Bankarski menadzment, Slajdovi' predlog Bankarstvo i finansije
Sloba833
Sloba833

Bankarski menadzment, Slajdovi' predlog Bankarstvo i finansije

13 str.
5broj poseta
Opis
Sanacija, stecaj i likvidacija u bankama
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 13
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
Bankarski menadzment

BANKARSKI MENADŽMENT

SANACIJA, STEČAJ I

LIKVIDACIJA

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

 „Dana 28.04.2010.godine, doneta je Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE” a.d Novi Sad, kojom je „METALS- BANKA” a.d Novi Sad promenila poslovno ime u RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d Novi Sad.”

 Problemi u poslovanju Razvojne banke Vojvodine uočeni su još tokom 2007.god. (tada Metals banke)

 Dana 11.03.2008.god. NBS je naložila je Metals banci da u zadatom roku sprovede odredjene aktivnosti radi otklanjanja utvrdjenih nepravilnosti.

 Nakon 6. meseci NBS je utvrdila da se poslovanje banke nije poboljšalo usled krize likvidnosti i da je krizu uzrokovalo neadekvatno rukovodjenje i upravljanje rizikom likvidnosti.

 S tim u vezi menadzment banke je pokrenuo inicijativu prema svojim akcionarima, posebno najvećim Vladi AP Vojvodine da se započne sa iznalaženjem rešenja koje će omogućiti trajnu stabilizaciju poslovanja banke.

 Od strane menadzmenta definisan je iznos od 16,5 milijardi dinara neophodne državne pomoći uz jasan zahtev da se intervencija mora izvršiti do 31.12.2011. kako bi mere imale pozitvan efekat.

 Program mera za konsolidacuju i oporavak RBV realizovan je putem učesća Banke u programu mera Vlade RS za očuvanje finansijske stabilnosti, kroz zamenu dela loše aktive obveznicama RS I APV.

 Rezulati ovih mera za sanaciju RBV, takodje nisu pokazivala ocekivano poboljšanje, što je imalo za posledicu pogoršanje portfolia Banke i povećanje posebne rezerve, dodatno unutrašnje slabljenje banke uz pogoršanje privrednog ambijenta.

 Dogadjaji koji su potom usledili:

-RBV je podnela zahtev NBS za odobrenje kredita za likvidnost u iznosu od 1.16 milijardi dinara.

-Skupština APV je donela odluku o emitovanju dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala RBV.

-Na vandrednoj sednici banke doneta je odluka o izdavanju običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, a investitor je bila APV.

 Sve ove intervencije nisu pomogle boljem poslovanju banke i s tim u vezi dana 06.12.2012.god. Vlada RS i Vlada APV potpisuju sporazum o prenosu imovine RBV.

 Ovim je stavljena tačka na aktivnost Banke u pogledu realizacije plana konsolidacije i očekivanja dokapitalizacije.

 NBS je dana 06.04.2013.god. donela je rešenje o oduzimanju dozvole za rad RBV a.d. Novi Sad i imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora Banke.

 Agencija za osiguranje depozita je na osnovu svojih ovlašćenja podnela Privrednom sudu u Novom Sadu predlog za otvaranje stečajnog postupka nad RAZVOJNOM BANKOM VOJVODINE a.d Novi Sad.”

 Оsnovni zadatak u vodjenju postupka stečaja i snovni zadatak u vodjenju postupka stečaja i likvidacije je unovčavanje imovine stečajnog ili likvidacionog dužnika i namirenje poverilaca iz ostvarenih sredsdtava. Prodaja imovine stečajnog ili likvidacionog dužnika vrši se putem licitacije ili javnog tendera, po predhodnoj izvršenoj proceni vrednosti od strane ovlašćenih veštaka.

 U predlogu Agencije za osiguranje depozita za otvaranje stečajnog postupka nad Razvojnom bankom Vojvodine, Ministasrstvo finansija dostavilo je Narodnoj banci Srbije predlog da Poštanska štedionica i Razvojni fond APV preuzmu deo imovine i deo obaveza RBV, sa čime se Narodna banka Srbije složila.

 Prema odluci vlade, Poštanska štedionica preuzeće 17,5 milijardi dinara ukupnih depozita RBV-a, a usled nedostajuće kvalitetne imovine, oko 6,3 milijardi din. biće pokriveno novim obveznicama Pokrajne Vojvodine(78,11%) i Republike Srbije(21,89%)

 Ugovorom o preuzimnju sa Poštanskom stedionicom, svi deponenti RBV oko 70.000 gradjana, preduzetnika, malih, srednjih i velikih kompanija i javnih preduzeća, postaće klijenti Banke Poštanske štedionice

 Na dan 08.04.2013. god. ukupan broj sporova u kojima je banka tužena je 114, čija je ukupna vrednost 5.902.848 hiljada dinara i 17.981 EUR-a. Banka kao tužilac na dan 08.04.2013. god. vodi 1.175 sporova u u ukupnoj vrednosti od 39.028.609 hiljada dinara, 65.217 hiljada EUR-a i 5.772 hiljade USD dolara, uglavnom radi naplate svojih potraživanja.

 Zaključak je da je na likvidaciju banke uticala loša kreditna politika.

 Banka daje kredite na osnovu određenih parametara i u skladu sa njima onog kog traži zajam stavlja na skalu. Na kom će mestu biti zavisi koliko je kreditno sposoban, da li je vraćao uzete zajmove, koje garancije ima.

 Očigledno da se u ovom primeru ta politika dodele kredita nije ispoštovala, što je dovelo do sudskih sporova i nemogućnosti naplate potraživanja.

HVALA NA PAŽNJI.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.