Zeznania świadków - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)
Filip_B
Filip_B

Zeznania świadków - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

2 str.
835Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zeznań świadków.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

31. ZEZNANIA ŚWIADKÓW.

Świadkiem jest osoba fizyczna, która zeznaje na podstawie własnego

doświadczenia czyli tego co widziała, słyszała. Ograniczenia co do bycia świadkiem:

1.Osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swym

spostrzeżeniem (niewidomi, głuchoniemi).

2.Osoby związane tajemnicą państwową, skarbową, (ale mogą być zwolnieni z zachowania tajemnicy).

3.Duchowni co do faktu objętych tajemnicą spowiedzi.

Każdy wezwany jako świadek ma obowiązek stawienia się ponieważ jest to

zagrożone karą grzywny do 150 zł., później do 200 zł a nawet przymusowe doprowadzenie- art. 88.

Uprawnienia świadka.

1.Ma prawo odmówić zeznań jeżeli sprawa dot. jego małżonka, krewnych w linii prostej, dzieci, dziadków rodzeństwa jak również osób związanych

przysposobieniem, opieką, kuratelą.

2.Odmowy odpowiedzi na pytania wtedy gdy odpowiedź mogła by narazić

jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią

szkodę majątkową albo spowodować naruszenie tajemnicy zawodowej.

32. OPINIE BIEGŁYCH

Biegły – jest to osoba fizyczna, która posiada fachową wiedzę w jakiejś

dziedzinie. Np. biegły w zakresie wyceny nieruchomości inż. Budowlany, melioracji, wyceny samochodów.

Uprawnienie – podlega wyłączeniu tak jak pracownik organu z art. 24 KPA

– stosuje się do biegłego przepisy dot. przesłuchania świadków (ma prawo odmowy wydania opinii). Sankcje za niestawienie się na żądanie organu

są takie same jak dla świadka.

33. OGLĘDZINY

Bezpośredni środek dowodowy, taki , gdy organ sam, bezpośrednio bada jakiś fakt

Obowiązek osób trzecich – jeżeli u osoby trzeciej znajduje się przedmiot

oględzin, to ma ona obowiązek go okazać (bo może być ukarany

grzywną). Od oględzin należy odróżnić eksperyment dowodowy tzn. utworzenie jakiejś sztucznej sytuacji.

34. PRZESŁUCHANIE I OŚWIADCZENIE STRONY

1.Przesłuchanie – stosuje się dodatkowo posiłkowe bowiem strona nie jest obiektywna we własnej sprawie.

Warunki zastosowania: a) wyczerpano środki dowodowe lub ich brak, b)

pozostają nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dot. świadków tzn. ma prawo odmowy złożenia zeznań, odpowiedzi na pytania. Nie stosuje się środków

przymusu.

docsity.com

2. Oświdczenia stron – art. 75. $2

Organ może odebrać oświadczenie od strony.

a)na jej wniosek, b)jeżeli przepis prawa nie wymaga w tej kwestii

zaświadczenia, c)pouczając ją o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przeszkody w postępowaniu Admini.

1.Przeszkody, czyli trudności przejściowe – nietrwałe i powodują one

konieczność zawieszenia postępowania.

2.Przeszkody trwałe, które powodują umorzenie postępowania.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument