Zjawisko bezrobocia - Notatki - Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. Uniwersytet Zielonogórski
Konrad_88
Konrad_88

Zjawisko bezrobocia - Notatki - Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. Uniwersytet Zielonogórski

PDF (293 KB)
6 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Analiza procesu transformacji który spowodował ogromne zmiany organizacyjne istniejących przedsiębiorstw jako,że poprzedni system gospodarczy sprawił, że rynek pracy cechowała mała elastyczność kwalifikacji i ofert pracy...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

ZJAWISKO BEZROBOCIA

W POLSCE

docsity.com

PLAN PRACY 1. WSTĘP 2. POJĘCIE BEZROBOCIA 3. RODZAJE BEZROBOCIA 4. PRZYCZYN I SKUTKI ZJAWISKA BEZROBOCIA WSTĘP Bezrobocie pojawiło się w Polsce w roku 1990. Rzeczpospolita wkroczyła na drogę przemian gospodarczych i politycznych. Rozpoczynający się proces transformacji spowodował ogromne zmiany organizacyjne istniejących przedsiębiorstw . Poprzedni system gospodarczy sprawił, że rynek pracy cechowała mała elastyczność kwalifikacji i ofert pracy. Przedsiębiorstwa rozpoczęły dostosowywanie do nowych standardów - zachodnioeuropejskich – zaczęły unowocześniać swoją technologię produkcyjną i zmieniać personel. W „kolosach” państwowych nastąpiły zwolnienia grupowe. W kolejnych latach doszło do likwidacji wielu zakładów „ zacofanych” technologicznie i zadłużonych. W efekcie tych zmian wystąpiło masowe bezrobocie wzrastające bezrobocie. W Polsce w ostatnich latach zjawisko to ma szeroki zasięg i dotyka ludności we wszystkich regionach kraju bez względu na to w jaką gałąź gospodarki się rozpatruje. W latach 1990 – 1998 zjawisko bezrobocia kształtowało się następująco:

Lata Bezrobocie w Tysiącach 1990 1126,1

docsity.com

1991 2155,6 1992 2509,3 1993 2889,6 1994 2838 1995 2628,8 1996 2359,5 1997 1826,4 1998 1831,4

POJĘCIE BEZROBOCIA Z najpowszechniej przyjmowanych definicji przyjmowanych w literaturze można wyróżnić następujące: 1) jest to grupa osób pozostających bez pracy to znaczy nie wykorzystujących pracy

najemnej, nie pracujących na własny rachunek; 2) grupa osób zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach występujących w

gospodarce 3) bezrobocie dotyczy osób poszukujące pracy 4) liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W każdej gospodarce istnieje rynek pracy, a bezrobocie wynika z dwóch zasadniczych wielkości: popytu na prace i jej podaży. Zjawisko bezrobocia zatem najprościej można określić jako nadwyżkę podaży siły roboczej na rynku pracy nad popytem na prace w danym sektorze. Popyt na prace oznacza liczbę i strukturę miejsc pracy, która jest oferowana przez pracodawców w skali makroekonomicznej. Podaż na pracę to liczba osób gotowych do pracy za oferowaną płacę w określonym czasie na określonym rynku.

Bezrobocie

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lata

W ie

lk oś

ć be

zr ob

oc ia

w ty

s.

Bezrobocie w Tysiącach

docsity.com

Obecnie rynek pracy w Polsce znajduje się w sytuacji nadwyżki siły roboczej co jest okazją dla pracodawców by oferować niższą płacę za tę samą pracę za którą w sytuacji równowagi rynkowej na rynku pracy pracodawca musiałby zapłacić więcej. Równowaga rynkowa na rynku pracy to sytuacja gdzie popyt na pracę= podaży siły roboczej. RODZAJE BEZROBOCIA W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. Zgodnie z tą maksymą nauki ekonomiczne sklasyfikowały bezrobocie w zależności od kryterium: 1) biorąc pod uwagę przyczyn powstawania bezrobocia możemy je podzielić na:  bezrobocie normalne w skład którego wchodzą: frykcyjne – jest to nieunikniona forma bezrobocia, gdyż na rynku pracy następują nieustanne przemieszczenia siły roboczej na przestrzeni:  regionów gospodarczych,  sektorów gospodarczych,  działów gospodarczych,  gałęzi gospodarczych,  przedsiębiorstw dobrowolne – ta forma wynika z braku potrzeby podjęcia pracy; to określona liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) zdolnych do podjęcia pracy, która z jakichś powodów nie podejmuje pracy. sezonowe - występuje wówczas redukcja popytu na prace sezonowe w takich działach gospodarki narodowej, jak: rolnictwo, budownictwo lub transport. strukturalne – powstaje w rezultacie niedopasowań struktury podaży i popytu na siłę roboczą przede wszystkim w aspekcie regionalnym. Bezrobocie normalne występuje w gospodarce zawsze i jest nieuniknione. Nie powinno ono przekraczać 3 do 4,5% zasobów siły roboczej. Przy takiej wysokości występuje równowaga na rynku pracy. 2) ze względu na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia:  lokalne  powszechne 3) ze względu na uwarunkowania demograficzne i społeczno – zawodowe:  bezrobocie kobiet  bezrobocie mężczyzn  bezrobocie młodzieży  bezrobocie robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych  bezrobocie poszczególnych kategorii zawodowych

4) ze względu na czas trwania:  krótkotrwałe do 3-ch miesięcy  średniookresowe 4 – 6 – ch miesięcy  długookresowe 7 – 12 miesięcy  długoterminowe powyżej 12 miesięcy

docsity.com

5) inne rodzaje bezrobocia:  przymusowe – określona liczba osób, która chce podjąć pracę, a nie może jej podjąć

z powodu nadwyżki siły roboczej nad oferowynymi miejscami pracy.  chroniczne - określona liczba w osób wieku produkcyjnym, która ze różnych

względów nie może być zatrudniona np.: zły stan zdrowia. PRZYCZYNY I SKUTKI BEZROBOCIA Przyczyn powstawania masowego bezrobocia jest bardzo wiele, jednak największą stanowią przekształcenia polityczno – gospodarcze państwa na początku lat 90-tych XX wieku, a są to:  przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw  prywatyzacja  likwidacja państwowych zakładów Jednak na masowe bezrobocie miały także wpływ takie przyczyn, jak:  niskie kwalifikacje pracowników ( 7% ludności w wieku produkcyjnym w roku 1998

posiadało wykształcenie wyższe)  zacofanie gospodarcze wielu regionów kraju ( szczególnie zauważalne jest ono we

wschodniej (południowo i północno ) części kraju  globalizacja gospodarki i rewolucja naukowo – techniczna  opóźnienia procesu głębokich przemian branż surowcowych  zakończenie okresu zimnej wojny  niedoświadczona kadra pracownicza  bariera budowniczo – mieszkaniowa  nadmierny fiskalizm ( to zniechęca do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

)  bariery socjopsychologicznei niedostatek indywidualnej przedsiębiorczości  słabość systemu rynku pracy  niedostatek pieniędzy na aktywne zwalczanie bezrobocia  brak współpracy systemu szkolnictwa z instytucjami systemu pracy SKUTKI BEZROBOCIA

docsity.com

Bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów gospodarki narodowej. W naszym kraju mamy do czynienia z masowym i długoterminowym takim zjawiskiem, które powoduje szereg skutków ekonomicznych, polityczno-społecznych i psychologicznych.  Ekonomiczne: - dotyczą osób bezrobotnych do tracą one dochody i jednocześnie środki do życia;

spada stopa życiowa - dotyczą państwa, bo bezrobotni polegają w takiej sytuacji na pomocy od państwa.  społeczno – polityczne - stratę ponosi całe społeczeństwo i jednocześnie budżet państwa, bo gdyby

zatrudniono osoby chcące podjąć pracę, wówczas wyprodukowałyby one określoną liczbę dóbr i usług to aktualny PNB byłby dużo wyższy

 psychologiczne osobom, które długo pozostają bez pracy obniżają się kwalifikacje i spada motywacja do podjęcia pracy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument