Мировой рынок товаров и услуг, Конспекты лекций из Товароведение. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского (ДонНУЭТ)
vozhd-solncelikiy
vozhd-solncelikiy

Мировой рынок товаров и услуг, Конспекты лекций из Товароведение. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского (ДонНУЭТ)

DOC (146 KB)
14 стр-ы.
30Количество просмотров
Описание
Про мировой рынок товаров и услуг
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 14
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 14 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 14 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 14 стр.
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 14 стр.
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра товарознавства і експертизи непродовольчих товарів

І.І. Васильєва

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи

для студентів факультету маркетинга, торгівлі і митної справи напряму підготовки

6.0305.10 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальності 6.0305.10.01 «Товарознавство і комерційна діяльність»

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів Протокол № 12 від 20.11. 2012 р.

Схвалено Навчально-методичною радою ДонНУЕТ Протокол № ____ від ________ 2012р.

Донецьк 2012

ББК 65 (0)–31 я 73 В 19 УДК 339.13 (100)

PAGE 14

Рецензенти:

канд.техн.наук, доц. В.М. Кібзун канд. економ.наук, доц. І.А. Оносова

Васильєва І.І. В19 Світовий ринок товарів та послуг: метод. рек. до сам. роботи та

викон. контр. роботи для студен. спец. 6.0305.10.01 ден. та заоч. форм навчання /І.І. Васильєва . - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 15 с.

Методичні вказівки розроблено з метою надання методичної допомоги студентам при самостійному вивченні та виконанні контрольної роботи з дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг». Наведено загальні вказівки, тематику контрольних завдань, перелік питань для контролю знань.

Методичні рекомендації призначені для студентів всіх форм навчання, що вивчають дисципліну «Світовий ринок товарів та послуг».

ББК 65 (0)–31 я 73

© І.І. Васильєва

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………….

3

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………. 4

PAGE 14

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ……………..

5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ …………….

6

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ……………………………………. 7

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ» …………

8

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………..

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Світовий ринок товарів та послуг» передбачає

набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, самостійного

аналізу кон'юнктури світового ринку товарів та послуг та інших аспектів його

розвитку.

Дисципліна відображає сутність та структуру світового ринку,

проблеми конкуренції, монополізації, ціноутворення та кон'юнктури

світового ринку, регулювання його розвитку на національному та

міжнародному рівнях. Аналізуються регіональні та товарні ринки,

PAGE 14

розглядаються проблеми втілення України у світовий ринок товарів та послуг,

її економічної інтеграції.

Студенти заочного відділення під час міжсесійного навчання

самостійно вивчають програмні питання даної дисципліни, а під час заліково-

екзаменаційної сесії закріпляють набуті знання на семінарських заняттях,

виступаючи з доповідями та колективно обговорюючи їх з іншими

студентами академічної групи під керівництвом викладача.

Крім того, під час заліково-екзаменаційної сесії кожен із студентів, хто

протягом семестру самостійно вивчав курс «Світовий ринок товарів та

послуг» і виконував контрольну роботу з цього курсу за заочною формою

навчання, захищає її перед викладачем.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин денна форма заочна форма усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб інд с.р.с л п лаб інд с.р.с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Модуль 1

Змістовий модуль 1. Світовий ринок товарів та послуг: сутність і структура Настановне заняття

Тема 1. Світовий ринок товарів та послуг: сутність і структура

8 2 2 4 8 2 2 4

Тема 2. Міжнародне регулювання світового

ринку

10 2 2 2 4 10 2 8

Разом за змістовим модулем 1

18 4 2 4 8 18 2 4 12

Змістовий модуль 2.Регіональна структура світової торгівлі

PAGE 14

Тема 3. Огляд регіональних ринків: західноєвропейського,

NAFTA, Латиноамериканського, Африканського, Азійського,

Країн Центрально та Східноєвропейського

регіону

30 6 8 6 10 30 2 2 6 20

Разом за змістовим модулем 2

30 6 8 6 10 30 2 2 6 20

Змістовий модуль 3. Товарні ринки Тема 4. Ринок сировини

і матеріалів 10 2 2 2 4 10 1 2 7

Тема 5. Ринок товарів культурного і господарчого призначення

10 2 2 2 4 10 1 2 7

Тема 6. Ринок одягово- взуттєвих товарів

10 2 2 2 4 10 1 2 7

Тема 7. Світовий ринок послуг

12 2 2 2 6 12 1 2 9

Разом за змістовим модулем 3

42 8 8 8 18 42 2 2 8 30

ІНДЗ - - - - - - Усього годин 90 18 18 18 36 90 6 4 18 62

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗС складаються з написання реферату за однією з наступних тем:

1. Світовий товарний ринок: суттєвість і структура.

2. Кон'юнктура та ціноутворення на світовому ринку.

3. Конкуренція та монополізація на світовому ринку.

4. Міжнародне регулювання світового ринку товарів та послуг.

5. Західноєвропейський ринок товарів та послуг.

6. Проблеми розвитку ринку країн ЦСЄ (Центральної та Східної Європи).

7. Регіональні ринки Африки.

8. Американські регіональні ринки: Північноамериканський ринок ИАРТА.

9. Латиноамериканський регіональний ринок.

10.Світовий ринок непродовольчих товарів (загальна характеристика).

11 .Світовий ринок мінерально-сировинних матеріалів.

PAGE 14

12.Світовий ринок паливно-енергетичних ресурсів.

13.Світовий ринок дорогоцінних металів та діамантів.

14.Світовий ринок машин та обладнання.

15.Світовий ринок товарів тривалого користування (меблі, побутова техніка,

килими, тощо).

16.Світовий ринок хімічних товарів.

17.Світовий ринок лісоматеріалів та целюлозно-паперових виробів.

18.Світовий ринок текстильних, швейних, трикотажних товарів.

19.Світовий ринок взуття.

20.Світовий ринок галантерейних і парфумерно-косметичних товарів.

21.Світовий ринок спортивних товарів.

22.Світовий ринок легкових автомобілів.

23.Світовий ринок хутрових товарів.

24.Світовий ринок аудіо-, відеотехніки.

25.Світовий ринок велосипедів.

26.Світовий ринок товарів з пластмас.

27.Світовий ринок будівельних матеріалів.

28.Світовий ринок послуг: загальна характеристика, фрахтові послуги.

29.Світовий ринок туристичних послуг.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ

РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Домашня контрольна робота є однією з традиційних та досить

продуктивних форм підвищення рівня знань студентів заочної форми

навчання. Виконання контрольної роботи акцентує увагу студентів на

найважливіших розділах і темах дисципліни, дає змогу студентам отримати

навички роботи з літературними джерелами, статистичними даними,

самостійного їх аналізу та оформлення.

Виконуючи контрольну роботу з дисципліни «Світовий ринок товарів

та послуг», студенти заочної форми навчання повинні глибоко та самостійно

опрацювати теми з курсу, виявити вміння правильно, стисло та чітко

PAGE 14

висловлювати матеріал, що опанували, вміти самостійно робити висновки та

узагальнення. Тому зовсім неприпустимим є механічне списування тексту з

підручника і інших матеріалів, що використовуються.

При оформленні домашньої контрольної роботи необхідно

користуватися наступними рекомендаціями:

1. Контрольна робота повинна містити: титульну сторінку, зміст роботи,

розширений опис тем, висновки, перелік літератури. В кінці роботи

повинна бути поставлена дата її виконання та підпис студента.

2. Роботу слід оформляти на окремих аркушах формату А4 (до 20 аркушів).

3. Зміст роботи повинен доповнюватися фактичним цифровим матеріалом.

4. Використані цитати чи цифрові матеріали необхідно дбайливо звірити з

джерелом і вказати прізвище автора, назву, видавництво, місце і рік

видання, сторінку.

5. Студенти при виконанні контрольної роботи вивчають та аналізують

матеріал з двох питань: одне - з регіональних ринків та інше - зі світових

ринків певної групи непродовольчих товарів. Номер питання визначається

за першими літерами прізвища та ім’я.

Таблиця - Завдання 1. Регіональні ринки

Прізвище № питання Прізвище № питання Прізвище № питання А,Б 1 І,Й 6 Т,У 11 В,Г 2 К,Л 7 Ф,Х 12 Д,Е 3 М,Н 8 Ц,Ч 13 Є,Ж 4 О,П 9 Ш,Щ 14 З,И 5 Р,С 10 Ю,Я 15

Таблиця - Завдання 2. Товарні ринки

Ім’я № питання Ім’я № питання Ім’я № питання А,Б 16 І,Й 21 Т,У 26 В,Г 17 К,Л 22 Ф,Х 27 Д,Е 18 М,Н 23 Ц,Ч 28 Є,Ж 19 О,П 24 Ш,Щ 29 З,И 20 Р,С 25 Ю,Я 30

PAGE 14

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Регіональні ринки

1. Світовий товарний ринок: сутність та структура.

2. Кон’юнктура та ціноутворення на світовому ринку.

3. Конкуренція та монополізація на світовому ринку.

4. Міжнародне регулювання світового ринку товарів та послуг.

5. Західноєвропейський ринок товарів та послуг.

6. Проблеми розвитку ринку Центральної Європи.

7. Особливості розвитку ринку Східної Європи.

8. Регіональні ринки Африки.

9. Північноамериканський ринок NAFTA.

10. Латиноамериканський регіональний ринок.

11. Зона вільної торгівлі Азиатсько-Тихоокеанського співробітництва.

12. Проблеми розвитку Арабського спільного ринку.

13. Економічні фактори розвитку субрегіонального ринку країн Південно-

Східної Азії (АСЕАН).

14. Перспективи розвитку ринку країн Південноазіатської асоціації

регіональної кооперації (СААРК).

15. Вплив нових індустріальних країн на розвиток азіатського

регіонального ринку.

Товарні ринки

16. Загальна характеристика світового ринку непродовольчих товарів.

17. Світовий ринок мінерально-сировинних матеріалів.

18. Світовий ринок паливно-енергетичних ресурсів.

19. Світовий ринок дорогоцінних металів та діамантів.

20. Світовий ринок машин та обладнання.

21. Світовий ринок побутової техніки.

22. Світовий ринок хімічних товарів.

PAGE 14

23. Світовий ринок взуття.

24. Світовий ринок текстильних товарів.

25. Світовий ринок парфумерно-косметичних товарів.

26. Світовий ринок товарів для спорту.

27. Світовий ринок легкових автомобілів.

28. Світовий ринок аудіо- та відеотехніки.

29. Світовий ринок будівельних матеріалів.

30. Світовий ринок транспортних і туристичних послуг.

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ»

1. Поняття «Світовий ринок товарів та послуг». Товарна, регіональна і

соціально-економічна структура ринку.

2. Структурні зміни світового експорту та імпорту товарів. Регіональні

проблеми регулювання експорту та імпорту товарів. Роль організацій

ГАТТ/СОТ та ЮНКТАД у розвитку світових товарних ринків.

3. Поняття кон'юнктури світових товарних ринків. Кон'юнктуроутворюючі

фактори та умови формування кон'юнктури. Головні показники

кон'юнктури.

4. Ціноутворення на світовому товарному ринку. Цінова політика фірм,

монополій і товарних асоціацій. Проблеми регулювання світових цін.

5. Конкуренція та монополізація на світовому ринку. Внутрішньогалузева і

міжгалузева конкуренція.

6. Монополізація світових ринків. Розподіл сегментів світового ринку. Види

монопольної діяльності. Антимонопольне законодавство.

7. Міжнародне регулювання світового ринку товарів та послуг. Сутність і

структура системи регулювання. Ціновий механізм та валютно-фінансові

інструменти регулювання світового ринку. Міжнародні регулюючі

PAGE 14

організації.

8. Міжнародна координація економічної політики. Генеральна угода з

тарифів й торгівлі (ГАТТ) та регулювання світової торгівлі. Перетворення

ГАТТ у світову організацію (СОТ). Конференція ООН з торгівлі та

розвитку (ЮНКТАД). Координаційний комітет з контролю за експортом

(КОКОМ).

9. Західноєвропейський ринок товарів та послуг, його роль у розвитку

світової економіки, його товарна структура. Характеристика основних

товарних ринків регіону.

10. Субрегіональна структура Західноєвропейського ринку товарів та послуг.

Центральна торговельна зона малої Європи. Південна та Північна зони

країн Великої Європи.

11. Євразійський ринок товарів та послуг. Значення інтеграційного

Економічного Союзу країн СНД у розвитку їх взаємної торгівлі.

Можливості утворення зон вільної торгівлі.

12. Формування регіональних зон Східноєвропейських країн.

Східноєвропейська зона вільної торгівлі (СЄВТ). Торговельно-економічне

об'єднання країн Центральної Європи (СЕРТА).

13. Регіональні ринки Америки. Північноамериканська зона вільної торгівлі

(ИАРТА) - США, Канада, Мексика. Особливості товарної структури

канадського та мексиканського регіональних ринків. Панамериканська

інтеграційна система розвитку торгівлі.

14. Латиноамериканська асоціація економічної інтервенції (ЛАІ). Зона вільної

торгівлі Андської та Ла-Платської субрегіональних груп країн та країн

Амазонського пакту. Зони вільної торгівлі МЕРКОСУР та КАРІКОМ.

15. Регіональні ринки Африки, особливості їх розвитку та структури

зовнішнього товарообігу. Спільний ринок країн Магрібу. Регіональний

ринок Західноафриканського економічного співтовариства ЗАЕС-

ЕКОВАС.

16. Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕКА).

17. Митний та економічний Союз Центральної Африки (МЕСЦА-ЮДЕАК).

PAGE 14

Економічне співтовариство центральноафриканських держав (ЕСЦАД).

Економічне співробітництво Великих Африканських озер (СЕПГЛ).

18. Регіональні ринки Азії, їх значення у розвитку світової економіки.

Політичні, природні, демографічні та економічні фактори розвитку

регіональних ринків Азії. Зона вільної торгівлі Азіатсько -

Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).

19. Провідна роль галузевого спільного ринку - організації країн експортерів

нафти (ОПЕК). Проблеми розвитку Арабського спільного ринку.

20. Субрегіональний ринок країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

21. Проблеми розвитку ринку країн Південноазіатської асоціації регіональної

кооперації (СААРК).

22. Роль нових індустріальних країн (НІК) у розвитку азіатського

регіонального ринку товарів та послуг.

23. Особливості експортного потенціалу Японії. Залежність Японської

економіки від світового імпорту паливно-енергетичних, мінерально-

сировинних ресурсів.

24. Зростаюча роль Китаю в розвитку субрегіональних азіатських ринків.

25. Торговельна угода Австралії і Нової Зеландії (АНСЕРТА).

26. Роль мінерально-сировинних ринків у розв'язанні глобальної сировинної

проблеми. Ціноутворення на світових ринках сировини. Ринкова політика

монополій.

27. Характеристика світового ринку нафти та нафтопродуктів.

28. Світовий ринок газу. Фактори формування кон'юнктури газового ринку.

29. Головні країни - постачальники на світовий ринок золота, срібла, платини,

діамантів.

30. НТП і тенденції розвитку машинобудівної продукції, комп'ютерів,

торговельного обладнання та ін.

31. Структура світового ринку товарів тривалого користування.

32. Міжнародна спеціалізація країн у світовій хімічній промисловості і аналіз

пропозиції хімічних товарів на світовому ринку.

33. Динаміка товарної структури ринку лісоматеріалів.

PAGE 14

34. Значення світового ринку текстильних товарів.

35. Роль світового ринку взуття в забезпеченні потреб населення планети.

36. Міжнародна спеціалізація у світовому агропромисловому виробництві та

пропозиція сільськогосподарської сировини і продовольчих товарів на

світовому ринку.

37. Значення світового ринку послуг у розвитку матеріального виробництва та

в задоволенні потреб населення країн світу.

38. Роль транспорту в обслуговуванні світового ринку. Види міжнародних

сполучень.

39. Значення зовнішньої торгівлі в розвитку економіки і обслуговуванні

населення України.

40. Перспективи входження України до Європейського економічного

простору.

ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : підручник /за

ред. О.О. Шубіна. - К.: Знання, 2009. – 702 с.

2. Моніторинг світового ринку товарів і послуг: навчальний посібник для

студентів товарознавчих спеціальностей денної і заочної форм навчання /

укл. Лойко Д.П., Сабов І.В., Васильєва І.І., Сильченко О.Є. – Донецьк :

ДонНУЕТ, 2010. – 125 с.

3. Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи:

монографія: в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред.

О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.

– Т. 1. – 576 с.

4. Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи:

монографія: в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред.

О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.

– Т. 2. – 528 с.

PAGE 14

5. Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи:

монографія: в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред.

О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.

– Т. 3. – 564 с.

6. Світовий ринок товарів і послуг: регіональна структура. Навч. посібник /

За заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ держ. торг.-екон. ун-т, 1994. – 80 с.

7. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура. Навч. посібник /За

заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ держ. торг.-екон. ун-т, 1996. – 82 с.

Допоміжна

8. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. /

Під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України; Студцентр,

2004. – 816 с.

9. Інфраструктура товарного ринку: Нав. Посібник/ - К.: НМЦВОМОіН

України, НВФ „Студцентр”, 2002. – 608 с.

10. Мониторинг мирового рынка товаров и услуг. Учебное пособие для

студентов товароведных специальностей дневной и заочной формы

обучения / сост. Лойко Д. П., Сабов И. В. – Донецк ДонГУЭТ, 2003. –

158 с.

11. Промисловий маркетинг : підручник : у 2 т. / за заг. ред д-ра екон. наук,

професора О.О. Шубіна. – К. : ВД «Студцентр». – 2011. – Т. 1. – 528 с.

12. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 790 с

13. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы Украины.

- К.: Логос, 1998.-568 с.

PAGE 14

PAGE 14

Здесь пока нет комментариев
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 14 стр.
Скачать документ