Zapasy - Notatki - Rachunkowość - Część 2, Notatki'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Elzbieta84
Elzbieta84

Zapasy - Notatki - Rachunkowość - Część 2, Notatki'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

PDF (322 KB)
11 str.
1Liczba pobrań
980Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: zapasy. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument

13

UJECIE TRANSAKCJI NABYCIA TOWARÓW – METODA FIFO (METODA ODPISYWANIA W

KOSZTY)

Przychody ze sprzedaŜy VAT naleŜny

Wartość sprzedanych

towarów NaleŜności

Rozliczenie zakupu VAT naliczony Towary Zobowiązania

20.000 (1b

1b)20.000

1a) 24.400 24.400 (1a 4.400 (1c

1c) 4.400

22.000 (2b

2b)22.000

26.840 (2a2a) 26.840

4.840 (2c

2c) 4.840

3a)61.000 50.000 (3a 11.000(3a

5) 52.500

4a) 43.920 43.920 (4a

36.000 (4b

4b)36.000

7.920 (4c

4c) 7.920

52.500 (5

METODA ODPISYWANIA W KOSZTY A KONTROLA NAD

ZAPASAMI W metodzie odpisywania w koszty, podobnie jak w metodzie wartościowej, nie prowadzi się ewidencji ilości towarów. W praktyce oznacza to znacznie gorszą kontrolę nad zapasami i moŜliwość niewykrycia problemów w gospodace magazynowej.

docsity.com

14

METODY ROZCHODU ZAPASÓW - PORÓWNANIE

FIFO ŚREDNIA WAśONA LIFO

SZCZEGÓŁOWA IDENTYFIKACJA

KOSZTY 25 500 26 250 27 000 25 810 STAN

KOŃCOWY 52 500 51 750 51 000 52 190

KOSZTY 25 500 27 857 30 000 25 810 STAN

KOŃCOWY 52 500 50 143,50 48 000 52 190

KOSZTY 25 500 27 857 30 000 STAN

KOŃCOWY 52 500 50 143,50 48 000

KOSZTY 25 500 27 857 30 000

STAN KOŃCOWY 52 500 50 143,50 48 000

ILOŚCIOWO- WARTOŚCIOWA

ILOŚCIOWA

WARTOŚCIOWA

ODPISYWANIA W KOSZTY

WADY I ZALETY POSZCZEGÓLNYCH METOD

WYCENY ROZCHODU - FIFO jako metoda kładąca nacisk na

bilans, - Kwestia współmierności przychodów i

kosztów a metoda wyceny, - Problem „starych warstw” przy metodzie

LIFO, - Efekty podatkowe poszczególnych metody

wyceny rozchodu zapasów.

docsity.com

15

METODY ROZCHODU ZAPASÓW A MSR 2

W świetle MSR 2 dopuszczalnymi metodami rozchodu zapasów są:

- Metoda szczegółowej identyfikacji (metodę tę stosuje się do towarów/produktów nie będących zamiennymi oraz do dóbr i usług wytworzonych w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć).

- Metoda FIFO, - Metoda średniej waŜonej.

30

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

Materiały bezpośrednie

Koszty ogólnego zarządu i sprzedaŜy

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Koszty ogólnego zarządu

i sprzedaŜy

KOSZTY PONIESIONE W DANYM OKRESIE

BILANS RACHUNEK WYNIKÓW (koszty okresu)

Płace bezpośrednie

Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji

Koszty pośrednie produkcji

Zapas produkcji nie zakończonej

Zapas wyrobów gotowych

docsity.com

16

31

RóŜne konta aktywów i zobowiązań

Koszty działalności podstawowej

Wyroby gotowe

Koszty sprzedaŜy

Koszty ogólnego zarządu

1

1

1

4

3

EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE KALKULACYJNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

PRODUKCYJNYM

Wartość sprzedanych produktów

Rozliczenia międzyokresowe

1 2

1 – UJĘCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

PODSTAWOWEJ, KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU I KOSZTÓW SPRZEDAśY

2 – ROZLICZENIE ROZLICZEŃ

MIĘDZYOKRESOWYCH

4 – UJĘCIE SPRZEDAśY PRODUKTÓW

Przychody ze sprzedaŜyNaleŜności

4

3 – PRZYJĘCIE PRODUKTÓW DO MAGAZYNU

Wycena produktów

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

docsity.com

17

KOSZTY PRODUKCYJNE A KOSZTY NIEPRODUKCYJNE

Przedsiębiorstwo ALFA wytwarza produkt w postaci parkietu. W przedsiębiorstwie zaszły następujące transakcje (oceń, czy wpływają na koszty produkcyjne i czy są to koszty bezpośrednio czy pośrednioprodukcyjne):

- Wydano do produkcji materiały o wartości 100.000,

- Naliczono wynagrodzenie pracownika pracującego przy obróbce drewna – 3.000,

- Naliczono amortyzację od maszyny, obsługiwanej przez pracownika (5.000),

- Naliczono amortyzację hali produkcyjnej, w której znajduje się linia produkcyjna (200.000),

- Naliczono amortyzację budynku, w którym mieści się zarząd (50.000),

- Zaksięgowano fakturę za energię elektryczną (60.000),

- Naliczono wynagrodzenie magazyniera, obsługującego magazyn materiałów (2.500),

- Naliczono amortyzację dotyczącą pomieszczenia, w którym mieści się magazyn materiałów (20.000),

KOSZTY PRODUKCYJNE A KOSZTY NIEPRODUKCYJNE

- Naliczono wynagrodzenie magazyniera, obsługującego magazyn wyrobów gotowych (3.000),

- Ustalono, Ŝe nastąpił wzrost rezerw na świadczenia pracownicze – w związku z upływem czasu i krótszym terminem pozostającym do wypłaty odprawy emerytalnej – kwota wzrostu rezerw – 160.000,

- Podczas obróbki drewna następuje jego skrawanie – w związku z powyŜszym ok. 10% drewna stanowi odpady; wartość drewna stanowiącego odpady w cenie nabycia wyniosła 10.000,

- Wskutek uszkodzenia maszyny wystąpiły błędy w obróbce partii produktów – całość partii o wartości 50.000 zł została przeznaczona do likwidacji,

- Naliczono wynagrodzenie pracowników działu marketingu (70.000),

- Dokonano transportu towarów do klienta; koszt transportu wyniósł 500,

- Naliczono wynagrodzenie pracownika nadzorującego pracowników wykonujących zadania produkcyjne (3.500).

docsity.com

18

METODY KALKULACJI KOSZTU WYTWORZENIA

KALKULACJA PODZIAŁOWA KALKULACJA DOLICZENIOWA

PROSTA ZE

WSPÓŁCZYNNIKAMI FAZOWA ZLECENIOWA ASORTYMENTOWA

BEZPÓŁFABRYKATOWA PÓŁFABRYKATOWA

KIEDY STOSUJEMY KALKULACJĘ PODZIAŁOWĄ ?

Kalkulacja podziałowa jest stosowana w przypadku jednorodnych produktów (podziałowa prosta), lub produktów w stosunku do których relacje kosztowe są moŜliwe do ustalenia bez dokonywania kalkulacji (podziałowa ze współczynnikami).

docsity.com

19

NA CZYM POLEGA KALKULACJA PODZIAŁOWA ?

Kalkulacja podziałowa polega na podzieleniu wszystkich kosztów produkcyjnych przez ilość wyprodukowanych produktów.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo ALFA SA zajmuje się produkcją telefonów komórkowych. Przedsiębiorstwo wytwarza jeden model telefonu. W trakcie roku 2006 zostały poniesione następujące koszty produkcyjne:

- Koszty materiałów bezpośrednich w kwocie 3.000.000, - Koszty robocizny bezpośredniej w kwocie 2.000.000, - Pośrednie koszty produkcyjne w kwocie 5.000.000.

Przedsiębiorstwo wytworzyło w tym okresie 44.000 telefonów komórkowych. Na koniec okresu pozostało 10.000 telefonów niezakończonych (stopień ukończenia telefonów z punktu wiedzenia wszystkich kosztów wynosił 60%). Na początek okresu przedsiębiorstwo posiadało 8.000 niezakończonych telefonów (ukończonych w 50% z punktu widzenia wszystkich kosztów). Ich wartość bilansowa wynosiła 1.000.000 zł. Dla uproszczenia uznano, Ŝe koszty pośrednioprodukcyjne składają się wyłącznie z amortyzacji środków trwałych.

docsity.com

20

PRZYKŁAD

Do ustalenia kosztu wytworzenia produktu stosujemy kalkulację podziałową prostą. Istnieją dwie wersje rozwiązania – metoda FIFO i średnia waŜona.

PRZYKŁAD – METODA ŚREDNIEJ WAśONEJ

Ustalenie kosztów wytworzenia produktów: - wartość stanu początkowego produktów w toku:1.000.000, - Koszty materiałów bezpośrednich w kwocie: 3.000.000, - Koszty robocizny bezpośredniej w kwocie: 2.000.000, - Pośrednie koszty produkcyjne w kwocie: 5.000.000. RAZEM KOSZTY PRODUKCYJNE: 11.000.000 ILOŚĆ JEDNOSTEK PRZELICZONIOWYCH:

44.000 szt.+10.000 szt.*60%=50.000

KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTU: 11.000.000/50.000=220

Ustalona wartość oznacza, Ŝe koszt wytworzenia jednego produktu (zarówno w zakresie, w jakim wytwarzanie rozpoczęto w poprzednim okresie jak i w zakresie, w jakim wytwarzanie rozpoczęto w bieŜącym okresie) wynosi 220.

KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW GOTOWYCH: 44.000*220=9.680.000 KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKCJI NIEZAKOŃCZONEJ:10.000*60%*220=1.320.000 RAZEM KOSZTY WYTWORZENIA: 11.000.000

docsity.com

21

PRZYKŁAD – METODA FIFO Ustalenie kosztów wytworzenia produktów: - Koszty materiałów bezpośrednich w kwocie: 3.000.000, - Koszty robocizny bezpośredniej w kwocie: 2.000.000, - Pośrednie koszty produkcyjne w kwocie: 5.000.000. RAZEM KOSZTY PRODUKCYJNE: 10.000.000 ILOŚĆ JEDNOSTEK PRZELICZONIOWYCH:

44.000 szt.+10.000 szt.*60%-8.000*50%=46.000

KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTU, KTÓREGO PRODUKCJA ROZPOCZĘŁA SIĘ DANYM OKRESIE: 10.000.000/46.000=217,39 KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTU, KTÓREGO PRODUKCJA ROZPOCZĘŁA SIĘ W POPRZEDNIM OKRESIE: 1.000.000/8.000+217,39*50%=233,69

KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW GOTOWYCH, KTÓRYCH PRODUKCJA ROZPOCZĘŁA SIĘ W POPRZEDNIM OKRESIE: 8.000*233,69=1.869.520 KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW GOTOWYCH ROZPOCZĘTYCH I UKOŃCZONYCH W OKRESIE: 36.000*217,39=7.826.040 KOSZTY WYTW. PRODUKCJI NIEZAKOŃCZONEJ: 10.000*60%*217,39=1.304.340 SKUTKI ZAOKRĄGLEŃ 100 RAZEM KOSZTY 11.000.000

ROZLICZENIE KOSZTÓW – METODA ŚREDNIEJ WAśONEJ

(UKŁAD KALKULACYNY)

Produkcja podstawowa

Koszty pośrednie

Rozliczenie kosztów działal.

Magazyn produktów

Magazyn materiałów

Zobow. z tyt. wynagrodzeń

Umorzenie śr. trwałych

Produkty w toku

3.000.000(2 1.000.000 (1

5.000.000 (5

2.000.000(3 5.000.000(4

1) 1.000.000

sp) 1.000.000

4) 5.000.000 2) 3.000.000 3) 2.000.000 5) 5.000.000

9.680.000 (6a 6b) 9.680.000

1.320.000 (7

7) 1.320.000

6a) 9.680.000 9.680.000 (6b

docsity.com

22

NA CZYM POLEGA KALKULACJA PODZIAŁOWA

ZE WSPÓŁCZYNNIKAMI ? Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami polega na przypisaniu współczynnika do wytworzonego produktu. Współczynniki nadane poszczególnym produktom powinny odzwierciedlające relacje kosztowe pomiędzy produktami.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo BETA SA zajmuje się produkcją mydła. Przedsiębiorstwo wytwarza dwa mydła: standardowej wielkości (mydło A) oraz podwójnej wielkości (mydło B). W trakcie roku 2006 zostały poniesione następujące koszty produkcyjne:

- Koszty materiałów bezpośrednich w kwocie 300.000, - Koszty robocizny bezpośredniej w kwocie 400.000, - Pośrednie koszty produkcyjne w kwocie 600.000.

Przedsiębiorstwo wytworzyło w tym okresie 1.000.000 mydeł A oraz 800.000 mydeł B. Mydło B jest dwa razy większe od mydła A. Na początku i na koniec okresu nie było w magazynie produkcji w toku.

docsity.com

23

PRZYKŁAD

W celu kalkulacji kosztu wytworzenia przypisano:

- Do mydła A współczynnik 1, - Do mydła B współczynnik 2.

PRZYKŁAD Ustalenie kosztów wytworzenia produktów: - Koszty materiałów bezpośrednich w kwocie: 300.000, - Koszty robocizny bezpośredniej w kwocie: 400.000, - Pośrednie koszty produkcyjne w kwocie: 600.000. RAZEM KOSZTY PRODUKCYJNE: 1.300.000 ILOŚĆ JEDNOSTEK PRZELICZONIOWYCH:

1.000.000 szt.*1+800.000 szt.*2=2.600.000

KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTU: 1.300.000/2.600.000=0,50

KOSZTY WYTWORZENIA MYDŁA A: 1.000.000*0,50=500.000 KOSZTY WYTWORZENIA MYDŁA B: 800.000*1=800.000 RAZEM KOSZTY 1.300.000

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument