Zapasy c.d. - Notatki - Rachunkowość - Część 3, Notatki'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Elzbieta84
Elzbieta84

Zapasy c.d. - Notatki - Rachunkowość - Część 3, Notatki'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

PDF (311 KB)
10 str.
935Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: zapasy c.d. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

27

UZASADNIONA CZĘŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICH PRODUKCJI

Koszty pośrednie produkcji moŜna podzielić na: - Stałe koszty pośrednie produkcji – nie ulegające zmianie wskutek zmian

rozmiarów produkcji, - Zmienne koszty pośrednie produkcji – ulegające zmianie wskutek zmian

rozmiarów produkcji. Zmienne koszty pośrednie produkcji zaliczane są w pełni do uzasadnionej części

kosztów pośrednich produkcji. Stałe koszty pośrednie produkcji zaliczane są do uzasadnionej części kosztów pośrednich produkcji wg takiej stawki, w jakiej te koszty przypadają na wytworzone produkty przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. W przypadku gdy wykorzystanie zdolności produkcyjnych jest większe niŜ normalne – naleŜy oprzeć sposób przypisania kosztów pośrednich produkcji na faktycznych rozmiarach produkcji. CELEM POWYśSZEJ PROCEDURY JEST NIEROZLICZANIE KOSZTÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZDOLNOŚĆI PRODUKCYJNYCH NA WYTWORZONE PRODUKTY.

PRZYKŁAD (KONTYNUACJA PRZYKŁADU POPRZEDNIEGO) Przedsiębiorstwo GAMMA SA zajmuje się produkcją mebli skórzanych. W grudniu 2006 roku przedsiębiorstwo produkowało 2 rodzaje produktów: kanapy skórzane „ELEGACE” oraz kanapy skórzane „PRESTIGE”. Koszty w grudniu kształtowały się następująco:

GAMMA SA nie posiadała produkcji niezakończonej na początek i koniec okresu. GAMMA SA rozlicza koszty pośrednioprodukcyjne w oparciu o liczbę roboczogodzin.

ELEGANCE PRESTIGE RAZEM koszty materiałów bezpośrednich 125 000,00 40 500,00 165 500,00 koszty robocizny bezpośredniej 78 000,00 43 000,00 121 000,00 koszty pośrednioprodukcyjne 220 000,00 RAZEM KOSZTY 506 500,00 ilość wytworzonych produktów 250 50 300 ilość roboczogodzin bezpośred. 8000 5000 13000

docsity.com

28

PRZYKŁAD (KONTYNUACJA PRZYKŁADU POPRZEDNIEGO)

Normalną zdolność produkcyjną określono jako produkcję, przy 30.000 roboczogodzin bezpośrednich. W grudniu 2006 r. liczba roboczogodzin bezpośrednich wyniosła 13.000 (zatem była niŜsza od liczby roboczogodzin w warunkach normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych – 30.000). NiŜsze od normalnego wykorzystanie zdolności produkcyjnych wynikało z awarii maszyny. Określono takŜe stałe i zmienne koszty pośrednie produkcji: Stałe koszty pośrednie produkcji = 150.000 Zmienne koszty pośrednie produkcji = 5 na 1 roboczogodzinę.

PRZYKŁAD (KONTYNUACJA PRZYKŁADU POPRZEDNIEGO)

Aby rozwiązać przykład naleŜy określić ile wynosiłyby koszty pośrednie na jedną roboczogodzinę produkcji przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych:

Stałe koszty pośrednie produkcji 150 000,00 Zmienne koszty pośrednie produkcji przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (30.000*5) 150 000,00 RAZEM koszty pośrednie produkcji przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych 300 000,00 Ilość roboczogodzin bezpośrednich przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych 30 000 Stawka kosztów pośrednich produkcji na 1 roboczogodzin, przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych 10,00

docsity.com

29

PRZYKŁAD (KONTYNUACJA PRZYKŁADU POPRZEDNIEGO)

Następnie naleŜy ustalić odchylenia pomiędzy rzeczywistymi kosztami pośrednio produkcyjnymi a kosztami pośrednimi produkcji obliczonymi dla faktycznego wykorzystania zdolności produkcyjnych przy stawce za roboczogodzinę odpowiadającej stawce przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych:

Rzeczywiste koszty pośrednie produkcji 220 000,00 Koszty pośrednie produkcji przy załoŜeniu rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych (13.000 rgodz.) i stawki odpowiadającej normalnemu wykrzystaniu zdolności produkcyjnych (10 na rgodz.) 130 000,00

RÓśNICA 90 000,00 Odchylenia wynikające z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (150.000+5*13000-130.000) 85 000,00 Pozostałe odchylenia (220.000-150.000-13.000*5) 5 000,00

UZASADNIONA CZĘŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICH PRODUKCJI

Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe 90.000 odchyleń kosztów pośrednich produkcji wynika z:

- Zmniejszonej skali produkcji – w kwocie 85.000,

- Z innych czynników tj. najprawdopodobniej zmian cen czynników produkcji, w kwocie 5.000.

PRZY KALKULACJI KOSZTÓW NALEśY POMINĄĆ KOSZTY NIEWYKORZYSTANYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH – 85.000.

docsity.com

30

PRZYKŁAD Kalkulacja kosztu wytworzenia kanap „ELEGANCE”:

Koszty materiałów bezpośrednich: 125.000 Koszty robocizny bezpośredniej: 78.000 Koszty pośrednioprodukcyjne: 83.077 (8.000*135.000/13.000) Koszt wytworzenia ELEGANCE: 286.077 Ilość wytworzonych produktów: 250

Koszt wytworzenia jednostki kalk.: 1.144,31

PRZYKŁAD Kalkulacja kosztu wytworzenia kanap „PRESTIGE”:

Koszty materiałów bezpośrednich: 40.500 Koszty robocizny bezpośredniej: 43.000 Koszty pośrednioprodukcyjne: 51.923 (5.000*135.000/13.000) Koszt wytworzenia „PRESTIGE”: 135.423 Ilość wytworzonych produktów: 50

Koszt wytworzenia jednostki kalk.:2.708,46

docsity.com

31

PRZYKŁAD Koszty wytworzenia „ELEGANCE”: 286.077 Koszty wytworzenia „PRESTIGE”: 135.423 Koszty pośrednioprodukcyjne niewliczone do koszty wytworznia: 85.000 RAZEM KOSZTY PRODUKCYJNE:506.500

WYCENA ZAPASÓW

MSR 2, par. 9:

„Zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub teŜ wg wartości netto moŜliwej do uzyskania, w zaleŜności od tego, która z kwot jest niŜsza”.

docsity.com

32

Czy wartość netto moŜliwa do odzyskania zapasów jest niŜsza od ceny nabycia lub

kosztu wytworzenia zapasów ?

Ujmij odpisy aktualizujące wartość zapasów

Wyceń zapasy wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

NIE

TAK

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

Przykład: Przedsiębiorstwo JAKOR SA zajmujące się produkcją wyrobów AGD dysponuje dwoma grupami zapasów:

- śelazkami „Para” wytworzonymi przez JAKOR SA: 1.000 szt. wg kosztu wytworzenia 100 zł,

- Odkurzaczami „Wodny” wytworzonymi przez JAKOR SA: 100 szt. wg kosztu wytworzenia 500.

Wartość netto moŜliwa do odzyskania wynosi dla Ŝelazka „Para” 90 zł, dla odkurzacza Wodny – 550 zł.

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

docsity.com

33

Ustalenie wartości moŜliwej do odzyskania indywidualnie lub grupowo:

Ŝelazka odkurzacze RAZEM jednostkowy koszt wytworzenia 100,00 500,00 ilość 1000 100 RAZEM KOSZT WYTWORZENIA 100 000,00 50 000,00 150 000,00 jednostkowa wartość netto moŜliwa do uzyskania 90,00 550,00 ilość 1000 100 RAZEM WARTOŚĆ NETTO MOśLIWA DO UZYSKANIA 90 000,00 55 000,00 145 000,00 odpisy przy zastosowaniu metody indywidualnej 10 000,00 0,00 10000 odpisy przy zastosowaniu metody grupowej 5000

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

MSR 2, par. 29: „Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto moŜliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. W niektórych okolicznościach odpowiednie moŜe jednak być pogrupowanie podobnych lub powiązanych ze sobą pozycji zapasów. MoŜe to mieć miejsce w przypadku pozycji zapasów związanych z produktami pochodzącymi z tej samej linii produkcyjnej, posiadających podobne przeznaczenie oraz zastosowanie końcowe, wyprodukowanych i sprzedawanych w tym samymi regionie geograficznym oraz nie dających się w praktyce oszacować w oderwaniu od innych pozycji pochodzących z tej samej linii produkcyjnej. Nieodpowiednie jest odpisywanie wartości zapasów w oparciu o klasyfikację zapasów poszczególnych segmentów branŜowych lub geograficznych. Jednostki usługowe zazwyczaj kumulują koszty kaŜdej usługi, za którą zostanie ustalona odrębna cena. Dlatego teŜ kaŜdą tego rodzaju usługę traktuje się jako odrębną pozycję.”

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

docsity.com

34

Przykład: Przedsiębiorstwo JAKOR SA zajmujące się produkcją wyrobów AGD

dysponuje trzema grupami zapasów: - śelazkami „Para” wytworzonymi przez JAKOR SA: 1.000 szt. wg

kosztu wytworzenia 100 zł, - Odkurzaczami „Wodny” wytworzonymi przez JAKOR SA: 100 szt.

wg kosztu wytworzenia 500, - Podstawami do produkcji Ŝelazka wyprodukowanymi przez

podwykonawcę – w ilości 800 szt. po cenie nabycia 30, Wartość netto moŜliwa do odzyskania wynosi dla Ŝelazka „Para” 110 zł,

dla odkurzacza Wodny – 550 zł, a dla podstaw Ŝelazka – 20 zł.

Czy naleŜy obniŜyć wartość bilansową zapasów ?

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

MSR 2, par. 32: „Wartości materiałów i innych surowców przeznaczonych do

wykorzystania w procesie produkcji zapasów nie odpisuje się do kwoty niŜszej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jeŜeli oczekuje się, Ŝe wyroby gotowe, do produkcji których zostaną wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub powyŜej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. JeŜeli jednak spadek cen materiałów wskazuje na to, Ŝe cena nabycia lub koszt wytworzenia wyrobów gotowych będą wyŜsze od wartości netto moŜliwej do uzyskania, wartość materiałów odpisuje się do poziomu wartości netto moŜliwej do uzyskania. W takich okolicznościach koszt odtworzenia materiałów moŜe stanowić najlepszy dostępnych sposób wyceny ich wartości netto moŜliwej do uzyskania.”

CENA NABYCIA/ KOSZT WYTWORZNIA A WARTOŚĆ MOśLIWA DO UZYSKANIA

docsity.com

35

Przykład: Spółka A sprzedaje spółce B towary o cenie

nabycia 1.000.000 za cenę 1.200.000. Towary są dostarczone natychmiast tj. 1.01.2007 r. Jednocześnie spółka A zawiera umowę ze spółką B na odkupienie tych towarów za cenę 1.260.000 zł w terminie 1.01.2008 r. Jak naleŜy potraktować zawarte umowy ?

TRANSAKCJE FINANSUJĄCE ZAPASY (PRODUCT

FINANCING ARRANGEMENT)

Jaki jest sens ekonomiczny sprzedaŜy zapasów natychmiast i

odkupu ich za rok ?

docsity.com

36

Jak wygląda przepływ środków pienięŜnych?

Spółka A Spółka B

1.01.2007 1.200.000

1.01.2008 1.260.000

Treść transakcji polega na udzieleniu poŜyczki spółce B przez spółkę A. Zatem transakcja powinna być ujęta nie jako sprzedaŜ ale jako udzielona poŜyczka.

TRANSAKCJE FINANSUJĄCE ZAPASY (PRODUCT

FINANCING ARRANGEMENT)

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument