Zarządzanie magazynami - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
Kamila_S
Kamila_S

Zarządzanie magazynami - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

RTF (59 KB)
7 str.
572Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki dotyczące zarządzania magazynami.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument

Zarządzanie magazynami

Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany wyposażony we właściwą dokumentację. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości.Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi).Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ręcznie przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur. Zgodnie z ustawą dokument powinien zawierać co najmniej: Określenie rodzaju dowodu Określenie stron (nazwy i adresy) dokonujących operacji gospodarczej Opis operacji, jej wartości Datę dokonania operacji Podpis wystawcy dokumentu oraz osoby, której wydano towar Numer identyfikacyjny dowoduWartość może być w dowodzie pominięta (na wydruku), ponieważ w tokuprzetwarzania w systemie następuje ich wycena potwierdzona wydrukiem zkartoteki ilościowo wartościowej. Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI i Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Odbiór polega na ilościowym oraz jakościowym sprawdzeniu dostarczonych pozycji. Sprawdzenie ma nacelu ujawnienie braków i nadwyżek ilościowych oraz wad i braków jakościowych. Ujęcie spostrzeżeń wodpowiednie protokoły. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniudowodu przychodu.Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Z korekta do przyjęcia Pz lub PI wydanie do dostawcy Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się:

jednstopniowo zlecenie po zleceniu dwustopniowo atrykuł po artykule według tras dostawy według kolejności rozładunkuWydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: wydanie na zewnątrz przedsiebuorstwa dokumentem Wz wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa Rwo Dokumentem Rw rozchód wewnętrznyo Dokumentem Wp wydanie na produkcjeDokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymidokumenty px, rxDokumenty przychodu i rozchodu wewnętrznego, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp.Dokumenty Po,RoDokumenty przeznaczone do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi PERSONEL Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków. W pracach tych wykorzystywane są również drabiny i podesty. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych za powierzone mienie określają: Kodeks pracy, Rozporządzenie Rady

Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. Nr 60, poz. 275, jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 35, poz. 191),Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 60, poz. 276, jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).Główne zagrożenia dla pracowników:przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia materiałówupadki z wysokości (np. z drabiny lub podestu)potknięcia, poślizgnięcia i upadki na powierzchniprzygniecenia, zmiażdżenia przez poruszające się maszyny i urządzeniauderzenia przez spadające i przenoszone przedmiotyzagrożenia związane z przechowywaniem substancji toksycznych i wybuchowych (zatrucia, pożar i wybuch) Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przejść przeszkolenie bhp, zwłaszcza w odniesieniu do przechowywania materiałów szkodliwych i niebezpiecznych oraz przenoszenia i przewożenia ładunków. Obowiązkiem zakładu jest dostarczenie pracownikom odzieży roboczej i odpowiedniego odzieży ochronnej i ochron osobistych. Przed przystąpieniem do pracy wykonywanej po raz pierwszy, mogącej spowodować zagrożenia, pracowników należy pouczyć o bezpiecznym sposobie wykonywania zadań. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku magazynu lub osobach z kierownictwa. MAGAZYNIER Magazynier kieruje działalnością magazynu handlowego bądź przemysłowego. Ustala procedury działania, sprawdza jakość i ilość towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu, rozmieszcza towar w pomieszczeniach magazynowych, dokonuje na bieżąco inwentaryzacji znajdującego się towaru. Dba o zabezpieczenie towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Przestrzega terminów przechowywania np. materiałów, artykułów. Utrzymuje czystość w pomieszczeniach magazynowych. Może porządkować i kontrolować przechowywane przedmioty i sprzęt. Ustala z przełożonymi działania związane z nabywaniem towaru i jego sprzedażą. Uczestniczy w doborze pracowników magazynu i ustala ich obowiązki. Może uczestniczyć w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia magazynu. Przechowuje dokumentację gwarancyjną. Dba o wymianę przeterminowanych towarów.

Zasady BHP w magazynie: PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BHP - Przestrzegać przepisów bhp brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz podawać się egzaminom sprawdzającym z tego zakresu- Wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do wskazówek poleceń przełożonych - Dbać o należyty stan maszyn i urządzeń,narzędzi i sprzętu oraz porządku w miejscu wykonywanej pracy - Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - Podawać się badania wstępnym,okresowym i kontrolnym oraz innym zalecenia lekarskim - Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku w zakładzie albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników,a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie UPRAWNIENIA PRACOWNIKA W ZAKRESIE BHP - W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. - Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa pracownik ma prawo oddalić z miejsca zagrożenia i zawiadomić o tym przełożonego- W czasie oddalenia się z miejsca pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia -Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego: Powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia Bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP - Za stan BHP w zakładzie odpowiedzialność ponosi pracodawca - Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie życie pracownika przez zapewnienie mu higienicznych warunków pracy oraz korzystać z dobrodziejstw nauki i techniki - Zapewnić przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonanych tych poleceń - Zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz służby BHPTRANSPORT WEWNĄTRZ ZAKŁADOWY Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych:

- Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przenoszenia ciężarów - Jeżeli nie ma możliwości ręcznego przenoszenia ciężarów,należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracownika w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności Ręczne przenoszenie ciężarów o masie przekraczające ustalone normy jest niedopuszczalne Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem,przemieszczeniem i zsypaniem się ze środka transportowego - Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione osoby o wymaganych kfalfikacjach do obsługi danego urządzenia - Pracodawca jest zobowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrz zakładowych,zgodnie z przepisami zasad ruchu drogowego - Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym PODSTAWOWE WYMOGI BHP PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM 1) Organizacja prac transportowych, w tym stosowane metody pracy powinny zapewnić w szczególności: - Ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego,w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek - Wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo szkieletowego 2) Pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanych z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy - Ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczenia przedmiotów - Uwzględnienie wymagań ergonomii Przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów tam gdzie jest to możliwe należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości,masy i rodzaju,zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie tych prac 3) Organizacja ręcznych prac transportowych powinna uwzględniać wymagania ergonomii, a w szczególności: - Przemieszczane przedmioty należy przenosić jak najbliżej ciała - Sposoby ręcznego przenoszenia przedmiotów powinny eliminować ryzyko urazów, a wszcególności urazów kręgosłupa.

Sposoby te powinny wykluczać przemieszczenie przedmiotów, jeżeli: Czynności te mogą być wykonywane za pomocą skrętu tułowiaIstnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotuCiało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji Pochylenie tułowia pracownika przekracza 45 stopni 4) Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika 5) Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczeniem przedmiotów należy zapewnić wystarczającą przestrzeń,zwłaszcza w płaszczyźnie poziomej umożliwiającą zahamowanie prawidłowej pozycji ciała podczas pracy Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów przez pomieszczenia,schody korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów,jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe. 6) Powierzchnia, po której są przemieszczane ręczne przedmioty,powinna być równa i stabilna i nieś liska 7) Przejścia drogi transportowe oraz tory i torowiska,po których są przemieszczane przedmioty,powinny spełniać wymagania bhp określone w odrębnych przepisach 8) Opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane z odpowiednio wytworzonych materiałów oraz nie powinny stwarzać zagrożeń. 9) Sposób rozmieszczania przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania 10) Niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotów po pochylniach, nie związanych w sposób stały z konstrukcją budynku o kącie nachylenia ponad 15 stopni, oraz przenoszenie po schodach o kącie nachylenia 60 stopni 11) Niedopuszczalne jest przebywanie pracownika między legarami podczas przetaczania przedmiotów po pochyło ustawionych legarach ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY PRZY PRZEMIESZCZANIU ŁADUNKÓW Z UŻYCIEM NAPĘDZANYCH DŹWIGNIC: - Dźwignice powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające ich dopuszczalny udźwig - Krążki wielokrążarki i wyciągarki stosowane do przenoszenia ładunków powinny być przymocowane do posiadających odpowiednią wyczymałość belek, haków, dźwigarów lub innych konstrukcji w sposób zapewniający bezpieczną pracę - Stosowane wciągarki i przyciągarki powinny być przymocowane do podłoża w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczeniem podczas pracy. - Elementy układów cięgnowych stosowanych podczas przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w PN

- Niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych - Długość liny lub łańcuch powinna być tak dobrana, aby przy rozwinięciu, niezbędnym do przemieszczenia ładunku,pozostały na bębnie, co najmniej 2 zwoje - Sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi lub gwałtownej zmianie jego położenia - Przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest niedopuszczalne

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument