Zdolności i inteligencja - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Zdolności i inteligencja - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. Uniwersytet Warszawski

3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące zdolności i inteligencji; typy inteligencji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Zdolności i inteligencja

Inteligencja jest przedmiotem zainteresowania psychologii od samego początku jej dziejów jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Również w potocznym odbiorze psychologia jawi się jako dziedzina, wyspecjalizowana w badaniu inteligencji człowieka, a psychologowie jako specjaliści od jej pomiaru. Psychologowie byli kiedyś przekonani, że inteligencja jest odbębniona kategorią. Niektórzy nazywali ja zdolnością uczenia się. Inni określali ja jako zdolność adekwatnej adaptacji do środowiska, a jeszcze inni jako generalna tendencje do nabywania umiejętności. Wszyscy zgadzali się, co do jednego, że człowiek jest inteligentny okazuje się równie błyskotliwy w podejściu do różnych zagadnień.Po pewnym czasie psychologowie zwrócili uwagę na fakt, że niektórzy ludzie wydają się inteligentni w jednych dziedzinach, a w innych mniej. Wysunięto wówczas teorię, według której inteligencja stanowi połączenie określonych uzdolnień, nazwanych zdolnościami. Każda czynność człowieka wiąże się ze zdolnościami, które przejawiają się dobitnie w szybkości uczenia się i rezultatach działania. Zdolnościami określa się takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają, w porównywalnych warunkach zewnętrznych, niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Badania zdolnościAby określić szanse sukcesu osób poddających się szkoleniu zawodowemu, skonstruowano specjalne testy zdolności dla rozmaitych dziedzin, jak sztuka, nauka oraz innych zawodów wymagających mniej lub bardziej złożonych umiejętności.Osoba, która chciałaby poznać swoje szanse powodzenia w pracy o profilu technicznym, może poddać się testowi zdolności technicznych. Typowe zadania w tego rodzaju testach to na przykład polecenie takie, jak szybkie przeciąganie pionowych linii przez poprzeczne odcinki dużych H (im gorsza będzie koordynacja ruchowa, tym częściej narysowane linie dotykać będą pionowych boków litery) lub wybrania spośród przygotowanych narzędzi tych, które będą najbardziej przydatne przy określonej pracy (jeśli osoba wybierze dłuto zamiast piły do przecięcia deski, to można założyć, że nawet intensywna nauka w technicznym zawodzie niewiele pomoże). Może tez zostać poproszona o określenie kolejności montażu narysowanych części jakiegoś urządzenia. Zadania tego rodzaju są miarą zarówno konkretnych zainteresowań, jak i poziomu sprawności badanej osoby. Zdolności rozwijają się pod wpływem określonych zadatków fizjologiczno-anatomicznych. Na zadatki te składają się zarówno określone struktury nerwowe, jak i sprawność funkcjonowania analizatorów (wzrokowego, słuchowego). Wrodzone zadatki wpływają na rozwój zdolności, ale ich nie wyznaczają. Przykładowo dobrze rozwinięty analizator wzrokowy stanowi podstawę rozwoju zdolności rysunkowych, ale

także podstawę osiągnięć sportowych np. w łucznictwie czy strzelectwie. Jednak posiadanie jakiejś jednej specyficznej zdolności nie zapewnia jeszcze dobrych wyników w danej dziedzinie działalności. Dopiero określony zespół zdolności działalność tą umożliwia i usprawnia. Zespół zdolności umożliwiający wyjątkowo skuteczne działanie w danej dziedzinie nazywamy uzdolnieniami (uzdolnienia do działalności np. artystycznej, organizacyjnej, technicznej itp.). Wyższy stopień uzdolnień to talent najbardziej korzystne połączenie zdolności, umożliwiające twórcze wykonywanie jakiejś działalności. Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. Iloraz inteligencji Psycholog niemiecki William Stern wprowadził wygodny wskaźnik inteligencji stanowiący stosunek wieku umysłowego do wieku życia. Ideę spopularyzował Lewis M. Terman, amerykański psycholog, który przystosował jedną ze skal Bineta do warunków amerykańskich. Ponieważ wynik dzielenia nazywa się ilorazem, więc uzyskiwany wskaźnik nazwano ilorazem inteligencji. TYPY INTELIGENCJI 1 ABSTRAKCYJNA- umiejętność analizowania danych, które da się zawrzeć w formie znaków i symboli. 2 WERBALNA- zdolność formułowania wypowiedzi, szybkie znajdowanie słów , dobre rozw. testu pisemnego i ustnego. 3 SPOŁECZNA- zdolność przystosowania się i wpływania środowisko społeczne. 4 TWÓRCZA- zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. 5 EMOCJIONALNA- umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywanie ich, oraz zauważania i wpływania na emocje innych.Mierzenie ogólnej inteligencjiOd początku badań nad inteligencją istniały dwa zasadnicze trendy: jeden opowiadał się za użyciem testów niewerbalnych, drugi zaś testów werbalnych, czyli testów, w których instrukcje są podawane słownie, również odpowiedzi maja często taki charakter.Testy niewerbalne mogą być używane w przypadku ludzi, którzy nie znają danego języka lub nie są wykształceni. Często korzysta się z nich w badaniach osób niedowidzących lub niedosłyszących oraz dzieci upośledzonych, które gorzej wypadają w testach werbalnych.W tego typu testach badana osoba może otrzymywać polecenie ułożenia klocków o różnych kształtach, nakreślenia ścieżki w labiryncie albo też instrukcje dorysowania brakujących części obrazka.Testy werbalne są oczywiście inne. Akcent kładzie na rozumienie słów szczególnie dotyczy testów

słownikowych. Konieczna jest znajomość języka, nawet, jeśli badaniu podlega cecha zdolności do myślenia przez analogię, jak na przykład w pytaniu Co wiąże się z trawą w podobny sposób jak >>niebieski

Brak komentarzy
Pobierz dokument