zdaniem twierdzącym

METODYKA PRACY

PLANOWANY PRZEBIEG I ORGANIZACJA BADAŃ

1. Wybór i uporządkowanie problemów badawczych. 2. Osadzenie problematyki w literaturze przedmiotu. 3. Studia nad literaturą metodologiczną . 4. Ustalenie hipotezy roboczej. 5. Założenie hipotez szczegółowych dla badań empirycznych. 6. Formalne przygotowanie badań empirycznych. 7. Materialne i techniczne zabezpieczenie badań.

PAGE 5

8. Dobór technik i metod badawczych . 9. Przeprowadzenie badań . 10. Zbieranie i kompletowanie materiałów źródłowych. 11. Opracowanie wyników badań : a) segregacja materiału badawczego i ocena jego merytorycznej przydatności b) analiza i agregacja treści

c) zestawienie danych empirycznych z przeprowadzonych badań i obliczenie wyników, d) prezentacja statystyczna wyników badań (liczbowa i graficzna) e) konstruowanie wniosków określających skalę potwierdzenia lub odrzucenia hipotez badawczych f) wyciąganie wniosków na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych badań, g) Włączenie wniosków do opracowania finalnego

DOBÓR PRÓBY

Jednostka i procedura doboru próby : WSKAZUJEMY JAK WYŁONILIŚMY PRÓBĘ BADAWCZĄ (TZN ZGODNIE Z JAKĄ KONCEPCJĄ. Najprawdopodobniej u Państwa najczęściej będzie to posiadało znamiona doboru celowego)

Planowana wielkość próby : określamy ilość badanych organizacji i liczbę jej członków, uczestniczących w Państwa badaniach Sposoby komunikowania się : - poczta

• osobiście • poczta elektroniczna

ZAKRES PRACY :

1. Zakres czasowy pracy lata od : do ..

2. Zakres przestrzenny pracy OKREŚLAMY TEREN BADAŃ ( NP. WIELKOPOLSKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA BADANEGO PRZEZ PAŃSTWA

3. Zakres przedmiotowy pracy JAKI TYP DZIAŁANIA ORGANIZACJI PODLEGA BADANIU

4. Zakres podmiotowy pracy KOGO BADAMY (NP. MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH ITP.)

5.

PLANOWANE METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE

WPISAĆ WYBRANE METODY OPISUJĄC PRZY TYM CO ROZUMIECIE PAŃSTWO PRZEZ METODĘ BADAWCZĄ, A CO UZNAJECIE ZA DEFINICJĘ TECHNIKI BADAWCZEJ I NARZĘDZIA BADAWCZEGO

PROPONOWANA STRUKTURA PRACY

PROSZĘ NADAĆ MERYTORYCZNYCH TREŚCI N/W ROZDZIAŁOM POŚWIĘCONYM STUDIOM

LITERATUROWYM , METODYCZNYM I ROZDZIAŁOWI W KTÓRYM OPISZECIE PAŃSTWO WASZĄ EMPIRYCZNĄ WERYFIKACJĘ POSTAWIONYCH WCZEŚNIEJ HIPOTEZ

PAGE 5

Wstęp

Rozdziały poświęcone studiom literaturowym Rozdziały omawiające metodykę pracy

Weryfikacja hipotez w świetle badań własnych

Konkluzje i wnioski

Podsumowanie Zakończenie

Streszczenie

Summary

Spis rycin i tabel Bibligrafia

PAGE 5

To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument