Zarządzanie produkcją i usługami - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami
stevie_k
stevie_k

Zarządzanie produkcją i usługami - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami

1 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania produkcją odnoszące się do zarządzania produkcją i usługami.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1

ZARZĄDZANIE: 1-zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi/ 2- zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie tego, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób”/ 3- zarządzanie można zdef jako zestaw działań obejmujący planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny. ORGANIZACJA: zasoby: finansowe, rzeczowe, inf., ludzkie. KIEROWANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI: w ostatnim czasie stało się ciekawą i stawiającą wyzwania częścią życia org. Zaczynają się uwidaczniać 3kier, które w por z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach org./ znaczne zmiany w proj proc prod/ coraz powszechniejsze docenianie tego, ze skupianie uwagi na wys jakości wiąże się często z podnoszeniem wydajności. W istocie wydajność i jakość traktuje się obecnie jako cele komplementarne, a nie sprzeczne./ tendencje takie nabierają rewolucyjnego charakteru gdy się je przedstawi tradyc poglądom, że kier prod operacjami ogran się do spraw wytwórczości. KIEROWANIE OPERACJAMI OBEJMUJE: planowanie systemów prod/ operacji// org niezbędnych zasobów ludzkich i kapitałowych// prowadzenie operacji i załogi// kontrolow funkcjonow systemu dla upewnienia się, że spełnia on cele organizacji. POTRZEBA PLANOWANIA: zwiekszona złożoność technologii/ większa specjalizacja/ większe nakłady inwestycyjne/ większa niepewność działania/ dostosow podaży do wymagań rynku/ szybkie reagowanie na potrzeby klientów. RODZAJE PLANÓW (KRYT CZASOWE): strategiczne(długoterminowe 3-5lat)/ taktyczne (średnioterm 1-3lat)/ operacyjne (krótkookr do bierzącego planow oper). PYTANIA PROCESU PLANOWANIA: KIM jakich zasobów ludzkich pod wzgl poziomu i struktury kwalifikacji potrzebuje org/ ILE: w jakich ilościach i proporcjach potrzebne są org do przyszłego działania. CZYM: jakie technologie itp. PO CO: do czego zmierza org, jakie są cele. KIEDY: pytania o horyzont czasowy. CZYM: zasoby rzeczowe, finanse, organiz pod wzgl rodzaju jakości i struktury. CECHY DB PLANU: ambitny ale wykonalny/ racjonalny/ elastyczny/ spojny/ operatywny/ kompletny/ terminowe/ celowy/ komunikatywny/ odpowiednio długookresowy/ odpowiednio szczegółowy/ sprawny. FUNKCJE KONTROLOWANIA: informacyjna(dostarcza niezbędnych inf do podejm nowych Dec)/ profilaktyczny(w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych zapobiega występowaniu tych błędów w przyszłości)/ instruktarzowo – doradcza (Pol na inicjowaniu likwidacji niekorzystnych przejawów działalności)/ pobudzajaca (wpływa pobudzająco na kontrolowanych). OBSZARY KONTROLI: zasoby: rzeczowe, inf, finanse, ludzkie. POTRZEBA KONTROLI: zmienne otoczenie org/ złożonośc org/ popełnianie błędów przez pracowników/ minimalizacja kosztów. ETAPY PROCESU KONTROLOWANIA: USTALENIE NORM: wyprowadzone z celów org/ ustalone w kategoriach mierzalnych/ dopasowanie do potrzeb kontroli. MIERZENIE WYNIKÓW: proces stały i powtarzalny/ narzędzai zgodne z przyjętymi normami/ pomiar procesu jako całości i jego etapów. POR WYNIKÓW Z NORMAMI: ustalenie dopuszczalnych granic odchyleń/ uwzględnienie czynników zewn/ ustalenie częstości porównań. OCENA WYNIKÓW DZIAŁANIA: utrzymanie status quo/ zmiana norm/ działania korygujące. PROCES PRODUKCYJNY: całokształt czynności, w wyniku któryh z materiału bądź materiałów powstaje gotowy produkt o określonej wartości użytkowej. ZE WZG NA OBSZAR ODDZIAŁ PROCESU PROD ORAZ PEŁNIONE FUNKCJE W TYM PROCESIE ROZRÓŻNIAMY : P PODS : obejmują część proc prod bezpośr zw z p.technolg, stanowią zbór oper technolog, dąży do bezpośr realiz gł zad proc prod tj wytwarzania wyrobów. P POMOCNICZE: świadcza usługi na rzecz proc pods oraz zajmują się wytwarzaniem wyrobów (np. narz spec) nie będących wyrobami pods. SKŁ SIĘ NA NIE NAST. OPER PROD: o.transportowe(om prod, której celem jest przemieszczanie materiału lub wyrobu / o.kontroli(o prod, Pol na por zgodności cech dot obrabianego mat – wyrobu, w poszczeg etapach jego obróbki lub montarzu, z wzorcami, normami i wymaganiami wynikającymi z war tech/ o.konserwacji (ma na celu zachowanie cech wyrobu przez okresowe oddziaływ środków konserwujących, które nie wchodzą w skład wyrobu i usuwane są przed eksploatacją wyrobu/ o.magazynowania(Pol na przechowyw tworzywa lub wyrobów bez jakiejkolwiek jego zmiany, poza upływem i zmianą czasu. P ZARZĄDZANIA: p. inf-dec (aspekt dynamiczny) przebiegające w ramach okr struktury organizacji (aspekt statyczny). p. inf-de3c maja na celuy dostarczenie do ogniw decyzyjnych kompletnych inform, a nast. Podejm Dec opartych na wyborze optym wariantu. ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO: teoria org proc prod zajmuje się okr zasobów i metod najbardziej sprawnego i ekonom uzasadni org proc prod. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI: zaleca właściwy podział proc prod w taki sposób aby wszystkie operacje, fazy prod, stanow rob i kom prod były tak dostosow do siebie pod względem możliwości prod, aby dział przeds, w zakresie realizacji planu prod dowolnych jednostek czasu mogła przebiegać bez wewn zakłóceń. ZASADA LINIOWOŚCI: nakłada na realiz poszzeg cz proc prod war jednokier przebiegu bez nawrotów i skrzyżowań. Ozn to, ze drogi przemieszczania między poszczeg ob. Prod, kom i stanow prod pow być najkrótsze. ZASADA CIĄGŁOŚCI : nakazuje eliminow z proc prod wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtow się parametrów prod-org i ekonom. ZASADA RÓWNOLEGŁOŚCI: zaleca wytwarzanie poszczeg wyrobów (w cząstkowych proc prod) w tym samym czasie, co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. ZASADA KONCENTRACJI: Pol na skupieniu czynników w okr obszarze prod, w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania tych czynników. ZASADA SPECJALIZACJI : zal w proc prod ogranicz różnorodności zadań produkcyjnych i asortymentu prod, co ułatwia org i planow oraz zwiększa efektywność prod. KOŻYŚCI SPECJALIZACJI : postęp w zakresie technik i technologii, org prod przez: zastosow wysiec maszyn i urz/ optym wykożyst zdoln prod/ uproszcz org prod i jej strukturę// wzrost wydajności prod w skutek wzrostu ilości wytwarzanych wyrobów i zmniejszenie się pracochłonności oraz mechaniz pracy// obniż kosztów wytw, będących wynikiem powyższych zjawisk. NIEKOŻYSTNE EFEKTY SPECJALIZACJI : większe tzw koszty stałe, które nal ponieść przy zakupie wyspecjaliz (droższych) maszyn i urz// zwiększenie inercji syst prod, obniżające jego elastycznośc w dostosow się do zmiennych war wytwarzania// zwiększenie się niepewności w wytw prod finalnej ze względu na zwiększający się stopień kooperacji produkcyjnej. ZASADA RYTMICZNOŚCI I RÓWNOMIWRNOŚCI: wskazuje na potrzebę planowania przebiegu prod w ustalonych rytmach co daje regul powtarz się tych samych zjawisk w proc prod. ZASADA ELASTYCZNOŚCI : mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosow proc prod do nowych war, zmieniających się w zal od konkretnej syt. PROCES PRODUKCYJNY najczęściej skł się z wielu różnych działań, więc aby właściwie org jego przebieg, nal podzielić go na elem wg przyjętych kryteriów. PP ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO OKR WYROBU LUB OKR KOM PROD: PPWYROBU : zbiór oper prod niezbędnych do jego wytw. Może przebiegać w różnych kom prod lub może być realizow w całości w 1kom . PP KOM PROD: zbiór oper prod wykonyw w okr kom prod. WG KRYT UDZIAŁU PRACY LUDZKIEJ MAMY: P PRACY : realizow przy udziale człowieka. P NATURALNE : dot zmian we wł przedmiotów pracy, zachodzący wskutek naturalnych zjawisk fizykochem, bez udziału dodatkowej E i bez udziału człowieka (np. chłodzenie na otwartym powietrzu). PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM : system prod stanowi celowo zaprojektowany układ materialny, energet i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu okr prod w celu zaspokajania potrzeb konsumenta. Systemem prod jest więc przeds jako podmiot gosp, którego zad jest prod okr dóbr i świadczenie usług. PROJ SYST PROD/OPERACJI : wiąże się z podejm Dec dot: co wytwarzać/ ile/ jak/ gdzie/ przez kogo. PLANOWANIE PROJ WYROBU, USŁUGI : 1dec w proj syst prod Pol na zaplanow co będzie się wytwarzać/ planow wyr i usług jest zas strateg z dziedziny market, finansów, zasobów ludzkich i operacji. PLANOW ZDOLNOŚCI PROD WYR I USŁUG: przewidyw przyszłego popytu z wzgl. W miarę możliwości prawdop wpływu nowej techniki, konkurencji i innych czynników/ przełoż tych przewidywań na rzeczyw zapatrz zdolności prod w jedn natur/ oprawco wariantów planu zdolności prod dla sprostania temu zapotrzeb/ anal i porówn ekonom efektów wariantów planu/ rozpozna i por zagrożeń i strategii skutków poszczeg wariantów planu/ wybór planu, który zostanie wdrożony. WYBÓR PROCESU: okr jak będziemy wytw wyrób lub usługę. WYBÓR PROC WIĄŻE SIĘ Z 4ZAS TECHNOLOG: PODS WYBÓR TECHNOLOGII: czy jest technologia wytw danego wyrobu/ czy istnieją alternat technologie między którymi nal wybrać/ czy trzeba kupić licencje itp. SZCZEGÓŁOWY WYBÓR TECHNOLOGII: jakie zastosow proc transformacji/ po dokonaniu pods wyborów proc technologii możemy mieć do dysproz wiele wariantów proc technolog (szczegółowych). WYBÓR KONKRETNYCH SKŁADNIKÓW: jakie rodz urz urzyć/ czy urzyć urz specjalizowanych czy ogólnego przeznaczenia/ w jakim stopniu zastąpić maszynami pracę ludzką przy realiz i autoamtyz kontroli prod. WYBÓR PROCESU PRZEPŁYWU: w jaki sposób wyrób lub usługa przechodzi przez system operacji.

PLANOWANIE LOKALIZACJI: wybór lokalizacji zakładu prod jest 1 z najważniejszych Dec proj/ im bardziej złożony obiekt- fabryka, wydział czy maszyna tym kosztowniejsza jest błędna lokalizacja i trudniej będzie ją zmienić i dłużej trwa jej niekorzystny wpływ na oper/ celem planow lokaliz jest umiejscowienie zdolności prod syst aby zminimaliz koszty itp. PLANOWANIE ROZMIESZCZENIA: nal zapewnić przestrzeń dla: obiektów prod (stanow pracy, urz do przemieszcz materiałów)/ obiektów nieprod (magazyny, warsztaty konserw – naprawcze)/ obiekty pomocnicze (biura, szatnie, o.socjalne, poczekalnie, stołówki i parkingi itp.). PLAN GENERALNY: proj wzajemnego rozmieszczenia budynków i urządzeń, torów kolejowych, sieci podziemnych i naziemnych na tkle okr terenu. Obejm np. kom prod: pods, pomocn, kom: obsługi, funkcjonalne, administr, socjalne itp. ETAPY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ: zarys planu generalnego z zarysem budynków i budowli/ zagospodarowanie hal i budynków wraz z okr obiektów prod i nieprod/ szczeg zagospod poszczeg linii prod przez wrysow zagospod poszczeg urządzeniami produkcyjnymi. PRZY PROJ PLANU GENER POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE ZAS ORG PROC PROD: rozmieszczenie budynków i budowli odpowiednio do kier paanujących wiatrów i potrzeb oświetlenia naturalnego przy max wykorzysta war nat/ umieszczenie wydz pomocniczych, magazynów urz energet i neutralizacji ścieków możliwie najbliżej obsługi przez nie wydz prod/ dążnośc do najkrótszych dróg przepływu materiałów, półwyrobów do rozplanow dróg tak by były zbliżone do linii prostej lub koła. / dążnośc do skrócenia dojścia dróg robotn i niekżyżowania ich/ dążnośc do przejrzystego układu dróg energet/ dążność do max wykożyst miejscowych war geolog i ukształt terenu celem db posadowienia budowli przy małym koszcie niwelacji terenu/ dążnośc do zapenienia war do okresowej modernizacji i rekonstrukcji oddziałów, obiektów wraz z gospodarkami energet przy zabezp war do norm eksploat już uruchomionych. PROJEKTOWANIE ZADAŃ: ostat Dec w proj syst operacji dot struktury indywid zadań, jak i przez kogo praca będzie wykonywana. PROJEKT OBEJMUJE: wykaz idywid zadań/ wyszczeg metod ich wykonyw/ łączenie ich w zakresy zad poszczeg pracowników. MINIMALIZACJA ZAPASÓW : cykl produkcji i sprzedaży skł się z czasu zaopatrzenia materiałowego, czasu prod, kontroli, magazyn i zbytu/ czas produkcji rzeczywiście wpływa na wartość prod. Inne dział powod powstanie kosztów, nie zwiększaja zaś wartości prod/ kier pow stos filoz zarz sprzyj elimin marnotrawstwa/ filozof ta to zarz na czas (just In time). PODSTAWOWE ZASADY JIT: zakup materiałów i surowców powinien następować w takim czasie, że będą one bezpośr wykorzystane (minim a naet rezygnacja z zapasów magazyn)/ zapasy pow być wys jakości, skontrolow przez dostawcow/ wyroby Got pow być wytw w takich ilościach, aby nie zalegały na magazynach. WNIOSEK: zapasy pow być na takim poziomie by zachować ciągłość prod i minim koszty ich przechowym i gromadzenia. POZIOM ZAPASÓW: może wykazywac znaczne wahania w czasie. W momencie dostawy zapasy są max, a przed dostawą spadają do poziomu nim. CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSTAW: powod różne zaangaż środków w zapasy. Zmieniaja się również koszty zw z zaopatrzeniem i magaazynow zapasów. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIELKOŚĆ POJ DOSTAWY: wielkośc i charakter zapotrzebowania na poszczeg mat/ koszty zakupu (zamówienia, transportu, załadunku, ubezpieczenie)/ koszty magazynowania (powierzchni magazynowej, wynagrodzenia pracowników magazyn, ubezp., straty wynikające z ubytków). ŁĄCZNE KOSZTY ZAKUPU I PRZEKAZANIA ZAPASÓW (KZP) W DANYM OKRESIE: KZP=KD*(ZA/WD) +B*(WD/2). KD-k jednej dostawy mat/ ZA-zapotrzebowanie (popyt) na zapasy mat/ WD-wielkość poj dostawy, ewentualnie optym wielkość dostawy (OPD)/ B-k przechowyw jednostki zapasu. WIELKOŚĆ OPTYM EKONOM PARTII DOSTAWY (OPD): OPD= pierw z (2*ZA*KD)/B. ZA-zapotrzeb na zapasy mat/ KD-k 1 dostwy/ B-k. przechowywania jednostki zapasu. OPD MOŻNA WYKOZYSTAC DO: optymaliz zapasów wyr gotow i prod niezakończonej. OPD pow zapewnić ciągłość produkcji i sprzed z zachow min kosztów. OPTYMALNA WIELKOŚC PRODUKCJI POSZCZEG SERII PROD: ODS=pierw z (2*W*KL)/KM. W- liczba prod produkow i sprzed w ciągu roku/ KL-k przestawienia linii prod/ KM-k magazynow wielkości prod. CELEM „MIN ZAPASÓW” JEST: takie zarz prod w firmie by zapewnić utrzymanie min stanów maga i zapewnić ten stan na poziomioe przyczyniającym się do ciągłości prod. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? Jedn nie pow wytw tych prod, które inne firmy mogą prod lepiej i taniej. W ramach Dec „wytworzyć czy kupić” nal rozwarzyć czy okr prod pow być wytwarzany we własnym zakresie czy kupiony. CZYNNIKI WPŁYW NA WYBÓR WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ: WŁASNA PRODUKCJA: ryzyko inwestycyjne/ bezpiecz miejsc pracy/ wykorzysta siły roboczej/ jakość prod/ niemal. ZAKUP PROD: terminowośc dostaw/ konkurencja/ stabilnośc rynku/ zmiany cen. PRZY PODJĘCIU TEJ DEC TRZEBA ODP NA NAST. PYT: czy Dec jest zgodna z celami jedn gosp/ jak duże jest zaangaż kapitału/ jaka jest jakośc prod/ jak kształtują się jednakowe k zmienne i k stałe/ jakie skutki ma Dec dla pracowników/ czy wyst zagroż dla środow. DEC TE SĄ: często złożone. Dlatego nal je podejm biorąc pod uwagę względy ekonom, technolog i jakościowe. W tym celu można posłużyć się podziałem k na istotne i nieistotne dla danego prob. Dec. Charakter kosztów zmienia się w zal od przyjętych założeń (k istotne i nieistotne). PODEJM DEC O ZAKUPIE NAL ODP NA NAST. PYT: jakie mamy gwarancje w zakresie ilości, okresu i zmian kupowanych częśći/ jaką Polit stos w stos do pracowni zatrudni do produkcji. CYKL ŻYCIA PRODUKTU: okres w którym produkt znajduje się na rynku nabywców. W okresie tym wyst różne stadia jego sprzedaży – tzw fazy cżp, różniące się poziomem i dynamika sprzedaży, ponoszonymi nakładami na rozwój p, rentowności, natężeniem konkurencji. FAZY CŻP: ISTNIENIE CŻP OZN BOWIEM, ŻE: prod maja orgnicz dł istnienia/ sprzedaz p przech przez odrębne fazy, z których każda stwarza inne szanse sprzedaży/ w różnych fcżp nast. Wzrost lub spadek zysku/ w każdej fcżp wymag odmiennej strategii mark, prod, zakupów i polityki kadrowej. CECHY CHARAKT FCŻP: 1-F WPROWADZENIA: rozpoczyna się wraz z wejście p na rynek/ sprzedaz jest niewielka gdyz cena jest wysoka a ewentualnych klientów jest raczej niewiele/ niewielka konkurencja lub jej brak/ p wyst wyłącznie w wersji pods. 2-F WZROSTU : szybka ekspansja sprzedaży/ p zyskuje uznanie odbiorców i zaczyna być kupowany przez większą ilość nabywców średniozamożnych/ duże nakłady na promocję wywołują wzrost sprzedaży, spada cena p gdyż k rozkladają się na większą ilość jednostek wytw p/ rośnie ilość konkurentów/ p wyposaża się w nowe cechy i doskonali się stylistykę. 3-F DOJRZAŁOŚCI : zwolnienie tempa wzrostu sprzedaży/ powyższe powoduje nadwyżkę w gałęzi i wzrost konkurencji (zaostrzenie jej)/ konkurenci walczą ze sobą aby znaleźć i opanować nową niszę/ często obniżaja marżę i stos ceny niższe niż w cenniku podane/ wzrost wydatków na Bad i rozwój, wprow asortym uzup. Spadek zysku. Zaczyna się kryzys i słabsi konkurenci wycofują się. 4-F SPADKU : spadek sprzedaży/ spadek zysków ze sprzedaży/ wycofanie się z przedsięwzięcia.TABELA1 CŻP OBEJMUJE OKRES: od momentu wejścia na rynek p do momentu wycofania go z rynku. Jest on odmienny dla różnych p i wynosi kilka- kilkudziesięciu lat. Wraz z rozw społ-ekonom i wzrostem zamożności społ cżp ulegają skrucenniu. Każde przeds dąż y do wydłużenia cż swoich p co zmniejsza koszt rozwoju i poprawia rentownośc. Większość gałęzi przem odznacza się krótszym cżp i technologii, zwł w fazie wprowadzenia na rynek i starzenia się. PRZEBIEG KRZYWEJ CŻP: nie jest niezmienny i jednakowy we wszystkich branżach dlatego dla każdego wyr Kub grup wyr opracowywany jest oddzielnie. PRZEBIEG I DŁ CŻP ZAL OD NAST. CZYNNIKÓW: rodzaj i doskonałość p/ możliwości jego zróżnicowania i dostosow do zmian popytu/ szybkośc postępu techn/ tempo zmian popytu, pojawienie się substytutów. CŻP UŻYWAMY DO: badania cyklu zycia produktu i technologii. ANALIZA PORTFELOWA: w rozwoju strategii firm opartym na innowacyjności istotne znaczenie odgrywa mieszanka prod/ jest urz optymalizacji asortymentowej/ zakłada że konkurencyjna wartośc udziału danego przeds na rynku zal od cżp oferow przez tą firmę/ jeżeli w koncepcji cżp przedmiotem zainteresow są poszczeg prod bądź linie anal ta zajm się całą ofertą. Najcz stos wersja anal potrf jest tzw model bostoński (macierz Boston Colsunting Group). – TABELA 2. WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU: udział w rynku poszcze przds w stos do najw konsum. STOPA WZROSTU R: wzrost łącznej sprzedaży na rynku, na którym funkcjonuje dany biznes. KRYT PODZ P SĄ UZYSK EFEKTY EKONOM: różnica między przychodami ze sprzedaży a wydatkami na poszczególne p. GWIAZDY (P. ROZWOJOWE): duże szanse na sukces, duży udział w dynamicznie rozwijającym się rynku, finansow przez p ustabilizow na r. DOJNE KROWY (P. USTABILIZOWANE): duży udział w r, sprzedaż wzrasta szybko, p w f dojrzałości, wys rentowność, gł źródło dochodu firmy. ZNAKI ZAPYTANIA (P. O NIEPEWNEJ PRZYSZŁOŚCI): niski udział w r, p nowo wprowadzone na r lub rozwojowe, których sprzedaż się załamała, wymagaja znacznych nakładów na podtrzyma i zwiększenie sprzedaży, negatywny Cash flow, wymag zasilenia z zewn, potencjalnie duże szanse na r gdyż popyt rośnie. PSY (P. SCHYŁKOWE): niski udział w r, ustabiliz lub spadający popyt i sprzedaż, sprzedaż nie zwiększa się – ogranicza się nakłady na prod i dział Mark, utargi ze sprzedazy SA niezbyt ważnym źródłem

dochodów firmy. STRUKTURA ASOTYM: przeds pow być zrównoważone. Szczeg ważny jest udział p ustabiliz na r i p rozwojowych. W ANAL PLANOW PORTFELA PROD W ORG NAL UWZGLĘDNIĆ: wiele różnorodnych elem. Konieczne jest okr położenia poszczeg p na krzywej zycia i dokonania oceny k poniesionych na oprawco, wprow na r i funkcjonow na r wszystkich p. UMOŻLIWIA TO: dalszą anal dot zysków osiąganych i ponoszonych k, aby utrzym poszczeg p do końca ich cż. NA TEJ PODS OTRZYM SIĘ: wytyczne do planow – ocena pilności i kolejności zastępow p, ocena k oprawco i wprow na r p następców. W ANAL DOT PORTFELA PROD NIE MOŻNA POMINĄĆ: wskazania źródeł finansów nowych p czy punktów przegięcia, okr skalę sprzedaży niezbędną do tego by masa r zrównoważyła kwoty zainwestowania w p.

Faza cżp wprowadzenie wzrost dojrzałość spadek

Sprzedaż niska gwałtowny max spadek Koszt Wys/1odbior przeciętny niski Niski

Zyski ujemne wzrost wys Spadek

Odbiorcy innowatorzy Wcz akcept p Typowa większość

Konserwatyści

konkurenci niewielu Rosnąca liczba Ustabiliz zacz spadać liczba

malejąca

Gwiazdy Znaki zapytania Dojne krowy Psy

Brak komentarzy