Дыхательная система человека реферат по биологии , Сочинения из Биология
refbank0503
refbank0503

Дыхательная система человека реферат по биологии , Сочинения из Биология

16 стр-ы.
160Количество просмотров
Описание
Дыхательная система человека реферат по биологии
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 16
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 16 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 16 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 16 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 16 стр.

Äûõàòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà.

Ðåôåðàò ïî áèîëîãèè ó÷åíèêà 9 êëàññà ÍØ “Ëàíàêèÿ” Ïåòðîâà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à

1995 ã.

Ïëàí. Ôóíêöèè äûõàòåëüíîé ñèñòåìû. -3 Àíàòîìèÿ. -4 Âîçäóõîíîñíûå ïóòè. -4 Ëåãêîå. -6 Ïëåâðà. -7 Êðîâåíîñíûå ñîñóäû ëåãêèõ. -8 Äûõàòåëüíûå ìûøöû. -9 Ëåãî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ. -9 Äûõàòåëüíûå äâèæåíèÿ. -9 Èçìåíåíèÿ îáúåìà ëåãêîãî. -11 Ëåãî÷íîå äûõàíèå. -13 Òðàíñïîðò äûõàòåëüíûõ ãàçîâ. -15 Ãèãèåíà äûõàíèÿ. -16

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Ôóíê öèè äû õà òåëü íîé ñèñ òå ìû.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÊè ñëî ðîä íà õî äèò ñÿ â îê ðó æàþ ùåì íàñ

00 1F

00 1Fâîç äó õå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÎí ìî æåò ïðî íèê íóòü ñêâîçü êî æó, íî ëèøü â

00 1F

00 1Fíå áîëü øèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî ëè ÷å ñò âàõ, ñî âåð øåí íî íå äîñ òà òî÷ íûõ äëÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïîä äåð æà íèÿ æèç íè. Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà îá

èòàëüÿíñêèõ äåòÿõ, êîòîðûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåëèãèîçíîé ïðîöåññèè ïîêðàñèëè çîëîòîé êðàñêîé; èñòîðèÿ äàëüøå ïîâåñòâóåò, ÷òî âñå îíè óìåðëè îò óäóøüÿ, ïîòîìó ÷òî “êîæà íå ìîãëà äûøàòü”. Íà îñíîâàíèè íàó÷íûõ äàííûõ ñìåðòü îò óäóøüÿ çäåñü ñîâåðøåííî èñêëþ÷åíà, òàê êàê ïîãëîùåíèå êèñëîðîäà ÷åðåç êîæó åäâà èçìåðèìî, à âûäåëåíèå äâóîêèñè óãëåðîäà ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1% îò åå âûäåëåíèå ÷åðåç ëåãêèå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÏî ñòó ï ëå íèå â îð ãà íèçì êè ñëî ðî äà è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóäà ëå íèå óã ëå êè ñëî ãî ãà çà îáåñ ïå ÷è âà åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íàÿ ñèñ òå ìà. Òðàíñ ïîðò ãà çîâ è äðó ãèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå îá õî äè ìûõ îð ãà íèç ìó âå ùåñòâ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ñ ïî ìî ùüþ êðî âå íîñ íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñèñ òå ìû. Ôóíê öèÿ äû õà òåëü íîé ñèñ òå ìû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñâî äèò ñÿ ëèøü ê òî ìó, ÷òî áû ñíàá æàòü êðîâü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäîñ òà òî÷ íûì êî ëè ÷å ñò âîì êè ñëî ðî äà è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóäà ëÿòü èç íåå óã ëå êèñ ëûé ãàç.

001F 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÕè ìè ÷å ñêîå âîñ ñòà íîâ ëå íèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìî ëå êó ëÿð íî ãî êè ñëî ðî äà ñ îá ðà çî âà íè åì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâî äû ñëó æèò äëÿ ìëå êî ïè òàþ ùèõ îñ íîâ íûì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèñ òî÷ íè êîì ýíåð ãèè. Áåç íåå æèçíü íå ìî æåò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî äîë æàòü ñÿ äîëü øå

00 1F

00 1F

00 1Fíå ñêîëü êèõ ñå êóíä.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÂîñ ñòà íîâ ëå íèþ êè ñëî ðî äà ñî ïóò ñò âó åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ðà çî âà íèå CO2 001F 001F. Êè ñëî ðîä âõîäÿùèé â CO2 íå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî èñ õî äèò íå ïî ñðåä ñò âåí íî èç

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìî ëå êó ëÿð íî ãî êè ñëî ðî äà. Èñ ïîëü çî âà íèå O2

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fè îá ðà çî âà íèå CO2 001F 001F 001F 001F 001F ñâÿ çà íû ìå æ äó ñî áîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî ìå æó òî÷ íû ìè ìå òà áî ëè ÷å ñêè ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðå àê öèÿ ìè; òåî ðå òè ÷å ñêè êà æ äàÿ èç íèõ

00 1F

00 1Fäëÿò ñÿ íåêîòîðîå âðå ìÿ.

00 1F Îá ìåí O2 è CO2 001F 001F 001F 001F 001F 001F ìå æ äó îð ãà íèç ìîì è ñðå äîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà çû âà åò ñÿ äû õà íè åì. Ó âûñ øèõ æè âîò íûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî öåññ äû õà íèÿ îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáëà ãî äà ðÿ ðÿ äó ïî ñëå äî âà òåëü íûõ ïðî öåñ ñîâ.

00 1F

00 1F1. Îá ìåí ãà çîâ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó ñðå äîé è ëåã êè ìè, ÷òî îáû÷ íî îáî çíà ÷à þò êàê

00 1F

00 1F"ëå ãî÷ íóþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåí òè ëÿ öèþ". 2. Îá ìåí ãà çîâ ìå æ äó àëü âå î ëà ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëåã êèõ è êðî âüþ (ëå ãî÷ íîå äû õà íèå). 3. Îá ìåí ãà çîâ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó êðî âüþ è òêà íÿ ìè. Íà êî íåö, ãà çû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïå ðå õî äÿò âíóò ðè òêà íè ê ìåñ òàì ïî òðåá ëå íèÿ (äëÿ

O2 001F 001F 001F 001F) è îò ìåñò îá ðà çî âà íèÿ (äëÿ CO2 001F 001F) (êëå òî÷ íîå 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà íèå). Âû ïà äå íèå ëþ áî ãî èç ýòèõ ÷å òû ðåõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî öåñ ñîâ ïðè âî äÿò ê íà ðó øå íè ÿì äû õà íèÿ è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñîç äà åò îïàñ íîñòü äëÿ æèç íè ÷åëîâåêà.

00 1F

00 1FÀíà òî ìèÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÄû õà òåëü íàÿ ñèñ òå ìà ÷å ëî âå êà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî ñòî èò èç òêà íåé è îð ãà íîâ, îáåñ ïå ÷è âàþ ùèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëå ãî÷ íóþ âåí òè ëÿ öèþ è ëå ãî÷ íîå äû õà íèå. Ê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâîç äó õî íîñ íûì ïó òÿì îò íî ñÿò ñÿ: íîñ, ïî ëîñòü íî ñà,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíî ñî ãëîò êà, ãîð òàíü, òðà õåÿ, áðîí õè è áðîí õèî ëû.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FËåã êèå ñî ñòî ÿò èç áðîí õè îë è àëü âå î ëÿð íûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå øî÷ êîâ, à òàê æå èç àð òå ðèé, êà ïèë ëÿ ðîâ è âåí

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëå ãî÷ íî ãî êðó ãà êðî âî îá ðà ùå íèÿ. Ê ýëå ìåí òàì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî ñò íî-ìû øå÷ íîé ñèñ òå ìû, ñâÿ çàí íûì ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà íè åì, îò íî ñÿò ñÿ ðåá ðà, ìåæ ðå áåð íûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìûø öû, äèà ôðàã ìà è âñïî ìî ãà òåëü íûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íûå ìûø öû. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÂîç äó õî íîñ íûå ïó òè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍîñ è ïî ëîñòü íî ñà ñëó æàò ïðî âî äÿ ùè ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà íà ëà ìè äëÿ âîç äó õà, â êî òî ðûõ îí

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà ãðå âà åò ñÿ, óâ ëàæ íÿ åò ñÿ è ôèëüò ðó åò ñÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F ïî ëîñ òè íî ñà çà êëþ ÷å íû òàê æå îáî íÿ òåëü íûå

00 1F

00 1F

00 1Fðå öåï òî ðû.

Ðèñ. 1. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍà ðóæ íàÿ ÷àñòü íî ñà îá ðà çî âà íà òðå óãîëü íûì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî ñò íî-õðÿ ùå âûì îñ òî âîì, êî òî ðûé ïî êðûò êî æåé;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäâà îâàëü íûõ îò âåð ñòèÿ íà íèæ íåé ïî âåðõ íî ñòè-

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíîç ä ðè-îò êðû âà þò ñÿ êà æ äîå â êëè íî âèä íóþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñòü íî ñà. Ýòè ïî ëîñ òè ðàç äå ëå íû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïå ðå ãî ðîä êîé. Òðè ëåã êèõ ãóá ÷à òûõ çà âèò êà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(ðà êî âè íû) âû äà þò ñÿ èç áî êî âûõ ñòå íîê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíîç ä ðåé, ÷àñ òè÷ íî ðàç äå ëÿÿ ïî ëîñ òè íà ÷å òû ðå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå çàìê íó òûõ ïðî õî äà (íî ñî âûå õî äû). Ïî ëîñòü íî ñà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâû ñòëà íà áî ãà òî âàñ êó ëÿ ðè çî âàí íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñëè çè ñòîé îáî ëî÷ êîé. Ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå æå ñò êèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâî ëîñ êè, à òàê æå ñíàá æåí íûå ðåñ íè÷ êà ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fýïè òå ëè àëü íûå è áî êà ëî âèä íûå êëåò êè ñëó æàò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäëÿ î÷è ñò êè âäû õàå ìî ãî âîç äó õà îò òâåð äûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F÷àñ òèö.  âåðõ íåé ÷àñ òè ïî ëîñ òè ëå æàò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáî íÿ òåëü íûå êëåò êè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÃîð òàíü ëå æèò ìå æ äó òðà õå åé è êîð íåì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fÿçû êà. Ïî ëîñòü ãîð òà íè ðàç äå ëå íà äâó ìÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñêëàä êà ìè ñëè çè ñòîé îáî ëî÷ êè, íå ïîë íî ñòüþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñõî äÿ ùè ìè ñÿ ïî ñðåä íåé ëè íèè. Ïðî ñòðàí ñò âî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó ýòè ìè ñêëàä êà ìè - ãî ëî ñî âàÿ ùåëü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fçà ùè ùå íî ïëà ñòèí êîé âî ëîê íè ñòî ãî õðÿ ùà -

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíàä ãîð òàí íè êîì (ðèñ. 2 ). Ïî êðà ÿì ãî ëî ñî âîé ùå ëè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâ ñëè çè ñòîé îáî ëî÷ êå ëå æàò ôèá ðîç íûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fýëà ñòè÷ íûå ñâÿç êè, êî òî ðûå íà çû âà þò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíèæ íè ìè, èëè èñ òèí íû ìè, ãî ëî ñî âû ìè ñêëàä êà ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(ñâÿç êà ìè). Íàä íè ìè íà õî äÿò ñÿ ëîæ íûå ãî ëî ñî âûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñêëàä êè, êî òî ðûå çà ùè ùà þò èñ òèí íûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãî ëî ñî âûå ñêëàä êè è ñî õðà íÿ þò èõ âëàæ íû ìè; îíè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ìî ãà þò òàê æå çà äåð æè âàòü äû õà íèå, à ïðè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãëî òà íèè ïðå ïÿò ñò âó þò ïî ïà äà íèþ ïè ùè â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãîð òàíü. (ðèñ. 1 ) Ñïåöèà ëè çè ðî âàí íûå ìûø öû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà òÿ ãè âà þò è ðàñ ñëàá ëÿ þò èñ òèí íûå è ëîæ íûå

Ðèñ. 2

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F ãî ëî ñî âûå ñêëàä êè. Ýòè ìûø öû èã ðà þò âàæ íóþ ðîëü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ôî íà öèè, à òàê æå ïðå ïÿò ñò âó þò ïî ïà äà íèþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà êèõ-ëè áî ÷àñ òèö â äû õà òåëü íûå ïó òè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÒðà õåÿ íà ÷è íà åò ñÿ ó íèæ íå ãî êîí öà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãîð òà íè (ðèñ. 3) è ñïóñ êà åò ñÿ â ãðóä íóþ ïî ëîñòü,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãäå äå ëèò ñÿ íà ïðà âûé è ëå âûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðîí õè; ñòåí êà åå îá ðà çî âà íà ñî åäè íè òåëü íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fòêà íüþ è õðÿ ùîì. Ó áîëü øèí ñò âà ìëå êî ïè òàþ ùèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fõðÿ ùè îá ðà çó þò íå ïîë íûå êîëü öà. ×àñ òè,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ìû êàþ ùèå ê ïè ùå âî äó, çà ìå ùå íû ôèá ðîç íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñâÿç êîé. Ïðà âûé áðîíõ îáû÷ íî êî ðî ÷å è øè ðå ëå âî ãî.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÂîé äÿ â ëåã êèå, ãëàâ íûå áðîí õè ïî ñòå ïåí íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäå ëÿò ñÿ íà âñå áî ëåå ìåë êèå òðóá êè (áðîí õèî ëû),

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñà ìûå ìåë êèå èç êî òî ðûõ-êî íå÷ íûå áðîí õèî ëû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fÿâ ëÿ þò ñÿ ïî ñëåä íèì ýëå ìåí òîì âîç äó õî íîñ íûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïó òåé. Îò ãîð òà íè äî êî íå÷ íûõ áðîí õè îë òðóá êè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâû ñòëà íû ìåð öà òåëü íûì ýïè òå ëè åì.

Ðèñ. 3 00 1FËåã êèå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F öå ëîì ëåã êèå èìå þò âèä ãóá ÷à òûõ, ïî ðèñ òûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî íó ñî âèä íûõ îá ðà çî âà íèé, ëå æà ùèõ î îáå èõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëî âè íàõ ãðóä íîé ïî ëîñ òè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍàè ìåíü øèé ñòðóê òóð íûé ýëå ìåíò ëåã êî ãî - äîëü êà

(ðèñ.4 .) 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî ñòî èò èç êî íå÷ íîé áðîí õèî ëû, âå äó ùåé â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëå ãî÷ íóþ áðîí õèî ëó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fè àëü âå î ëÿð íûé ìå øîê. Ñòåí êè ëå ãî÷ íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðîí õèî ëû è àëü âå î ëÿð íî ãî ìåø êà îá ðà çó þò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóã ëóá ëå íèÿ-àëü âå î ëû. Òàêàÿ ñòðóêòóðà ëåãêèõ

óâåëè÷èâàåò èõ äûõàòåëüíóþ ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ â 50-100 ðàç ïðåâûøàåò ïîâåðõíîñòü òåëà. Îòíîñèòåëüíàÿ âåëè÷èíà ïîâåðõíîñòè, ÷åðåç êîòîðóþ â ëåãêèõ ïðîèñõîäèò ãàçîîáìåí, áîëüøå ó æèâîòíûõ ñ âûñîêîé àêòèâíîñòüþ è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïîäâèæíîñòüþ.Ñòåí êè àëü âå îë ñî ñòî ÿò èç îä íî ãî ñëîÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fýïè òå ëè àëü íûõ êëå òîê è îê ðó æå íû ëå ãî÷ íû ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðà ìè. Âíóò ðåí íÿÿ ïî âåðõ íîñòü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëû ïî êðû òà ïî âåðõ íî ñò íî-àê òèâ íûì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâå ùå ñò âîì ñóð ôàê òàí òîì. Êàê

Ðèñ.4 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëà ãà þò, ñóð ôàê òàíò ÿâ ëÿ åò ñÿ ïðî äóê òîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñåê ðå öèè ãðà íó ëÿð íûõ êëå òîê. Îò äåëü íàÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëà, òåñ íî ñî ïðè êà ñàþ ùàÿ ñÿ ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî ñåä íè ìè ñòðóê òó ðà ìè, èìå åò ôîð ìó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå ïðà âèëü íî ãî ìíî ãî ãðàí íè êà è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè áëè çè òåëü íûå ðàç ìå ðû äî 250 ìêì. Ïðè íÿ òî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñ÷è òàòü, ÷òî îá ùàÿ ïî âåðõ íîñòü àëü âå îë, ÷å ðåç

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî òî ðóþ îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ãà çî îá ìåí,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fýêñ ïî íåí öè àëü íî çà âè ñèò îò âå ñà òå ëà. Ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâîç ðàñ òîì îò ìå ÷à åò ñÿ óìåíü øå íèå ïëî ùà äè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî âåðõ íî ñòè àëü âå îë.

00 1FÏëåâ ðà.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Êà æ äîå ëåã êîå îê ðó æå íî ìåø êîì -ïëåâ ðîé (ðèñ.5).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍà ðóæ íûé (ïà ðèå òàëü íûé) ëèñ òîê ïëåâ ðû

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ìû êà åò

Ðèñ.5 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fê âíóò ðåí íåé ïî âåðõ íî ñòè ãðóä íîé ñòåí êè è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäèà ôðàã ìå, âíóò ðåí íèé (âèñ öå ðàëü íûé)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî êðû âà åò ëåã êîå. Ùåëü ìå æ äó ëè ñò êà ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà çû âà åò ñÿ ïëåâ ðàëü íîé ïî ëî ñòüþ. Ïðè äâè æå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðóä íîé êëåò êè âíóò ðåí íèé ëèñ òîê îáû÷ íî ëåã êî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñêîëü çèò ïî íà ðóæ íî ìó. Äàâ ëå íèå â ïëåâ ðàëü íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñ òè âñå ãäà ìåíü øå àò ìî ñôåð íî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(îò ðè öà òåëü íîå). Â óñ ëî âè ÿõ ïî êîÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâíóò ðè ïëåâ ðàëü íîå äàâ ëå íèå ó ÷å ëî âå êà â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñðåä íåì íà 4,5 òîðð íè æå àò ìî ñôåð íî ãî (-4,5 òîðð).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÌåæ ïëåâ ðàëü íîå ïðî ñòðàí ñò âî ìå æ äó ëåã êè ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà çû âà åò ñÿ ñðå äî ñòå íè åì; â íåì íà õî äÿò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fòðà õåÿ, çîá íàÿ æå ëå çà (òè ìóñ) è ñåðä öå ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáîëü øè ìè ñî ñó äà ìè, ëèì ôà òè ÷å ñêèå óç ëû è

00 1F

00 1Fïè ùå âîä.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÊðî âå íîñ íûå ñî ñó äû ëåã êèõ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FËå ãî÷ íàÿ àð òå ðèÿ íå ñåò êðîâü îò ïðà âî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fæå ëó äî÷ êà ñåðä öà, îíà äå ëèò ñÿ íà ïðà âóþ è ëå âóþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåò âè, êî òî ðûå íà ïðàâ ëÿ þò ñÿ ê ëåã êèì. Ýòè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàð òå ðèè âåò âÿò ñÿ, ñëå äóÿ çà áðîí õà ìè,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñíàá æà þò êðóï íûå ñòðóê òó ðû ëåã êî ãî è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ðà çó þò êà ïèë ëÿ ðû, îï ëå òàþ ùèå ñòåí êè

00 1F

00 1Fàëü âå îë (ðèñ. 4).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÂîç äóõ â àëü âå î ëå îò äå ëåí îò êðî âè â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðå 1) ñòåí êîé àëü âå î ëû, 2) ñòåí êîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðà è â íå êî òî ðûõ ñëó ÷à ÿõ 3)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî ìå æó òî÷ íûì ñëî åì ìå æ äó íè ìè. Èç êà ïèë ëÿ ðîâ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðîâü ïî ñòó ïà åò â ìåë êèå âå íû, êî òî ðûå â êîí öå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêîí öîâ ñî åäè íÿ þò ñÿ è îá ðà çó þò ëå ãî÷ íûå âå íû,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäîñ òàâ ëÿþ ùèå êðîâü â ëå âîå ïðåä ñåð äèå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÁðîí õè àëü íûå àð òå ðèè áîëü øî ãî êðó ãà òî æå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè íî ñÿò êðîâü ê ëåã êèì, à èìåí íî ñíàá æà þò áðîí õè è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðîí õèî ëû, ëèì ôà òè ÷å ñêèå óç ëû, ñòåí êè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðî âå íîñ íûõ ñî ñó äîâ è ïëåâ ðó. Áîëü øàÿ ÷àñòü ýòîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðî âè îò òå êà åò â áðîí õè àëü íûå âå íû, à îò òó äà-â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå ïàð íóþ (ñïðà âà) è â ïî ëó íå ïàð íóþ (ñëå âà). Î÷åíü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå áîëü øîå êî ëè ÷å ñò âî àð òå ðè àëü íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðîí õè àëü íîé êðî âè ïî ñòó ïà åò â ëå ãî÷ íûå âå íû.

001F 001F 001F 001FÄû õà òåëü íûå ìûø öû. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÄû õà òåëü íûå ìûø öû-ýòî òå ìûø öû,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî êðà ùå íèÿ êî òî ðûõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèç ìå íÿ þò îáú åì ãðóä íîé êëåò êè. Ìûø öû,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà ïðàâ ëÿþ ùèå ñÿ îò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãî ëî âû, øåè, ðóê è íå êî òî ðûõ âåðõ íèõ ãðóä íûõ è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíèæ íèõ øåé íûõ ïî çâîí êîâ, à òàê æå íà ðóæ íûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìåæ ðå áåð íûå ìûø öû, ñî åäè íÿþ ùèå ðåá ðî ñ ðåá ðîì,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ïîä íè ìà þò ðåá ðà è óâå ëè ÷è âà þò îáú åì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðóä íîé êëåò êè. Äèà ôðàã ìà-ìû øå÷ íî-

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñó õî æèëü íàÿ ïëà ñòè íà, ïðè êðå ï ëåí íàÿ ê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî çâîí êàì, ðåá ðàì è ãðó äè íå,îò äå ëÿ åò ãðóä íóþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñòü îò áðþø íîé. Ýòî ãëàâ íàÿ ìûø öà, ó÷à ñò âóþ ùàÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâ íîð ìàëü íîì âäî õå. Ïðè óñè ëåí íîì âäî õå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî êðà ùà þò ñÿ äî ïîë íè òåëü íûå ãðóï ïû ìûøö. Ïðè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóñè ëåí íîì âû äî õå äåé ñò âó þò ìûø öû,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè êðå ï ëåí íûå ìå æ äó ðåá ðà ìè (âíóò ðåí íèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìåæ ðå áåð íûå ìûø öû), ê ðåá ðàì è íèæ íèì ãðóä íûì è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåðõ íèì ïî ÿñ íè÷ íûì ïî çâîí êàì, à òàê æå ìûø öû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðþø íîé ïî ëîñ òè; îíè îïóñ êà þò ðåá ðà è ïðè æè ìà þò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáðþø íûå îð ãà íû ê ðàñ ñëà áèâ øåé ñÿ äèà ôðàã ìå,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóìåíü øàÿ òà êèì îá ðà çîì åì êîñòü ãðóä íîé êëåò êè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Ëå ãî÷ íàÿ âåí òè ëÿ öèÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÏî êà âíóò ðè ïëåâ ðàëü íîå äàâ ëå íèå îñ òà åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíè æå àò ìî ñôåð íî ãî, ðàç ìå ðû ëåã êèõ òî÷ íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñëå äó þò çà ðàç ìå ðà ìè ãðóä íîé ïî ëîñ òè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÄâè æå íèÿ ëåã êèõ ñî âåð øà þò ñÿ â ðå çóëü òà òå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî êðà ùå íèÿ äû õà òåëü íûõ ìûøö â ñî ÷å òà íèè ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäâè æå íè åì ÷àñ òåé ãðóä íîé ñòåí êè è äèà ôðàã ìû.

001F 001F 001F 001F 001FÄû õà òåëü íûå äâè æå íèÿ. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÐàñ ñëàá ëå íèå âñåõ ñâÿ çàí íûõ ñ äû õà íè åì

00 1F

00 1Fìûøö ïðè äà åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðóä íîé êëåò êå ïî ëî æå íèå ïàñ ñèâ íî ãî âû äî õà.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÑî îò âåò ñò âóþ ùàÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìû øå÷ íàÿ àê òèâ íîñòü ìî æåò ïå ðå âåñ òè ýòî

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëî æå íèå âî âäîõ 00 1F

00 1Fèëè æå óñè ëèòü âû äîõ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÂäîõ ñîç äà åò ñÿ ðàñ øè ðå íè åì ãðóä íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñ òè è âñå ãäà ÿâ ëÿ åò ñÿ àê òèâ íûì ïðî öåñ ñîì.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÁëà ãî äà ðÿ ñâî åìó ñî ÷ëå íå íèþ ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî çâîí êà ìè ðåá ðà äâè æóò ñÿ ââåðõ è íà ðó æó,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóâå ëè ÷è âàÿ ðàñ ñòîÿ íèå îò ïî çâî íî÷ íè êà äî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðó äè íû, à òàê æå áî êî âûå ðàç ìå ðû ãðóä íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñ òè (ðå áåð íûé èëè ãðóä íîé òèï äû õà íèÿ).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(Ðèñ.5.1) Ñî êðà ùå íèå äèà ôðàã ìû ìå íÿ åò åå ôîð ìó èç

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêó ïî ëî îá ðàç íîé â áî ëåå

(Ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ãðóäíîé êëåòêè, êàêèå äâèæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïðè äûõàíèè.)

(Èçìåíåíèå ïîëîæåíèå ïåðåäíåé ñòåíêè òåëà ïðè äûõàíèè)

Ðèñ. 5.1 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïëî ñêóþ, ÷òî óâå ëè ÷è âà åò ðàç ìå ðû ãðóä íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ëîñ òè â ïðî äîëü íîì íà ïðàâ ëå íèè (äèà ôðàã ìàëü íûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèëè áðþø íîé òèï äû õà íèÿ). Îáû÷ íî ãëàâ íóþ ðîëü âî âäî õå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèã ðà åò äèà ôðàã ìàëü íîå äû õà íèå. Ïî ñêîëü êó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëþ äè-ñó ùå ñò âà äâó íî ãèå, ïðè êà æ äîì äâè æå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðå áåð è ãðó äè íû ìå íÿ åò ñÿ öåíòð òÿ æå ñòè òå ëà è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâîç íè êà åò íå îá õî äè ìîñòü ïðè ñïî ñî áèòü ê ýòî ìó

00 1F

00 1Fðàç íûå ìûø öû. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÏðè ñïî êîé íîì äû õà íèè ó ÷å ëî âå êà îáû÷ íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäîñ òà òî÷ íî ýëà ñòè ÷å ñêèõ ñâîéñòâ è âå ñà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïå ðå ìåñ òèâ øèõ ñÿ òêà íåé, ÷òî áû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåð íóòü èõ â ïî ëî æå íèå, ïðåä øå ñò âóþ ùåå âäî õó.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÒà êèì îá ðà çîì, âû äîõ â ïî êîå ïðî èñ õî äèò ïàñ ñèâ íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâñëåä ñò âèå ïî ñòå ïåí íî ãî ñíè æå íèÿ àê òèâ íî ñòè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìûøö, ñîç äàþ ùèõ óñ ëî âèå äëÿ âäî õà. Àê òèâ íûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâû äîõ ìî æåò âîç íèê íóòü âñëåä ñò âèå ñî êðà ùå íèÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâíóò ðåí íèõ ìåæ ðå áåð íûõ ìûøö â äî ïîë íå íèå ê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäðó ãèì ìû øå÷ íûì ãðóï ïàì, êî òî ðûå îïóñ êà þò ðåá ðà,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóìåíü øà þò ïî ïå ðå÷ íûå ðàç ìå ðû ãðóä íîé ïî ëîñ òè è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ ñòîÿ íèå ìå æ äó ãðó äè íîé è ïî çâî íî÷ íè êîì.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÀê òèâ íûé âû äîõ ìî æåò òàê æå ïðî èçîé òè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâñëåä ñò âèå ñî êðà ùå íèÿ áðþø íûõ ìûøö, êî òî ðîå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè æè ìà åò âíóò ðåí íî ñòè ê ðàñ ñëàá ëåí íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäèà ôðàã ìå è óìåíü øà åò ïðî äîëü íûé ðàç ìåð ãðóä íîé

00 1F

00 1Fïî ëîñ òè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÐàñ øè ðå íèå ëåã êî ãî ñíè æà åò (íà âðå ìÿ)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ùåå âíóò ðè ëå ãî÷ íîå (àëü âå î ëÿð íîå) äàâ ëå íèå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÎíî ðàâ íî àò ìî ñôåð íî ìó, êî ãäà âîç äóõ íå äâè æåò ñÿ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fà ãî ëî ñî âàÿ ùåëü îò êðû òà. Îíî íè æå àò ìî ñôåð íî ãî,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî êà ëåã êèå íå íà ïîë íÿò ñÿ ïðè âäî õå, è âû øå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàò ìî ñôåð íî ãî ïðè âû äî õå. Âíóò ðè ïëåâ ðàëü íîå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäàâ ëå íèå òî æå ìå íÿ åò ñÿ íà ïðî òÿ æå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íî ãî äâè æå íèÿ; íî îíî âñå ãäà íè æå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàò ìî ñôåð íî ãî (ò. å. âñå ãäà îò ðè öà òåëü íîå).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Èç ìå íå íèÿ îáú å ìà ëåã êèõ.

Ó ÷åëîâåêà ëåãêèå çàíèìàþò îêîëî 6% îáúåìà òåëà 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíåçàâèñèìî îò åãî âåñà. Îáú åì ëåã êî ãî ìå íÿ åò ñÿ ïðè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâäî õå íå âñþ äó îäè íà êî âî. Äëÿ ýòî ãî èìå þò ñÿ òðè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãëàâ íûå ïðè ÷è íû, âî-ïåð âûõ, ãðóä íàÿ ïî ëîñòü

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóâå ëè ÷è âà åò ñÿ íå ðàâ íî ìåð íî âî âñåõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà ïðàâ ëå íè ÿõ, âî-âòî ðûõ, íå àñå ÷àñ òè ëåã êî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîäè íà êî âî ðàñ òÿ æè ìû. Â-òðåòü èõ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðåä ïî ëà ãà åò ñÿ ñó ùå ñò âî âà íèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðà âè òà öè îí íî ãî ýô ôåê òà, êî òî ðûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñïî ñîá ñò âó åò ñìå ùå íèþ ëåã êî ãî êíè çó.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Îáú åì âîç äó õà, âäû õàå ìûé ïðè îáû÷ íîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(íå óñè ëåí íîì) âäî õå è âû äû õàå ìîé ïðè îáû÷ íîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(íå óñè ëåí íîì) âû äî õå, íà çû âà åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íûì âîç äó õîì. Îáú åì ìàê ñè ìàëü íî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâû äî õà ïî ñëå ïðåä øå ñò âî âàâ øå ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìàê ñè ìàëü íî ãî âäî õà íà çû âà åò ñÿ æèç íåí íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fåì êî ñòüþ. Îíà íå ðàâ íà âñå ìó îáú å ìó âîç äó õà â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëåã êîì (îá ùå ìó îáú å ìó ëåã êî ãî), ïî ñêîëü êó ëåã êèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïîë íî ñòüþ íå ñïà äà þò ñÿ. Îáú åì âîç äó õà, êî òî ðûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîñ òà åò ñÿ â íà ñïàâ øèõ ñÿ ëåã êèõ, íà çû âà åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîñ òà òî÷ íûì âîç äó õîì. Èìå åò ñÿ äî ïîë íè òåëü íûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú åì, êî òî ðûé ìîæ íî âäîõ íóòü ïðè ìàê ñè ìàëü íîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóñè ëèè ïî ñëå íîð ìàëü íî ãî âäî õà. À òîò âîç äóõ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî òî ðûé âû äû õà åò ñÿ ìàê ñè -

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 F

0 0 1 FÐèñ. 6 Ðàñ ïðå äå ëå íèå îáú å ìà è åì êî ñòè ëåã êèõ ó âçðîñ ëûõ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìàëü íûì óñè ëè åì ïî ñëå íîð ìàëü íî ãî âû äî õà, ýòî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðå çåðâ íûé îáú åì âû äî õà. Ôóíê öèî íàëü íàÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîñ òà òî÷ íàÿ åì êîñòü ñî ñòî èò èç ðå çåðâ íî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú å ìà âû äî õà è îñ òà òî÷ íî ãî îáú å ìà. Ýòî òîò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà õî äÿ ùèé ñÿ â ëåã êèõ âîç äóõ, â êî òî ðîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàç áàâ ëÿ åò ñÿ íîð ìàëü íûé äû õà òåëü íûé âîç äóõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(ðèñ.6). Âñëåä ñò âèå ýòî ãî ñî ñòàâ ãà çà â ëåã êèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ñëå îä íî ãî äû õà òåëü íî ãî äâè æå íèÿ îáû÷ íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðåç êî íå ìå íÿ åò ñÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÌè íóò íûé îáú åì V-ýòî âîç äóõ, âäû õàå ìûé çà îä íó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìè íó òó. Åãî ìîæ íî âû ÷èñ ëèòü, óì íî æèâ ñðåä íèé

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íûé

00 1Fîáú åì (Vt 001F 001F 001F 001F 001F) íà ÷èñ ëî äû õà íèé â ìè íó òó (f), èëè V=fVt.

×àñòü Vt 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F, íà ïðè ìåð, âîç äóõ â òðà õåå è áðîí õàõ äî êî íå÷ íûõ

00 1F

00 1Fáðîí õè îë

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fè â íå êî òî ðûõ àëü âå î ëàõ, íå ó÷à ñò âó åò â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãà çî îá ìå íå, òàê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêàê íå ïðè õî äèò â ñî ïðè êîñ íî âå íèå ñ àê òèâ íûì

00 1F

00 1Fëå ãî÷ íûì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðîâàòîêîì - ýòî òàê íà çû âàå ìîå “ìåðò âîå”

00 1F

00 1F

00 1Fïðî ñòðàí ñò âî (Vd). ×àñòü Vt, 001F 001F 001F 001F 001F êî òî ðàÿ ó÷à ñò âó åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâ ãà çî îá ìå íå ñ ëå ãî÷ íîé êðî âüþ, íà çû âà åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëÿð íûì îáú å ìîì (VA).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÑ ôè çèî ëî ãè ÷å ñêîé òî÷ êè çðå íèÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëÿð íàÿ âåí òè ëÿ öèÿ (VA 001F 001F) - íàè áî ëåå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñó ùå ñò âåí íàÿ ÷àñòü íà ðóæ íî ãî äû õà íèÿ VA=f

(Vt-Vd 001F 001F 001F 001F 001F), òàê êàê îíà ÿâ ëÿ åò ñÿ òåì îáú å ìîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâäû õàå ìî ãî çà ìè íó òó âîç äó õà, êî òî ðûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ìå íè âà åò ñÿ ãà çà ìè ñ êðî âüþ ëå ãî÷ íûõ

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðîâ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FËå ãî÷ íîå äû õà íèå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÃàç ÿâ ëÿ åò ñÿ òà êèì ñî ñòîÿ íè åì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâå ùå ñò âà, ïðè êî òî ðîì îíî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàâ íî ìåð íî ðàñ ïðå äå ëÿ åò ñÿ ïî îã ðà íè ÷åí íî ìó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú å ìó. Â ãà çî âîé ôà çå âçàè ìî äåé ñò âèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìî ëå êóë ìå æ äó ñî áîé íå çíà ÷è òåëü íî.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÊî ãäà îíè ñòàë êè âà þò ñÿ ñî ñòåí êà ìè çàìê íó òî ãî

00 1F

00 1F

00 1Fïðî ñòðàí ñò âà,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèõ äâè æå íèå ñîç äà åò îï ðå äå ëåí íóþ ñè ëó; ýòà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñè ëà, ïðè ëî æåí íàÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fê åäè íè öå ïëî ùà äè, íà çû âà åò ñÿ äàâ ëå íè åì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãà çà è âû ðà æà åò ñÿ â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìèë ëè ìåò ðàõ ðòóò íî ãî ñòîë áà, èëè òîð ðàõ;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäàâ ëå íèå ãà çà ïðî ïîð öèî íàëü íî ÷èñ ëó ìî ëå êóë è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèõ ñðåä íåé ñêî ðî ñòè. Ïðè êîì íàò íîé òåì ïå ðà òó ðå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäàâ ëå íèå êà êî ãî-ëè áî âè äà ìî ëå êóë; íàïðèìåð, O2 èëè

N2 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F, íå çà âè ñèò îò ïðè ñóò ñò âèÿ ìî ëå êóë äðó ãî ãî 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãà çà. Îá ùåå èç ìå ðÿå ìîå äàâ ëå íèå ãà çà ðàâ íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñóì ìå äàâ ëå íèé îò äåëü íûõ âè äîâ ìî ëå êóë (òàê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà çû âàå ìûõ ïàð öè àëü íûõ äàâ ëå íèé) èëè ÐB=ÐN2+Ðî2

+Ðí2o+ÐB, ãäå ÐB 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F - áà ðî ìåò ðè ÷å ñêîå äàâ ëå íèå. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÄî ëþ (F) äàí íî ãî ãà çà (x) â ñó õîé ãà çî âîé ñìå ñè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìîù íî âû ÷èñ ëèòü ïî ñëå äóþ ùå ìó óðàâ íå íèþ:

Fx=Px/PB-PH2O 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÈ íà îáî ðîò, ïàð öè àëü íîå äàâ ëå íèå äàâ íå ãî ãà çà

00 1F(x) ìîæ íî âû-

00 1F

00 1F÷èñ ëèòü èç åãî äî ëè: Ðx-Fx(ÐB-Ðí2 001Fo). Ñó õîé

00 1F

00 1F

00 1Fàò ìî ñôåð íûé

00 1F

00 1F

00 1Fâîç äóõ ñî äåð æèò 2Î,94% O2*Ðo2=20,94/100*760 òîðð (íà

00 1F

00 1Fóðîâ íå ìî ðÿ) =159,1 òîðð.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Ãà çî îá ìåí â ëåã êèõ ìå æ äó àëü âå î ëà ìè è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðî âüþ ïðî èñ õî äèò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïó òåì äèô ôó çèè. Äèô ôó çèÿ âîç íè êà åò â ñè ëó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ñòî ÿí íî ãî äâè æå íèÿ ìî ëå êóë ãà çà ê

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáåñ ïå ÷è âà åò ïå ðå íîñ ìî ëå êóë èç îá ëàñ òè áî ëåå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâû ñî êîé èõ êîí öåí òðà öèè â îá ëàñòü, ãäå èõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêîí öåí òðà öèÿ íè æå.

001F 001F 001F 001FÃà çî âûå çà êî íû. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍà âå ëè ÷è íó äèô ôó çèè ãà çîâ ìå æ äó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëà ìè è êðî âüþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâëèÿ þò íå êî òî ðûå ÷èñ òî ôè çè ÷å ñêèå ôàê òî ðû.

00 1F1. Ïëîò íîñòü ãà-

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fçîâ. Çäåñü äåé ñò âó åò çà êîí Ãðý ìà. Îí ãëà ñèò, ÷òî â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãà çî âîé ôà çå ïðè ïðî ÷èõ ðàâ íûõ óñ ëî âè ÿõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîò íî ñè òåëü íàÿ ñêî ðîñòü äèô ôó çèè äâóõ ãà çîâ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ðàò íî ïðî ïîð öèî íàëü íà êâàä ðàò íî ìó êîð íþ èç èõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïëîò íî ñòè. 2. Ðàñ òâî ðè ìîñòü ãà çîâ â æèä êîé ñðå äå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÇäåñü äåé ñò âó åò çà êîí Ãåí ðè: ñî ãëàñ íî ýòî ìó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fçà êî íó, ìàñ ñà ãà çà, ðàñ òâî ðåí íî ãî â äàí íîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú å ìå æèä êî ñòè ïðè ïî ñòî ÿí íîé òåì ïå ðà òó ðå,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî ïîð öèî íàëü íà ðàñ òâî ðè ìî ñòè ãà çà â ýòîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fæèä êî ñòè è ïàð öè àëü íî ìó äàâ ëå íèþ ãà çà,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà õî äÿ ùå ãî ñÿ â ðàâ íî âå ñèè ñ æèä êî ñòüþ. 3.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÒåì ïå ðà òó ðà. Ñ ïî âû øå íè åì òåì ïå ðà òó ðû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ òåò ñðåä íÿÿ ñêî ðîñòü äâè æå íèÿ ìî ëå êóë

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(ïî âû øà åò ñÿ äàâ ëå íèå) è ïà äà åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ òâî ðè ìîñòü ãà çà â æèä êî ñòè ïðè äàí íîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fòåì ïå ðà òó ðå. 4. Ãðà äè åíò äàâ ëå íèÿ. Ê ãà çàì â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäû õà òåëü íîé ñèñ òå ìå ïðè ëî æèì çà êîí Ôè êà.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÊî ýô ôè öè åí òû äèô ôó çèè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÈñ õî äÿ èç ðàñ òâî ðè ìî ñòè è âå ëè ÷è íû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìî ëå êóë, êî ýô ôè öè åíò äèô ôó çèè äëÿ ÑÎ2

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè áëè çè òåëü íî â 2,7 ðàçà áîëü øå; ÷åì äëÿ Î2.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÏî ñêîëü êó ýòà âå ëè ÷è íà ïî ñòî ÿí íàÿ è

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fòåì ïå ðà òó ðà â ëåã êèõ îáû÷ íî òî ùå îñ òà åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïî ñòî ÿí íîé, òî òîëü êî ïàð öè àëü íûå äàâ ëå íèÿ ýòèõ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãà çîâ îï ðå äå ëÿ þò íà ïðàâ ëå íèå ãà çî îá ìå íà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó ëåã êè ìè è àëü âå î ëà ìè. Ïðè ðàñ ñìîò ðå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fôè çèî ëî ãè ÷å ñêèõ àñ ïåê òîâ ãà çî îá ìå íà â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fëåã êèõ ñëå äó åò ó÷è òû âàòü 1) ëå ãî÷ íîå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðî âî îá ðà ùå íèå â àëü âå î ëàõ, 2) äîñ òóï íóþ äëÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäèô ôó çèè ïî âåðõ íîñòü, 3) õà ðàê òå ðè ñòè êè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëÿð íîé è êà ïèë ëÿð íîé òêà íåé è 4)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ ñòîÿ íèå, íà êî òî ðîå ïðî èñ õî äèò äèô ôó çèÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Îï ðå äå ëèòü äèô ôó çè îí íóþ ñïî ñîá íîñòü ëåã êèõ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáî çíà ÷àå ìóþ êàê êî ýô ôè öè åíò ïå ðå íî ñà (ÒLx,

èëè DL 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001Fx íå êî òî ðûõ èñ ñëå äî âà òå ëåé), ìîæ íî,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèç ìå ðèâ êî ëè ÷å ñò âî ãà çà (x), ïå ðå íî ñè ìîå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà æ äóþ ìè íó òó íà êà æ äûé òîðð ðàç íè öû

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïàð öè àëü íî ãî äàâ ëå íèÿ â àëü âå î ëàõ (ÐAx) è

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðàõ (Pñàð), èëè: Òx=Vx/PAx-Pñàð; ÒLx

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâàðü è ðó åò â çà âè ñè ìî ñòè îò èçó ÷àå ìî ãî ãà çà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fè åãî ìåñ òà â ëåã êîì. ÒLx êè ñëî ðî äà âî âñåì ëåã êîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F÷å ëî âå êà â ñî ñòîÿ íèè ïî êîÿ êî ëåá ëåò ñÿ îò 19 äî 31

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìë/ìèí íà 1 òîðð. Ïðè ëåã êîé ôè çè ÷å ñêîé ðà áî òå îíî

00 1F

00 1F

00 1Fâîç ðàñ òà åò äî 43 ìë/ìèí.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÑî îò íî øå íèå ìå æ äó âåí òè ëÿ öè åé è

00 1F

00 1F

00 1Fïåð ôó çè åé.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Ýô ôåê òèâ íîñòü ëå ãî÷ íî ãî äû õà íèÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâàðü è ðó åò â ðàç íûõ ÷àñ òÿõ ëåã êî ãî. Ýòà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâà ðèà áåëü íîñòü â çíà ÷è òåëü íîé ìå ðå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú ÿñ íÿ åò ñÿ ïðåä ñòàâ ëå íè åì î ñî îò íî øå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó âåí òè ëÿ öè åé è ïåð ôó çè åé (VA/Q).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÓêà çàí íîå ñî îò íî øå íèå îï ðå äå ëÿ åò ñÿ ÷èñ ëîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåí òè ëè ðóå ìûõ àëü âå îë, êî òî ðûå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî ïðè êà ñà þò ñÿ ñ õî ðî øî ïåð ôó çè ðóå ìû ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðà ìè. Ïðè ñïî êîé íîì äû õà íèè ó ÷å ëî âå êà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâåðõ íèå îò äå ëû ëåã êî ãî ðàñ ïðàâ ëÿ þò ñÿ ïîë íåå,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F÷åì íèæ íèå îò äå ëû, íî ïðè âåð òè êàëü íîì ïî ëî æå íèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíèæ íèå îò äå ëû ïåð ôó çè ðó þò ñÿ êðî âüþ ëó÷ øå,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F÷åì âåðõ íèå. Ïî ìå ðå óâå ëè ÷å íèÿ äû õà òåëü íî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáú å ìà íèæ íèå ÷àñ òè ëåã êî ãî èñ ïîëü çó þò ñÿ âñå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fáîëü øå è âñå ëó÷ øå ïåð ôó çè ðó þò ñÿ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÑî îò íî øå íèå V/Q â íèæ íåé ÷àñ òè ëåã êî ãî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñòðå ìèò ñÿ ê åäè íè öå.

001F 001F 001F 001F 001FÒðàíñ ïîðò äû õà òåëü íûõ ãà çîâ. 00 1FÎêî ëî Î,3% Î2 001F 001F 001F 001F 001F, ñî äåð æà ùå ãî ñÿ â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàð òå ðè àëü íîé êðî âè áîëü øî ãî êðó ãà ïðè

00 1F

00 1Fíîð ìàëü íîì Ðî2 001F 001F 001F 001F 001F 001F, ðàñ òâî ðå íî â ïëàç ìå. Âñå îñ òàëü íîå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî ëè ÷å ñò âî íà õî äèò ñÿ â íå ïðî÷ íîì õè ìè ÷å ñêîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî åäè íå íèè ñ ãå ìî ãëî áè íîì (ÍÜ) ýðèò ðî öè òîâ.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÃå ìî ãëî áèí ïðåä ñòàâ ëÿ åò ñî áîé áå ëîê ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ñîå äè íåí íîé ê íå ìó æå ëå çî ñî äåð æà ùåé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãðóï ïîé. Få + êà æ äîé ìî ëå êó ëû ãå ìî ãëî áè íà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñî åäè íÿ åò ñÿ íå ïðî÷ íî è îá ðà òè ìî ñ îä íîé

00 1F

00 1F

00 1Fìî ëå êó ëîé Î2 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F. Ïîë íî ñòüþ íà ñû ùåí íûé êè ñëî ðî äîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãå ìî ãëî áèí ñî äåð æèò 1,39 ìë. Î2 íà 1 ã Íb (â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíå êî òî ðûõ èñ òî÷ íè êàõ óêà çû âà åò ñÿ 1,34 ìë),

00 1Fåñ ëè Få + 001F îêèñ ëåí äî Få + 001F 001F 001F 001F, òî òà êîå ñî åäè íå íèå 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fóò ðà ÷è âà åò ñïî ñîá íîñòü ïå ðå íî ñèòü Î2.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÏîë íî ñòüþ íà ñû ùåí íûé êè ñëî ðî äîì

00 1F

00 1F

00 1Fãå ìî ãëî áèí (ÍbÎ2 001F 001F 001F 001F 001F 001F) îá ëà äà åò áî ëåå ñèëü íû ìè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêè ñëîò íû ìè ñâîé ñò âà ìè, ÷åì âîñ ñòà íîâ ëåí íûé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãå ìî ãëî áèí (Íb). Â ðå çóëü òà òå â ðàñ òâî ðå,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fèìåþ ùåì ðÍ 7,25, îñ âî áî æ äå íèå 1ìÌ Î2 èç ÍbÎ2 001F 001F äå ëà åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâîç ìîæ íûì óñ âîå íèå Î,7 ìÌ Í+ áåç èç ìå íå íèÿ ðÍ; òà êèì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ðà çîì, âû äå ëå íèå Î2 001F 001F 001F 001F 001F îêà çû âà åò áó ôåð íîå

00 1F

00 1Fäåé ñò âèå. 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÑî îò íî øå íèå ìå æ äó ÷èñ ëîì ñâî áîä íûõ

00 1F

00 1Fìî ëå êóë Î2 001F 001F 001F 001F 001F è ÷èñ ëîì ìî ëå êóë, ñâÿ çàí íûõ ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãå ìî ãëî áè íîì (ÍbÎ2 001F 001F 001F 001F 001F), îïè ñû âà åò ñÿ êðè âîé

00 1F

00 1F

00 1Fäèñ ñî öèà öèè Î2 (ðèñ.7). ÍbÎ2 001F 001F 001F ìî æåò áûòü ïðåä ñòàâ ëåí â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîä íîé èç äâóõ ôîðì: èëè êàê äî ëÿ ñî åäè íåí íî ãî ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêè ñëî ðî äîì ãå ìî ãëî áè íà (% ÍbÎ2 001F), èëè êàê îáú åì Î2 íà

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F100 ìë êðî âè âî âçÿ òîé ïðî áå (îáú åì íûå ïðî öåí òû). Â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîáî èõ ñëó ÷à ÿõ ôîð ìà êðè âîé äèñ ñî öèà öèè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêè ñëî ðî äà îñ òà åò ñÿ îä íîé è òîé æå.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÍà ñû ùå íèå òêà íåé êè ñëî ðî äîì.

00 1FÒðàíñ ïîðò O2 001F 001F 001F 001F èç êðî âè â òå ó÷à ñò êè òêà íè,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãäå îí èñ ïîëü çó åò ñÿ, ïðî èñ õî äèò ïó òåì ïðî ñòîé

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fäèô ôó çèè. Ïî ñêîëü êó êè ñëî ðîä èñ ïîëü çó åò ñÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãëàâ íûì îá ðà çîì â ìè òî õîí ä ðè ÿõ, ðàñ ñòîÿ íèÿ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà êî òî ðûå ïðî èñ õî äèò äèô ôó çèÿ â òêà íÿõ,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðåä ñòàâ ëÿ þò ñÿ áîëü øè ìè ïî ñðàâ íå íèþ ñ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ìå íîì â ëåã êèõ. Â ìû øå÷ íîé òêà íè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ñóò ñò âèå ìè îã ëî áè íà, êàê ïî ëà ãà þò,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fîá ëåã ÷à åò äèô ôó çèþ O2. 001F 001F 001FÄëÿ âû ÷èñ ëå íèÿ

00 1F

00 1F

00 1Fòêà íå âî ãî Po2 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F ñîç äà íû òåî ðå òè ÷å ñêè ìî äå ëè,

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêî òî ðûå ïðå äó ñìàò ðè âà þò ôàê òî ðû, âëèÿþ ùèå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fíà ïî ñòó ï ëå íèå è ïî òðåá ëå íèå O2 001F, à èìåí íî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ ñòîÿ íèå ìå æ äó êà ïèë ëÿ ðà ìè, êðî âà òîê â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêà ïèë ëÿ ðàõ è òêà íå âîé ìå òà áî ëèçì. Ñà ìîå

00 1Fíèç êîå

Po2 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001Fóñ òà íîâ ëå íî â âå íîç íîì êîí öå è íà ïîë ïó òè 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fìå æ äó êà ïèë ëÿ ðà ìè, åñ ëè ïðè íÿòü, ÷òî

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fêðî âà òîê â êà ïèë ëÿ ðàõ îäè íà êî âûé è ÷òî îíè

00 1F

00 1F

00 1Fïà ðàë ëåëü íû.

Ãèãèåíà äûõàíèÿ. Ôèçèîëîãèè íàèáîëåå âàæíûå ãàçû - O2, CO2, N2. Îíè

ïðèñóòñòâóþò â àòìîñôåðíîì âîçäóõå â ïðîïîðöèÿõ óêàçàííûõ â òàáë. 1. Êðîìå òîãî, àòìîñôåðà ñîäåðæèò âîäÿíûå ïàðû â ñèëüíî âàðüèðóþùèõ êîëè÷åñòâàõ.

Òàáë. 1 Êîìïîíåíò Ñîäåðæàíèå, % Êèñëîðîä Äâóîêèñü óãëåðîäà Àçîò Àðãîí

20,95 0,03 78,09 0,93

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåäèöèíû ïðè íåäîñòàòî÷íîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fñíàá æå íèè òêà íåé êè ñëî ðî äîì âîç íè êà åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãè ïîê ñèÿ. Êðàò êîå èç ëî æå íèå ðàç íûõ ïðè ÷èí

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fãè ïîê ñèè ìî æåò ñëó æèòü è ñî êðà ùåí íûì îá çî ðîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fâñåõ äû õà òåëü íûõ ïðî öåñ ñîâ. Íè æå â êà æ äîì

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïóíê òå óêà çà íû íà ðó øå íèÿ îä íî ãî èëè áî ëåå

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fïðî öåñ ñîâ. Ñèñ òå ìà òè çà öèÿ èõ ïî çâî ëÿ åò

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fðàñ ñìàò ðè âàòü âñå ýòè ÿâ ëå íèÿ îä íî âðå ìåí íî.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FI. íå äîñ òà òî÷ íûé òðàíñ ïîðò Î2 001F êðî âüþ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(àíîê ñå ìè ÷å ñêàÿ ãè ïîê ñèÿ) (ñî äåð æà íèå Î2 â

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàð òå ðè àëü íîé êðî âè áîëü øî ãî êðó ãà ïî íè æå íî).

00 1F

00 1F À. Ñíè æåí íîå ÐO2:

00 1F

00 1F

00 1F 1) íå äîñ òà òîê Î2 001F 001F 001F 001F âî âäû õàå ìîì âîç äó õå;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 2) ñíè æå íèå ëå ãî÷ íîé âåí òè ëÿ öèè;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 3) ñíè æå íèå ãà çî îá ìå íà ìå æ äó

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fàëü âå î ëà ìè è êðî âüþ;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 4) ñìå øè âà íèå êðî âè áîëü øî ãî è ìà ëî ãî êðó ãà,

00 1F

00 1F Á. Íîð ìàëü íîå ÐO2:

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 1) ñíè æå íèå ñî äåð æà íèÿ ãå ìî ãëî áè íà

00 1F(àíå ìèÿ);

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 2) íà ðó øå íèå ñïî ñîá íî ñòè ãå ìî ãëî áè íà

00 1F

00 1F

00 1Fïðè ñîå äè íÿòü O2

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F II. Íå äîñ òà òî÷ íûé òðàíñ ïîðò êðî âè

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F(ãè ïî êè íå òè ÷å ñêàÿ ãè ïîê - ñèÿ).

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F À. Íå äîñ òà òî÷ íîå êðî âî ñíàá æå íèå:

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 1) âî âñåé ñåð äå÷ íî-ñî ñó äè ñòîé ñèñ òå ìå

00 1F

00 1F(ñåð äå÷ íàÿ 001F 001F 001F 001Fíå äîñ òà òî÷ íîñòü) 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 2) ìå ñò íîå (çà êó ïîð êà îò äåëü íûõ àð òå ðèé)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Á. Íà ðó øå íèå îò òî êà êðî âè;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F 1) çà êó ïîð êà îï ðå äå ëåí íûõ âåí;

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F Â. Íå äîñ òà òî÷ íîå ñíàá æå íèå êðî âüþ ïðè

00 1F

00 1Fâîç ðîñ øåé 001F 001F 001Fïî òðåá íî ñòè.

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F III. Íå ñïî ñîá íîñòü òêà íè èñ ïîëü çî âàòü

00 1F

00 1F

00 1Fïî ñòó ïàþ ùèé Î2 001F 001F 001F 001F 001F(ãèñ òî òîê ñè ÷å ñêàÿ

00 1F

00 1Fãè ïîê ñèÿ).

00 1F

00 1F

00 1FÁèá ëèî ãðà ôèÿ.

Í.Ï. Íàóìîâ, Í.Í. Êàðòàøîâ “Çîîëîãèÿ ïîçâîíî÷íûõ” 00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1FÊ. Øìèäò-Íè åëü ñåí “Ôè çèî ëî ãèÿ

00 1F

00 1F

00 1F

00 1Fæè âîò íûõ” (ïå ðå âîä ñ àíãëèéñêîãî Ì. Ä.

00 1F

00 1FÃðîç äî âîé)

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F

00 1F“Îñ íî âû Ôè çèî ëî ãèè” ïîä ðå äàê öè åé Ï.

00 1FÑòåð êè 001F 001F 001F 001F 001Fïå ðå âîä ñ àíã ëèé ñêî ãî Í. Þ. 00 1F

00 1F

00 1FÀëåê ñå åí êî.

Здесь пока нет комментариев
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 16 стр.