37. Како бисте као судија, Ispiti' predlog Evropsko javno pravo
Bakica
Bakica

37. Како бисте као судија, Ispiti' predlog Evropsko javno pravo

1 str.
465broj poseta
Opis
Dodatno pitanje
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1

Lex specialis је правна доктрина која се односи на тумачење закона, и може се применити и у домаћем и у међународном праву и контекстима. Израз означава закон којим се уређује посебан предмет. По овој доктрини закон којим се уређује одређена тема јачи је од закона који регулише само општа питања. Ово питање решавају следеца правна правила:

Правило "потоњи закон укида ранији" (lex posterior derogat legi priori) - када на снагу ступи једна норма чија је садржина супротна некој већ постојећој норми, али норми исте правне снаге која није изричито укинута.

Правило да "посебна норма укида општу" (lex specialis derogat legi generali). То значи да норма која је изузетак од општег правила "укида" важење општег правила када је у питању дотични изузетак. Реч "укида" овде има ужи смисао него када се каже да "каснији закон укида ранији". Јер по првом принципу потпуно престаје, укида се важење раније норме, док по другом принципу посебна норма не укида важење опште. Општа норма важи и даље, осим за случај, за изузетак, који се регулише посебном нормом.

Lex superior derogat legi inferiori - усвајање правног принципа да правна норма висе правне снаге укида норму низе правне снаге, на пример ако неки стандард у пропису није у складу са Законом, требало би да се примени правило садрзано у Закону. Норма више правне снаге укида правну норму ниже правне снаге. Овим се решава сукоб закона, посебно закона и подзаконских правних норми. Према овом критеријуму, у случају супротности између два правна правила предност има онај који је извор права вишег нивоа у складу са хијерархијом правних аката.

nema postavljenih komentara