Zapasy c.d. - Notatki - Rachunkowość - Część 1, Notatki'z Zasady rachunkowości
Elzbieta84
Elzbieta84

Zapasy c.d. - Notatki - Rachunkowość - Część 1, Notatki'z Zasady rachunkowości

PDF (391 KB)
13 str.
1Liczba pobrań
722Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: zapasy c.d. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument

1

dr Wojciech Więcław

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI MENEDśERSKIEJ SGH

ZAPASY

Produkty Towary

Produkty gotowe

Półprodukty i produkty w toku

docsity.com

2

WYCENA ZAPASÓW

MSR 2, par. 9:

„Zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub teŜ wg wartości netto moŜliwej do uzyskania, w zaleŜności od tego, która z kwot jest niŜsza”.

CO WLICZA SIĘ DO CENY NABYCIA ?

MSR 2, par. 10: „Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia

zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu”.

docsity.com

3

CO WLICZA SIĘ DO CENY NABYCIA ?

Przykład: Spółka ALFA SA nabyła 15.01.2007 r. 1000 szt. towarów po cenie 500 zł. W związku z powyŜszym:

- Otrzymano fakturę na 610.000 (500.000+22%VAT) zł, - Ustalono pierwotnie termin zapłaty na 15.03.2007r.; ze

względu na fakt, Ŝe ALFA SA zapłaciła w ciągu 2 tygodni uzyskała skonto w wysokości 2% - 12.200; otrzymano fakturę korygującą,

- Poniesiono koszty transportu w kwocie 2.000zł+VAT do magazynu jednostki,

- W trakcie przenoszenia towarów z TIR-ów do magazynu pracownik doznał urazu nogi; zapłacono mu odszkodowanie w kwocie 10.000zł.

6

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

Koszt towarów nabytych Wartość sprzedanych towarów

i materiałów

KOSZTY PONIESIONE W DANYM OKRESIE

BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zapas towarów

NABYCIE TOWARÓW

ROZCHÓD TOWARÓW

docsity.com

4

7

Konta róŜnych aktywów i

zobowiązań Koszty ogólnego zarządu

Towary

Rozliczenia międzyokresowe

Koszty sprzedaŜy

1

1

1

4b

2

EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE KALKULACYJNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

HANDLOWYM

Wartość sprzedanych towarówZobowiązania

1 – KOSZTY OKRESU

2 – ODPISY ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

KOSZTÓW

3 –NABYCIE TOWARÓW

3

Przychody ze sprzedaŜy

NaleŜności

4 – SPRZEDAś TOWARÓW

4a

JAK USTALIĆ WARTOŚĆ ROZCHODU TOWARÓW ?

Przykład: Spółka BETA SA w grudniu 2006 r. wykonała następujące operacje:

- 2 grudnia nabyto 200 szt. towarów po cenie nabycia 100 zł szt.,

- 5 grudnia nabyto 200 szt. towarów po cenie 110 zł szt., - 15 grudnia sprzedano 250 szt. towarów po cenie 200 zł

szt., - 18 grudnia nabyto 300 szt. towarów po cenie 120 zł szt.

Jaka była wartość sprzedanych towarów ?

docsity.com

5

JAK USTALIĆ WARTOŚĆ ROZCHODU TOWARÓW ?

Metody rozchodu zapasów

Metoda LIFO (ostatnie weszło – - pierwsze wyszło)

Metoda średniej waŜonej

Metoda szczegółowej identyfikacji

Metoda FIFO (pierwsze weszło – - pierwsze wyszło)

Metoda ilościowo- -wartościowa

Metoda ilościowa

Metoda wartościowa

Metoda odpisywa- nia w koszty

Sposób prowadzenie księgi

pomocniczej

WYBÓR METODY ROZCHODU I SPOSOBU PRWADZENIA KSIĘGI

POMOCNICZEJ

METODA FIFO (ILOŚCIOWO- WARTOŚCIOWA)

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 Ustalenie wartości sprzedanych towarów:

200 szt.*100+50szt.*110=25.500

18.12.kupno: 300 szt.*120

Wartość sprzedanych towarów=25.500 Wartość zapasu na koniec grudnia=52.500 (20.000+22.000-25.500+36.000)

docsity.com

6

METODA LIFO (ILOŚCIOWO- WARTOŚCIOWA)

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 Ustalenie wartości sprzedanych towarów:

200 szt.*110+50szt.*100=27.000

18.12.kupno: 300 szt.*120

Wartość sprzedanych towarów=27.000 Wartość zapasu na koniec grudnia=51.000 (20.000+22.000-27.000+36.000)

METODA ŚREDNIEJ WAśONEJ (ILOŚCIOWO-

WARTOŚCIOWA)

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 Ustalenie wartości sprzedanych towarów: 250 szt.*(200*100+200*110)/400=26.250

18.12.kupno: 300 szt.*120

Wartość sprzedanych towarów=26.250 Wartość zapasu na koniec grudnia=51.750 (20.000+22.000-26.250+36.000)

docsity.com

7

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 Ustalenie wartości sprzedanych towarów:

169*100+81*110=25.810

18.12.kupno: 300 szt.*120

Wartość sprzedanych towarów=25.810 Wartość zapasu na koniec grudnia=52.190 (20.000+22.000-25.810+36.000)

METODA SZCZEGÓŁOWEJ IDENTY- FIKACJI (ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA)

Metoda ta zakłada, Ŝe na dzień sprzedaŜy wartość sprzedanych towarów ustala się na podstawie cen towarów, które faktycznie podlegały rozchodowi; np. ustalono, Ŝe w transakcji sprzedaŜy 15 grudnia sprzedano 169 towarów nabytych po 100 zł i 81 towarów nabytych po 110 zł.

UJECIE TRANSAKCJI NABYCIA TOWARÓW – METODA FIFO (ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA)

Przychody ze sprzedaŜy VAT naleŜny

Wartość sprzedanych

towarów NaleŜności

Rozliczenie zakupu VAT naliczony Towary Zobowiązania

20.000 (1b 1b) 20.0001a) 24.400 24.400 (1a 4.400 (1c

1c) 4.400

22.000 (2b 2b) 22.000 26.840 (2a2a) 26.840

4.840 (2c

2c) 4.840

3a) 61.000 50.000 (3a 11.000 (3a

25.500 (3b

3b) 25.500

4a) 43.920 43.920 (4a

36.000 (4b

4b) 36.000

7.920 (4c

4c) 7.920

docsity.com

8

NA CZYM POLEGA METODA ILOŚCIOWA ?

Metoda ilościowa polega na ewidencjonowaniu zapasów w ciągu okresu sprawozdawczego wyłącznie ilościowo. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje wycena stanu końcowego oraz wartości rozchodowanych zapasów.

METODA FIFO (ILOŚCIOWA) 2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 W momencie sprzedaŜy towaru nie

następuje wycena wartości tego towaru

18.12.kupno: 300 szt.*120

Ustalenie wartości towarów dostępnych do sprzedaŜy: 200*100+200*110+300*120=78.000

Ustalenie ilości towarów na koniec okresu: 200+200-250+300=450 Wycena zapasu końcowego=300*120+150*110=52.500 Wartość sprzedanych towarów=78.000-52.500=25.500

Uwaga: wartość sprzedanych towarów i stan końcowy towarów są identyczne jak przy metodzie ilościowo-wartościowej FIFO.

docsity.com

9

METODA LIFO (ILOŚCIOWA) 2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 W momencie sprzedaŜy towaru nie

następuje wycena wartości tego towaru

18.12.kupno: 300 szt.*120

Ustalenie wartości towarów dostępnych do sprzedaŜy: 200*100+200*110+300*120=78.000

Ustalenie ilości towarów na koniec okresu: 200+200-250+300=450 Wycena zapasu końcowego=200*100+200*110+50*120=48.000

Wartość sprzedanych towarów=78.000-48.000=30.000

Uwaga: wartość sprzedanych towarów i stan końcowy towarów są inne jak przy metodzie ilościowo-wartościowej LIFO.

METODA ŚREDNIEJ WAśONEJ (ILOŚCIOWA)

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 W momencie sprzedaŜy towaru nie

następuje wycena wartości tego towaru

18.12.kupno: 300 szt.*120

Ustalenie wartości towarów dostępnych do sprzedaŜy: 200*100+200*110+300*120=78.000

Ustalenie ilości towarów na koniec okresu: 200+200-250+300=450 Ustalenie średniowaŜonej ceny nabycia:78.000/700=111,43

Wycena zapasu końcowego=450*111,43=50.143,50 Wartość sprzedanych towarów=78.000-50.143,50=27.856,50

Uwaga: wartość sprzedanych towarów i stan końcowy towarów są inne jak przy metodzie ilościowo-wartościowej opartej o średniowaŜoną cenę nabycia.

docsity.com

10

METODA SZCZEGÓŁOWEJ IDENTYFIKACJI

Ze względu na fakt, Ŝe przy metodzie szczegółowej identyfikacji cena nabycia jest przypisana do poszczególnych towarów, zastosowanie metody ilościowej daje takie same efekty jako zastosowanie metody ilościowo-wartościowej.

EWIDENCJA PRZY METODZIE ILOŚCIOWEJ

Ewidencja przy metodzie ilościowej jest zasadniczo taka sama jak przy metodzie ilościowo-wartościowej. RóŜnice to:

- wartość rozchodu towarów przy metodzie LIFO i średniej waŜonej jest inna przy metodzie ilościowej i wartościowej;

- zapisy dotyczące nabycia towarów oraz zapisy dotyczące sprzedaŜy towarów w zakresie polegającym na ujęciu naleŜności i przychodów są ujmowane tak samo w metodzie ilościowej i metodzie ilościowo- wartościowej; natomiast wartość sprzedanych towarów jest ujmowana w metodzie ilościowej na koniec okresu sprawozdawczego (koniec miesiąca) – inaczej niŜ przy metodzie ilościowo wartościowej.

docsity.com

11

METODA WARTOŚCIOWA

Metoda wartościowa polega na zapisywaniu nabycia i rozchodu towarów wyłącznie w jednostkach pienięŜnych. W przeciwieństwie do metody ilościowo-wartościowej i ilościowej przy ewidencji wartościowej nie prowadzi się ewidencji ilości towarów.

METODA FIFO (WARTOŚCIOWA)

2.12 kupno: 200 szt.*100

5.12.kupno: 200 szt.*110

15.12 sprzedaŜ: 250*200 W momencie sprzedaŜy towaru nie

następuje wycena wartości tego towaru

18.12.kupno: 300 szt.*120

Ustalenie wartości towarów dostępnych do sprzedaŜy: 200*100+200*110+300*120=78.000

Ustalenie ilości towarów na koniec okresu: 200+200-250+300=450 Wycena zapasu końcowego=300*120+150*110=52.500 Wartość sprzedanych towarów=78.000-52.500=25.500

Proces ustalania wartości towarów w magazynie na koniec okresu i wartości sprzedanych towarów jest podobny jak przy metodzie ilościowej; w przeciwieństwie jednak do metody ilościowej przy metodzie wartościowej ustalenie stanu końcowego odbywa się w drodze inwentaryzacji – gdyŜ nie ma ewidencji pozwalającej na ustalenie tego stanu.

docsity.com

12

METODA WARTOŚCIOWA A KONTROLA NAD TOWARAMI

Metoda ilościowa i ilościowo-wartościowa dostarcza informacji o tym ile, wg przedsiębiorstwa, ilości towarów powinno znaleźć się w stanie końcowym towarów. Porównanie tej ilości z wynikami inwentaryzacji pozwala na ujawnienie występowania problemów związanych z towarami (np. kradzieŜe, błędy w księgowaniach). Metoda wartościowa nie pozwala na ustalenie ilości towarów – dlatego nie pozwala na ujawnienie ewentualnych problemów w gospodarce magazynowej. Z tych powodów metoda wartościowa jest dopuszczona w Polsce wyłącznie do punktów obrotu detalicznego oraz miejsc składowania (art. 17 ust. 2 pkt 3).

METODA ODPISYWANIA W KOSZTY

Metoda odpisywania w koszty polega na odpisywaniu w koszty towarów w momencie ich nabycia, oraz na wycenie na koniec roku obrotowego lub częściej (w praktyce zazwyczaj na koniec miesiąca) towarów i na porównaniu stanu końcowego z tą wyceną – a zatem na odpowiedniej korekcie kosztów.

docsity.com

13

UJECIE TRANSAKCJI NABYCIA TOWARÓW – METODA FIFO (METODA ODPISYWANIA W

KOSZTY)

Przychody ze sprzedaŜy VAT naleŜny

Wartość sprzedanych

towarów NaleŜności

Rozliczenie zakupu VAT naliczony Towary Zobowiązania

20.000 (1b

1b)20.000

1a) 24.400 24.400 (1a 4.400 (1c

1c) 4.400

22.000 (2b

2b)22.000

26.840 (2a2a) 26.840

4.840 (2c

2c) 4.840

3a)61.000 50.000 (3a 11.000(3a

5) 52.500

4a) 43.920 43.920 (4a

36.000 (4b

4b)36.000

7.920 (4c

4c) 7.920

52.500 (5

METODA ODPISYWANIA W KOSZTY A KONTROLA NAD

ZAPASAMI W metodzie odpisywania w koszty, podobnie jak w metodzie wartościowej, nie prowadzi się ewidencji ilości towarów. W praktyce oznacza to znacznie gorszą kontrolę nad zapasami i moŜliwość niewykrycia problemów w gospodace magazynowej.

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument