Zarządzanie - Notatki - Ekonomia - Część 3, Notatki'z Ekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
Misio_88
Misio_88

Zarządzanie - Notatki - Ekonomia - Część 3, Notatki'z Ekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

PDF (556 KB)
12 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: style przywództwa, teorie sytuacyjne, model Victora Vrooma.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 12
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument

25

Aby grupa mogła efektywnie działać, potrzebuje kogoś, kto pełniłby dwie podstawowe funkcje:

związane z zadaniami – rozwiązywanie problemów,

podtrzymujące trwałość grupy – społeczne (np. pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów i doprowadzania do tego, aby poszczególne osoby czuły się docenione przez grupę).

Style przywództwa – rozmaite wzory zachowań stosowane przez przywódców przy kierowaniu

pracownikami i wywieraniu na nich wpływu.

Istnieją kierownicy o stylu zorientowanym nazadania (sprawują ścisły nadzór nad

pracownikami, aby dopilnować właściwego wykonania zadań) oraz kierownicy o stylu

zorientowanym na pracowników.

Skala zachowań przywódczych

Kierownik podejmuje decyzję

i ogłasza ją

Kierownik namawia do akceptacji

decyzji

Kierownik przedstawia pomysł

i zachęca do pytań

Kierownik przedstawia projekt decyzji,

który może ulec zmianie

Kierownik przedstawia problem, uzyskuje propozycje i podejmuje decyzję

Kierownik określa granice kompetencji,

pyta grupę o decyzję

Kierownik pozwala podwładnym na

działania w granicach ustalonych przez przełożonego

Siatka kierownicza – schemat opracowany przez Roberta Blake’a i Jane Mouton do pomiaru

względnej troski kierownika o ludzi

i o produkcję.

Kierowanie zubożone – mała troska o ludzi

i o zadania oraz o produkcję.

docsity.com

26

Kierowanie klubowe – duża troska

o pracowników, a małe zainteresowanie produkcją.

Kierowanie autorytarne (autokratyczne) albo zadaniowe – duża troska o produkcję

i sprawność działania, a mała

o pracowników.

Kierowanie zespołowe albo demokratyczne – duża troska zarówno o produkcję jak

i o morale oraz zadowolenie pracowników.

Kierowanie zrównoważone – przeciętna troska zarówno o pracowników, jak

i o produkcję.

Sytuacyjne podejście do przywództwa

Podejście sytuacyjne to pogląd, ze najodpowiedniejsza do osiągnięcia celów organizacji metoda

kierowania może być różna w zależności od sytuacji lub warunków.

Teorie sytuacyjne skupiają uwagę na następujących czynnikach:

 wymaganiach wynikających z zadań,

 oczekiwaniach i zachowaniach kolegów,

 cechach, oczekiwaniach i zachowaniach podwładnych,

 kulturze i zasadach polityki organizacji.

Ewolucyjny model przywództwa

Herseya i Blancharda

Model przywództwa opisujący, w jaki sposób przywódca powinien dostosowywać swój styl

przywództwa w miarę rozwijania się pragnienia osiągnięć u podwładnych, zwiększania ich

doświadczenia, umiejętności oraz chęci brania na siebie odpowiedzialności.

Model ścieżki do celu

Teoria przywództwa podkreślająca rolę przywódcy w wyjaśnianiu podwładnym,

w jaki sposób mogą osiągnąć dużą efektywność i związane z nią nagrody.

Model Victora Vrooma

Style przywództwa:

A I – kierownik sam rozwiązuje problem lub podejmuje decyzję, korzystając z informacji

dostępnej w danym czasie.

docsity.com

27

A II – kierownik otrzymuje potrzebne informacje od podwładnych, po czym sam podejmuje

decyzję co do rozwiązania problemu. Może, ale nie musi wyjaśniać podwładnym, na czym

polega problem,

w chwili gdy pyta ich o informacje. Rola podwładnych w podejmowaniu decyzji ogranicza się do

dostarczania potrzebnych informacji.

C I – kierownik omawia problem

z poszczególnymi zainteresowanymi pracownikami, wysłuchuje ich koncepcji

i propozycji; nie tworzy jednak grupy pracowników. Następnie kierownik sam podejmuje

decyzję, która może, ale nie musi uwzględniać zdania pracowników.

C II – kierownik dzieli się problemem

z podwładnymi jako grupą, uzyskuje ich kolektywne koncepcje i propozycje. Następnie

podejmuje decyzję, która może, ale nie musi uwzględniać zadania pracowników.

G II – kierownik dzieli się problemem

z podwładnymi jako grupą. Wspólnie obmyślają i oceniają możliwe rozwiązania

i dążą do uzgodnionego (jednomyślnego) rozwiązania. Kierownik nie usiłuje nakłonić grupy do

przyjęcia rozwiązania, które mu najbardziej odpowiada; przyjmuje i wdraża to rozwiązanie, które

popiera cała grupa.

Pytania, które kierownik może sobie zadać, żeby ustalić, jakim stylem należy się posłużyć przy

rozwiązywaniu problemu, z którym ma do czynienia:

 Czy mam dostatecznie dużo informacji albo umiejętności, żeby samemu rozwiązać problem?

 Czy potrzebna jest decyzja o wysokiej jakości, z którą moi podwładni prawdopodobnie nie będą się zgadzać?

 Czy problem jest ustrukturyzowany, tzn. czy wiem, jakich informacji potrzebuję i gdzie ich szukać?

 Czy akceptacja ze strony grupy jest warunkiem skuteczności decyzji?

 Jeżeli ważna jest akceptacja decyzji przez grupę, czy moi podwładni będą mieli niezgodne poglądy co do tego, które rozwiązanie jest najlepsze?

Przywództwo transformacyjne

Przywódcy transakcyjni – przywódcy, którzy ustalają, co jest potrzebne podwładnym do

osiągnięcia celów, klasyfikują te potrzeby

i pomagają podwładnym w zdobyciu wiary, że są oni w stanie osiągnąć te cele.

docsity.com

28

Przywódcy transformacyjni – przywódcy, którzy dzięki własnej wizji i energii inspirują

zwolenników oraz wywierają wpływ na swoją organizację; zwani także przywódcami

charyzmatycznymi.

Odpowiedzialność społeczna korporacji: podejmowane przez organizację działania

w celu wywarcia wpływu na społeczeństwo, w którym ta organizacja istnieje, na przykład udział

w dobrowolnych akcjach charytatywnych.

Etyka: nauka o prawach i o tym, kto odniesie – lub kto powinien odnieść – korzyści albo

poniesie szkody w wyniku określonego działania.

Etyka to nauka o wpływie naszych decyzji na innych.

Andrew Carnegie – Ewangelia bogactwa (1899)

Poglądy oparte na dwóch podstawach: zasadzie miłosierdzia i zasadzie włodarstwa. Obydwie

stawiały właścicieli przedsiębiorstw w roli zbliżonej do roli rodziców względem podobnych do

dzieci pracowników i klientów, którym brakuje umiejętności działania w najlepiej pojętym

interesie własnym.

Zasada miłosierdzia: doktryna odpowiedzialności społecznej wymagająca, aby szczęśliwsi

członkowie społeczeństwa wspomagali mniej szczęśliwych.

Zasada włodarstwa: doktryna wymagająca, aby przedsiębiorstwa i zamożne osoby traktowały

siebie wyłącznie jako włodarzy powierzonego im majątku, działających na rzecz całego

społeczeństwa.

Oświecony interes własny: zdawanie sobie przez organizację sprawy, że w jej własnym interesie

jest działanie w sposób, który społeczność uznaje za odpowiedzialny.

Keith Davis: istnieje „żelazne prawo odpowiedzialności stwierdzające, iż ci, którzy w długim

okresie nie korzystają ze swojej władzy w sposób uznany przez społeczeństwo za

odpowiedzialny,

z czasem prawdopodobnie ją utracą”.

Społeczne reakcje korporacji: teoria odpowiedzialności społecznej, skupiająca uwagę raczej na

tym, w jaki sposób firmy reagują na zagadnienia społeczne, niż na dążeniu do określenia ich

ostatecznej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Robert Ackerman był jednym

z pionierów poglądu, że celem dążeń społecznych korporacji powinno być reagowanie, a nie

ponoszenie odpowiedzialności.

Społeczna efektywność korporacji: jednolita teoria społecznej działalności korporacji,

obejmująca jej społeczne zasady, procesy, politykę.

docsity.com

29

W poszczególnych przedsiębiorstwach kierownicy dążą do wdrożenia zasad „umowy społecznej”

do swoich procesów decyzyjnych i do polityki swojej firmy.

Ich decyzje i polityka mogą odzwierciedlać jedną z czterech postaw.

1. Postawa reaktywna – firma reaguje na zagadnienie społeczne dopiero wtedy, kiedy zaczyna ono utrudniać realizację jego celów.

2. Postawa obronna – firma działa tak, aby usunąć zagrożenie.

3. Postawa dostosowawcza – firma dostosowuje się do nakazów państwa i do opinii publicznej.

4. Postawa proaktywna – firma uprzedza żądania, których jej jeszcze nie postawiono.

Poziomy zagadnień etycznych

w działalności gospodarczej

Poziom społeczeństwa – zadajemy pytania dotyczące podstawowych instytucji społeczeństwa

(czy pod względem etycznym poprawny jest panujący system społeczny; czy kapitalizm jest

sprawiedliwym sposobem, dzielenia zasobów).

Poziom interesariuszy (dostawców, klientów, akcjonariuszy) – zadajemy pytania, w jaki sposób

firma powinna oddziaływać na grupy zewnętrzne, na które jej decyzje mają wpływ, a także jak

interesariusze powinni oddziaływać na firmę.

Poziom polityki wewnętrznej – jakiego rodzaju umowa o pracę jest sprawiedliwa, jakie prawa

przysługują pracownikom itp.

Poziom indywidualny – dotyczy wzajemnego traktowania się ludzi w obrębie danej organizacji.

Instrumenty etyki

Wartości – to co jest przedmiotem względnie trwałych pragnień, samo w sobie stanowiące

dobro.

Prawa – uprawnienia do podejmowania przez daną osobę określonych zasad.

Obowiązki – zobowiązania do podejmowania określonych działań albo do posłuszeństwa wobec

prawa.

Normy moralne – zasady zachowań, często przyswajane jako wartości moralne.

Wzajemne stosunki między ludźmi

Powszechna moralność – zbiór norm moralnych rządzących powszechnymi problemami

etycznymi (dotrzymywanie obietnic, unikanie stosowania siły fizycznej, pomoc wzajemna,

szacunek dla człowieka, szacunek dla własności).

docsity.com

30

12 pytań do sprawdzania decyzji w przedsiębiorstwie z punktu widzenia etyki

1. Czy precyzyjnie zdefiniowałeś problem? 2. Jak zdefiniowałbyś ten problem, gdybyś stał po drugiej stronie? 3. Z czego w ogóle wynikła ta sytuacja? 4. Wobec kogo i wobec czego jesteś lojalny jako człowiek i jako członek korporacji? 5. Jakie są Twoje intencje przy podejmowaniu decyzji? 6. Jak się przedstawiają te intencje w świetle prawdopodobnych skutków? 7. Komu może wyrządzić szkodę Twoja decyzja lub działanie? 8. Czy możesz przed podjęciem decyzji omówić problem z zainteresowanym? 9. Czy jesteś pewny, że Twoja decyzja będzie równie trafna w długim okresie, jak to się

wydaje dzisiaj?

10. Czy mógłbyś bez wahania przedstawić swoją decyzję lub działanie Twojemu szefowi, dyrektorowi naczelnemu, radzie nadzorczej, Twojej rodzinie, całemu społeczeństwu?

11. Jakie jest potencjalne symboliczne znaczenie Twojego działania, jeżeli zostanie właściwie zrozumiane? A jeżeli zostanie zrozumiane niewłaściwie?

12. Pod jakimi warunkami zgodziłbyś się na odstępstwo od Twojego stanowiska?

Odpowiedzialność społeczna korporacji: podejmowane przez organizację działania

w celu wywarcia wpływu na społeczeństwo, w którym ta organizacja istnieje, na przykład udział

w dobrowolnych akcjach charytatywnych.

Etyka: nauka o prawach i o tym, kto odniesie – lub kto powinien odnieść – korzyści albo

poniesie szkody w wyniku określonego działania.

Etyka to nauka o wpływie naszych decyzji na innych.

Andrew Carnegie – Ewangelia bogactwa (1899)

Poglądy oparte na dwóch podstawach: zasadzie miłosierdzia i zasadzie włodarstwa. Obydwie

stawiały właścicieli przedsiębiorstw w roli zbliżonej do roli rodziców względem podobnych do

dzieci pracowników i klientów, którym brakuje umiejętności działania w najlepiej pojętym

interesie własnym.

Zasada miłosierdzia: doktryna odpowiedzialności społecznej wymagająca, aby szczęśliwsi

członkowie społeczeństwa wspomagali mniej szczęśliwych.

Zasada włodarstwa: doktryna wymagająca, aby przedsiębiorstwa i zamożne osoby traktowały

siebie wyłącznie jako włodarzy powierzonego im majątku, działających na rzecz całego

społeczeństwa.

Oświecony interes własny: zdawanie sobie przez organizację sprawy, że w jej własnym interesie

jest działanie w sposób, który społeczność uznaje za odpowiedzialny.

Keith Davis: istnieje „żelazne prawo odpowiedzialności stwierdzające, iż ci, którzy w długim

okresie nie korzystają ze swojej władzy w sposób uznany przez społeczeństwo za

docsity.com

31

odpowiedzialny,

z czasem prawdopodobnie ją utracą”.

Społeczne reakcje korporacji: teoria odpowiedzialności społecznej, skupiająca uwagę raczej na

tym, w jaki sposób firmy reagują na zagadnienia społeczne, niż na dążeniu do określenia ich

ostatecznej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Robert Ackerman był jednym

z pionierów poglądu, że celem dążeń społecznych korporacji powinno być reagowanie, a nie

ponoszenie odpowiedzialności.

Społeczna efektywność korporacji: jednolita teoria społecznej działalności korporacji,

obejmująca jej społeczne zasady, procesy, politykę.

W poszczególnych przedsiębiorstwach kierownicy dążą do wdrożenia zasad „umowy społecznej”

do swoich procesów decyzyjnych i do polityki swojej firmy.

Ich decyzje i polityka mogą odzwierciedlać jedną z czterech postaw.

5. Postawa reaktywna – firma reaguje na zagadnienie społeczne dopiero wtedy, kiedy zaczyna ono utrudniać realizację jego celów.

6. Postawa obronna – firma działa tak, aby usunąć zagrożenie.

7. Postawa dostosowawcza – firma dostosowuje się do nakazów państwa i do opinii publicznej.

8. Postawa proaktywna – firma uprzedza żądania, których jej jeszcze nie postawiono.

Poziomy zagadnień etycznych

w działalności gospodarczej

Poziom społeczeństwa – zadajemy pytania dotyczące podstawowych instytucji społeczeństwa

(czy pod względem etycznym poprawny jest panujący system społeczny; czy kapitalizm jest

sprawiedliwym sposobem, dzielenia zasobów).

Poziom interesariuszy (dostawców, klientów, akcjonariuszy) – zadajemy pytania, w jaki sposób

firma powinna oddziaływać na grupy zewnętrzne, na które jej decyzje mają wpływ, a także jak

interesariusze powinni oddziaływać na firmę.

Poziom polityki wewnętrznej – jakiego rodzaju umowa o pracę jest sprawiedliwa, jakie prawa

przysługują pracownikom itp.

Poziom indywidualny – dotyczy wzajemnego traktowania się ludzi w obrębie danej organizacji.

docsity.com

32

Instrumenty etyki

Wartości – to co jest przedmiotem względnie trwałych pragnień, samo w sobie stanowiące

dobro.

Prawa – uprawnienia do podejmowania przez daną osobę określonych zasad.

Obowiązki – zobowiązania do podejmowania określonych działań albo do posłuszeństwa wobec

prawa.

Normy moralne – zasady zachowań, często przyswajane jako wartości moralne.

Wzajemne stosunki między ludźmi

Powszechna moralność – zbiór norm moralnych rządzących powszechnymi problemami

etycznymi (dotrzymywanie obietnic, unikanie stosowania siły fizycznej, pomoc wzajemna,

szacunek dla człowieka, szacunek dla własności).

12 pytań do sprawdzania decyzji w przedsiębiorstwie z punktu widzenia etyki

13. Czy precyzyjnie zdefiniowałeś problem? 14. Jak zdefiniowałbyś ten problem, gdybyś stał po drugiej stronie? 15. Z czego w ogóle wynikła ta sytuacja? 16. Wobec kogo i wobec czego jesteś lojalny jako człowiek i jako członek korporacji? 17. Jakie są Twoje intencje przy podejmowaniu decyzji? 18. Jak się przedstawiają te intencje w świetle prawdopodobnych skutków? 19. Komu może wyrządzić szkodę Twoja decyzja lub działanie? 20. Czy możesz przed podjęciem decyzji omówić problem z zainteresowanym? 21. Czy jesteś pewny, że Twoja decyzja będzie równie trafna w długim okresie, jak to się

wydaje dzisiaj?

22. Czy mógłbyś bez wahania przedstawić swoją decyzję lub działanie Twojemu szefowi, dyrektorowi naczelnemu, radzie nadzorczej, Twojej rodzinie, całemu społeczeństwu?

23. Jakie jest potencjalne symboliczne znaczenie Twojego działania, jeżeli zostanie właściwie zrozumiane? A jeżeli zostanie zrozumiane niewłaściwie?

24. Pod jakimi warunkami zgodziłbyś się na odstępstwo od Twojego stanowiska?

Globalizacja – świadomość organizacji, że

w interesach należy uwzględniać ogólnoświatowy a nie lokalny punkt widzenia.

Zjawisko globalizacji obejmuje trzy wzajemnie powiązane czynniki:

 bliskość – menedżerowie mają coraz bliższą styczność z większą niż kiedykolwiek w przeszłości liczbą klientów, konkurentów, dostawców;

 lokalizacja – lokalizacja operacji danej organizacji w różnych krajach przy jednoczesnej integracji;

 postawa – nowa, otwarta postawa dotycząca zarządzania w skali międzynarodowej.

docsity.com

33

Korporacja transnarodowa – duża organizacja prowadząca działalność

w wielu krajach i utrzymująca w nich swoje filie, nad którymi kontrolę sprawuje centrala.

Inwestycje portfelowe – inwestowanie

w zagraniczne aktywa przez zakup akcji firmy dysponującej tymi aktywami.

Inwestycje bezpośrednie – inwestowanie

w zagraniczne firmy przez ich zakup

i uzyskanie wpływu na zarządzanie nimi.

Licencjonowanie – udzielenie praw do wprowadzania na rynek wyrobów oznaczonych

zastrzeżoną marką albo do korzystania z opatentowanych technologii lub materiałów

chronionych prawami autorskimi.

Franchising – szczególny rodzaj umowy licencyjnej, zgodnie z którą firma sprzedaje pakiet

obejmujący prawo do korzystania ze znaku firmowego, sprzętu, materiałów i wytycznych

dotyczących zarządzania.

Wspólne przedsięwzięcie (joint venture) – przedsięwzięcie, w którym zagraniczne

i krajowe firmy wspólnie ponoszą koszty inwestycji lub prac badawczych na zagranicznym

rynku.

Globalne partnerstwo strategiczne – porozumienie zawarte przez organizację

z jednym lub wieloma obcymi krajami, na ogół mające na celu wykorzystanie okazji istniejących

w tych krajach i uzyskanie przodującej pozycji jako dostawca bądź producent.

Menedżer etnocentryczny – kierownik wyznający pogląd, że metody zarządzania w jego

macierzystym kraju są lepsze od stosowanych w innych krajach i że można je eksportować wraz

z własnymi wyrobami i usługami.

Menedżer policentryczny – kierownik wyznający pogląd, że skoro politykę zarządzania

stosowaną w obcym kraju najlepiej rozumie tamtejszy personel kierowniczy, to centrala powinna

polegać na swoich oddziałach zagranicznych.

Menedżer geocentryczny – kierownik akceptujący zarówno podobieństwa, jak

i różnice w polityce zarządzania w kraju

i za granicą, dąży on zatem do wykorzystywania tych metod, które są najskuteczniejsze.

docsity.com

34

Motywacja – czynności, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie

zmierzające w określonym kierunku.

Motywowanie – proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowania ludzi, z

uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie, a nie inne postępowanie człowieka.

Motywacja i motywowanie odnoszą się do zachowań ludzkich, mieszczących się między dwiema

skrajnościami:

 działaniami odruchowymi, takimi jak kichnięcie czy mrużenie powiek,

 wyuczonymi nawykami, jak na przykład czyszczenie zębów albo charakter pisma.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE

MOTYWACJI I MOTYWOWANIA

5. Powszechnie uznaje się motywację za coś pozytywnego.

6. Motywacja jest jednym z kilku czynników składających się na efektywność danej osoby. Ważne są także takie czynniki, jak uzdolnienia, zasoby i warunki.

7. Występuje niedobór motywacji i trzeba ją okresowo uzupełniać.

8. Motywacja jest narzędziem, za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w organizacji.

Pracowników motywuje się za pomocą czterech reguł gry

5. Chcemy dotrzymać naszych zobowiązań wynikających z umowy o pracę.

6. Chcemy pozbyć się stałych stanowisk pracy. Chodzi o to, żeby ludzie psychologicznie nie popadali w rutynę wykonywania w kółko tej samej pracy, ale aby zastanawiali się,

co chcą osiągnąć w swojej pracy i jak chcą pokierować swoim życiem.

7. Chcemy się pozbyć mentalności pracownika najemnego. Każdy myśli i działa jak właściciel.

8. Chcemy tworzyć bogactwo i dzielić się nim. Efektywność wzrośnie jeśli w organizacji ludzie w coraz większym stopniu będą sobie pomagać.

TEORIA POTRZEB

Zgodnie z teorią potrzeb człowiek ma motywację, jeżeli jeszcze nie osiągnąłokreślonego

poziomu zaspokojenia potrzeb w swoim życiu.

Hierarchia potrzeb według AbrahamaMaslowa – teoria motywacji, według której ludzi

motywuje pięć typów potrzeb uszeregowanych hierarchicznie.

Według Maslowa daną osobę motywuje dążenie do zaspokojenia potrzeby dominującej, czyli w

danej chwili najsilniej przez nią odczuwanej.

docsity.com

35

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby bezpieczeństwa

Potrzeby przynależności

Potrzeby uznania

Potrzeby samorealizacji

TEORIA ERG

Clayton Alderfer

3. Alderfer dzielił potrzeby na trzy kategorie:

 egzystencjalne,

 dotyczące powiązań (potrzeby związane z innymi ludźmi),

 rozwoju (potrzeby osobistej twórczości lub efektywności). 4. Alderfer podkreślał, że kiedy wyższe potrzeby nie są zaspakajane, powracają niższe,

choć już wcześniej zostały zaspokojone.

Maslow twierdził, że potrzeba już zaspokojona traci zdolność do motywowania

zachowań.

TRZY POTRZEBY

John Atkinson

U osób cechujących się motywacją występują trzy podstawowe siły napędowe:

 potrzeba osiągnięć,

 potrzeba władzy,

 potrzeba przynależności, czyli bliskich powiązań z innymi ludźmi. Równowaga tych sił jest różna

u poszczególnych osób.

DWUCZYNNIKOWA

TEORIA MOTYWACJI

Frederick Herzberg

Czynniki wywołujące niezadowolenie

z pracy: wynagrodzenie, warunki pracy, polityka firmy (wszystko to, co wpływa na środowisko

pracy).

docsity.com

36

Czynniki wywołujące zadowolenie (motywujące): osiągnięcia, uznanie, odpowiedzialność,

awanse.

TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI

Teoria sprawiedliwości – podkreśla rolę, jaką dla efektywności i zadowolenia danej osoby

odgrywa przekonanie o sprawiedliwości nagród i kar.

Według teorii sprawiedliwości motywacja danej jednostki jest skutkiem odczuwania przez nią

zadowolenia z tego, co otrzymuje

w zamian za poniesiony wysiłek, proporcjonalnie do tego wysiłku.

TEORIA OCZEKIWAŃ

David Nadler i Edwar Lawler

Według teorii oczekiwań ludzie wybierają określone zachowanie spośród różnych możliwości

na podstawie oczekiwań, co mogą uzyskać w wyniku każdego z nich.

Założenia dotyczące zachowań ludzi

w organizacji:

 zachowanie jest wyznaczone przez kombinację czynników występujących u danej osoby i w jej środowisku;

 ludzie podejmują świadome decyzje o swoich zachowaniach w organizacji;

 ludzie mają odmienne potrzeby, pragnienia i cele;

 ludzie dokonują wyboru spośród rozmaitych możliwych zachowań na podstawie oczekiwań, że dane zachowanie doprowadzi do pożądanego wyniku.

Główne składniki modelu oczekiwań:

 oczekiwania dotyczące wyników zachowań – ludzie spodziewają się pewnych konsekwencji swoich zachowań; te oczekiwania wywierają z kolei wpływ na ich decyzje

dotyczące sposobu zachowania się;

 wartość (siła motywacyjna) – wynik określonego działania ma określoną wartość, czyli siłę motywacyjną, odmienną dla różnych ludzi;

 przewidywania dotyczące wysiłku i efektywności – przewidywany stopień trudności efektywnego działania wpływa na

decyzje dotyczące zachowań.

Jeżeli to zrobię, to jaki będzie wynik dla mnie?

Czy wynik ten jest wart mojego wysiłku?

Jakie mam szanse uzyskania wyniku, który będzie dla mnie opłacalny?

Poszczególne osoby mają motywację, jeżeli dostrzegają sprzyjającą im kombinację tego, co dla

nich jest ważne, i tego, czego oczekują jako nagrody za ich wysiłek.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument