Zad 10, Ćwiczenia i Zadania'z Matematyka. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
strawberryicecream
strawberryicecream

Zad 10, Ćwiczenia i Zadania'z Matematyka. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

PDF (69 KB)
3 str.
214Liczba odwiedzin
Opis
..
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
Microsoft Word - Zadania nr 8.docx

Zadania nr 8 Matematyka 75 Macierze, działania na macierzach

1. Wykonać wskazane działania na macierzach A, B, C i D w celu wyznaczenia elementów

macierzy X lub uzasadnić, Ŝe macierz X nie istnieje, jeśli:

 3 2 1 14 0 1 10 1 2 0 ,  1 10 12 1 ,  

3 2 11 2 05 1 1 ,  4 0 124 6 8 oraz

a)   c)   2 e)   b)   4 d)   f)   2. Dana jest macierz A o wymiarach 4 5 i o elementach !" # 1, 2, 3, 4, $ 1, 2, 3, 4, 5, których wartości są następujące:

 %12 0 4 10 32 1 5 2 00 1 3 2 215 3 9 6 2' Wyznaczyć opisane w podpunktach sumy.

a ) *2 !+ 3 !!, b ) * " 3 +" 

", c ) * / /+ 

/, 3. Dane są macierze

 3 2 32 1 01 0 1 ,  1 3 01 2 10 1 2 oraz 3 

1 0 00 1 00 0 1 Uprościć wzory określające macierz X, a następnie wyznaczyć w kaŜdym przypadku

elementy tej macierz, jeśli:

a  4 3 c) 3  3  4 3 b  4 2 d)   4 3  4. Wykonać mnoŜenie macierzy.

a) 5 65 5 06 0 · 5 65 5 06 0

b) 8 0 50 6 05 0 9 +

Uwaga. +  · · , ogólnie :  · · … · <-krotnie)

c) 5 60 5 == 0 0 · 1 0 01 1 01 1 1 oraz 

1 0 01 1 01 1 1 · 5 60 5 == 0 0

5. Wykonać mnoŜenie macierzy.

a) >? @ AB C DE F GH I JK 111 b) L1 1 1 1M >

? @ AB C DE F GH I JK c) L1 1 1 1M >? @ AB C DE F GH I JK 

111 6. Posługując się przykładem konkretnej macierzy o wymiarach 4 2 i znanych elementach liczbowych, podać ilustrację twierdzenia:

Dla dowolnej macierzy A macierze N OPO oraz Q OOP są macierzami symetrycznymi. 7. Posługując się przykładem dwóch konkretnych macierzy trzeciego stopnia, podać

ilustrację twierdzenia:

JeŜeli macierze A i B są kwadratowe tego samego stopnia oraz jeŜeli są to macierze

trójkątne górne, to N OR teŜ jest macierzą trójkątną górną. 8. Posługując się przykładem dwóch konkretnych macierzy tego samego stopnia, zilustrować

twierdzenie:

Iloczyn macierzy diagonalnych tego samego stopnia jest macierzą diagonalną.

9. Niech A a bc d , B VW4XY d bc a , gdzie ad Z cb. a) Sprawdzić, Ŝe przy dowolnych liczbach a, b, c, d, jeśli ad Z cb, to AB I oraz BA I. b) Wyznaczyć macierze 3 210 7 4 oraz ^0,5 0,30,2 1 _4 na podstawie punktu (a). 10. Niech A stopnia n będzie macierzą diagonalną:

 % 0 ` 00 ` 0` ` ` `0 0 ` ::', przy czym !! Z 0 dla # 1, 2, … , <. Zilustrować na podstawie konkretnych przykładów macierzy trzeciego i czwartego stopnia, Ŝe

4 ab bb bb c 1 0 ` 00 1 ` 0` ` ` `0 0 ` 1 ::de

ee ee f

11. Dana jest macierz  3 4 0 12 1 5 14 7 6 3 oraz wektory g, h i j+, gdzie g 308 , h k

[email protected], oraz wektory m, n i j, gdzie m % 1121 ' , n %

???+?'. Podany poniŜej związek zapisać w postaci układu równań.

a) h g c) ?H ?H ?+H+ ?H g b) n m d) ?D @D AD+ m

gdzie wektory H" dla $ 1, 2, 3, 4 oraz D! dla # 1, 2, 3 są odpowiednio kolejnymi kolumnami i wierszami macierzy A.

12. Dla kaŜdego z poniŜszych układów równań liniowych podać jego macierzowy zapis, tj. ? 5, gdzie A jest macierzą o wymiarach J <, ? i j:, 5 i jo. a) p3? 7? 4? 2? 8?+ 9? 12q b) r ? 6? 2? 8? 43? 10? 25? 22? 2

q c) s 4? 12?+ 0 5? 7?+ 0? ? 6?+ 0q przygotowała prof. W. Marcinkowska-Lewandowska z zespołem

Brak komentarzy
Pobierz dokument