Biznis plan preduzeca Kart Pak-Seminarski rad-Biznis plan-Menadzment
baignade
baignade

Biznis plan preduzeca Kart Pak-Seminarski rad-Biznis plan-Menadzment

PDF (156 KB)
19 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od4broj ocena
Opis
Seminarski rad iz predmeta Biznis plan. Biznis plan preduzeca Kart Pak. Menadzment,seminarski radBiznis plan,,procena ponude,analiza,efektivnost,efikasnost,odluka,upraljanje,rad,organizacija,proaktivnost,preduzetnistvo,...
40 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 19
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
SADRŽAJ:

SADRŽAJ:

1 UVOD........................................................................................................................ 2

2 ELEMENTI BIZNIS PLANA ................................................................................... 3

3 BIZNIS PLAN PROIZVODNJE KARTONSKE AMBALAŽE ............................. 5

3.1 Biznis plan – proizvodnja kartonske ambalaže......................................... 5

3.2 Rezime poslovnog plana ................................................................................. 6

3.3 Osnovne informacije o preduzeću................................................................ 7

3.3.1 Indentifikacioni podaci ................................................................................. 7

3.3.2 Vrsta i struktura vlasništva ......................................................................... 7

3.3.3Kvalifikaciona struktura i zarade ................................................................ 7

3.3.4 Ukupno investiciono ulaganje.................................................................... 8

3.3.5 Ulaganje u osnovna sredstva ..................................................................... 8

3.3.6 Izvori finansiranja .......................................................................................... 9

3.4 Analiza tržišta ..................................................................................................... 9

3.5 Proizvodni bilans plan ................................................................................... 10

3.6 Prodajni deo biznis plana.............................................................................. 11

3.7 Marketinški deo biznis plana........................................................................ 11

3.8.1 Direktni materijalni troškovi po jedinici proizvoda ............................. 12

3.8.2 Direktni materijalni troškovi – ukupno ................................................... 12

3.8.3 Plan troškova spoljnih usluga .................................................................. 13

3.8.4 Plan troškova električne energije ............................................................ 13

3.8.5 Ostali materijalni troškovi.......................................................................... 14

3.9 Plan ukupnim direktnih materijanih troškova sa strukturom.............. 14

3.10Troškovi amortizacije - plan ........................................................................ 15

3.11 Troškovi zarada - plan ................................................................................ 16

3.12 Plan nematerijalnih troškova ..................................................................... 16

3.13 Razvojni biznis plan ..................................................................................... 17

4 ZAKLJUČAK .......................................................................................................... 18

Rezime poslovne ideje.......................................................................................... 18

LITERATURA ........................................................................................................... 19

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

2

1 UVOD

Da bi se otpočeo neki posao nužno je prethodno sačiniti biznis plan. Ovaj dokument, koji je u razvijenom svetu obavezan već 30 godina kod nas je uveden (i uvodi se) tek nedavno.

Biznis plan je ekonomski dokument u kome se precizira: šta firma radi, kako treba da radi, i šta planira sve u narednih tri do pet godina. U njemu se govori o tome kakve su perspektive firme, kakav je njen razvojni potencijal i mogućnosti za napredovanje. U njemu se precizira koji će se proizvodi uvesti na tržište, koliko novih radnika zaposliti, na koja tržišta izaći, koje ste probleme imali i kako ste ih savladali, zatim viziju firme (gde će ona biti narednih godina), koja je njena misija (uloga). Pri svemu tome bitna je njegova realnost (on mora biti realan da bi bio ostvarljiv).

Svaki biznis plan počiva na temeljnom planiranju i detaljnoj analizi parametara radi «otkrivanja» novih šansi i novih profitabilnih biznisa.

Izradu biznis plana najčešće traže: potencijalni investitori, banke, potencijalni venture investitori. Pored toga on može da služi i za interne potrebe.

Potencijalni investitori u biznis planu ne traže samo potvredu o validnosti preduzeća (analiza rizika ulaganja), već istovremeno pokušavaju da utvrde koliko će i sami na konkretnom projektu zaraditi.

Banke, pre nego što odobre kredit, posebno proveravaju sledeće činjenice: koliko preduzeće želi da pozajmi, za koju svrhu se novac koristi, kada će preduzeće biti sposobno da vrati dug, da li preduzeće može da otplati dug zajedno sa ostalim finansijskim troškovima, kakvo osiguranje se pruža kao garancija za pozajmljena sredstava i naravno kakav je biznis plan.

Potencijalni venture investitori (organizovana privatna ulaganja preko kupovine vlasništva) najčešće očekuju da iz biznis plana mogu dobiti najvažnije informacije o preduzeću, njegovom menadžmentu, tržištu, zatim projekciju mogućnosti i ocene potencijalnih ograničenja.

Za interne potrebe biznis plan se koristi kao dokument u kome se ocenjuje mogućnost uvećanja novčane dobiti. Na različitim upravljačkim nivoima oni se koriste kao veoma efikasno menadžersko orudje.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

3

2 ELEMENTI BIZNIS PLANA

Biznis plan preduzeća koje želi da ulaže u odredjeni poslovni poduhvat – projekt, trebalo bi da bude komponovan od sledećih elemenata:

1. Naslovna strana 2. Rezime biznis plana 3. Profil (opis) firme 4. Analiza tržišta 5. Proizvodni biznis plan 6. Prodajni biznis plan 7. Marketing biznis plan 8. Finansijski biznis plan 9. Razvojni biznis plan 10. Dodatak biznis plana

Naslovna strana biznis plana sadrži:

- naziv firme - bliži naziv biznis plana - vremenski period na koji se donosi biznis plan - autore i konsultante biznis plana

Rezime biznis plana koji treba da je pregledan, jasan, sažet i razumnjiv treba da sadrži sledeće:

- program i programske delatnosti - tehnologiju, opremu i proizvodni proces - konkurentnost proizvoda ili usluga - tržišni prostor - finansijsku konstrukciju. -

Profil (opis) firme odnosi se na:

- poslovno sedište firme - oblik organizovanja firme - vlasništvo firme - strukaturu i visinu kapitala firme - raspoloživa sredstava i obaveze firme. - poslovne refernce firme - kadrovski potencijal i rukovodni menadžment.

Analiza tržišta se odnosi na opis sopstvenih proizvoda ili usluga zbog kojeg je projektovan biznis plan.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

4

Operativni deo biznis plana sadrži:

- identifikaciju proizvodnog procesa - identifikaciju opreme i lokacije - identifikaciju potencijalnih dobavljača - identifikaciju samostalnog ili kooperativnog obavljanja

proizvodnog programa - identifikaciju investicionih ulaganja

Prodajni deo biznis plana obuhvata:

- prodajnu mrežu firme - nivo zaliha i stanje asortimana u prodaji - kvalitet dostave i isporuke robe - pokrivenost tržišta i kupaca na tržištu - instrumente prodaje - cenovnu politiku - projekciju prodaje sa više mogućih scenarija

Marketinški deo biznis plana daje odgovore na sledeca pitanja:

- Ko su budući potrošači naših proizvoda? - Kakve promotivne aktivnosti treba sprovesti? - Koje vidove oglašavanja primeniti? - Kako sprovesti javno oglašavanje? - Koliki su troškovi primene navedenih marketinških

akcija? -

Finanskijski deo biznis plana obuhvata plan materijalnih i nematerijalnih troškova, finansijsku projekciju i numeričke podatke.

Razvojni biznis plan ukazuje na osnovne ciljeve i pravce razvoja firme u narednom periodu.

Dodatak biznis plana obuhvata sve materijale i dokumentaciju do koje se došlo u postupku izrade biznis plana.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

5

3 BIZNIS PLAN PROIZVODNJE KARTONSKE AMBALAŽE

Cilj i metodološki postupak izrade biznis plana analogan je svim delatnostima, sa odredjenim specifičnostima. Predmet posmatranja u ovom primeru biće privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže.

3.1 Biznis plan – proizvodnja kartonske ambalaže preduzeća “KART - PAK”

Naziv firme “KART - PAK”

Poslovni plan - naziv: Proizvodnjakartonske ambalaže Investitor: Perić Marko Lokacija: Novi Sad Ekonomski vek projekta: 3 godine

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

6

3.2 Rezime poslovnog plana

Investitor raspolaže sa saznanjima o mogućnosti prodaje veće količine

kartonskih kutija. Ova činjenica je izazvana promenom zahteva potrošača koji

žele da koriste kartonske kutije u koje je moguće pakovati robu koja se izvozi

za evropsku uniju.

Kao osnovni proizvod planirana je proizvodnja šest vrsta kartonskih

kutija (kartonske kutije B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6).

Ukupna proizvodnja je planirana na dnevnom nivo od 2000 kutija. Do

ovoga nivoa proizvodnje dolazi se pri iskorišćenju kapaciteta od 75%, uz

osam sati rada dnevno. Osnovni kapacitet navednih mašina prese kreće se

oko 2500 kutija na osam sati rada, odnosno oko 320 kutija na sat, godišnja

proizvodnja utvrđena na osnovu od 20 radnih dana mesečno, te iznosi

480.000 kamada.

Planirana je proizvodnja u toku cele godine, a pri tome za svaku

godinu prosečna proizvodnja je povećavana za 5%.

Planirano investiciono ulaganje u opremu. Ulaganje u opremu se

sastoji od ulaganja u sledeće mašine i opremu:

 Rolštanca

 Kaišer

 Šlic mašina

 Mašina za fleks štampu

 Kružna testera

 Hidraulična presa

Ukupno planirano ulaganje iznosi 2,878,000.00 dinara, a u opremu 2,608,900.00 dinara.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

7

3.3 Osnovne informacije o preduzeću

3.3.1 Indentifikacioni podaci

Preduzeće »Kart -pak« Novi Sad

Godina osnivanja 2007

Adresa Rumenački put 13 Novi Sad

Telefon 021 337-287

Osnovna delatnost Proizvodnja kartonske ambalaže

Osoba za kontakt Perić Marko

3.3.2 Vrsta i struktura vlasništva

Redni broj Vlasnici

Učešće u vlasništvu

1 Perić Marko 100,00 100,00

3.3.3 Kvalifikaciona struktura i zarade

U narednoj tabeli prikazana je sadašnja kvalifikaciona struktura:

R. br. Kvalifikacije Broj Bruto zarademesečno Ukupne zarade godišnje

1 SSS 1 28,000.00 336,000.00

2 VKV 2 20,000.00 240,000.00

3 NKV 2 12,000.00 144,000.00

720,000.00

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

8

3.3.4 Ukupno investiciono ulaganje

Pregled ukupnog investicionog ulaganja daje se u narednoj tabeli (din):

R. br. Opis Unetasredstva god. Nova ulaganja (u invest. god.) Suma %

1 2 3 4 3+4 I Osnovna sredstva 0.00 2,608,000.00 2,608,000.00 90.62

objekti 0.00 0.00 osnovno stado 0.00 vijšegodišnji zasadi 0.00 oprema 2,608,000.00 2,608,000.00 90.62 ostalo 0.00

II Obrtna sredstva 270,000.00 270,000.00 9.38 Ukupno (I+II) 270,000.00 2,608,000.00 2,878,000.00 100.00

3.3.5 Ulaganje u osnovna sredstva

Pregled ulaganja u osnovna sredstva daje se u narednoj tabeli (din):

Naziv osnonog sredstva

Kom (kol) cena po kom. za količinu car. mont. trans.

ostal o Suma

2 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10=5/9 Rolštanca 1 416,000.00 416,000.00 416,000.00

Krajser 1 496,000.00 496,000.00 496,000.00

Slic mašina 1 568,000.00 568,000.00 568,000.00 Mašina za flex štampu 1 496,000.00 496,000.00 496,000.00

Kružna testera 1 280,000.00 280,000.00 280,000.00

Hidraulična presa 1 352,000.00 352,000.00 352,000.00

Ukupno: 2,608,000.00 2,608,000.00

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

9

3.3.6Izvori finansiranja

Pregled izvora finansiranja daje se u narednoj tabeli (din):

R. br. Opis Uneta vrednostgod. Nova ulaganja u "0" invest.

god. Suma %

1 2 3 4 5=3+4 6 I Sopstveni izvori 270,000.00 1,108,000.00 1,378,000.00 47.88

osnovna sredstva 0.00 1,108,000.00 1,108,000.00 38.50 obrtna sredstva 270,000.00 270,000.00 9.38

II Tuđi izvori Fond za razvoj APV 1,500,000.00 1,500,000.00 52.12

Ukupno: (I+II) 270,000.00 2,608,000.00 2,878,000.00 100.00

3.4 Analiza tržišta

Investitor raspolaže se saznanjima o mogućnosti prodaje veće količine

kartonskih kutija. Ova činjenica je izazvana promenom zahteva potrošača koji

žele da koriste kartonske kutije u koje je moguće pakovati robu koja se izvozi

za evropsku uniju.

Planirano je da se proizvodnja odvija u objektu koji je investitor već

sagradio, a nalazi se u Novom Sadu.

Proizvodnja nema negativnih uticaja na zagađenje životne sredine.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

10

3.5 Proizvodni bilans plan

Ukupna proizvodnja je planirana na dnevnom nivo od 2000 kutija. Do ovoga nivoa proizvodnje dolazi se pri iskorišćenju kapaciteta od 75%, uz

osam sati rada dnevno. Osnovni kapacitet navednih mašina prese kreće se

oko 2500 kutija na osam sati rada, odnosno oko 320 kutija na sat, godišnja

proizvodnja utvrđena na osnovu od 20 radnih dana mesečno, te iznosi

480.000 kamada.

Planirana je proizvodnja u toku cele godine, a pri tome za svaku

godinu prosečna proizvodnja je povećavana za 5%.

Planirana proizvodnja zajedno sa vrednosti proizvodnje prikazana je u

narednoj tabeli:

Opis Jed.mere

Godine veka projekta

2008 2009 2010

god. kol.

din. po jed.mere

ukupno (din) god. kol.

din. po jed.mere

ukupno (din) god. kol.

din. po jed.mere

ukupno (din)

kartonska kutija B- 1 kom. 96,000 23.00 2,208,000 100,800 23.00 2,318,400 105,840 23.00 2,434,320 kartonska kutija B -2 kom. 48,000 13.00 624,000 50,400 13.00 655,200 52,920 13.00 687,960 kartonska kutija B -3 kom. 72,000 20.00 1,440,000 75,600 20.00 1,512,000 79,380 20.00 1,587,600 kartonska kutija B -4 kom. 96,000 17.00 1,632,000 100,800 17.00 1,713,600 105,840 17.00 1,799,280 kartonska kutija B -5 kom. 72,000 22.00 1,584,000 75,600 22.00 1,663,200 79,380 22.00 1,746,360 kartonska kutija B -6 kom. 96,000 19.00 1,824,000 100,800 19.00 1,915,200 105,840 19.00 2,010,960

UKUPNO 480,00

0 9,312,000 504,000 9,777,600 529,200 10,266,480

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

11

Preduzeće nema postojeću proizvodnju iz navedenih delatnosti tako

da nije dat uporedni pregled novog i starog pogona.

3.6 Prodajni deo biznis plana

Planirano je da su veći deo proizvodnje plasira u sledeća preduzeće u

svrhu čega su već obaljeni preliminarni razgovori:

- Bek Zrenjanin

- Agroživ

- Navip

Primenjene cene su za oko 30% niže od cena koje se u oficijelnim

ponudama nalaze na tržištu. Pošto je planirana prodaja velikim kupcima ovaj

diskont se smatra uobičajenim.

Nabavka repro materijala ne predstavlja problem tako da će izbor

dobavljača biti izveden u toku trajanja probne proizvodnje.

3.7 Marketinški deo biznis plana

Veći deo proizvoda plasiraće se u preduzeća na teritoriji Vojvodine. Sa

gore navedenim preduzećima su već obavljeni preliminarni razgovori i

ugovorena cena je za 30% niža nego u ostalim ponudama na tržištu.

Po širenju proizvodne delatnosti preći će se i na agresivnije

marketinške aktivnosti, kao što je oglašavanje u medijima.

Proizvodi će se direktno isporučivati kupcima.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

12

3.8 Finansijski deo biznis plana

3.8.1 Direktni materijalni troškovi po jedinici proizvoda

Direktni materijalni troškovi po jedinici proizvoda daju se u narednoj tabeli.

R. br. Opis

Jedinica mere

God. kol. po jed.

proizvoda Cena po jed. mere Godina veka projekta

2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6=4*5 7=4*5 8=4*5 1 Karton l 364,800 21.00 15.96 15.96 15.96 2 Lepak kom 720 170.00 0.88 0.88 0.88

Ukupno: 16.84 16.84 16.84

3.8.2 Direktni materijalni troškovi – ukupno

Direkti materijalni troškovi po godinama daju se u narednoj tabeli.

R. br. Opis Godine veka projekta

2008 2009 2010 1 2 3 4 5 1 Karton 2,212,056.00 2,322,658.80 2,438,791.74 2 Lepak 122,400.00 128,520.00 134,946.00

Ukupno: 2,334,456.00 2,451,178.80 2,573,737.74

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

13

3.8.3 Plan troškova spoljnih usluga

Plan troškova spoljnih usluga daje se u naredno tabeli u din:

R. br. Opis Godine veka projekta

2008 2009 2010 1 Servis opreme 50,000.00 60,000.00 70,000.00

UKUPNO 50,000.00 60,000.00 70,000.00

3.8.4 Plan troškova električne energije

Plan troškova električne energije izrađen je na osnovu angažovana snage,

planirane cene električne energije i procene stepena korišćenja i daje se u

narednoj tabeli u din:

R. br. Opis

Jedinica mere

Godišnja potrošnja

Cena po jed. mere

Godina veka projekta 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6=4*5 7=4*5 8=4*5

Rad opreme kWh 7,200 3.35 24,120.00 25,326.00 26,592.30

Ostalo kWh 1,800 3.35 6,030.00 6,331.50 6,648.08

Ukupno: 30,150.00 31,657.50 33,240.38

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

14

3.8.5 Ostali materijalni troškovi

Ostali materijalni troškovi planirani su prema navodima u narednoj

tabeli i daju se u din:

R. br. Opis Godine veka projekta 2008 2009 2010

1 HTZ oprema, autogume, farba 70,000.00 75,000.00 80,000.00 70,000.00 75,000.00 80,000.00

3.9 Plan ukupnim direktnih materijanih troškova sa strukturom

Na osnovu napred navedeni podataka izveden je plan ukupnim direktnih

materijanih troškova sa strukturom koji je dat u naredoj tabeli

R. br. Opis Godine veka projekta

2008 2009 2010 1 2 3 4 5 1 Materijal 2,334,456.00 2,451,178.80 2,573,737.74 2 Usluge 50,000.00 60,000.00 70,000.00 3 Električna energija 30,150.00 31,657.50 33,240.38 4 Ostali materijalni troškovi 70,000.00 75,000.00 80,000.00

Ukupno: 2,484,606.00 2,617,836.30 2,756,978.12

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

15

3.10 Troškovi amortizacije - plan

Plan troškova amoritizacije izveden je u skladu sa planiranim ulaganjima i

prosečnim stopama amortizacije, isti se daje u narednoj tabeli u din:

R. br. Opis

Nabavna vrednost (tb.6.5.)

Stopa amortiza

cije

Godina veka projekta

Vred. 31.12.2007. rezidualna vrednost osnovnih sredstava

2008 2009 2010

1 2 3 4 5=3*4 6=3*4 7=3*4 8-(5+6+7)

1 Rolštanca 416,000.00 20% 83,200.00 83,200.00 83,200.00 166,400.00

2 Krajser 496,000.00 15% 74,400.00 74,400.00 74,400.00 272,800.00

3 Slic mašina 568,000.00 20% 113,600.00 113,600.00 113,600.00 227,200.00

4 Mašina za flex štampu 496,000.00 20% 99,200.00 99,200.00 99,200.00 198,400.00

5 Kružna testera 280,000.00 20% 56,000.00 56,000.00 56,000.00 112,000.00

6 Hidraulična presa 352,000.00 20% 70,400.00 70,400.00 70,400.00 140,800.00

Ukupno: 2,608,000.00 496,800.00 496,800.00 496,800.00 666,400.00

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

16

3.11 Troškovi zarada - plan

Plan troškova zarada izveden je u skladu sa planiranim angažovanjem

radne snage i daje se u narednoj tabeli (din):

R. br. Kvalifikacije Broj

Bruto zarade

mesečno

Godina veka projekta

2008 2009 2010

1 SSS 1 28,000.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 2 VKV 2 20,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 3 NKV 2 12,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00

720,000.00 720,000.00 720,000.00

3.12 Plan nematerijalnih troškova

Plan nematerijlnih troškova izveden je i daje se u narednoj tabeli (din):

R. br. Opis Godine veka projekta

2008 2009 2010 Računovodstvene usluge 43,200.00 43,200.00 43,200.00 Ostali nematerijani troškovi 25,000.00 30,000.00 40,000.00 UKUPNO 68,200.00 73,200.00 83,200.00

Plan opštih troškova izveden je i daje se u narednoj tabeli (din):

R. br. Pozicije opštih troškova u din 1 Troškovi telefona 20,000.00 2 Korišćenje automobila 75,000.00

UKUPNO 95,000.00

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

17

3.13 Razvojni biznis plan

Poslovna politika bazira se na praćenje tržišta i ocena mogućnosti za

proširenje proizvodnje i promenu strukture uz konstantno povećanje obima

proizvodnje.

Zatim, preko prodaje direktnim kontaktom i praćenja potreba kupaca,

te ispravljanju eventualnih zamerki, kontinualno se radi na poboljšanju

tržišnog položaja.

Plan izvođačkih aktivnosti daje se u narednoj tabeli:

Aktivnosti 2008

I II III IV Tehičko tehnološki projekat Izrada poslovnog i biznis plana Zatvaranje finansijske konstrukcije Izgradnja/adaptacija objekta, nabavka opreme Prijem radnika Razmeštaj opreme, obuka radnika Probna proizvodnja - projekat ulaz u eks.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

18

4 ZAKLJUČAK

Rezime poslovne ideje

U narednoj tabeli dat je rezime poslovnog plana koji je prethodno prikazan:

1 Poslovni plan - naziv: Proizvodnja kartonskeambalaže 2 Investitor: Perić Marko 3 Lokacija: Novi Sad

4 Predračunska vrednost investicionogpoduhvata - poslovnog plana 2,878,000.00 dinara

5 Izvori finansiranja: sopstveni 47.88%Fond APV 52.12% 6 Upotreba kredita: 1.500.000,00 dinara

7 Početak investicije: januar – februar 2008.godine

8 Završetak investicije: januar – februar 2010.godine

9 Projektovana puna proizvodnja: 480.000 komadagodišnje 10 Ekonomski vek projekta: 3 godine 11 Finansijski pokazatelji: pozitivni 12 Društvena opravdanost: postoji 13 Valuta: dinara (1€ = 83 dinara)

Na osnovu ovog sižea , projektovanih veličina i izvedenih proračuna

mogu se doneti sledeći zaključci:

- Projekat će ostvarivati dobit u svim godinama projektovanog perida.

- Finansijski pokazatelji su pozitivni, - Postoji drustvena opravdanost za ovakav projekat.

Na osnovu svega iznetog projekat se pozitivno ocenjuje i predlaže za realizaciju.

BIZNIS PLAN PREDUZEĆA ¨KART-PAK¨

19

LITERATURA

1. Prof. dr Radojko Lojaničić,»Poslovno planiranje»,»Cekom»,Novi Sad,2007. 2. www.megatrend.com 3. www.biznisplan.com 4. www.siepa.sr.gov.yu/srp/izvoznici/Business_plan___smernice.pdf

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument