Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Poznan University of Economics
Polska85
Polska85

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Poznan University of Economics

PDF (967 KB)
18 str.
700Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania opisujące Zntegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 18
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Regionalnego

„Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz

przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.” CEL:

1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów; 2. Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów; 3. Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu; 4. Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU:

1. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF – 2 530 mln EURO; 2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF – 438 mln EURO; 3. Budżet państwa – 346 mln EURO; 4. JST – 769 mln EURO; 5. Środki prywatne – 146 mln EURO.

Do kogo skierowany jest program ZPORR ?

1. Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST); 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu samorządów; 3. Porozumienia lub stowarzyszenia JST; 4. Szkoły Wyższe; 5. Szpitale; 6. Mikroprzedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające działalność gosp.; 7. Zagrożeni bezrobociem; 8. Absolwenci; 9. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji;

Struktura programu ZPORR Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu

konkurencyjności regionów; Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach; Priorytet 3: Rozwój lokalny; Priorytet 4: Pomoc techniczna. Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.) Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.)

102,9 103,0 103,7 102,6 96,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4

Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006

81,9 83,2 62,3 91,9 55,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4

Płatności jako % alokacji na lata 2004-2006

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec marca 2008 r.) PRIORYTET 1 ZPORRRozbudowa i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego; 1.1 Infrastruktura drogowa; 1.2 Infrastruktura transportu publicznego; Działanie 2: Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 3: Regionalna infrastruktura społeczna; Działanie 4: Rozwój turystyki i kultury; Działanie 5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 6: Infrastruktura transportu publicznego w aglomeracjach. PRIORYTET 2 ZPORRWzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i

możliwości kształcenia ustawicznego; Działanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne; Działanie 3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; Działanie 4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; Działanie 5: Promocja przedsiębiorczości; Działanie 6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. PRIORYTET 3 ZPORRRozwój lokalny Działanie 1: Obszary wiejskie; Działanie 2: Obszary podlegające restrukturyzacji; Działanie 3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; 3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Działanie 4: Mikroprzedsiębiorstwa; Działanie 5: Lokalna infrastruktura społeczna 5.1 Infrastruktura edukacyjna i sportowa 5.2 Infrastruktura zdrowia

Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006

81,983,2 62,3

91,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110

Dz .1.

1 Dz

.1. 2

Dz .1.

3 Dz

.1. 4

Dz .1.

5 Dz

.2. 1

Dz .2.

2 Dz

.2. 3

Dz .2.

4 Dz

.2. 5

Dz .2.

6 Dz

.3. 1

Dz .3.

2 Dz

.3. 3

Dz .3.

4 Dz

.3. 5

PRIORYTET 4 ZPORRPomoc Techniczna Działanie 1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Działanie 2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Działanie 3: Działania informacyjne i promocyjne W ramach Priorytetu IV wsparcie przeznaczone jest dla:

- Instytucji Zarządzającej ZPORR - Urzędów Marszałkowskich - Urzędów Wojewódzkich - Wojewódzkich Urzędów Pracy

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.)

62%

28%

10%

Wartość projek tów zakończonych (środk i EFRR) Płatności z EFRR poniesione w ramach projek tów niezakończonych Środk i EFRR pozostałe do wypłacenia

ZPORR - realizacja prognozy (86%) zaakceptowanej przez Radę Ministrów na rok 2008

0,50 0,72 0,83

1,20

2,27 2,23 2,20 2,16 2,00

1,84 1,69

1,41 1,12

0,84

0,56

0,28 0,27

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

sty cz

eń lut y

ma rze

c

kw iec

ień ma j

cz erw

iec lip

iec

sie rp

ień

wr ze

sie ń

pa źd

zie rn

ik

lis to

pa d

gr ud

zie ń

M ili

ar dy

P LN

Prognoza przyjęta przez Radę Ministrów na rok 2008 Wykonanie prognozy

Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków PODDZIAŁANIE: 1.1. – INFRASTRUKTURA DROGOWA Wspierane będą projekty budowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

1. stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego umożliwiające dostęp do: • sieci dróg krajowych lub międzynarodowych, • miejsc działalności gospodarczej lub miejsc mających znaczenie dla rozwoju

społeczno-gospodarczego województw, 2. odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności ich centra gospodarcze

i zabytkowe. 3. dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji ulic w granicach miast powyżej 20 tys.

mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych).

PODDZIAŁANIE 1.2. – INFRASTRUKTURA TRANSPORU PUBLICZNEGO Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane programy na rzecz rozbudowy i racjonalizacji systemu transportu publicznego: • na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz • obszarów podmiejskich funkcjonalnie powiązanych z tymi miastami.

DZIAŁANIE 2. – INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Wspierane będą programy na rzecz: • zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków • zagospodarowania odpadów • poprawy jakości powietrza • zapobieganie powodziom • wsparcia zarządzania ochroną środowiska • wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

W wyniku negocjacji NPR/PWW ustalono, iż: wsparcie uzyskają projekty o wartości od 1 mln EURO do 10 mln EURO projekty o wyższej wartości będą kwalifikować się do wsparcia z Funduszu Spójności PODDZIAŁANIE 3.1. – REGIONALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Projekty infrastruktury edukacyjnej służącej: • prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym • działalności rozwojowej, • działalności naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym dt.

pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria dydaktyczne itd. Z zakresu wsparcia wyłączone są instytucje badawcze, które nie są szkołami wyższymi bądź nie są prowadzone przez szkoły wyższe.

PODDZIAŁANIE 3.2. – REGIONALNA INFRASTRUKTURA ZDROWIA W zakresie infrastruktury zdrowia wspierane będą projekty dotyczące: • modernizacji szpitali; • wyposażenia regionalnych centrów opieki zdrowotnej

DZIAŁANIE 4. – KULTURA I TURYSTYKA Działanie powstało z połączenia dotychczasowego działania 1.4 Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz 2.6 Rozwój turystyki. W wyniku negocjacji NPR/PWW ustalono, iż wsparcie uzyska ograniczona liczba projektów o znaczeniu regionalnym i krajowym dla kultury lub/i projektów o znaczeniu regionalnym i krajowym dla turystyki. Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora turystycznego będzie udzielane podobnie jak wsparcie dla przedsiębiorców z innych sektorów w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz w ramach działania dla mikroprzedsiębiorstw w ZPORR. DZIAŁANIE 5. – INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach działania realizowane będą m.in.: • budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych

sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi; • tworzenie lokalnych publicznych punktów dostępu do Internetu.

DZIAŁANIE 6. – ROZWÓJ TRANSPORTU MIEJSKIEGO W AGLOMERACJACH Kompleksowe, zintegrowane programy rozwoju i modernizacji systemu transportu publicznego w aglomeracji: • warszawskiej; • górnośląskiej; • inne aglomeracje powyżej 500.000 mieszkańców, które przygotują zintegrowane plany

transportu. Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 1. – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO • szkolenia osób dorosłych w zakresie podwyższania i dostosowywania ich kwalifikacji

zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy • szkolenia osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik

informacyjnych i telekomunikacyjnych • usługi doradcze dla osób dorosłych wspierające kształtowanie ich kariery zawodowej • praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów wyższych

uczelni odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności

• przygotowanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy

DZIAŁANIE 2. – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE • Programy stypendialne umożliwiające młodym ludziom z obszarów wiejskich kontynuację

nauki na poziomie ponadgimnazjalnym; • Stypendia dla studentów z wyższych uczelni

DZIAŁANIE 3. – REORIENTACJA ZAWODOWA DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA • informacja zawodowa, • poradnictwo zawodowe, • indywidualne plany działań, • szkolenia, • kursy, • warsztaty, • poradnictwo pracy, • staże w przedsiębiorstwach, • subsydiowanie miejsc pracy umożliwiających praktyczna naukę nowego zawodu.

DZIAŁANIE 4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI • szkolenia i kursy mające na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

związanych z nowym zawodem; • subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy, • pośrednictwo pracy, • informacja zawodowa, • usługi doradcze w zakresie nowego zawodu i osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁANIE 5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ESF) • Wsparcie doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. • Preferencyjnie będą traktowane osoby odchodzące z rolnictwa i osoby pracujące

w przemysłach i sektorach tradycyjnych dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi oraz osoby zagrożone utratą zatrudnienia.

DZIAŁANIE 6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY (ESF)

1. Wsparcie tworzenia sieci transferu innowacji i powiązań w zakresie RSI pomiędzy światem akademickim, przedsiębiorstwami i innymi partnerami na szczeblu regionalnym i lokalnym.

2. Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 3. Transfer wiedzy ze szkół wyższych do przedsiębiorstw poprzez staże absolwentów szkół

wyższych i pracowników akademickich w przedsiębiorstwach.. 4. Staże dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach

doktoranckich.

Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków DZIAŁANIE 1. – ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: • Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków • Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę • Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym • Gospodarka odpadami stałymi • Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje • Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa • Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa

W miejscowościach od 5 do 20 tysięcy. Lokalne projekty z zakresu turystyki i dziedzictwa kulturowego DZIAŁANIE 2. –OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach koncentracji przemysłów tradycyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: • Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków • Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę • Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym • Gospodarka odpadami stałymi • Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje • Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa • Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa

DZIAŁANIE 3. – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH PODDZIAŁANIE 3.2.1. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH PODDZIAŁANIE 3.2.2. REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH

I POWOJSKOWYCH . Wsparcie zostanie udzielone projektom wpisującym się w lokalne programy rewitalizacji społeczno-gospodarczej. DZIAŁANIE 4. – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Działanie obejmować będzie cały obszar kraju, ale priorytetowo będą traktowani przedsiębiorcy z obszarów wiejskich i obszarów przemysłów restrukturyzowanych. Wsparcie doradcze i inwestycyjne

DZIAŁANIE 5. – LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Zakres działania obejmuje: • przedszkola, • szkoły podstawowe, • gimnazja, • szkoły średnie, • infrastruktura sportowa, • lokalna infrastruktura opieki zdrowotnej (centra opieki zdrowotnej).

Priorytet IV – Pomoc techniczna – 1,3 % całości środków DZIAŁANIE 1. – WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZPORR – WYDATKI LIMITOWANE Zakres działania obejmuje: • Pokrycie kosztów zatrudnienia osób wypełniających ściśle określone zadania związane

z wdrażaniem ZPORR (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1145/2003), • Pokrycie kosztów obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących

ZPORR oraz Komitetów Sterujących, • Pokrycie kosztów obsługi paneli ekspertów oraz kosztów oceny projektów, • Pokrycie kosztów kontroli.

DZIAŁANIE 2. – WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZPORR – WYDATKI NIELIMITOWANE Zakres działania obejmuje: • Pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz

dla ekspertów oceniających projekty, • Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania

ZPORR, • Przygotowanie analiz, badań i raportów służących poprawie efektywności zarządzania

ZPORR, • Pokrycie kosztów ewaluacji.

DZIAŁANIE 3 – DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Zakres działania obejmuje: • Organizację szkoleń dla beneficjentów ZPORR, • Publikację materiałów informacyjnych, tekstów dokumentów programowych oraz

podręczników procedur wdrażania ZPORR, • Przygotowanie i publikację materiałów prasowych, • Stworzenie i obsługę stron internetowych, • Organizację konferencji, seminariów, itp. • Utworzenie punktów informacyjnych dla beneficjentów.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  Od początku istnienia programu ZPORR zakończono ponad 9000 projektów

(priorytety 1 – 3)  Łączna kwota dofinansowania tych projektów wyniosła 7,8 miliarda złotych  Łączna kwota dokonanych płatności wyniosła – 10,1 miliarda co stanowi ponad 92%

dostępnej alokacji  Ponad 1700 projektów jest w trakcie realizacji  Wśród działań największym zainteresowaniem cieszyło się działanie

3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa – zakończono 2348 projektów

Liczba realizowanych projektów wg województw

Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006

Suma dokonanych płatności ze ZPORR wg priorytetów (mld PLN)

Ogółem ponad 10,1 miliarda PLN

6,014 1,247

2,609 0,104

P1 Infrastruktura regionalna

P2 Zasoby ludzkie

P3 Rozwój Lokalny P4 Pomoc Techniczna

Podział procentowy beneficjentów ZPORR

Wsparcie dla poszczególnych dziedzin jako % całkowitej wartości zakontraktowanego dofinansowania

inne 0,26%

przedsiębiorstwa inne

7,17%

jednostki naukowo- badowcze

0,62% jednostki

budżetowe 0,83%

instytucje kultury 0,46%

mikroprzedsiębiors twa 26,00%

placówki ochrony zdrowia 4,14%

placówki oświatowe

6,65% NGO

6,03%

kościoły, związki wyznaniowe.

0,42%

JST 47,41%

inf rastruktura energety czna

0,2%

inf r. społeczna i ochrony zdrowia

10,7%

drogi i transport publiczny 37%

zasoby ludzkie 14,3%

odnowa dziedzictwa kulturowego i

obszarów rewitalizowany h i

restruktury zowny ch 10%

społeczeństwo inf ormacy jne

4,2%

MŚP 1,8%

środowisko 16,1%

badania innowacje transwer technologii

2,4% tury sty ka

3,7%

Głównie osiągnięcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:  przygotowano program bez wcześniejszych doświadczeń  ustalono system współpracy obejmujący ponad 60 instytucji (Urzędy Marszałkowskie

i Wojewódzkie, WUP-y, RIF-y)  ustanowiono konieczne procedury naboru i oceny wniosków, rozliczania projektów,

monitoringu, kontroli, ewaluacji  zapewniono płynność finansową  osiągnięto najszybsze (na tle innych programów) tempo refundowania wydatków

beneficjentom  program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, wartość złożonych wniosków ponad 3-

krotnie przekraczała dostępne środki  program osiągnie założone cele (wyrażone wskaźnikami)  praktyczne doświadczenie beneficjentów oraz administracji, „oswojenie się” z unijnymi

zasadami i procedurami Instytucje zaangażowane w realizację programu INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS • Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu

operacyjnego • Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR • Wdraża systemy zarządzania i kontroli w celu potwierdzenia dostarczenia

współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność

• Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej • Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz

przebiegu wdrażania, • Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji

ZPORR INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - Urząd Wojewódzki • Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami

końcowymi • Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie

i prowadzi jego sekretariat • Wprowadza dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu

Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) • Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców

JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski • Przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu wyborem projektów i prowadzi jego

sekretariat, • Przekazuje listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd

Województwa Instytucji Pośredniczącej • Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla

Priorytetu II i Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa • Informuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w

ramach programu

BENEFICJENT KOŃCOWY

1. Projektodawca  Odpowiada za realizację projektu, zorganizowanie przetargu, podpisanie umowy

z wykonawcą projektu, monitorowanie i raportowanie wdrażania projektu 2. Instytucja przyznająca pomoc (np. Wojewódzki Urząd Pracy, jednostka w Urzędzie

Marszałkowskim)  Przyjmuje wnioski od projektodawców, dokonuje oceny i wyboru projektów,

podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje wdrażanie projektów REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych (EFRR z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) WOJEWÓDZKI KOMITET MONITORUJĄCY Programy Rozwoju Regionalnego • Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR

i Uzupełnieniu ZPORR • Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności

osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju

• Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu

Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007) Wskaźniki produktu PRIORYTET I  Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok. 1205 km dróg (ponad 9-krotnie

więcej niż wynosi założona w UZPORR wartość docelowa), a wybudowano – ok. 102 km (więcej o ok. 46%).

 W wyniku projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie Działania 1.1, znacznie zwiększyła się powierzchnia terenów inwestycyjnych – do 4916 ha, tj. 13-krotnie więcej niż wynosi założona wartość docelowa.

 Wybudowano/zmodernizowano 1307 km sieci kanalizacyjnych (o 201% więcej niż założono), 506 km sieci rozdzielczej wodociągów (więcej o blisko 203%), 27 oczyszczalni ścieków (o 50%) oraz 13 stacji uzdatniania wody (mniej o 46%).

 Zakupiono 2079 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), tj. ok. 15 razy więcej niż planowano, co wpłynęło na obniżenie średniego wieku sprzętu medycznego będącego w dyspozycji ZOZ, które skorzystały z dofinansowania, o nieco ponad 3 lata.

 Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad 165 tys. m2 (więcej o 38%). Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 11 obiektów zabytkowych orazzainstalowano 134 szt. systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą (wobec planowanych 10 szt.).

 Zainstalowano 319 węzłówdostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (więcej o 219%), podłączono 260 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 433 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), wobec założonych 300 szt.

Wskaźniki produktu PRIORYTET II  Od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 548 tys. beneficjentów

ostatecznych, tj. o 18% więcej niż zakładano, w tym 66% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat.

 Realizowano 4329 projektów, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1814 szt.) oraz Działania 2.1 (1058 szt.).

 Spośród uczniów, którzy otrzymywali stypendia, 92% uzyskało promocję do następnej klasy, a wśród stypendystów-studentów – 90% zaliczyło rok studiów.

 W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie blisko 170 tys. osób (o 130% więcej niż wynosi łączny poziom wartości docelowej dla ww. projektów realizowanych w zakresie Działania 2.1, 2.3 i 2.4), a szkolenia ukończyło średnio więcej osób niż przewidywano (tj. więcej niż wynosi założona wartość docelowa).

 W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 2429 osób, w doradztwie – 1980, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 1242 osób.

 W ramach Działania 2.6 realizowano 228 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o 164 więcej niż zakładano).

Wskaźniki produktu PRIORYTET III  Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich (Działanie 3.1) wybudowano/

zmodernizowano ok. 1825 km sieci rozdzielczejwodociągów (ok. 8-krotnie więcej niż założono), ok. 1562 km sieci kanalizacyjnych (ok. 4-krotnie więcej), ok. 1544 km dróg powiatowych i gminnych (ok. 7-krotnie więcej), a na obszarach podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.2) odpowiednio – ok. 500 km (więcej o 129%), ok. 335 km (więcej o ok. 3%) oraz ok. 262 km (więcej o ok. 22%).

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, wyniosła na obszarach wiejskich 14052 ha, a na obszarach restrukturyzowanych – 3142 ha.

 W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 2722 mikroprzedsiębiorstwa (ok. 27% wartości docelowej), w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1561 małych firm (ok. 78%), na obszarach wiejskich – 586 (ok. 12%), a na terenach zrewitalizowanych – 357 (ok. 12%).

 Ze środków w zakresie Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 1885 szt. sprzętu medycznego (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 63 szt.). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad 372 tys. m2 (o 174% więcej niż planowano).

Wybudowane i zmodernizowane drogi (km)

Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (km)

Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)

Liczba przeszkolonych osób (Działania 2.1, 2.3, 2.4)

Liczba przeszkolonych osób (Działania 2.1, 2.3, 2.4) – K/M

ZPORR – RZESZÓW I POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Projekt budowy Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Bezprzewodowej zrealizowany został w ramach Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Uroczystość oddania sieci do użytku odbyła się 15 grudnia 2005 roku. Budowa Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza realizowana jest w ramach Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna.

Infrastruktura Badawczo Rozwojowa

Wyposażenie i uruchomienie Centrum Biotechnologicznego Politechniki Rzeszowskiej w

Albigowej

 Inwestycja zrealizowana w ramach Działania 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna  Kwota dofinansowania projektu – ponad 1,3 miliona złotych  Beneficjent – Politechnika Rzeszowska

Za pieniądze ze ZPORR wyposażono i zakupiono

sprzęt do czterech nowoczesnych laboratoriów biochemicznych

„Centrum Biotechnologiczne w Albigowej powstało przede wszystkim ze względu na potrzeby nowo uruchomionego w tym roku na Politechnice Rzeszowskiej kierunku biotechnologia. - Chcemy kształcić studentów, którzy byliby specjalistami w analizie produktów biotechnologicznych, bo takich fachowców w Polsce najbardziej brakuje.” ZPOOR NA LATA 2007-2013 DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

lata 2007 – 2013 jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.

 Cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego zostały sformułowane w następujący sposób:

 Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, promocja gospodarcza regionu oraz trwałej sieci powiązań zewnętrznych.

 Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę i modernizację sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej oraz edukacją ekonomiczną jego mieszkańców

 Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożeniom zewnętrznym oraz racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz odpadami

 Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie: edukacji, kultury, turystyki i sportu.

 Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu poprzez usuwanie barier infrastrukturalnych, przestrzennych i świadomościowych.

Literatura:

1. Bobiak J., Fundusze Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2006.

2. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony państw członkowskich, PWN, Warszawa 2003.

3. Szlachta J., Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2006, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2002.

4. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. 5. Gazeta Wyborcza: Kuźmicz j., Miliardy z UE dla najbiedniejszych, nr 178, 2006. 6. Rzeczpospolita: Krakowski S., Wiele możliwości pozyskania pieniędzy, nr 249, 2007. 7. Rzeczpospolita: Morawiecka A., Jest w czym wybierać, nr 255, 2004. 8. Monitor Unii Europejskiej: Jak Polska zmienia się dzięki ZPORR?, nr 34, 2007. 9. Monitor Unii Europejskiej: ZPORR do oceny, nr 48, 2008. 10. http://www.zporr.gov.pl/ 11. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/zporr 12. http://www.zporr.home.pl/index.php 13. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ 14. http://www.rarr.rzeszow.pl/ 15. http://www.zporr.czip.org.pl/ 16. http://funduszeue.info/

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument