Bioloske osnove cuvanja voca deo 4 - Skripta - Poljoprivredni fakultet, Skripte' predlog Agronomija. Univerzitet u Beogradu
it0678
it0678

Bioloske osnove cuvanja voca deo 4 - Skripta - Poljoprivredni fakultet, Skripte' predlog Agronomija. Univerzitet u Beogradu

PDF (2 MB)
50 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Skripte sa smera vocarstvo i vinogradarstvo, na temu bioloske osnove cuvanja voca.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 50
ovo je samo pregled
3 prikazano na 50 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 50 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 50 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 50 str.
preuzmi dokument

Povrede ミastale usled dejstva ミiske relativミe vlažミosti vazduha

“kladišteミja u uslovima niske vlažミosti マože poveJati poreマeJaje vezane za isušivaミje i starenje plodova ふsマežuravaミje, Hrašミjavljeミjeぶ

.

PROMENE U PLODOVIMA U TOKU SAZREVANJA

• KrupミoJa ploda

• doja pokožiIe

• Boja semenki

• Č┗rstoJa マesa

• Formiranje sloja za odvajanje

• Ukus マesa ふšeJeri, kiseliミe, aroマaぶ

• Disanje

• OsloHađaミje etileミa

• Transpiracija

• Fizička ošteJeミja

• Fiziološka ošteJeミja

• Patološka ošteJeミja

Patološka ošteJeミja

Jedan od ミajočigledミijih simptoma pogoršaミja kvaliteta ploda su patološka ošteJeミja koja su izazvaミa različitiマ patogeミiマa.

Zdravo voJe je uglavnom otporno na dejstvo patogene, dok je ošteJeミo voJe veoマa osetljivo.

Botrytis

RhyzopusP. expansum

Colletotrichum Phytopthora

Alternaria P. digitatum

Promene u plodu (dva pitanje)

1. Odlike k┗aliteta ┗oJa 2. Gubitak kvaliteta ploda

3. Građa ploda 4. Tipovi ploda

5. Hemijski sastav ploda

6. Faze razvoja ploda

7. Proマeミe u plodo┗iマa tokoマ ču┗aミja 8. Proマeミe u krupミoJi ploda 9. Promene u boji ploda tokom dozrevanja

10. Proマeミe u č┗rstoJi ploda tokoマ dozre┗aミja 11. Kontrolisanje opadanja plodova pred berbu

12. Promene hemijskog satava ploda tokom dozrevanja

13. Disanje plodova (definicija)

14. Podela ┗oJa preマa ミačiミu disaミja 15. Kliマakteričミe ┗oJミe ┗rste ふdefiミiIija i ┗rsteぶ 16. Nekliマateričミe ┗oJミe ┗rste ふdefiミiIija i ┗rsteぶ 17. Biosinteza etilena tokom dozrevanja plodova

18. Od čega za┗isi koミIetraIija etileミa u plodo┗iマa 19. Šta je traミspiraIija ploda i od čega za┗isi 20. Na šta utiče transpiracija ploda

Stepeni zrelosti ploda

FI)IOLOŠKA ふdOTANIČKAぶ )‘ELO“T – Seme postaje funkcionalno sposobno – Plodo┗i dostižu マaksiマalミu krupミoJu – Formira se sloj za odvajanje (apscisni sloj)

PUNA (KONZUMNA) ZRELOST – Plodo┗i doHijaju ミajHolje orgaミoleptičke osoHiミe – NajHolji su za potrošミju u s┗ežeマ staミju

TEHNOLOŠKA )‘ELO“T – Zavisi od namene plodova – Može Hiti izマeđu fiziološke i puミe zrelosti. U iz┗esミiマ

slučaje┗iマa マože Hiti pre fiziološke ふliker od orahaぶ ili posle puミe zrelosti ふza proiz┗odミju ┗iミa さkasミa HerHaざぶ

)ミačaj određi┗aミja ┗reマeミa HerHe

• PoslediIe preraミe HerHe ふpre fiziološke zrelostiぶ – Maミja krupミoJa plodo┗a – “laHija oHojeミost pokožiIe – Lošiji ukus ふマaミje šeJera, ┗iše kiseliミa, slaHija aroマaぶ – Jača traミspiraIija ふtaミja kutikula i ┗oštaミa pre┗lakaぶ – Fiziološke Holesti ふposマeđi┗aミje pokožiIe, gorke pegeぶ

• Posledice prekasne berbe (posle pune zrelosti) – VeJe otpadaミje plodo┗a – Maミja č┗rstoJa – slabija transportabilnost – KraJe ču┗aミje – Fiziološke Holesti ふjoミataミo┗e pege, stakla┗ostぶ – VeJa poja┗a glji┗ičミih Holesti

Određivaミje pravovreマeミog マoマeミta HerHe plodova

• Dugoročミe - metode za procenu nastupa momenta za berbu

• Broj dana od punog cvetanja do zrelosti ploda • Temperaturna suma od punog cvetanja do zrelosti ploda • droj daミa od さTざ staミja ploda do zrelosti ploda

• Kratkoročミe - マetode za određi┗aミje momenta berbe

Broj dana od punog cvetanja do zrelosti ploda

Sorta Broj dana

Breburn 170-180

Crveni delišes 145-155 Elstar 120-130

Fudži 180-190 Gala 125-135

Zlatni delišes 140-155 Greni smit 180-190

Jonagold 140-150

Pink lejdi 210-220

Primarna faza ploda Sekundarna faza ploda

droj daミa od さTざ staミja ploda do zrelosti ploda

Kratkoročミe マetode za određivaミje マoマeミta berbe

1. ‘azgradミja hlorofila u pokožiIi ploda i proマeミa osミovミe Hoje ploda 2. Razvoj dopunske boje

3. ČvrstoJa マesa ploda ふkg /Iマ2) 4. Jodno-skrobni test

5. Refraktometarski indeks

1. ‘azgradミja hlorofila u pokožiIi ploda i proマeミa osnovne boje ploda

2. Razvoj dopunske boje

3. ČvrstoJa マesa ploda ふkg /Iマ2)

Provera pritiska (penetrometar)

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 50 str.
preuzmi dokument