44411347 elektroinstalacija koral, Šeme' predlog Fizika
goran_djordjevic
goran_djordjevic

44411347 elektroinstalacija koral, Šeme' predlog Fizika

49 str.
20broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od2broj ocena
4broj komentara
Opis
elektroinstalacije za jugo koral
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 49
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
naslovna stana i sadrzaji.qxd

YUGO KORAL - TEMPO [EME ELEKTRI^NE INSTALACIJE

Za prednju instalaciju br. 46664420 i 46664421 Za zadnju instalaciju br. 46664417

ZASTAVA AUTOMOBILI DD Direkcija marketinga - Postprodaja

Sadr`aj:

1[ematski dijagrami.........................................................................3

1.1Dijagram napajanja (1) 5 1.2Dijagram napajanja (2) 6 1.3Dijagram napajanja (3) 7 1.4Dijagram napajanja (4) 8 1.5Dijagram napajanja (5) 9 1.6Dijagram napajanja (6) 10 1.7Razvo|enje mase (1) 11 1.8Razvo|enje mase (2) 12 1.9Razvo|enje mase (3) 13 1.10Razvo|enje mase (4) 14 1.11Alternator 15 1.12Elektropokreta~ 16 1.13Paljenje 17 1.14Spolja{nje svetlo 18 1.15Dugo/kratko svetlo 19 1.16Poziciono svetlo 20 1.17Unutra{nje svetlo 21 1.18STOP svetlo 22 1.19Svetlo hoda unazad 23 1.20Zadnje svetlo za maglu 24 1.21Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 1/2 25 1.22Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 2/2 26 1.23Pera~ prednjeg stakla i brisa~ 27 1.24Pera~ zadnjeg stakla i brisa~ 28 1.25Greja~ zadnjeg stakla 29 1.26Ventilator hladnjaka 30 1.27Grejanje 31 1.28Sirena 32 1.29Upalja~ 33 1.30Ideogram 34 1.31Radio kasetofon 35 1.32Instrumenti i indikatori 36

2Izgled uti~nica...............................................................................37

3Polo`aj uti~nica na vozilu............................................................47

Šematski dijagrami

4

Boje provodnika:

Oznaka Boja SPL Svetlo plava - Azurna BE Bela NA Narand`asta - Oran` @U @uta SI Siva PL Plava BR Braon CRN Crna CRV Crvena RO Roze ZE Zelena LI Lila

Razvo|enje mase (1)

-5-

Masa M1

P2 Ventilator hladnjakaCRN

CRN

1

P4 Levi prednji pokaziva~

pravca i poziciono svetlo

CRN

2

P5 Levo dugo i

kratko svetlo

CRN

3

P7-2 Prekida~ za nivo

ko~ne te~nosti

CRN

P9 Pumpa za pera~

prednjeg stakla

CRN

2

P10 Motor brisa~a

prednjeg stakla

CRN

5

P11 Levi bo~ni pokaziva~

pravca

CRN

2

Razvo|enje mase (2)

-6-

Masa M2

P15 Desni prednji pokaziva~

pravca i poziciono svetlo

CRN

CRN

2

P16 Desno dugo i

kratko svetlo

CRN

3

P21 Rele za greja~ zadnjeg

stakla

CRN

85

85

P22 Rele za duga svetlaCRN

P23 Rele za kratka svetlaCRN

85

P26 Desni bo~ni pokaziva~

pravca

CRN

2

Razvo|enje mase (3)

-7-

Masa M3

P31 Automat pokaziva~a

pravca

CRN

3

P37 Sijalica za trep}u}e

svetlo

CRN

2

P39 Blok instrumenataCRN

5

P42 Sklop prekida~a

pod to~kom upravlja~a

CRN

CRN

4

P44 Sijalica za osvetljenje

provodnika

CRN

2

P49 Sijalica greja~a

zadnjeg stakla

CRN

1

P50-1 Upalja~ za cigareteCRN

P51 Radio aparatCRN

4

P52-2 Ideogram greja~aCRN

Razvo|enje mase (4)

-8-

Masa M4

Z14 Motor brisa~a

zadnjeg stakla

CRN

CRN

4

Z15 Pumpa za pera~

zadnjeg stakla

CRN

2

Z16 Zadnje levo svetlo,

pokaziva~ pravca

CRN

3

Z17 Zadnje svetlo za magluCRN

2

Z18 Levo svetlo registarske

tablice

CRN

2

Z19 Levo svetlo za hod

unazad - STOP svetlo

CRN

3

Z20 Desno svetlo za hod

unazad - STOP svetlo

CRN

3

Z21 Desno svetlo registarske

tablice

CRN

2

Z22-2 Unutra{nje svetlo

prtlja`nik

CRN

Z23 Zadnje desno svetlo,

pokaziva~ pravca

CRN

3

Dijagrami napajanja (1)

-9-

P14-2 Elektropokreta~

Spoj mase

akumulatora

Akumulator

BRN

CRV

CRN

P19

AlternatorBRN

P43 Prekida~ za paljenjeBRN

5

P25 Kutija osigura~a

P35 Prekida~ za

spoljno svetlo

BRN

BRN

BRN

9

10

1

Dijagrami napajanja (2)

-10-

P14-2 Elektropokreta~

P19

Alternator

Spoj mase

akumulatora

Akumulator

BRN

BRN SPL/CRN

CRV

CRN

P25 Kutija osigura~a

P43 Prekida~ za paljenje

SPL/@U SPL/BE

B A

1

LI/@U LI/BE

L

5 4

I

9

Dijagrami napajanja (3)

-11-

P45 Prekida~ brisa~a zadnjeg

stakla

P10 Motor brisa~a prednjeg

stakla

P25 Kutija osigura~a

SPL/BE

SPL/BE

A

2

3

6

P46 Prekida~ ventilatora greja~aSPL/BE

4

P47 Prekida~ za pranje zadnjeg

stakla

SPL/BE

4

3

P48 Prekida~ greja~a zadnjeg

stakla

SPL/BE

SPL/BE

9

9

SPL/BE Z14 Motor brisa~a zadnjeg

stakla

Z2 Spoj prednje i zadnje instalacije

P29 Spoj prednje i zadnje instalacije

Pod naponom kada

je prekida~ za paljenje

u polo`aju "KONTAKT"

12

8A

Dijagrami napajanja (4)

-12-

P6 Prekida~ svetla za

hod unazad

P25 Kutija osigura~a

SPL/@U

SPL/@U

1

7

B

P39 Blok instrumenataSPL/@U

P34 Prekida~ za

trep}u}e svetlo

SPL/@U

1

2

7

P42 Sklop prekida~a pod

to~kom upravlja~a

P51 Radio aparat

SPL/@U

SPL/@U

12

8A

Pod naponom kada

je prekida~ za paljenje

u polo`aju "KONTAKT"

Dijagrami napajanja (5)

-13-

P1-2 Sirena

P25 Kutija osigura~a

LI/BE

1

4

4

I

P3 Termoprekida~ hladnjakaLI/BE

LI/BE

Z11 Unutra{nje svetloLI/BE

LI/BE

LI/BE

Z22-1 Unutra{nje svetlo - prtlja`nikLI/BE

1

Z3 Spoj prednje i zadnje instalacije

P30 Spoj prednje i zadnje instalacije

Uvek pod

naponom

910

16A

Dijagrami napajanja (6)

-14-

P21 Rele za greja~

zadnjeg stakla

P25 Kutija osigura~a

LI/@U

LI/@U

30

L

P32-1 Prekida~ za STOP svetloLI/@U

P33 Prekida~ za

trep}u}e svetlo

LI/@U

3

P50-2 Upalja~ za cigareteLI/@U

P51 Radio aparatLI/@U

3

Uvek pod

naponom

910

16A

Alternator

Spoj mase

akumulatora

Alternator

Akumulator

Elektropokreta~

P25

CRV

CRN

BR

CRN/LI

SPL/CRN

BR

BR

Kutija

osigura~a

9

Prekida~ za paljenje

Blok instrumenata

+50 +54 +15

P43P39

P19 P20

P14-2

P14-1

4

4

3

5

-15-

R E

G U

L A

T O

R N

A P

O N

A

D-

D+

D+B+

DF

Elektropokreta~

M

Spoj mase

akumulatora

Akumulator

P25

CRV

CRN

BRCRV

BR

BR

Kutija

osigura~a

9

Prekida~ za paljenje

Elektropokreta~

Alternator

+50 +54 +15

P43

P14-2

P14-1 P19

2 5

-16-

Paljenje

1 2 3 4 5 6 7

4 3 2 1

P17

Indukcioni kalem

Razvodnik paljenja

Elektronski modul paljenja

Kutija osigura~a

SPL/CRN

SPL/CRN

P25P25

21

Prekida~ za paljenje

+50 +54 +15

P434

-17-

1

4

15

Spolja{nje svetlo

Prekida~ za paljenje Prekida~ za spoljno svetlo

Sklop prekida~a pod

to~kom upravlja~a

132 4 P43

P41

P41 1

9

7

3

P25 P25

ZE

BR/CRN

BR/CRN

PL SI/CRV

BRBRBE/CRN

P35

+50 +54 +15

1

7 10

Kutija

osigura~a

-18-

KD

Dugo/kratko svetlo

C D FE

3 5

Kutija

osigura~a

Blok instrumenata

Levo dugo i

kratko svetlo

Desno dugo i

kratko svetlo

Rele za kratka svetla

Rele za duga svetla

-19-

K

D

M1

M2

M2

M3

M2

P5 1 6 5 12 23 3

P38

CRN

SI/CRN

SI

ZE

ZE/CRN

ZE/CRN CRN

CRNP39 P16

P25P25

P25 P25

SI/@U

CRN

87

87

30

30

86

86

85

85 CRN

BR/CRN

BR/CRN

BR/CRN

ZE/@U

PL

SI/CRV

Prekida~ za paljenje

+50 +54 +15

1 P43

Poziciono svetlo

G H

7 8

M4

M1 M2

CRN

@U/CRN

@U/CRN

@U/CRN @U@U

@U

@U/CRN

CRN CRN

@U/CRN

@U

@U

@U/CRN

CRN

CRN CRN

Z16

Z3

P30 2 8

P4

P25 P25

2 23 3 P15

2 23 31 12 2Z18 Z21 Z23

Levi prednji pokaziva~ pravca i poziciono svetlo

Kutija osigura~a

Levo svetlo registarske tablice

Desno svetlo registarske tablice

Zadnje desno svetlo, pokaziva~ pravca

Zadnje levo svetlo, pokaziva~ pravca

Desni prednji pokaziva~ pravca i poziciono svetlo

-20-

Unutra{nje svetlo

-21-

P25

I

9 Uvek pod

naponom

Kutija

osigura~a

Unutra{nje svetlo Unutra{nje svetlo

Prekida~

unutra{njeg

svetla levi stubi}

Prekida~

unutra{njeg

svetla desni stubi}

LI/BE

ZE ZE

ZE

LI/BE

Z3

Z4 Z7

P30

Z11

1 2

4

STOP svetlo

P32-2

6

P32-1

P30

Z3

P25

L

10 Uvek pod

naponom

CRV

CRV

LI/@U

CRN CRN CRN CRVCRV

Levo svetlo za hod unazad - STOP svetlo

Desno svetlo za hod unazad - STOP svetlo

Z20Z19

23 32

Prekida~ za STOP svetlo

Kutija osigura~a

M4

-22-

Svetlo za hod unazad

1

1

2

P6

P30

Z3

P25

B

2 Pod naponom kada

je klju~ u polo`aju

"KONTAKT"

BE

BE

SPL/@U

CRN CRN CRN

BEBE

Levo svetlo za hod unazad - STOP svetlo

Desno svetlo za hod unazad - STOP svetlo

Z20Z19

13 31

Prekida~ svetla za hod unazad

Kutija osigura~a

M4

-23-

R

U podešavanjima naloga vam je pola srpski pola italijanski. Na gorem sajtu nisam bio a i kakve veze ima šema yuga sa fizikom.
svaka chastkomplimenti korisno sto posto
ODLICAN!!!!!!
Hvala na mogucnosti da se dobije i skine ov a sema. Odlicna je iza svaku pohvalu.Hvala
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.