Baza podata elektro odrzavanja, Beleške' predlog Projektovanje informacionih sistema. Univerzitet u Kragujevcu
aleksandar-spasic
aleksandar-spasic

Baza podata elektro odrzavanja, Beleške' predlog Projektovanje informacionih sistema. Univerzitet u Kragujevcu

8 str.
66broj poseta
Opis
Baza podataka elektro radionica u Accessu 2007
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

Visoka Škola Teh ičkih

Strukov ih Studija Čačak

BAZA PODATAKA PREVENTIVNOG

ODRŽAVANJA PRVOG BTO SISTEMA

Predmet: Projektovanje informacionih sistema

Profesor: dr. Nataša Gojgoć

Stude t: Spasić Aleksa dar 9 / 6-s

April 2017.

1. Zadatak

Potrebno je uraditi bazu podataka za preventivno odrzavanje elektro motora na Prvom

jalovinskom sistemu, povrsinskog kopa Tamnava zapadno polje. Baza podata treba da bude

strukturira i skup podataka koji o ogućava skladište je velike količi e informacija koje olakšava jihovu ekploata iju.

I for a ije koje su važ e za ašu azu podataka su:

- Serijski broj motora

- Tip motora

- Prizvođač - Snaga

- Napon

- Tip ležaja - Datum kontrole

- Datum mazanja

- Datum servisa

- Opis servisa

- Radna jedinica koja je uradila servis

- Motori u upotrebi

- Motori u rezervi

- Lokacije motora koji su u upotrebi

Os ov i ilj aše aze podataka je da a o ogući uvid u sta je elektro otora a Prvo jalovinskom sistemu, uvid u angazovanje radnih jedinica oko servisa istih elektro motra, kada su

elektro motori domazani, kao i ajčešće kvarove elektro otora.

2. Opis Prvog jalovinskog sistema i radio i a za održava je elektro otora

Prvi jalovi ski siste i a zadatak da radi a otkriva ju uglja a površi sko kopu Ta ava zapadno bolje. Sistem se sastoji od: Bagera, četri trač a tra sportera i Odlagača. Navede e rudarske aši e koriste elektro otore, različitih s aga I tipova, za izvrše je svojih rad ih zadataka. Uloga Bagera je da kopa ze lju, dok tra i tra sporteri služe za tra sport te ze lje do odlagača I a kraju ide odlagač čiji je zadatak da tu ze lju odloži. Bager, G , i a devet različitih elektro otora. Četri trač a tra sportera, E , V , V , O , i aju sve ukup o deset istih elektro motra. Odlagac, Odl1, ima tri ista elektro motora.

Zbog ekstremnih uslova eksploatacije elektro motora organizovano je kvalitetno elektro

održava je elektro otora. Siste održava ja se sastoji iz tri rad e jedi i e: Radio i a za trake, Radionica za bagere i Kolubara Metal. Radiona za trake odrzava elektro otore a trač i tra sporteri a I u sta ju je da uradi sledeće servise: išće je ve tilatroa, čišće je kle erta I ko trolu izola ije. Radio a za agere odrzava elektro otore a ageru I odlagaču I u sta ju je da uradi sledeće servise: išće je ve tilatroa, čišće je kle erta I ko trolu izola ije. Kada je potre o izvršiti slože ije servis e zahteve a elektro otori a agera, trač ih tra sportera I odlagača, tada se a gažuje Kolu ara Metal. Kolu ara Metal je u sta ju da izvrši sledeće servise: zamena ležaja I viklova je otora.

3. Opis Baze Podataka

Baza podata se sastoji iz četri odvoje e ta ele: Poda iOMotori a, Poda iServisa, MotoriUUpotrebi, MotoriURezervi. Svaka ta ela i a kolo u SerijskiBroj koju koristi o kao ključ za poveziva je ta ela eđuso o. Za svaku ta elu s o apravili for u radi lakšeg u osa podataka.

Ta el Poda iOMotori a sadrži karakterisitke svih motora koji su u upotrebi I koji su u rezervi.

Iz ta ele Poda iOMotori a uradili s o sledeće upite u SQL:

1. Spisak svih motora koji imaju 6 tip ležaja SELECT PodaciOMotorima.SeijskiBroj, PodaciOMotorima.Proizvodjac,

PodaciOMotorima.TipMotora, PodaciOMotorima.TipLezajaPogonskaStrana1,

PodaciOMotorima.TipLezajaPogonskaStrana2,

PodaciOMotorima.TipLezajaZadnjaStrana

FROM PodaciOMotorima

WHERE (((PodaciOMotorima.TipLezajaPogonskaStrana1)="6324")) OR

(((PodaciOMotorima.TipLezajaPogonskaStrana2)="6324")) OR

(((PodaciOMotorima.TipLezajaZadnjaStrana)="6324"));

2. Spisak Ko čarovih otora preko 990 o rtaja u i uti SELECT PodaciOMotorima.SeijskiBroj, PodaciOMotorima.Proizvodjac,

PodaciOMotorima.TipMotora, PodaciOMotorima.BrojObrtaja

FROM PodaciOMotorima

WHERE (((PodaciOMotorima.Proizvodjac)="KONCAR") AND

((PodaciOMotorima.BrojObrtaja)>990));

3. Spisak motora preko 600W snage

SELECT PodaciOMotorima.SeijskiBroj, PodaciOMotorima.Proizvodjac,

PodaciOMotorima.TipMotora, PodaciOMotorima.Snaga

FROM PodaciOMotorima

WHERE (((PodaciOMotorima.Snaga)>600));

Ta ela Poda iServisa sadrži os ov e podatke o servisu datu , rad u jed i u, opis servisa kao I datum mazanja motora .

Iz ta ele Poda iServisa uradili s o sledeće upite u SQL-u:

1. Servisi koje je uradio kolubara metal

SELECT PodaciServisa.RadnaJedinica, PodaciServisa.SerijskiBroj,

PodaciServisa.OpisServisa, PodaciServisa.DatumServisiranja

FROM PodaciServisa

WHERE (((PodaciServisa.RadnaJedinica)="KolubaraMetal"));

2. Svi otori koji su aza i u protekla četri ese a SELECT PodaciServisa.SerijskiBroj, PodaciServisa.DatumKontrole,

PodaciServisa.DatumMazanja

FROM PodaciServisa

WHERE (((PodaciServisa.DatumMazanja)>Date()-120));

3. Motori koje je potre o do azati, vre e ski i terval aza ja je četri ese a SELECT PodaciServisa.SerijskiBroj, PodaciServisa.DatumKontrole,

PodaciServisa.DatumMazanja

FROM PodaciServisa

WHERE (((PodaciServisa.DatumMazanja)<Date()-120));

4. Servisi koje je uradila Radionica za bagere

SELECT PodaciServisa.RadnaJedinica, PodaciServisa.SerijskiBroj,

PodaciServisa.OpisServisa, PodaciServisa.DatumServisiranja

FROM PodaciServisa

WHERE (((PodaciServisa.RadnaJedinica)="RadionicaZaBagere"));

5. Servisi koje je uradila Radionica za trake

SELECT PodaciServisa.RadnaJedinica, PodaciServisa.SerijskiBroj,

PodaciServisa.OpisServisa, PodaciServisa.DatumServisiranja

FROM PodaciServisa

WHERE (((PodaciServisa.RadnaJedinica)="RadionicaZaTrake"));

Ta ela MotoriUUpotre i a daje i for a ije o otori a koji se eksplatišu I a koji lokacijama se nalaze.

Iz tabele MotoriUUpotrebi uradili s o sledeće upite u SQL-u:

1. Svi motori koji se koriste na G2000

SELECT MotoriUUpotrebi.Objekat, MotoriUUpotrebi.PozicijaNaObjektu,

MotoriUUpotrebi.SerijskiBroj

FROM MotoriUUpotrebi

WHERE (((MotoriUUpotrebi.Objekat)="G2000"));

Ta ela MotoriURezervi daje a koris e i for a ije o otori a a koje ože o raču ati u slučaju kvara ekog otora koji se koristi.

Iz ta ele MotoriURezervi uradili s o sledeće upite u SQL-u:

Rezervni motori za G2000

SELECT MotoriUUpotrebi.Objekat, MotoriUUpotrebi.PozicijaNaObjektu,

MotoriUUpotrebi.SerijskiBroj

FROM MotoriUUpotrebi

WHERE (((MotoriUUpotrebi.Objekat)="G2000"));

Takođe s o izvezli podatke iz aze podata u Exel. I a o četri ta ele u ex elu-u. Prva KolubaraMetal gde smo koristili filter I dobili smo servise koje je radiola Kolubara metal iz

tabele PodaciServisa. Druga MotoriTracnihtransportera gde smo dobili sve motore koje

koristi o a trač i tra sporteri a, podatke s o uzeli iz ta ele MotoriUUpotre i iz aze podata. Teća ta ela prikazuje sve otore u upotre i, do ije e takodje iz aze podataka iz tabele Cetvrtu tabelu smo izvezli iz baze podataka iz tabele PodaciServisa. Tu smo napravila

pose a polja koja će a rojati koliko je koja rad a jedi i a uradila servisa , da ih z ali koja radna jedinica ima najvise posla, koristili smo funkciju COUNTIF. Takođe s o apravili posebna polja koja će a prikazati ajčešće rađe e servise elektro otora, takođe po oću fu k ije COUNTIF.

Napravljena baza podataka nam daje detaljno stanje elektro motora, kako motora u

upotre i tako I otora u rezervi, takodje iz je ože o videti koja je radne jedinica koliko uposlena I statistiku urađe ih servisa kvarova , kao I koji i otori tre ali da se do a\u.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument