Zagraniczne prawo prasowe - Notatki - Prawo prasowe, Notatki'z Prawo. Uniwersytet Warszawski
Lady_Pank
Lady_Pank

Zagraniczne prawo prasowe - Notatki - Prawo prasowe, Notatki'z Prawo. Uniwersytet Warszawski

2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające praso prasowe jako prawo do informacji w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Prawo prasowe

1. Wolność słowa w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (z

uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału w Strasburgu), a także w ujęciu Konstytucji RP oraz ustawy

prasowej.

2. Prawo do informacji w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej (pojęcie informacji

publicznej; prawo do informacji a obowiązek informowania; zakres prawa do informacji w ujęciu

przedmiotowym i podmiotowym; ograniczenia prawa do informacji; Biuletyn Informacji Publicznej;

tryb i sposób udostępniania informacji prasie; środki odwoławcze od decyzji o odmowie udostępnienia

informacji publicznej oraz powództwo do sądu powszechnego o udostępnienie informacji)

3. Definicje ustawowe zawarte w art. 7 ustawy prawo prasowe (definicja prasy, dziennika, czasopisma,

materiału prasowego, dziennikarza, redaktora, redaktora naczelnego i redakcji). Podmioty uprawnione

do prowadzenia działalności wydawniczej w ujęciu art. 8 pr.pr.

4. Redaktor naczelny – jego prawa i obowiązki oraz stawiane mu wymagania.

5. Rejestracja dzienników i czasopism (elementy wniosku o rejestrację; odmowa rejestracji; zawieszenie

wydawania; utrata ważności rejestracji; pojęcie tytułu prasowego i jego ochrona).

6. Istota prawa do krytyki (pojęcie dozwolonej krytyki prasowej i określenie jej granic co do zakresu i

formy; odpowiedź na krytykę; pojęcie tłumienia krytyki).

7. Tajemnica dziennikarska (zakres przedmiotowy i podmiotowy; pojęcie anonimatu; regulacja zawarta w

art. 180 k.p.k.; tajemnica służbowa i państwowa w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych).

8. Zasada szczególnej staranności i rzetelności (jak ją należy rozumieć i mierzyć; jakie ma znaczenie dla

odpowiedzialności cywilnej i karnej dziennikarza; co oznacza w praktyce).

9. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie dóbr osobistych; ochrona przewidziana prawem cywilnym i karnym;

okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia; zakres dziennikarskiego obowiązku ochrony dóbr

osobistych; zasada szczególnej staranności i rzetelności a odpowiedzialność za naruszenie dóbr

osobistych).

10. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu (zakres przedmiotowy i podmiotowy).

11. Ochrona prywatności jako obowiązek dziennikarski ( sposób ujmowania sfery prywatnej, prywatność

osób pełniących funkcje publiczne; okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia; sfera intymna).

12. Ochrona wizerunku i głosu (wizerunek i głos jako dobra osobiste; środki ochronne; okoliczności

wyłączające bezprawność ingerencji; regulacje prawne dotyczące zapisów fonicznych i wizualnych w

prawie prasowym).

docsity.com

13. Ochrona danych osobowych (pojęcie danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych

osobowych; czym jest przetwarzanie danych; tzw. dane wrażliwe; odpowiedzialność karna).

14. Sprostowanie i odpowiedź (pojęcie sprostowania i odpowiedzi; podmioty uprawnione do ich

zamieszczania; zasady zamieszczania sprostowania i odpowiedzi w tym: miejsce i termin publikacji;

obligatoryjne i fakultatywne przyczyny odmowy publikacji).

15. Sprawozdawczość sądowa (jak rozumiany jest ów termin; zakazy wynikające z art. 13 pr.pr. i innych

przepisów; dostęp do akt postępowania; kwestia ujawniania danych osobowych uczestników

postępowania sądowego; audiowizualna rejestracja rozprawy; przedsądy; prowokacja dziennikarska;

dziennikarstwo śledcze; sprawozdawczość sądowa a ochrona dobrego imienia, godności, prywatności i

wizerunku; przedstawianie ofiar i sprawców przestępstw oraz ochrona osób trzecich; podstawowe

zasady procesowe).

16. Podstawowe zasady dotyczące dziennikarzy w związku z działalnością reklamową prowadzoną przez

prasę (regulacje zawarte w prawie prasowym oraz ustawie o radiofonii i telewizji ze szczególnym

uwzględnieniem zakazu kryptoreklamy).

17. Przekaz audiowizualny (podstawowe reguły prawne odnoszące się do radia i telewizji, zapisów

fonicznych i wizualnych).

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument