Фірма в умовах монополістичної конкуренції реферат по экономической теории на украинском языке , Сочинения из Экономическая теория
refbank7623
refbank7623

Фірма в умовах монополістичної конкуренції реферат по экономической теории на украинском языке , Сочинения из Экономическая теория

DOC (318 KB)
12 стр-ы.
1Количество скачиваний
175Количество просмотров
100%на 1Количество голосов
Описание
Фірма в умовах монополістичної конкуренції реферат по экономической теории на украинском языке
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 12
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 12 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 12 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 12 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 12 стр.
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України Черкаський Державний Технологічний

Інститут

Кафедра економічної теорії Факультет економіки і управління

Контрольна робота з мікроєкономіки

на тему:”Фірма в умовах монополістичної конкуренції”.

Перевірив виконав студент викладач кафедри 1курсу феу групи зу-112 Тернова Л.Ю. Шкарбан С.В.

Черкаси 2002

Зміст Фірма- основна ланка економіки поняття категорії «фірма»

Монополістична конкуренція

Особливості формування доходів фірми

за умов монополістичної конкуренції

Фірма- основна ланка економіки

поняття категорії «фірма»

Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. 0 0 1 FМіж тим у зако нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї

використовується поняття «підприємство». На Заході в економічній практиці термін «фірма» вживається як узагальнююче, ширше поняття, що може включати ряд підприємств та виробництв. Окрім того, фірмою називають і різні багатопрофільні компанії й організації, що мають на меті комерційні цілі. Самий термін «фірма»

0 0 1 Fпоходить від іта лійського /firma — підтверджуючий підпис на документі.

0 0 1 FОтже, фірма — це господарська організація, що пере творює вихідні ресурси на

0 0 1 Fкінцевий продукт шляхом оп тимального комбінування чинників виробництва. Ціль

0 0 1 Fдіяльності — прибуток, невід'ємний чинник — господар ський ризик.

Фірма разом із розвитком ринкового господарства пройшла тривалий шлях трансформації. Зазнали значних змін цілі фірми. Традиційна фірма, описана класиками політичної економії, керувалася принципом максимізації прибутку. Максимальний прибуток досягався зниженням витрат. Господарська одиниця тоді

0 0 1 Fбула індивідуалізова ною власністю, тобто належала одному підприємцю. З появою

акціонерного та інших різновидів сумісноподі-леної власності відбулося

відокремлення управління від власності. Відповідно до вимог нової економічної епохи перетворювалася і природа фірми, зазнали змін теоретичні уявлення про її цілі.

Сучасні теорії фірми 0 0 1 FМенеджерські теорії фірми вису вали як мету на перше місце (крім прибутку)

0 0 1 Fідеї максимізації яко гось одного, найважливішого показника. Таким міг бути,

0 0 1 Fнаприклад, обсяг продажу. Його максимізація забезпечу вала не тільки виживання

фірми, а й гарні перспективи для подальшого зростання. Тому завоювання ринку 0 0 1 Fста новило для такої фірми стратегічну задачу. Зрозуміло, не випускалися з уваги й

інші показники (рентабельність, розмір дивідендів та ін.). 0 0 1 FОдне з нових уявлень про напрямок розвитку фір ми — багатоцільові теорії,

коли максимізується кількп показників. Серед них - перспектива зростання фірми, ціна акцій, розмір прибутку, обсяг виробництва. Можна назвати ще й напрямок, який у літературі здобув назву біхевіористичної теорії. Мета фірми відповідно до поведінки об'єктів і суб'єктів процесу виробництва — досягнення певного рівня за основними показниками. Серед них — обсяг продажу, рівень рентабельності, розмір

0 0 1 F

0 0 1 Fдиві дендів, якість продукції. Фірма враховує при цьому пси хологію поведінки

споживача. Варто звернути увагу на нову філософію фірми, що народилася з японської

практики менеджменту. Вона набула всебічного розвитку після Другої світової 0 0 1 Fвійни. Цю філософію переконливо сформулював Мацусіта, гла ва корпорації

«Мацусіта Електрик Індастріал»: «Кожній компанії, незалежно від її розмірів, слід 0 0 1 Fмати певні цілі, відмінні від одержання прибутку, цілі, що виправдову ють її

існування. Їй необхідно мати власне покликання в цьому світі».

Види фірми 0 0 1 F

0 0 1 F На Заході розрізняють три основ них види: фірми, що належать од ному

0 0 1 Fвласнику, партнерства та корпорації. На одноосо бові фірми, де власник капіталу

0 0 1 F— єдиний власник, при падає левова частка загальної кількості фірм. Наприклад, у

США таких фірм 74% ( без фермерських господарств аграрного сектора). Основна 0 0 1 Fдіяльність — роздрібна тор гівля, будівельна індустрія. Проте подібний,

0 0 1 Fнайпошире ніший тип підприємств має незначну частку у грошових надходженнях,

0 0 1 Fпоступаючись корпораціям за таким по казником у десятки і сотні разів. Разом із

0 0 1 F

0 0 1 Fтим значні пе реваги одноособових фірм відтворюють знову й знов та кий тип

господарства. Які ж це переваги? Насамперед, легкістьрозпочинання своєї справи. Особливо там, де існує реєстраційний, а не дозвільний характер фіксації нових компаній з боку владних структур. А також спрощений процес ліквідації: фірма припинила своє існування — і жодних проблем (залишаємо за дужками наступні

0 0 1 Fпроб леми власника). Власник вільний у виборі напрямку бізнесу, незалежний у

прийнятті рішень, не підзвітний управлінським структурам, задовольняється 0 0 1 Fневелики ми доходами, але цінує свою незалежність. Окрім того, він працює на

себе, на свою родину, а не на третіх осіб. Головний недолік — повна відповідальність за наслідки господарсько-фінансової діяльності. Банкрутство фірми — розорення її власника.

Інша форма — партнерство чи товариство, де на паях об'єднується капітал кількох підприємців. Перевага в порівнянні з індивідуальною формою — об'єднання

0 0 1 F

0 0 1 Fзу силь і поділ ризику, недолік — необмежена відпові дальність не тільки за себе,

а й за партнера. У разі виходу зі справи партнера його пай викупається або колегами, або третьою особою. Зустрічаються і партнерства з 0 01 Fобме женою відповідальністю.

0 0 1 FВони позбавлені названих ра ніше недоліків, зберігаючи усі переваги.

Третя форма — корпорації. У США вони становлять 4% від загальної кількості 0 0 1 Fфірм при 89% загального обо роту. Корпорація — це фірма, у якій власність

розділена на частини і відповідальність кожного обмежена його внеском, тобто це 0 0 1 Fтовариство з обмеженою відповідаль ністю. І в цьому — одна з найважливіших

0 0 1 Fпереваг корпо рації у порівнянні з іншими типами підприємств. Тут втілена

аристотелівська ідея єдності протилежностей — індивідуалізму та колективізму. 0 0 1 FВона є ідеальною фор мою для дрібних вкладників, які, поєднуючи капітали,

створюють велику фірму. З огляду на те, що акціонери не можуть зазнати більших збитків, ніж вкладені ними у справу капітали, вони відчувають свою захищеність від

0 0 1 Fризику. 'Юридична незалежність фірми зумовлює і сво боду дій її суб'єктів, що

входять до неї чи залишають її за власний бажанням. Корпорації не позбавлені певних недоліків. Високі (тепер і в Україні) витрати та складність організації і

0 0 1 F

0 0 1 Fпри пинення діяльності корпорації. Подвійне оподаткуван ня — прибутку

0 0 1 Fкорпорації та виплачених дивідендів. Кор порації зазнають тиску зовнішніх

чинників: конкуренції всередині країни і на світовому ринку (для розвинених країн 0 0 1 Fце одне й те саме), науково-технічний прогрес, кот рий стимулює безупинну гонку,

0 0 1 Fяка потребує нових тех нологій, техніки і багато чого іншого, що змушує

0 0 1 Fкорпо рації постійно тримати себе у формі. 0 01 F Незначне розслаб лення — і можна

опинитися на узбіччі великого бізнесу. Існує думка, що проблеми, з якими стикаються великі корпорації, можуть

призвести їх до сумного кінця, що нагадує долю динозаврів. Недарма їх іноді й 0 0 1 Fназивають динозаврами. Негнучкі, неповороткі, нездатні до швид кого відновлення,

вони нерідко уступають мобільним, динамічним середнім фірмам, що не потребують великих інвестицій, величезної армії працівників, вільні від дов-гострою, не страждають хворобами монополізму. Томас Пітере та Ричард Уотермен пишуть:

0 0 1 F«Громіздкі плани досліджень і розробок поступають ся дрібному виробництву,

де працюють люди, які знають, чого хочуть. Манія на всьому заощаджувати 0 0 1 Fпозначаєть ся на якості. Бюрократична ієрархія та гарні костюми-трійки витісняють

звертання на ім'я. Робота суворо відповідно до товстих книг інструкцій і 0 0 1 Fрозпоряджень, що заміняють ініціативу кожного. Якби можна було до сягти

0 0 1 Fмаксимальної ефективності технологічних про цесів, якби всі постачальники

здійснювали безперебійні постачання та робили їх вчасно, якби не було прогулів, 0 0 1 Fякби справі не заважали невдалі взаємодії люде^ то ве ликі підприємства

переважували б малі». І все ж таки можна погрішити проти істини, якщо не зазначити величезних

переваг великого виробництва. По-перше, здійснюються інтеграція науки з 0 0 1 Fвиробницт вом, внутрішньозаводська спеціалізація, використовується устаткування

0 0 1 Fвеликої потужності, випускаєть ся широка номенклатура товарів. По-друге,

досягається зниження собівартості, зростання доходів, тобто все те, що є у фірмі ЗМ. 0 0 1 FЦікаву класифікацію фірм запропонував швейцар ський експерт з маркетингу

Фризевінкіль. На основі досліджень різних фармацевтичних компаній за 32

0 0 1 Fпо казниками він виділив п'ять основних типів фірм і дав умовні назви: «горді

леви», «могутні слони», «неповороткі бегемоти», «хитрі лиси», «сірі миші». Фірми «горді леви» 0 01 F відрізняються великими розміра ми. Такі корпорації умовно

0 0 1 Fможна віднести до технологіч них та організаційно-економічних монополій. Це дає

0 0 1 Fїм реальні переваги у жорстокому конкурентному середо вищі. Вони є прикладом

динамічної, агресивної політики у верхньому ешелоні бізнесу. «Леви» не зацікавлені в інтеграції з іншими фірмами, не кажучи вже про угоди з ними. Значні інвестиції в

0 0 1 Fнову техніку і технологію збері гають для них гарні перспективи на лідерство.

Еволюція таких фірм приводить їх у стан «могутнього слона». 0 01 FКор порації типу 0 0 1 F«слонів» уже не мають колишньої агресив ності і динамізму, але досягають

підвищеної стабільності. Її забезпечують ефект масштабу, 0 01 Fдиверсифікація, широ ка мережа філій всередині країни і за її межами. Фірми-«слони» свідомо уникають честі бути першими в розробці нововведень: коштує це дуже дорого, віддача приходить не відразу, а ризик першопрохідника значний. Тому така фірма нерідко

0 0 1 Fвикористовує свої можливості, щоб пере хопити нововведення, відтіснити новатора.

Президент концерну «Соні» Акіо Морита писав: «Ми виробляємо новий продукт, і якщо вийде саме так, вони 0 01 F(«могутні сло ни» — авт.) викидають на ринок аналогічний продукт та отримують вигоду від наших зусиль» («Зроблено в Японії»). Нерідко буває так, що «могутні слони» 0 01 F втрача ють колишні позиції, перетворюючись на 0 01 F«неповоротко го бегемота». Головна причина цього — організаційна.Ускладнена структура управління без чіткої взаємодії і механізму зворотного зв'язку призводить до того, що «могутні слони» із жахом усвідомлюють

0 0 1 Fсвою безза хисність перед лицем повільно визріваючих 0 01 Fекономіч них проблем.

Чудовим прикладом цього є корпорація «Крайслер», що опинилася на межі 0 0 1 Fбанкрутства. Лі Якокка, який очо лив напівживу корпорацію, згадує: «Усі проблеми

0 0 1 Fкор порації «Крайслер» фактично зводилися до загального знаменника: ніхто не

0 0 1 Fзнав, що їх спричинило. Тут не існу вало єдиної команди, була некерована група

0 0 1 Fіндивідуаль них гравців». Корпорація мала 0 01 F 35 віце-президентів, і ко жен з них «біг

своєю власною стежкою», діяв сам по собі. Як наслідок цього — омертвіння значної 0 0 1 Fчастини капіта лу в напрямках, що втратили перспективу, погіршення якості,

зростання витрат та збитків. Досвід «Крайслера» свідчить про можливість санації і 0 0 1 Fвиходу з кризового ста ну, хоча реальна й утрата колишніх позицій.

Фірми «хитрі лиси» 0 01 F живуть, і досить непогано, спе ціалізацією, здійснюючи 0 0 1 Fуспішну нішеву політику. Ліди руючи у випуску 2-3 видів продукції та маючи

0 0 1 Fдостатні фінансові ресурси, вони успішно відбивають атаки кон курентів,

0 0 1 Fзалишаючи освоєні ніші недоступними для ата куючих. Маючи в запасі «домашні

0 0 1 Fзаготовки» на випа док кризи, «лисиці» з честю переборюють труднощі.

0 0 1 FЗа умов погіршення економічної кон'юнктури неза видною є доля фірм «сірих

мишей». 0 01 F Відсутність чи низь кий рівень спеціалізації — головна причина їхніх 0 0 1 Fневдач. Вони стикаються із труднощами збуту, зниженням дохо ду, що закриває для

0 0 1 Fних перспективи на оновлення про дукції. «По суті такий бізнес - як життя

0 0 1 F

0 0 1 Fметелика-одно денки, що вже завтра буде тремтіти, гадаючи, чи зали шиться він

живий післязавтра». Оригінальна точка зору, підкріплена конкретним аналізом у 0 0 1 Fвузькій сфері діяль ності.

Монополістична конкуренція

Ознаки монополістичної конкуренції Монополістична конкуренція0 01 F вид конкуренції, що може виник нути за

0 0 1 Fвеликої кількості продавців, що реалізують диференційовану про дукцію на ринку

з вільним входом та виходом для нових виробників. Прикладом ринків з монополістичною конкуренцією у США є ринки трикотажу,

жіночого одягу, взуття, ювелірних виробів. 0 0 1 FДокладніше ознаки монополістичної конкуренції можна сформулюва ти таким

чином: 1) ринок складається з відносно великої кількості продавців, кожен з яких володіє

невеликою (але не нескінченно малою) часткою ринку; 2) товар кожного продавця є недосконалим замінником товарів інших фірм; 3) встановлюючи ціни, продавці не враховують реакцію конкурентів; 4) ринок не має бар'єрів для входу та виходу.

0 0 1 FМонополістична конкуренція має ознаки як і монополії, так і доскона лої

конкуренції. На ринку монополістичної конкуренції кожна фірма контролює ціну на свій товар (ознака монополії) і водночас є багато фірм, що постачають схожий товар (ознака досконалої конкуренції).

Короткостроковий період 0 0 1 FУ короткостроковому періоді по ведінка фірм, що працюють за умов

монополістичної конкуренції, не відрізняється від поведінки фірми-монополіста. Це 0 0 1 Fпов'язано насампе ред з диференціацією продукції на ринку монополістичної

конкуренції. 0 0 1 FКожна фірма розглядає криву по питу на свою продукцію як незмінну і

0 0 1 Fнамагається максимізувати прибу ток (рис. 1 0 01 F). Умовою мак симуму прибутку є, як

0 0 1 Fі за монополії, рівність граничного доходу та гра ничних витрат.

Рис. 1 Монополістична конкуренція у короткостроковому періоді

Довгостроковий період 0 0 1 FУ довгостроковому періоді фірми можуть входити та виходити з га лузі. Як і за

досконалої конкуренції, сигналом для входу-виходу з галузі с прибуток. Якщо фірма має змогу отримувати прибуток у галузі, вона прямує до неї. Якщо фірма терпить збиток, то вона шукатиме щастя в іншій галузі. Вхід у галузь та вихід з неї зміщують криву попиту Для кожної фірми. Справді, нові конкуренти відтягують на себе частку попиту, а отже, крива попиту для фірми зміщується ліворуч та вниз. Якщо

конкуренти залишають галузь, то крива попиту зміщується у протилежний бік (вгору та праворуч). Можна виписати такий логічний ланцюжок:

прибуток F 0A D ( F 0A F ) 0 01 F0 01 F F 0B E кількість конкурентів F 0A D( F 0A F ) —попит F 0A D ( F 0A F ) F 0B E

— прибуток F 0A D F 02 8F 0A F F 02 9

Кількість конкурентів, від яких залежить попит, буде незмінною лшае за відсутності прибутку у фірм. Ця ситуація кваліфікується якрівновагна ринку монополістичної конкуренції і має графічну модель, що відображена на рис.2

Рис 2. Довгострокова рівновага за умов монополістичної конкуренції

На цьому рисунку D позначає початковий попит. D' — попит за рівноваги галузевого ринку. MR та MR' 0 01 F означають відповідно лінії гра ничних доходів за

0 0 1 F

0 0 1 Fпочаткового ста ну галузевого ринку та у стані рівно ваги, Q0 та Q* — обсяг

0 0 1 Fвиробництва фірми за початкового стану галузе вого ринку та у його стані

0 0 1 F

0 0 1 Fрівнова ги. Короткострокова рівновага по значена через E0 , довгострокова —

через E*. Точка короткострокової рівноваги E0 0 01 F розташована над кри вою середніх витрат, отже, наявний прибуток. Точка довгострокової рівноваги E* — на кривій середніх витрат, тобто прибуток у довгостроковому періоді відсутній. Графічний аналіз дає підстави для висновків щодо властивостей стануфірми за

умов рівноваги галузевого ринку монополістичної конкуренції • як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді фірма обирає обсяг

виробництва, виходячи з умов рівності граничного доходу та граничних витрат; • у короткост; новому періоді можливий варіант одержання прибутку фірмою; • у довгостроковому періоді (за рівноваги галузевого ринку) прибуток нульовий; • з попереднього випливає, що лінія попиту фірми у довгостроковому періоді є

дотичною до кривої передніх сукупних витрат; 0 0 1 F• ціна па продукцію фірми за умови прибутковості у короткостроково му періоді

перевищує ціну у довгостроковому періоді; 0 0 1 F• обсяг виробництва фірми за умов її прибутковості у короткостроко вому періоді

перевищує обсяг її виробництва у довгостроковому періоді. 0 0 1 FВажливим також є порівняння рівноваги галузевого ринку у довго строковому

періоді за умоз досконалої та монополістичної конкуренції.

Серед важливих відмінностей цих двох видів конкуренції такі: 0 0 1 F• на відміну від досконалої конкуренції за монополістичної конку ренції

рівновага галузевого ринку вже не забезпечує мінімуму середніх сукупних витрат; 0 0 1 F• ціна на продукцію за монополістичної конкуренції перевищує гра ничні

витрати. Остання риса монополістичної конкуренції пояснює схильність фірм до

розширення кола їх споживачів, оскільки це збільшує їх прибуток. 12.3.4. Модельний аналіз За умов довгострокової рівноваги крива попиту є дотичною до кривої середніх

сукупних витрат. Отже, якщоР(Q) обернена функція до функції попиту, то

АТС'(Q) = Р'(Q). 1

Спад функції попиту, а отже, і функції Р(Q) обумовлює

P F 0 A 2(Q)<0. 2

Об'єднуючії (1) та (2), 0 01 F можна дійти висновку, що у стані довго строкової рівноваги ринку монополістичної конкуренції фірмане досягає мінімуму середніх сукупних витрат.

З умов рівновагії окремої фірми маємо

MR(Q)=MC(Q).

ОскількиМR(Q) < Р(Q), то

Р(Q)>MC(Q),

тобто ціна рівноваги перевищує граничні витрати.

Важливою рисою досконалої конкуренції у довгостроковому періоді є рівність 0 0 1 Fсередніх сукупних та граничних витрат. Цього не спостерігати меться за

0 0 1 Fмонополістичної конкуренції. Для того, щоб у цьому впевни тись, згадаємо правила

диференціювання і ще раз перекопаємось, щоб у цьому впевнетисть , згадаємо правила диференціювання і ще раз переконаємося , що

АТС'(Q) = (ТС'(Q)Q - ТС(Q))/Q2.

Використовуючи (1), маємо

(TC F 0A 2(Q)Q – TC(Q))/Q2=P F 0A 2(Q)

Звідси

ТС'(Q)Q-ТС(Q)=Q2Р'(Q),

ТС'(Q) -ТС(Q)/Q=QР'(Q),

або

МС(Q) - АТС(Q) =Q Р'(Q).

Оскільки Р'(Q) < 0, то

МС(Q) < АТС(Q).

Це ще одна відмінність монополістичної конкуренції від досконалої.

Особливості формування доходів фірми за умов монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція, як відомо, є однією із форм недосконалої конкуренції. Тому вона втілює у собі певні властивої чистої конкуренції і монополії. З одного боку, фірми функціонують на ринку з десятками конкурентів, а з іншого — володіють монополією на випуск і реалізацію власного диференційованого продукту, тобто продукту із певними особливостями. З'ясовуючи особливості ціноутворення і формування доходів фірм за ситуації

монополістичної конкуренції, скористаємось графічним методом. Графік показує, що першою особливістю ринку монополістичної конкуренції є більша еластичність попиту у залежності від ціни — попит близький до цілком еластичного, адже існує багато замінників товару фірми, тому покупці легко відмовляються від купівлі даного диференційованого продукту при зростання ціни на нього на користь товарів-замінників (диференційованого продукту інших конкурентів). У ситуації чистої монополії цього відбутись не може, адже продукт фірми-монополіста унікальний, не мас близьких замінників.

За умов чистої монополії ринковий попит характеризувався б лінією D2, але

монополістична конкуренція зміщує лінію попиту у положення D1. У зв'язку із цим фірма-монополіст має значно більші можливості у маневрування цінами за оптимального обсягу виробництва Q2 (монопольна ціна може зростати до рівня P2). За умов ринку монополістичної конкуренції можливості зміни ціни на власну продукцію хоча й існують, але надто обмежені у зв'язку із наявністю конкурентних товарів. Тому на такому ринку фірма намагається маневрувати зміною обсягу продукту (до рівня Q1 на графіку). Але при цьому зростають і середні повні витрати фірми (зокрема, від точки M до точки M1). Фірма просто не в змозі утримувати обсяг виробництва із мінімальнимиАТС. Знизити обсяг виробництва означало б віддати частину попиту (і чистого доходу) фірмам-конкурентам з їх близькими за якістю диференційованими продуктами. Під впливом зазначених обставин чистий дохід фірми на ринку монополістичної

конкуренції значно менший від чистого доходу фірми-монополіста, що з'ясовується при уважному співставленій графіків. Для забезпечення високою рівня доходу фірмі за умов монополістичної

конкуренції необхідно розгортати нецінову конкуренцію, широко застосовуючи рекламу. Зміст нецінової конкуренції полягає у прагненні досягти переваг над

конкурентами за рахунок широкого використання досягнень НТП (підвищення якості реалізованих товарів, пошук нових товарів і оригінальними параметрами, розширення обсягу післяпродажного обслуговування товарів, збільшення гарантійного періоду, створення умов надання споживчого кредиту тощо). Важливо відзначити, що реклама як засіб маркетингової стратегії фірми має свої

позитиви і недоліки, з точки зору інтересів споживача і суспільства. 0 0 1 FСпеціалісти маркетингу вважають, що реклама - явище позитивне і необхідне:

вона допомагає споживачеві зробити правильний вибір, прискорює проникнення товару на ринок, змушує підприємства турбуватись про якість продукції, дає фірмам можливість реалізувати зростаючніі ефект масштабу виробництва, стимулюс конкуренцію, збільшує зайнятість, збільшує доходи засобів інформації (газет і радіо, телебачення і рекламних агенств). Водночас реклама має і значні недоліки: дезорієнтація покупців внаслідок

завищення оцінки якості продукту, відволікання ресурсів із більш важливих галузей. зростання витрат підприємства і цін, які включають затрати на рекламу, заохочування монополізації ринку. Тому не випадково недобросовісна реклама заборонена (однак будь-яка реклама необ'єктивна і упереджена). Зрозуміло, завдання реклами — поліпшення становища фірми на ринку, а не

турбота про інтереси споживачів. Через нецінову конкуренцію і всеохоплюючу рекламу фірма прагне змінити

еластичність попиту на власний продукт, що на рисунку відображується у зміні координат графіку попиту у напрямі від D1 до D2. Це означає, що кожна фірма прагне здобути монопольне становище на ринку. Але якщо вона навіть досягне цього, її перевага буде нетривкою, адже зростання цін і доходів у даній галузі привабить конкурентів, а фірма, що досягла певної переваги, за умов монополістичної конкуренції не може зупинити їх експансію, тому монопольна перевага швидко втрачається. Отже. монополістична конкуренція вимагає від підприємців постійного і

невпинною пошуку усе нових і нових можливостей для більшення доходу, Нових шляхів пристосування до специфічних вимог даного ринку.

Список використованої літератури

1. Пиндайк Р. Микроэкономика. М.; Дело, 2000-808с. 2. Задоя А. Мікроекономіка. Навч.пос. К.:Знання, 2000-176с. 3. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. (пер) М.: Алгон, 1997-749с. 4. Ястремський О. Основи мікроекономіки. Підр. для вузів. К.: Знання, 1998-714c.

Здесь пока нет комментариев
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 12 стр.
Скачать документ