1 npv irr rentab oset vrednov (1), Vežbe' predlog Bankarstvo i finansije. Univerzitet Singidunum
stefan_jovanovic
stefan_jovanovic

1 npv irr rentab oset vrednov (1), Vežbe' predlog Bankarstvo i finansije. Univerzitet Singidunum

PPT (355 KB)
37 str.
416broj poseta
Opis
npv irr
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 37
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
PowerPoint Presentation

Менаџерска економија (2014.)

уџбеник: М. Цветиновић, Менаџерска економија, Сингидунум, Београд 2011.

вежбе: Марина Савковић

консултације: четвртак 16:00 предавања: Данијел Цвјетићанин

консултације: среда 16:00

Шта је “менаџерска економија”?

• Економска анализа (микроекономија) • Примена статистичких метода • Методе оптимизације

Квантитативни (математички) приступ

Програм : види word документ Менаџерска економија 2014

• Профит и економски профит – рентабилност, показатељи рентабилности; вредновање; – осетљивост

• Модел тржишта – Функције понуде и тражње, равнотежа, компаративна

статика – Еластичност

• Производња – Функција прихода, функција трошкова, преломна тачка,

интервал рентабилности – Производна функција, оптимално коришћење фактора

Програм

Програм

• Статистика: случајне променљиве • Примена регресионих модела у економији • Временске серије и предвиђање • Линеарно програмирање • Модели одлучивања у условима ризика

– стабло одлучивања – очекивани новчани резултат – очекивана корисност – сигурни еквивалент (СЕ)

Књига (обим градива)

Како ћемо учити?

Најважнија поука:

О бубању и учењу О дипломи и струци

Број часова активне наставе: 4

Теоријска настава: 3 Практична настава: 1

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, домаћи задаци, семинарски радови, колоквијуми и консултације.

Оцена (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Редовно похађање наставе

10 Испит 30

Колоквијум I 30

Колоквијум II 30

Домаћи зад. 5х2 поена = до 10

Укупно: 70 30

– Модел кружног тока економских

активности – Циљ фирме - профит – Концепт економског профита – Pентабилност – исплативост:

традиционални приступ – Показатељ рентабилности - профитна

стопа

Кружни ток економских активности

Copyright © 2004 South-Western

ПРЕДУ- ЗЕЋА

ДОМАЋИН- СТВА

ТРЖИШТЕ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ

РОБА И УСЛУГА

ТРЖИШТЕ

W R π

L Z K

PQ

Предузеће

Профит (добит)

П = R – E

Профитна стопа

π = П / I

Q = Роба и услугеУтрошци

Е = Трошкови R = Приход

I =Инвестирана средства *

* Стокови и токови (објаснити!)

Пример 1.

• Израчунати показатељ рентабилности: Е = 3.000 $ годишњи трошкови R = 4.000 $ годишњи приход

• П = 1.000 $ годишња добит (профит)

I = 20.000 $ инвестирана средства • π = П / I = 5% профитна стопа

Пример 2. Изабрати бољи пословни подухват (пројект)

А Е = 2.000 $ г. трошкови R = 3.000 $ г. приход П = 1.000 $ г. добит

I = 20.000 $ инвестиције

π = П / I = 5% годишње

Б Е = 3.000 $ г. трошкови R = 4.200 $ г. приход П = 1.200 $ г. добит

I = 20.000 $ инвестиције

π = П / I = 6% годишње

Пример 3. Изабрати бољи пословни подухват (пројект)

А Е = 2.000 $ г. трошкови R = 3.000 $ г. приход П = 1.000 $ г. добит

I = 20.000 $ инвестиције

π = П / I = 5% годишње

Б Е = 30.000 $ г. трошкови R = 42.000 $ г. приход П = 12.000 $ г. добит

I = 200.000 $ инвестиције

π = П / I = 6% годишње ??????????????????????? (како наћи 200.000 $ када државне

обвезнице Србије имају камату 6,9%)

Пример 4. Самостална радња “на трбуху” – продаја бомбона на вашару Е = 2.950 $ недељни трошкови R = 3.000 $ недељни приход П = 50 $ недељна добит I = 2.950 $ инвестиције (само у обртна ср.) π = П / I = 1,69 % недељно = 88% годишње

А шта ако на другој страни можете да, уз исти напор, зарадите 80 $ недељно? Нису урачунати трошкови Вашег рада!?

Као ни трошкови услуга Вашег капитала!?

Концепт економског и књиговодственог профита (пример из књиге, стр. 15-16.)

• Пример: решили сте да се бавите трговином – Продаја 10.000

• Трошак продатих добара 4.000 – Бруто профит 6.000

- Рекламирање 1.000 - Амортизација 1.000 - Услуге 250 - Порез на имовину 200 - Остали издаци 550 3.000

Нето речуноводствени профит 3.000

Концепт економског и књиговодственог профита (пример из књиге, стр. 15-16.)

• Али сте заборавили – Продаја 10.000

• Трошак продатих добара 4.000 – Бруто профит 6.000

- Рекламирање 1.000 - Амортизација 1.000 - Услуге 250 - Порез на имовину 200 - Остали издаци 550 3.000

Нето рачуноводствени профит 3.000 – Пропуштени принос капитала 1.000 – Пропуштена плата 12.000 Нето економски профит (10.000)

Концепт економског и књиговодственог профита (пример из књиге, стр. 15-16.) Е = 7.000 $ год. трошкови (4.000+3.000) R = 10.000 $ год. приход (10.000) П = 3.000 $ годишњи књигов. профит I = 20.000 $ инвестиције π = 15 % /г

А шта ако на другој страни можете да, уз исти напор, зарадите 12.000 $ годишње, а од банке добијете (за улог I) 5% / г (1.000$) камате ?

Уз обрачун тих трошкова, имате губитак од 10.000 $, тј. негативну проф. стопу (π = -33%)

Опортунитетни трошак – изгубљени приход

Као нвеститор, улажете само капитал (не и рад) – најчешће у новчаном облику.

Колико износи опортунитетни трошак ако уложите новац у неки пословни подухват?

Онолико колико бисте добили од улагања у нешто друго (уз исти ризик).

Временска вредност новца?

Хајде да поново видимо примере 1. – 4!

• Временска вредност новца • Финансијски начин мишљења (новч. токови) • Пројект – привредни подухват • Исплативост (рентабилност)

– Нето садашња вредност NPV – Интерна стопа приноса IRR

• Вредновање (вредност посла, фирме, ХоВ...) • Осетљивост

Пример

резултат

време

улагање

Пример

• Ако свота од 4.000 $ расте по годишњој стопи од 5% колико ће износити: – после 5 година 5.105 – после 2 године 4.410 – после 36 месеци4.645 – После 3 године 4.630 (?) – После 1,5 године 4.304 – После 18 месеци 4.310 (?)

Садашња вредност и стопа приноса

Будућа вредност KT = K0 (1+r)T

Садашња вредност K0 = KT / (1+r)T

Стопа приноса (IRR) r = (KT / K0 ) 1/T – 1

Примери

1. Колико ће после 5 година износити капитал од 23.000 $, инвестиран данас, ако расте по годишњој стопи од 7,2%. 32.561

2. Колико данас износи вредност своте од 34.000 $, која ће бити исплаћена у октобру 2018. године, ако је дисконтна стопа 6% годишње. 23.969

3. Куповина обвезнице за 12.000 $ данас, донеће у октобру 2019. 20.000 $. Израчунати стопу приноса на ову обвезницу. 7,57%

Примери

4. Колико ће после 6 година износити капитал од 343.000 $, инвестиран данас, ако расте по стопи од 2,2%. 391.000

5. Колико данас износи вредност суме од 534.000 $, која ће бити исплаћена у октобру 2015. године, ако је каматна стопа 8% годишње? 431.000

6. Куповина обвезнице за 2.000 $ данас, донеће у октобру 2019. 3.000 $. Израчунати стопу приноса на ову обвезницу. 5,96%

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument