Форма організації бізнесу - конспект -  Менеджмент, undefined из Менеджмент. Modern Institute of Managament
pauk_86
pauk_8628 May 2013

Форма організації бізнесу - конспект - Менеджмент, undefined из Менеджмент. Modern Institute of Managament

DOC (432 KB)
30 страница
258количество посещений
Описание
Конспект лекций по дисциплине Менеджмент. На тему Форма організації бізнесу. Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знах...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 30
это только предварительный показ
3 shown on 30 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 30 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 30 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 30 pages
скачать документ

Міністерство освіти України Вінницький державний технічний університет

Факультет РЕ Кафедра ЕПОВ

Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу”

Виконав: ст. гр. ЕК-96

Марущак Ю.П. Перевірив:

Філінюк Є.М.

1.1. Форма організації бізнесу

Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій).

Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту, ліквідацією підприємств а чи створенням дочірних філій здійснюється більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Статус рядових власників акцій дуже своєрідний: хоча кожний з них є співвласником підприємства і бере участь у прийнятті рішень, але конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має, тому що він не має контрольного пакету кцій і не входить до складу керівеих органів підприємства.

"Підприємство" є юридичною особою; має самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку.

"Підприємство" має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом, реквізити.

Місцезнаходження "підприємства" - Україна, 23000 Вінницька область, м. Бар вул. Буняковського 11.

Підприємство має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником господарських товариств і об'єднань. [4]

1.2. Власники фірми і ключові функції Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на

підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства.

Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної калькості належить генеральному директору підприємства Нагорній Надії Василівні.

Головна мета діяльності підприємства - виробництво і реалізація валінкового взуття - товару народного споживання.

Предметом діяльності є: -реалізація зробленої продукції на Україні, в інших державах; -фінансово-кредитна діяльність. Всі види діяльності підприємство здійснює як в Україні, так і за кордоном.[4]

1.3. Перелік документів необхідних для реєстрації

Для реєстрації підприємства необхідно подати в Раду народних депутатів Барського району наступні документи:

1. Рішення власників про створення підприємства (Установчий договір); 2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств; 3. Заповнену регістраційну карточку встановленого зразку; 4. Статут підприємства; 5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації.

1.4. Основні розділи статуту

Статут затверджено загальними зборами засновників АТ “Комфорт”, зареєстровано Виконкомом районної Ради народних депутатів м. Бар,

Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.

1. Загальні положення. 1.1 Товариство створюється з метою одержання максимального прибутку від виробничої та інших видів діяльності по забезпеченню потреб населення у товарах народного вжитку. 1.2. Для вирішення цих завдань підприємство здійснює: • виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що забезпечують потреби населення у товарах народного вжитку та прибуток підприємства;

• закупівельну діяльність по забезпеченню працівників підприємства ТНВ та продовольчими товарами;

• оптову та фірмену торгівлю; • організацію господарських зв’язків між підприємствами, організаціями пов’язаних з напрямком діяльності товариства.

Товариство самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення виробничої, господарської та інших видів діяльності. 3.. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може від свого імені укладати договори, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, має товарний знак, печатку і бланки зі своєю назвою.

4.. Товариство має право створювати дочірні підприємства.

2. Майно, статутний фонд, фонди і прибутки. 2.1. Максимальна частка майна придбаного юридичною особою не може перевищувати статутного фонду; 2.2. Внесками засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери; 2.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду; 2.4. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку; 2.5. Чистий прибуток розподіляється таким чином: • на формування фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення, соціально- культурного розвитку;

• на виплату працівникам винагороди у вигляді фіксованого проценту; • на виплату засновникам дивідендів.

3. Права та обов’язки засновників 1.. Засновники мають право: • відчужувати належну їм частку, а також заповідати її у спадщину; • одержувати належну їм частку при ліквідації товариства. 2.. Засновники зобов’язанні;

– додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів; – не розголошувати комерційну таємницю товариства.

3. Управління акціонерним товариством 1.. Органами управління і контролю товариства є: • загальні збори; • правління; • ревізійна комісія. 2.. Вищим органом управління є загальні збори.

4. Економічне і правове становище 4.1.. Товариство функціонує як єдиний господарський комплекс і в праві створювати філії.

6. Трудові відносини 6.1. Трудові відносини співробітників регулюються чинним законодавством з урахуванням цього Статуту.

7. Зовнішньоекономічна діяльність 7.1. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках: • експорт і імпорт сировини, комплектуючих виробів та готової продукції.

8. Облік і звітність 8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності, веде статистичний облік.

9.Припинення діяльності 9.1. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація товариства відбувається за рішенням загальних зборів засновників. 9.2. Підприємство ліквідується на основі: • рішення загальних зборів; • рішення судових або арбітражних органів; • інших вимог, передбачених законодавством. 9.3. Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією; 9.4. Ліквідація товариства проводиться згідно з чинним законодавством і вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

1.5. Організаційна схема управління фірмою

Так як технологічний процес виготовлення валінкового взуття включає велику кількість операцій, то виникає необхідність розподілити задачі управління між окремими виконавцями. Склад, взаємозв’язки, підпорядкованість організаційних одиниць утворюють організаційну структуру управління.

Так як наше підприємство відноситься до малих, його штат не великий, то схема управління фірмою буде доволі проста.

Зобразимо схему управління фірмою:

Генеральный директор

Замісник директора

сник директора Секретар-референт Шшшшшшшшшшшшш

Рис. 1. Схема управління фірмою

В подальшому з розвитком і розширенням виробництва підприємства можливе ускладнення 0 01 F струк тури управління.

1.6. Консультанти і радники

На певному етапі функціонування у підприємства можуть виникнути певні складнощі у вирішенні економічних чи юридичних питань. Тому для надання консультацій і рекомендацій з різних питань, таких як: стягнення податків, бухгалтерський облік, зміна економічної нормативно-правової бази, робота з документами та юридичне обслуговування здійснює аудиторська компанія “Престиж”. Її офіс знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 41 кімната 12.

Радниками фірми є споживачі. Саме вони вносять пропозиції щодо розширення асортименту, а також пред’являють інші вимоги.

2. КАДРОВИЙ ПЛАН

2.1. Розрахунок чисельності працюючих за категоріями

У відповідності із характером виконуємих робіт усі робітники нашого підприємства поділяються на керівників, спеціалістів і робітників.

Технологічний процес виготовлення нашої продукції та норми часу на кожну операцію приведені у таблиці:

Таблиця 2.1. Норми часу, розцінки та кількість робітників необхідні для виготовлення чоловічого валінкового взуття

№ п/п

Назва операції Кількість робітників

Розряд Часова тарифна ставка

Норма часу

Розцінка

1 Отримання шерсті зі складу. Приготування суміші

6 2 0,58 0,091 0,053

2 Чесання конусів 6 3 0,62 0,12 0,062 3 Чесання і намотування шерсті на барабан 3 0,62 4 Звойлочування конусів після намотування 4 3 0,62 0,082 0,053 5 Ручна формовка головки і звойлочування 3 0,62 6 Виготовлення і ущільнення пластів 2 3 0,62 0,042 0,03 7 Зарощування основи 6 3 0,62 0,103 0,07 8 Звойлочування основи 3 0,62 9 Окислювання, покраска і розтягування на

роликовому станку 7 3 0,62 0,123 0,092

10 Насадка валінкового взуття на механічні колодки

4 4 0,72 0,081 0,058

11 Погрузка валянок на вагонетку і транспортування їх до місця сушіння 1

2 0,58 0,018 0,01

12 Погрузка валянок в сушильну камеру і їх вигрузка

2 0,58

13 Розколодка 2 3 0,62 0,029 0,019 14 Чищення халяв валянок

7 2 0,58

0,113 0,01615 Зняття ворсу з головки валянок на шліфувальному станку

2 0,58

16 Чищення валянок щітками 2 0,58 17 Сортування валянок попарно і маркування

3 2 0,58

0,05 0,05

18 Обрізання верхнього краю валянок 2 0,58 19 Зшивання валянок попарно 2 0,58 20 Складання по розмірам і пакування 2 0,58

Оскільки на деяких операціях технологічного процесу норми часу, розряд та тарифні ставки однакові то можна сформувати відповідні бригади робітників.

Визначимо ефективний фонд часу (2.1 )

де - кількість календарних днів в році; - кількість святкових і вихідних днів в році; - тривалість однієї зміни, в годинах;

- кількість змін (у нас на підприємстві – 1 зміна). Підставивши всі необхідні дані у формулу (2.1) одержуємо ефективний фонд часу:

=(365-110)*1*8*(1 - 0,02)=1999,2 (рік) Далі ми можемо розрахувати кількість робочих місць на кожній ділянці

виробництва скориставшись формулою: , (2.2)

де N - кількість виробленої продукції прийняте у виробничій програмі, шт.; - трудомісткість на i-ої операції, час.

- коефіціент виконання норми. Розрахувавши кількість робочих місць по формулі (2.2), ми можемо прийняти

значення для кожної ділянки: ; =5; ; =4;

; =6; ; =1;

; =4; ; =2;

; =2; ; =6; ; =5; ; =3.

; =6;

За даними і ми можемо расcчитать коефіцієнт завантаження устаткування: , (2.3)

; ; ; ; ; ; ; ;

; . ;

Щоб розрахувати кількість робітників по професіям і кваліфікаціях необхідно розрахувати дійсний фонд часу:

, (2.4) де

- коефіцієнт добових утрат, дорівнює . Підставивши конкретні значення у формулу (2.4) ми одержимо:

(год.). Тепер у нас є можливість розрахувати кількість робітників по професіях і

кваліфікаціям: , (2.5)

, ; , ;.

, ; , ;.

, ; , ;.

, ;. , ;. , ;. , ;. , ;.

Всі дані розраховані по формулах (2.2)-(2.5) зведені в таблицю 2.1.[6]

2.2. Штатний розклад спеціалістів

Розглянемо питання про кількість і склад спеціалістів, що будуть здійснювати контроль і управління підприємством.

Генеральний директор набирає штат и складає штатний розклад спеціалістів, основних та допоміжних робочих.[6] У таблиці 2.2. приведений список спеціалістів, а в таблиці 2.3. – список спеціалістів:

Таблиця 2.2. Список спеціалістів Спеціальність К-сть люд. Оклад, грн Сума, грн Директор 1 300 300 Заступник директора 1 280 280 Інженер з ОП та БЖД 1 250 250

Бухгалтер-економіст 1 250 250 Секретар-референт 1 180 180 Усього: 5 - 1260

Таблиця 2.3. Список допоміжних робітників Спеціальність К-сть люд. Оклад, грн Сума, грн Сторож 1 250 250 Вантажник 1 150 150 Робітник складу 1 150 150 Водій 1 180 180 Прибиральниця 1 120 120 Усього: 5 - 850

2.3.Функціональні обов’язки працівників

До обов’язків генерального директора входять: контроль фінансово-господарської діяльності, упорядкування штатного розкладу і добір кадрів; контроль за веденням бухобліку і усіх форм звітності; підготовка і проведення зборів, нарад, семінарів учасників і других заходів. Генеральний директор без доручення здійснює дії від імені товариства, представляючи його інтереси перед усіма органами й організаціями. Як менеджер по маркетингу він визначає залежність виробництва від сформованої кон'юнктури ринку, вивчає потреби ринку і пропонує, відповідно до отриманих результатів, внести корективи у виробничу програму, асортимент товарів. У його функції входить забезпечення рекламної кампанії, створення іміджу фірми. Генеральний директор звітує перед зборами товариства не менше 2-х разів у рік. Крім того, керівник зобов'язаний забезпечити: виконання умов колективного договору.

Замісник директора забезпечує організацію виробництва, дотримання технології координує дії трудового колективу, відповідає за якість що випускається продукції за виконання добових, квартальних і річних норм випуску продукції.

Інженер з охорони праці та безпеки житєдіяльності відповідає за працездатність устаткування, його своєчасне технічне обслуговування, ремонт сторонніми організаціями, а також за своєчасне ознайомлення працівників з правилами безпеки при роботі на дільницях.

Бухгалтер-економіст забезпечує повне урахування грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних цінностей, а також своєчасний відбиток у бухобліку операцій, пов'язаних із їхнім рухом відповідно до встановлених правил. Відповідає за достовірне урахування витрат обігу і виробництва, достовірний розрахунок показників ефективності виробничої діяльності. Відповідає за своєчасні перерахування засобів у держбюджет грошей на погашення позички банкам, відрахування у усілякі фонди і резерви. . Підпорядковується директору підприємства.

Обов'язки працівників основного виробництва полягають у виконанні закріплених за ними операцій технологічного процесу з дотриманням техніки безпеки і технології.

Допоміжні робітники виконують функції забезпечення виробництва в обсязі, покладеному на них замісником директора.

До допоміжних робітників відносять: - сторож охороняє територію підприємства у нічний час;

• вантажник перевозить упаковану продукцію на склад або вантажить на транспорт;

• комірник приймає упаковану продукцію і розміщає на складі, веде облік складської продукції;

• водій управляє транспортним засобом під час перевезень продукції, комплектуючих і ін.;

• прибиральниця здійснює прибирання закріпленої за нею території підприємства.[1]

2.3. Розрахунок фонду оплати праці робітників

Для розрахунків нам знадобиться значення фонду оплати праці вцілому і по категоріях, тому зробимо відповідні розрахунки даних величин.

Фонд заробітної плати спеціалістів розраховується по формулі: , (2.6)

, де - посадовий оклад -го спеціаліста;

- кількість спеціалістів; 12 - кількість місяців. Фонд заробітної плати допоміжних робітників розраховується по формулі:

, (2.7) ,

де - посадовий оклад -го допоміжного робітника;

- кількість допоміжних робітників; 12 - кількість місяців. Фонд заробітної плати основних робітників розраховується по формулі:

, (2.8)

де - трудомісткість роботи; - кількість виробленої продукції;

- тарифна ставка робочого розряду. Тарифна ставка робітників подана у таблиці: Необхідно розрахувати додаткову заробітну плату, що складає 10% від основної

заробітної плати, і величину відрахувань, що розраховуються по формулі: , (2.9)

Розрахунки зроблені по формулах (2.6)-(2.9) зведені в таблицю 2.4.[6]

Таблиця 2.4. Річний фонд заробітної плати Категорія робітників К-ість,

люд. Осн. ЗП, грн

Доп. ЗП, грн

Відрахування, грн

Основні 48 31792 3179,2 13114,2 Допоміжні 5 9486 948,6 3912,975

Спеціалісти 5 13456,8 1345,68 5550,93 Разом: 58 54782,8 5478,28 22578,105

3. Характер продукції

3.1. Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції

Підприємство “Комфорт” виробляє валянкове взуття. Дана продукцiя має високi характеристики якості такi, як висока якість сировини, з

якої виготовляють взуття, велика щільність пластів, добре відшліфовування халяв, високі гігроскопічні властивості та основною перевагою є те, що вони добре зберігають тепло. Таких показники наша фiрма досягла завдяки тому, що було взято в оренду нове обладнання, і був підібраний штат з висококваліфікованих працівників.

У зв’язку з тим, що наше підприємство не має конкурентів на українському ринку, то передбачається великий попит на нашу продукцію.

3.2. Ліцензії, патенти інші права власності на продукцію

Наше підприємство має право випускати дану продукцію у будь-якій кількості та асортименті у відповідності до ОСТ 17.300.79. Патентне право на продукцію належить державі.

3.3. Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції

Товар, що випускається нашим підприємством, є товаром широкого вжитку, та розрахований на довгий час використання. В зв’язку з цим необхідно забезпечити високі показники якості товару. В даний час підприємство випускає один вид товару, що призначений для чоловіків.

В подальшому планується розширити товарну гаму продукції за рахунок випуску обрезинених валянок та жіночих розмірів.

3.4. Розробка упаковки як елемента комунікації

Наше підприємство розраховує збувати товар партіями різних розмірів. Тому упаковка валянок матиме наступний вигляд:

1. Валянки будуть упаковуватися партіями по одній штуці кожного розміру в мішковині;

2. Для транспортування додатково використовується упаковка з транспортного полотна;

3. На транспортну упаковку нашивають етикетку, що містить такі реквізити: • назву продукції; • назву підприємств виробника; • розміри; • інструкції для зберігання.

5.. Сервісна політика

Підприємство здійснює погрузочно-розгрузочні роботи, а також доставку товару в межах України.[5]

4. План виробництва

4.1. Обгрунтування виробничої програми

У процесі вивчення ринку була визначена ємність ринку на вироблений нашим підприємством товар - валянки. Ця ємність склала 500000 пар.

Враховуючи те, що на ринку у нашого підприємства не має конкурентів, на даному етапі розвитку мета нашого підприємства - завоювати місце на ринку, продемонструвавши високу якість продукції. Свій цільовий ринок ми маємо намір забезпечити нашою продукцією протягом найближчих 5 років. Саме тому ми приймаємо виробничу програму на перший рік N = 100000 виробів. Реалізувати таку кількість продукції в рік буде нескладно, оскільки у підприємства є заказники за кордонами держави.

Надалі, завдяки маркетинговим дослідженням ми зможемо зробити висновки, наскільки є можливим збільшення виробничої програми, які необхідно ввести корективи для забезпечення збуту випущеної продукції.

4.2. Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації виробничої програми

Технологічний процес виготовлення валянок складний. Для реалізації виробничої програми необхідно мати відповідне устаткування:

1. Чесальна машина; 2. Звойлочувальна машина; 3. Роліковий станок; 4. Механічні колодки; 5. Молотова машина МВ-3; 6. Сушильна камера;

4.3. Планування виробничих площ, допоміжні вимоги до приміщення

В зв’язку з складним технологічним процесом виготовлення валянкового взуття нам необхідне велике приміщення. Технологічні операції кожною бригадою будуть здійснюватися в окремій кімнаті. Для зберігання матеріалів, комплектуючих і готової продукції необхідно 2 складських приміщення, які будуть розташовані окремо від виробничого приміщення відповідно до техніки безпеки. Необхідне приміщення для керуючого складу підприємства, в якому будуть знаходитися кабінети: генерального директора, заступника директора, головного бухгалтера, інженера з ОП та БЖД. Також необхідна кімната для сторожа.

В цеху кожне робоче місце технологічної операції знаходиться в окремих кімнатах, габаритні розміри яких 7м. В кожній кімнаті знаходиться відповідне обладнання. Крім того в них є шкаф для спеціальних та допоміжних інструментів та корзини для відходів.

Відповідно до техніки безпеки біля спеціального обладнання повина бути дерев’яна підставка, або 0 01 Fрези новий коврик.

В кімнаті для чистки халяв та зняття ворсу необхідна загальна вентиляція. Оскільки при виконанні цих операцій в повітря попадає велика кількість пилу.

В кімнаті, де проводять окислювання і покраску необхідна місцева вентиляція. Кімнату, де проводять сортування, зшивку та упаковку необхідно обладнати великою

кількістю стелажів. Під склади вибираємо приміщення розміром 1063м.

4.4. Виробничий процес

Виробничий процес поділяється на операції: 1. Отримання шерсті зі складу; 2. Приготування суміші; 3. Чесання конусів; 4. Чесання і намотування шерсті на барабан; 5. Звойлочування конусів після намотування;

6. Ручна формовка головки і звойлочування; 7. Виготовлення і ущільнення пластів; 8. Зарощування основи; 9. Звойлочування основи; 10. Окислювання, покраска і розтягування на роликовому станку; 11. Насадка валінкового взуття на механічні колодки; 12. Погрузка валянок на вагонетку і транспортування їх до місця сушіння; 13. Погрузка валянок в сушильну камеру і їх вигрузка; 14. Роз колодка; 15. Чищення халяв валянок; 16. Зняття ворсу з головки валянок на шліфувальному станку; 17. Чищення валянок щітками; 18. Сортування валянок попарно і маркування; 19. Обрізання верхнього краю валянок; 20. Зшивання валянок попарно; 21. Складання по розмірам і пакування.

4.5. Постачальники основних матеріалів

Основною продукцією для виготовлення валянок є різні види шерсті. Основними поставщиками нашого підприємства є:

1. Харківська фабрика первинної обробки шерсті постачає шерсть миту українську, осіню, грубу;

2. Золочівська фабрика – шерсть коров’я-зольна; 3. Фабрика первинної обробки шерсті. Місто Бєльци. Шерсть овеча, світло-

сіра; 4. Київське шкіряне об’єднання постачає українську, гребіну, світло-сіру.

4.6. Розрахунок беззбитковості підприємства Для знаходжеяня точки беззбитковості необхідно мати значеня наступних величин: 1. Умовно-постійні затрати - затрати по утриманню і е 0 01 Fк сплуатації приміщення,

обладнання, організації виробництва, управління на одиницю продукції: Упо = ЗВ + НевирВ, Упо = 1,113+1,382= 2,495 ЗВ – цехові і заводські витрати; Невир В - поза виробничі витрати. 2. Умовно-змінні затрати - це затрати, загальна сума яких за певний час залежить від

об’єму виготовленої продукції, віднесені до виробничої програми: Узм= М + К + Тр.вит. + Ос.зп + Дод.зп + Відр., Узм = 11,9969+2,55+1,1524+0,31792+0,031792+0,3497=16,398 М - вартість матеріалів; К – вартість комплектуючих; Тр.вит. - транспортні витрати;

Ос.зп - основна зарплата; Доп.зп – додаткова зарплата; Відр. – відрахування. Розрхуімо точку беззбитковості виробництва: Упо * N + Мар ТБ = ; Ц- Узм ТБ =(2,495*100000+2000)/(24,388 – 16,398)=31476(шт) N - кількість товару у виробничій програмі; Мар – витрати на маркетинг;

Ц - ціна одиниці товару без врахування НДС. Критичним об’ємом виробництва продукції, вище якого виробництво стає

рентабельним, являється 31476 штук. Графічне представлення отриманих результатів показано на малюнку 4.1.[2]

Мал. 4.1. Залежність прибутку і затрат підприємства від об’ємів виробництва.

5. Ринок збуту

5.1. Аналіз споживачів

Розглядаючи продукцію, що виробляє наша фірма – валянкове взуття, ми можемо проаналізувати контенгент споживачів даної продукції. Потенційними споживачами нашої продукції будуть:

1. Організації та установи, що придбають наш товар для своїх працівників; 2. Сільське населення; 3. Люди, що холодний час року працюють на відкритому повітрі; 4. Населення північної частини Росії, та інші закордоні заказники. Проаналізувавши вище викладені міркування ми робимо висновок, що ринок

споживачів нашої продукції з першого погляду обмежений, але у зв F 0A 2язку з тим, що в останні роки ми бачимо зростання попиту, то наша продукція буде мати свого споживача.

5.2. Ємність і динаміка ринку

По географічному принципу споживацький ринок України для конкретної продукції можна розбити на 3 сегмента: ринок північної полоси України, центральної полоси і південої. Більшим попитом наша продукція буде користуватися в північній полосі.

За попередніми дослідженнями, попит на продукцію в місті та в сільській місцевості будуть відрізнятися. Це пов’язано з тим, що у сільській місцевості переважно живуть люди з дуже низьким рівнем доходів, що не можуть дозволити собі купувати більш дороге зимове взуття (у тому разі, якщо ми не будемо враховувати замовлення підприємств).

В залежності від відношення споживачів до товару ринки розбивають на сегменти: ті, що не користуються товаром; бувших користувачів; потенційних споживачів; постійних споживачів. Так як валянки не є потенційно новим товаром, то на ринку вже сформувалося коло споживачів. На даний момент конкуренти, що випускали таку ж

продукцію, збанкрутували і наше підприємство фактично є єдиним виробником у даному сегменті тому ми плануємо лише нагадати про наявність виготовлення даної продукції.

Отже в якості цільового ринку збуту ми вибираємо ринок північної та центральної частини України, а також орієнтуємося на споживачів з Росії. Основними потенційними споживачами нашого товару є підприємства, що купують товар як спецодяг, та жителі сільської місцевості.

5.3. Оцінка об'ємів продажу

Оскільки ринок не насичений аналогічною продукцією, то нам визначена вся величина збуту. Це спрощує наші дії по заняттю визначеного положення на ринку. Але усе ж необхідно прийняти до уваги той факт, що наша фірма тільки починає свою діяльність, і про якість нашої продукції нікому не відомо, або відомо вузькому колу осіб, тому спочатку необхідно завоювати визнання.

Об’єм продажу буде оцінюватися відповідно до кількості основних споживачів. Відповідно до статистики в сільській місцевості проживає близько половини населення країни і кожний п’ятий користуватиметься нашою продукцією. Але, так як ми не розповсюджуватимемо продукцію в південних районах, то необхідно виключити ще 33%. Загальна кількість валянок: N = (50 000 000-16500000)/(2+5)=4785700 пар. І це не приймаючи до уваги закордонних заказників.

Отже, якщо наші прогнози себе виправдають, то підприємство буде забезпечене заявками найближчі сорок років. За перший рік ми випускаємо N = 100000 пар. Але у зв’язку з динамікою ринку асортимент і кількість випуску може змінитися.[1]

5.4. Аналіз еластичності попиту

Попередні маркетингові дослідження показали, що із зменшеням ціни на товар попит на продукцію буде зростати, тобто попит є еластичним.[7]

ціна

попит

Рис.1. Графік залежності попиту від ціни.

5.5. Канали збуту

Збут продукції здійснюється через оптову торгівлю. Оптова торгівля займається закупівлею, і продажем великих партій товарів.

Для підприємства є два варіанта здійснення виходу на ринок: 1. Взяти функцію збуту на себя (прямий канал збуту). 2. Скористатися послугами посередника (непрямий канал збуту). Враховуючи, що ринок горизонтальний (на ньому велика кількість споживачів) і

потрібно створити розгорнутий канал збуту, а наша фірма на даному етапі не має для цього можливостей, то прямі контакти нерентабельні через географічно широкий сегмент ринку. Тому можна зекономити на транспортних витратах, поставляючи великі партії

товару обмеженому колу оптовиків. В якості оптовиків виступають обласні бази райспоживспілки.

5.6. Мироприємства по просуненню товару на ринок

Так як наша фірма робить на ринку перші кроки, то споживач може відреагувати позитивно лише у тому випадку, якщо він одержав інформацію про товар вчасно й у повному обсязі. Тільки після цього споживач переконається у доцільності покупки.

Для ознайомлення з товаром на ринку передбачається: дати свою рекламу у щорічному виданні “Докладніше про підприємства в Україні”. Для реалізації на ринку України цього буде досить, оскільки подальшим збутом займатимуться обласні бази райспоживспілки.

Для того, щоб про наш товар дізналися за межами країни необхідно дати подібну рекламу в періодичному видані тієї країни, яка може стати потенційним споживачем.[5]

6. СТУПІНЬ КОНКУРЕНЦІЇ

6.1. Оцінка свого конкурентного статусу, фірми конкуренти

Як було розглянуто в попередньому розділі ступінь охоплення ринку нашої продукції настільки незначний, що наша фірма може стати єдиним виробником. У межах нашої держави конкурентів для нашого підприємства не має.

Але потрібно пам’ятати, що на ринку з товаром виграє той, у кого товар або дешевший, або у нього висока якість. Тому необхідно враховувати можливість появи конкурента.

6.2. Основні методи боротьби за ринок

Зниження собівартості продукції, сертифікати якості, реклама, постійне розширення асортименту - це все дає можливість підприємству одержувати конкурентні переваги, зменшувати фінансовий ризик і небезпеку.

6.3. Переваги і недоліки виробленого товару, у порівнянні з товарами конкурентів

Наш товар . Переваги: висока якість виготовлення, відносно невисокі закупівельні ціни на

матеріали і комплектуючі, можливість розширення асортименту. Недоліки: фірма недостатньо відома на ринку, продукція орієнтована на

вітчизняного споживача, не великий асортимент, ускладнений вихід на ринки інших країн.

7. МАРКЕТИНГ ПЛАН

7.1. Маркетинг стратегія

Основна мета нашої фірми – розширення збуту товару на ринку. Це довгострокова стратегія, розрахована на те, що збільшення попиту компенсує зниження ціни.

Стратегія маркетингу - включає такі основні рішення і положення: 1. ринок, на якому виступає підприємство; 2. особливості поводження на ньому; 3. склад і об'єми продукції, що буде пропонуватися на ринку; 4. розробка нової продукції; 5. форми і методи реклами; 6. доставка і збут продукції; 7. ціни на продукцію. Деякі з цих питань розглянуті в попередніх розділах, інші ми розглянемо в цьому

розділі. Реалізація маркетингової стратегії здійснюється прийняттям конкретних

оперативних рішень по різноманітних питаннях, що можна назвати тактикою маркетингу.

7.2. Концепція поводження фірми на ринку

Концепція маркетингу - це загальний підхід підприємства щодо досягнення своєї мети на ринку. Відомі п'ять концепцій маркетингу: виробнича, продуктова, комерційна, індивідуального і соціального маркетингу.

Наше підприємство буде керуватися продуктовою концепцією.Її спецефіка полягає у тому, що основна увага акцентується на покращенні споживчих параметрів товару, їх конструктивних, експлутаційних показників, підвищення якості і завдяки цьому забезпечується відповідний збут продукції.

7.3. Політика ціноутворення

Від цінової політики залежить результативність діяльності фірми. У той же час розгляд цінової політики є можливим лише з погляду цілей, що ставить перед собою фірма .

Важливим елементом стратегії і тактики маркетингу є встановлення цін на продукцію підприємства.

Ціноутворення - складний процес, на який впливає ряд динамічних чинників: 1. реальні витрати; 2. цінність для споживача; 3. можлива реакція конкурентів; 4. еластичність попиту на продукцію фірми; 5. ціна конкурентів на аналогічну продукцію. У нашій діяльності більше усього підходить метод визначення ціни за схемою

"собівартість плюс прибуток". Згідно з цим методом ціна (Ц) обчислюється по формулі: , (7.1)

де - собівартість продукції; - величина прибутку. Прибуток визначається за нормативами у відсотках до собівартості або її частини

(вартості обробки). Величина цього нормативу встановлюється підприємством, виходячи з розумінь прибутковості продукції і її конкурентноздатності. Вона може обмежуватися державою як граничний рівень рентабельності продукції.

Позитивні сторони цієї методики лежать у її простоті, логічної очевидності такої функції ціни як повернення витрат виробника і забезпечення прибутковості підприємницької діяльності. Недолік методики в тому, що вона слабко враховує ринкові чинники ціноутворення і насамперед попит.

Цінова політика буде змінюватися в залежності від життєвого циклу товару, кон'юнктури, що склалася на ринку і зміни стратегії фірми.

7.4. Реклама і просування товару

Реклама - цілеспрямований інформаційний вплив посереднього характеру на споживача для просування товару і послуг на ринку збуту.

Ціль нашої реклами - це повідомлення інформації про фірму і продукцію, що випускається.

Для ознайомлення з товаром на ринку передбачається: дати свою рекламу у щорічному виданні “Докладніше про підприємства в Україні”. Для реалізації на ринку України цього буде досить, оскільки подальшим збутом займатимуться обласні бази райспоживспілки.

Для того, щоб про наш товар дізналися за межами країни необхідно дати подібну рекламу в періодичному видані тієї країни, яка може стати потенційним споживачем.

7.5. Сервісне та гарантійне обслуговування

Наше підприємство надава