Biznis plan222
anja.klimek11
anja.klimek11

Biznis plan222

DOC (802 KB)
37 str.
5broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
1broj komentara
Opis
Biznis plan, za predskolsko
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 37
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument

Investitor: Predškolska ustanova „ Naša radost“

P O S L O V N I P L A N

OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE „NAŠA RADOST“

Januar, 2014. god. Novi Sad

SADRŽAJ

I UVODNI DEO 1. Osnovni podaci o investitoru 2. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 3. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora 3.1. Analiza razvoja 3.1.1. Tržišni aspekti 3.1.2. Tehničko-tehnološki aspekti 3.1.3. Organizacioni aspekti 3.2. Analiza budućeg razvoja 4. Rezime 5. Ponuda garancije

II OPERATIVNI PLAN 1. Tehničko-tehnološka analiza 1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja 1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja 1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i građevinskih objekata 1.4. Popis neophodnih sredstava za rad 1.5. Kapaciteti i obim usluge 1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa 1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa pružanjem usluga 1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje

2. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata 2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbeđenja i

predviđena obuka zaposlenih 2.2. Predviđena organizaciona struktura 2.3. Ključne osobe 3. Analiza lokacije 4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu 4.1. Zaštita životne sredine 4.2. Zaštita na radu

III MARKETING PLAN 1. Plan pružanja usluge 1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike 1.2. Analiza i procena tražnje 1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene 1.3.1. Promocija 1.3.2. Distribucija 1.3.3. Cena 1.4. Analiza i procena ponude 1.5. SWOT analiza 1.6. Projekcija plasmana usluga 2. Plan nabavke 2.1. Karakteristike osnovnih inputa 2.2. Mogućnosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije 2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa 2.4. Projekcija uslova nabavke inputa

IV FINANSIJSKI PLAN 1. Dinamika ulaganja u stalnu imovinu 2. Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva 3. Izvori finansiranja 4. Ukupan prihod 5. Rashodi 6. Sintetički finansijski izveštaji 6.1. Bilans uspeha 6.2. Izveštaj o novčanom toku 6.3. Bilans stanja 6.4. Ekonomski tok 7. Racio analiza 8. Z test 9. Izračunavanje sadašnje vrednosti ulaganja i sadašnje vrednosti neto priliva 10. Dinamički pokazatelji efikasnosti 11. Statički pokazatelji efikasnosti 12. Prelomna tačka rentabiliteta 13. Analiza osetljivosti

V. DODACI 1. Ugovor o osnivanju 2. Registracija 3. Karton deponovanih popisa 4. Statistički list o razvrstavanju preduzeća 5. Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju

6. Statut preduzeća 7. Završni bilans stanja za 2008. i 2009. godinu 8. Napomene uz finansijske izveštaje za 2009. godinu 9. Potvrda o registraciji 10. Ponuda 11. Ponuda 12. Ponuda 13. Ponuda 14. Ponuda 15. Ponuda 16. Potpisan predugovor sa preduzecem 17. Dobijeni urbanističko-tehnički uslovi za gradnju nove fabrike 18. Procena vrednosti preduzeća urađena od strane konsutantskog

preduzeća 19. Osnovni podaci (većinski vlasnik i predsednik

upravnog odbora) 20. Osnovni podaci (osoba predviđena za mesto

tehničkog direktora)

I UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: PU „Naša radost“, Ustanova za smeštaj i vaspitanje dece predškolskog uzrasta

Sedište: Ive Ćipika 15, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 3535 999

Faks: +381 21 3535 000

E-mail: [email protected]

Direktor: Anja Klimek, dipl ecc

Drirektor rukovodi radom ustanove, planira stručno usavršavanje zaposlenih i utvrđuje kriterijume za finansiranje ustanove. Rukovodi i odgovara za rad pedagoške ustanove.

Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeću:

Despenic Jovana, dipl ecc, +38121 3535 888, sekretar

Sekretar je zadužen da svim zainteresovanim osobama pruži informacije vezane za poslovanje vaspitno – obrazovne ustanove i da održava pozitivne odnose sa medijima.

Lokacija ustanove: Novi Sad

Vrsta delatnosti: smeštaj, briga i vaspitanje dece predškolskog uzrasta

Datum osnivanja preduzeća: 01. 01. 2014. god.

Registracija: 01.12.2013. god.

Vlasništvo: privatno

Ime i prezime najvećih vlasnika Procenat udela/akcijskog kapitala Anja Klimek 50% Despenic Jovana 50% UKUPNO 100%

Organi upravljanja: Direktor ustanove

Matični broj: 02293196

Poreski identifikacioni broj: 200528128

Tekući računi kod poslovnih banaka: KomercijalnaBanka, Uni Credit Bank, Banka Intesa.

Naziv poslovne banke Vrsta tekućeg računa (dinarski/devizni)

Broj tekućeg računa

Komercijalna Banka dinarski 205-24628-93 Uni Credit Bank dinarski 170-001234567890165 Banca Intesa devizni 160-123028-96

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Autori poslovnog plana

Ime i prezime i zvanje autora

Deo poslovnog plana koji je autor izradio

Preduzeće u kome je autor zaposlen

Potpis autora

Jovan Stojkovic dipl.ing.

Tehničko-tehnološki Energoprojekt NS

Goran Medakov dipl.ecc

Finansijski Diloi tuš BG

David Popovic dipl.pravnik

Pravni deo Opštinski sud NS

Vesna Marković strukovni ekonomista

Operativni deo PU “Naša radost”

Olivera Đaković strukovni ekonomista

Uvodni deo PU “Naša radost”

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI INVESTITORA

1. Analiza razvoja

Predškolska ustanova „Naša radost“ pruža deci uslove zdravog i bezbednog odrastanja u skladu sa visokim pedagoškim standardima. Rad se odvija u najsavremenije opremljenom prostoru, koji je prilagođen za rad sa decom.

Svojom delatnošću obezbeđujemo:

- negu • vaspitno obrazovni rad • socijalnu i preventivno - zdravstvenu zaštitu • ishranu, odmor i rekreaciju.

U vrtiću „Naša radost“ fokus je stavljen na znanje i razvoj inteligencije kod dece. Stručni kadar i kvalitetan obrazovni program u potpunosti odgovaraju zahtevima pripreme za polazak u školu, što potvrđuje i verifikacija za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koju je dečiji vrtić „Naša radost“ dobio od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.

Zabavište “Naša radost” nudi bogat program za decu svih uzrasta:

- radionice za decu - priprema za školu - organizacija rođendandanskih zabava - organizacija dečijih priredbi - sportske aktivnosti za decu

1.. Tržišni aspekti razvoja

Program koji se primenjuje u obdaništu je idealna priprema za školu. Deca se uče disciplini, poštovanju i ispunjavanju svojih obaveza. Upoznaju se sa slovima i brojkama, crtanjem i kreiranjem različitih oblika, novim pojmovima koji su primereni njihovom uzrastu...

Časovi engleskog jezika su organizovani u tri uzrasne grupe: deca od 4 godine po pola sata dnevno, a deca od 5 i 6 godina po sat vremena dnevno. Engleski jezik u vrtiću se uči kroz zabavu i igru, a krajnji rezultat roditelji prate na priredbama .

Preventivni lekarski pregled u vrtiću se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra, koji odlično poznaje decu i na najmanji znak bilo kakve promene na detetu, on reaguje. Bolesna deca se odmah izoluju iz vrtića, a deca koja piju antibiotike ne dolaze u vrtić. Posete logopeda, ortopeda i defektologa se organizuju jednom u 2 do 3 meseca. Jednom sedmično su organizovani dolasci zubara koji je zadužen za popravke zubića naših mališana. Na ovaj način štitimo zdravu decu, a bolesnoj deci omogućavamo miran, postepen i trajan oporavak.

Takođe, u vrtiću je izgrađena i moderno opremljena kuhinja u kojoj kuvarice spremaju dečije specijalitete po recepturama nutricionista. U želji da naši mališani dožive vrtić kao drugi dom, mi vodimo računa o njihovom fizičkom i psihičkom zdravlju, o kojima se brinu pedagog, psiholog i pedijatar. Mlečni proizvodi, domaći specijaliteti, kao i dosta svežeg voća i povrća jačaju organizam mališana i daju im snagu da aktivno učestvuju u svim nastavnim aktivnostima.

2.. Tehničko-tehnološki aspekti

Obdanište «Naša radost» ima potpuno opremljene i namenski uređene prostorije za boravak mališana. Iako jasleni uzrast podrazumeva bebe od godinu dana, vrtić prima i bebe mlađe od 12 meseci.

U Dječjem vrtiću «Naša radost» primarnim programom obuhvaćeno je ukupno 225 dece u 9 vaspitnih grupa redovnog programa, (7 grupa od 3-6 godina, 2 grupe jasličkog uzrasta). Kraći programi: škola engleskog jezika (5 grupa), kurs plesa (3 grupe), škola plivanja (2 grupe), zdravstveno-rekreativni programi (2 grupe), sportsko-rekreativni programi (2 grupe). O deci brine 12 vaspitača i 2 medicinske sestre.

Instalisani kapaciteti: 225 dece Prosečna starost tehnološke opreme: nova oprema

Transportna sredstva u vlasništvu preduzeća i njihova prosečna starost:

Putnički automobil - 1 godina Dostavno vozilo - 3 godine Mini bus - nov

3.1.3. Organizacioni aspekti

Postojeći broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih Anja Klimek Direktor ustanove 1 Jovana Despenic Sekretar 1 Milica Vuconja Pedagog 1 Ivana Plavšić Psiholog 1 Milana Bulović Glavni vaspitač 1 Marija Ivanović Glavni vaspitač 1 Violeta Stamenković Glavni vaspitač 1 Marko Jovanović Glavni vaspitač 1 Siniša Petrović Glavni vaspitač 1 Ivana Mioković Glavni vaspitač 1 Dušica Milovanović Glavni vaspitač 1 Ružica Nenadov Glavni vaspitač 1 Biljana Marković Pomoćni vaspitač 1 Maja Marjanović Pomoćni vaspitač 1 Dragana Dabović Pomoćni vaspitač 1 Rajka Nović Pomoćni vaspitač 1 Jasmina Ivović Medicinska sestra 1 Vesna Đukanović Medicinska sestra 1 Ivan Sretenović Nutricionista 1 Dragan Nikolić Kućni majstor 1 Srđan Ivanović Vozač 1 Violeta Nešković Spremačica 1 Marina Milićević Spremačica 1 Slađana Pavičić Kuvarica 1 Gordana Maksimović Kuvarica 1 Danica Mikulić Kuvarica 1 UKUPNO 26

U vaspitno – obrazovnoj ustanovi je zaposleno 26 radnika, koji brinu o mališanima i koji im obezbeđuju siguran boravak i razvoj.

3.2. Analiza budućeg razvoja

Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za objekat i opremanje iznose 1.572.860 eura. S obzirom da smo dobili donaciju EU (700.000 €) i RS (300.000 €) što ukupno iznosi 1.000.000 €, a iznos sopstvenih sredstava iznosi 72.860 €, u tom slucaju za ostvarenje ovog projekta potreban nam je kredit u visini 500.000 €.

Ukoliko se plan uspešno realizuje, u budućnosti možemo očekivati proširenje kapaciteta vaspitno – obrazovne institucije. U navedeni prostor moguće je smestiti minimalno još jednu jasličku grupu od 25 beba uz postojeće dve, pa bi ukupno bilo smešteno 75 mališana i na taj način bi se jaslice odvojile od starije dece, kako bi im

obezbedili mir i tišinu koja im je potrebna u tom uzrastu. Na taj način bi se stvorio prostor za prijem većeg broja dece u uzrastu od 1 - 6,5 godina u postojećim prostorijama gde su do tada bile jaslice, tako da bi ukupan broj primljene dece bio 300. Planirani su minimalni troškovi adaptacije prostora u skladu sa zahtevima predškolskog vaspitanja, pa u vezi sa tim su planirana dodatna sredstva za 2012. godinu u iznosu od 50.000 €.

U planu je i izgradnja manje hale za klizanje koje je veoma dobro i korisno za pravilan fizički razvoj dece.

4. REZIME

Vaspitno – obrazovna ustanova “Naša radost” je institucija od posebnog društvenog značaja, koja se bavi vaspitanjem, obrazovanjem, smeštajem i brigom o deci uzrasta od 6 meseci do polaska u školu. Prostor dečijeg vrtića je u potpunosti prilagođen dečijim potrebama i mogućnostima, dok je sve ostalo prepušteno kreativnosti vaspitača. U okviru redovne delatnosti u Ustanovi se sprovode Primarni program vaspitno-obrazovnog rada po metodi interaktivnog učenja, Program produženog boravka, Program pripreme dece za polazak u osnovnu školu, Program druge smene (od 14 do 20,00 sati) kraće i specijalizovane programe (plesna škola, škola sporta, nastava engleskog jezika, škola plivanja... )kao i vanredni program – noćna smena od 20h do 24h. Kao prostor za obavljanje aktivnosti sa decom, vaspitač se može koristiti radnom sobom, igralištem, salom za fizičko, a kao sredstva rada mogu da mu posluže svi materijali i predmeti koje može pronaći na svakom koraku, a ponajviše mu je potrebna mašta. Za realizaciju ove uslužne delatnosti neophodna je nabavka visokokvalitetne opreme: stolovi, stolice, table, krede, ormari, kreveti za spavanje, sveske, drvene i vodene bojice, blokovi, računaljke, razne društvene igrice, televizori, DVD plejeri, muzičke linije, računari, igračke...

Glavni konkurenti na lokalnom tržištu su “Patuljak”, “Cvrčak”, “Švrća”, “Neven”, “Dobra vila”, “Svitac”, “Liliput”, “Diznilend”... Ono što nas razlikuje od ostalih su jedinstvene usluge koje pružamo: odlazak po decu u njihove domove (po potrebi), noćna smena, noćne žurke za predškolce (pidžama parti), noćno kupanje, kao i popust od 20% za svako treće, a besplatan boravak za svako četvrto dete u porodici. Vrtić je smešten u mirnom delu grada, izolovanom od saobraćajne buke, sa velikim dvorištem od 600 kvadrata i predstavlja idealno mesto za zdrav i kvalitetno ispunjen celodnevni boravak dece u vrtiću. U dvorištu se nalazi igralište ( peskovnik, ljuljaške, tobogan, klackalice ). Nalazi se na Satelitu ul. Ive Ćipika 15. Vrtić ima organizovan sopstveni prevoz u sklopu koga pomoćni vaspitač i medicinska sestra, po potrebi, u više navrata odlaze po decu u njihove domove.

Organizacijski, ustanova ima dve službe:

• Pedagošku službu

• Službu za ekonomsko - finansijske poslove. U ustanovi je zastupljen kvalitetan kadar koji se konstantno edukuje putem Radionica interaktivnog učenja, poseta Komisije za vrednovanje kvaliteta rada kao i proučavanjem stručne literature...

Uspešna saradnja se ostvaruje i sa Visokom školom za vaspitače, kao i sa drugim predškolskim ustanovama, u oblasti stručnog usavršavanja i razmeni iskustava.

Stručno usavršavanje zaposlenih se planira i kontinuirano sprovodi, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

Zaposleni u vaspitno – obrazovnoj instituciji su u obavezi da svako dete prihvataju kao individuu, da svakome od njih dovoljno pažnje posvećuju i da ih podstiču na rad. Oni moraju biti kreativni, duhoviti, zanimljivi, jer su to osobe (pored roditelja) sa kojima se deca poistovećuju i treba da predstavljaju uzor deci. Veoma važan zadatak vaspitača jeste da decu podstaknu da postavaljaju pitanja, učestvuju u raspravama, donose zaključke, da im obezbeđuju različite informacije, kako bi ih pripremili za polazak u školu.

Pored brige o deci u toku radnog vremena, vaspitač mora sarađivati sa drugim institucijama poput škola, muzeja, pozorišta, pripremati planove rada, organizovati različite proslave što zahteva kako fizičke, tako i psihičke napore, tako da se za ovaj posao biraju osobe koje su spremne na sve ove aktivnosti, koje su kreativne i pre svega, vole decu.

Predmet poslovnog plana:

Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su:

• Sopstveni kapital 72.860€ • Donacija EU 700.000€ • Donacija RS 300.000€ • Dugoročni kredit 500.000€

Projektovani plasman:

Projekcija plasmana u eurima

Usluge 2014. godina 2015. godina 2016. godine

Boravak svih mališana 324.000 324.000 432.000

Škola engleskog jezika 15.120 15.120 18.000

Škola plivanja 6.000 6.000 9.000

Škola plesa 9.000 9.000 12.000

Sportsko-rekreativne aktivnosti

6.000 6.000 9.000

Zravstveno-rekreativne aktivnosti

20.000 20.000 24.000

UKUPNO 380.120 380.120 504.000

U 2014. i 2015. godini se očekuje priliv sredstava u iznosu od 380.120 eura, dok se za 2016. godinu planira veći prinos, 504.000 eura u skladu sa planiranim proširenjem kapaciteta.

Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju:

Vrtić »Naša radost« promoviše svoje usluge putem medija (TV, radija). Najbolja reklama su nam zadovoljni roditelji. Cene su odgovarajuće (120€ na mesečnom nivou), shodno kvalitetu usluga koje pružamo. U odnosu na konkurenciju fokus stavljamo na jedinstvene usluge koje pružamo u smislu odlaska po decu u njihove domove, sportsko rekreativne programe u okviru vrtića, celodnevni boravak, noćne zabave za starije mališane, kao i popust od 20% za svako treće dete, dok će svakom četvrtom detetu u porodici biti obezbeđen besplatan boravak u našoj ustanovi.

U vreme praznika angažujemo dve osobe koje prerušene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim tržnim centrima koji nas promovišu. Kroz određene aktivnosti naši mališani učestvuju na raznim kulturnim manifestacijama i na taj način promovišu našu ustanovu.

Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja:

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u EUR

Izvor finansiranja

Kupovina objekta sa dvorištem

1.500.000€ 1.000.000e - Donacija EU i RS 500.000e - Kredit

Kupovina mini busa 15.000€ Sopstvena sredstva

Kupovina putničkog vozila 7.000€ Sopstvena sredstva

Enterijer 20.460€ Sopstvena sredstva

Ostala oprema 7.400 Sopstvena sredstva

Kuhinja 3.000€ Sopstvena sredstva

Kotlovnica 5.000€ Sopstvena sredstva

Vaspitno-obrazovni materijal

3.000€ Sopstvena sredstva

9 Televizora, DVD plejera i muzičkih linija, 5

računara

8.000€ Sopstvena sredstva

Igračke 3.000€ Sopstvena sredstva

Igralište (ljuljaške, tobogani...)

1.000 Sopstvena sredstva

UKUPNO 1.572.860€

Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta:

Radno mesto Broj radnika Stručna sprema Pedagog 1 VII stepen Psiholog 1 VII stepen

Nutricionista 1 VII stepen Glavni vaspitač 8 VII stepen

Pomoćni vaspitač 4 VI stepen Medicinska sestra 2 VI stepen

UKUPNO 17

Za siguran boravak i uspešan razvoj dece najzaslužniji su glavni i pomoćni vaspitač, pedagog, psiholog, nutricionista i medicinske sestre, koji vode računa o zdravlju, sigurnosti, pravilnoj ishrani i dobrom vaspitanju mališana.

Projektovani finansijski rezultati:

5. PONUDA GARANCIJE

Pošto je naša ustanova dobila donaciju od EU i RS u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura, a iznos sopstvenog kapitala iznosi 72.860 eura, za realizaciju ovog projekta nam je neophodan kredit u iznosu od 500.000 eura. Da bi osigurali povraćaj kredita u dogovorenom roku, većinski vlasnici su stavili hipoteku na svoje kuće u privatnom vlasništvu:

• Anja Klimek - hipoteku nad kućom u vrednosti od 560.000 eura • Despenic Jovana - hipoteku nad kućom u vrednosti od 540.000 eura

II OPERATIVNI PLAN Vaspitno – obrazovni rad se odvija u pet grupa po uzrastima. Ukupno ima 9 vaspitnih grupa po 25 mališana i dva vaspitača, osim predškolaca o kojima brine jedan vaspitač. U toku školske godine planiraju se jednodnevni izleti, zdravstveno – rekreativni boravci na planini ili moru (dva puta godišnje), pozorišne predstave jedanput mesečno, kao i četiri priredbe. Kroz najrazličitije oblike učenja i aktivnosti stimuliše se kreativnost kod dece.

Radionice predstavljaju poseban segment programa gde mališani razvijaju osnove matematičkog razmišljanja (merenje i usvajanje relacija veće - manje, više - niže, duže - kraće, uže - šire, bliže - dalje...., matematičke operacije sabiranja i oduzimanja, kao i početni elementi množenja i deljenja…) Na taj način od malih nogu stiču dobru osnovu za učenje matematike u daljem školovanju.

Osobe koje se bave vaspitno – obrazovnim radom moraju biti duhovite, maštovite, kreativne i stabilne ličnosti, samostalne i sposobne da se približe deci i da steknu njihovo poverenje kako bi razumele dečije potrebe, ponašanje, kao i eventualne specifičnosti u razvoju. One moraju voleti svoj posao i potpuno mu se posvetiti, jer jedino tako mogu sve mališane izvesti na pravi put i biti im pravi uzor. Naravno, za sve to je nephodna saradnja roditelja, kako bi se međusobnim sugerisanjem omogućio zdraviji razvoj dece.

1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA

1.. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja

Za nabavku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala, dostavljene su nam dve ponude, od strane »Univereksporta« u iznosu od 2.000 eura, dok je »Tempo« dao ponudu od 1.750 eura uz popust na mlečne proizvode i hranu za bebe. U cenu nisu uračunati troškovi transporta, koji iznose 5 eura po jednoj dostavi. Zbog povoljnijih uslova, odabrana je ponuda »Tempa«. Ponuda za nabavku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala je na mesečnom nivou, pošto je to potrošni materijal neophodan za poslovanje ove ustanove. Što se tiče nabavke igračaka, pristigle su tri ponude, od strane »Deksika«, u iznosu od 4.300 eura, »Dide« 4.180 eura i od »Čarobnjaka« 4.000 eura. Pored najniže cene, »Čarobnjak« nam nudi garanciju od 1 godine kao i odloženo plaćanje na 6 meseci za tobogan i druga zabavno – rekreativna pomagala na dečijem igralištu, dok su u cenu uračunati troškovi montaže od 50 eura. Tehnološku opremu, nam nude »TehnoMarket« u iznosu od 8.200 eura, sa garantnim rokom od 1 godine i »Novel«, u iznosu od 8.000 eura, sa dužim garantnim rokom od 2 godine i plaćanjem na kredit od 12 meseci, tako da se ustanova odlučila za povoljniju ponudu. Ponudu ostale opreme koja se odnosi na ormare, krevete, stolove, stolice...su dali »Forma Ideale«, u iznosu od 26.000 eura, »Simpo« 28.000 eura i Privatna stolarska radnja »Uradi sam«, čija ponuda glasi 22.000 eura uz popust od 7% i odloženo plaćanje na 6 rata. S obzirom na uslove nabavku ostale opreme koja se odnosi na stolariju ćemo vršiti iz Privatne stolarske radnje »Uradi sam«. Posteljinu, jastuke, deke, zavese, tepihe koji takođe spadaju u ostalu opremu ćemo kupiti od distributera »Forma Ideale« koja ima najniže cene ovih inputa i nudi odloženo plaćanje na 6 meseci, tako da će ulaganja za naše potrebe iznositi 7.400 eura.

Tehnološka oprema

Dobavljači Iznos Garantni rok Odloženo plaćanje

Popust

»Tehnomarket« 8.200,00 1 godina - - »Novel« 8.000,00 2 godine 12 meseci -

Ostala oprema

Dobavljači Iznos Garantni rok Odloženo plaćanje

Popust

»Forma Ideale« 26.000,00 - - »Simpo« 28.000,00 - - »Uradi sam« 22.000,00 - 6 mesečne

rate 7%

1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja

Vaspitno – obrazovna ustanova je institucija koja se bavi brigom, vaspitanjem i obrazovanjem dece. Osnovni cilj jeste da se deca od malih nogu uče dobrom ponašanju, da se dobro pripreme za polazak u osnovnu školu, kao i da se od malena priviknu na zdrave aktivnosti, poput, plesa i plivanja.

Predviđen je boravak 225 dece, organizovanih u 9 vaspitnih grupa, koja će moći da steknu znanja iz engleskog jezika, da pohađaju školu plesa, plivanja... Osim priredbi povremeno ćemo organizovati i takmičenja po uzrastima uz određene nagrade. Obzirom da je u budućim periodima planirana i izgradnja klizališta u okviru vrtića, budući naraštaji će moći, svoju igru da nastave i na ledu. O deci, prema planu, brine dvanaest vaspitača i dve medicinske sestre, koje će svu pažnju usmeriti na dečiju bezbednost. U realizaciji navedenih ciljeva, ustanova će se prvenstveno oslanjati na sopstveni budžet, ali će nastojati da konkurisanjem projektima obezbedi finansiranje i iz drugih izvora.

1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata: Namena objekta Kvadratura u m2

Učionice – 9 prostorija 9x30m2 Toalet – 2 prostorije 2x16m2 Kancelarija – direktor, sekretar 16m2 Kancelarija – pedagog, psiholog 16m2 Hodnik - prizemlje 129m2 Prostorija za spremačice 16m2 Kancelarija – nutricionista 16m2 Ambulanta 16m2 Hodnik – I sprat 129m2 Kuhinja i trpezarija 100m2 Radionica i vešeraj 50m2 Sala za fiskulturu 50m2 Zatvoreni bazen 150m2 Hodnik – suteren 80m2 Garaža 150m2 Dvorište 600m2 Parking 200m2 UKUPNO 2.020m2

Za uspešno poslovanje vaspitno – obrazovne institucije, potrebno je 9 učionica, po 30 m2, gde će deca moći bezbedno obavljati svoje aktivnosti, kao i dva toaleta koja će biti podeljena na dva dela, za dečake i za devojčice.

Predviđena je i ambulanta gde će se vršiti vakcinacija dece, kao i briga o decu u slučaju bolesti, povrede i sl. Ono što je veoma bitno za decu jeste sala za fiskulturu i zatvoreni bazen, gde će deca moći da nauče da plivaju i priviknu se od malih nogu na sportske aktivnosti. Veliku pažnju dece će privući dvorište, za koje je predviđeno 600m2 , koje će biti opremljeno svim potrebnim igračkama, ljuljaškama, toboganima i td.

4.. Popis neophodnih sredstava za rad

Za normalno funkcionisanje i uspešno poslovanje neophodni su nam: TV uređaji, DVD plejeri, računari, muzičke linije, telefoni, protivpožarni alarmi, automobil, autobus, prva pomoć, protivpožarni aparat... Radi kvalitetnog izvršavanja obaveza, potrebno je da sva ova sredstva za rad budu dostupna.

1.5. Kapaciteti i obim usluge

Obim usluge

Godina Jedinica Deca u jaslicama

Deca u uzrastu Od 3-6 god.

Ukupno

2014. Br. dece 50 175 225 2015. Br. dece 50 175 225 2016. Br. dece 75 225 300

U toku 2014. i 2015. godine vaspitno – obrazovna ustanova će moći da primi 225 dece, dok će u 2016. godini broj ukupno primljne dece biti 300, u skladu sa proširenjem kapaciteta ustanove.

1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa

Dinamika utrošaka materijalnih inputa u periodu 2010.-2012. god.

Utrošeni materijal Jedinica Godina trajanja projekta 2014. 2015. 2016.

Hrana € 21.000 22.000 25.600 Vaspitno – obrazovni materijal

€ 3.000 3.000 4.000

Igračke € 4.000 1.000 1.500 Tehnološka oprema € 8.000 2.000 2.500 Ostala oprema € 27.860 2.280 5.220 Ukupno € 63.860 30.280 38.820

1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa pružanjem usluga

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

Glavni vaspitači VSS 8 Pomoćni vaspitač VSS 4

Medicinske sestre VSS 2 Pedagog VSS 1 Psiholog VSS 1 Kuvarice SSS 3 UKUPNO 19

Zaposleni koji su direktno povezani sa pružanjem usluge su glavni vaspitači, pomoćni vaspitači, medicinske sestre, pedagog, psiholog i kuvarice. Ukupno ih ima 19, što predstavlja više od 2/3 ukupnih zaposlenih.

1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje

Vrsta troška Iznos ulaganja u EUR

Rok trajanja u godinama

Godišnji trošak investicionog održavanja (% nabavne vrednosti)

Objekat 1.500.000 - 0.13%

Tehnološka oprema bela tehnika (kuhinja i kotlovnica)

16.000 10 2.5%

Transportna sredstva 22.000 15 9.09%

Ostala oprema (deo) 27.860 5 1.79%

Igralište i igračke 4.000 8 5%

Na godišnjem nivou u održavanje objekta će se ulagati oko 2.000 eura za dekorisanje zgrade, održavanje stolarije. Za održavanje tehnološke opreme, predviđeno je godišnje ulaganje od oko 2.250 eura za popravke, zamene i dodatnu kupovinu savremenije tehnološke opreme ( za održavanje 400e). Kao obavezna sredstva podrazumevamo i automobil i autobus. Za njihovu kupovinu je potrebno 22.000 eura, a za godišnje ulaganje je predviđeno oko 2.000 eura. Za deo ostale opreme (stolarija) u proseku će se godišnje ulagati oko 2.450 eura (za održavanje 500e). Na godišnjem nivou u igračke će se ulagati 800 eura,u smislu nadoknade polomljenih i optećenih kao i nabavke novih igračaka.Zbog prirode zabavno - rekreativnih pomagala na igralištu nisu potrebna veća ulaganja u veku njihovog trajanja. U pitanju su opravke ili zamene pojedinih delova, pa je planirani iznos 200 eura.

2. ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

Direktor ustanove VSS 1 Sekretar VSS 1 Pedagog VSS 1 Psiholog VSS 1

Glavni vaspitač VSS 8 Pomoćni vaspitač VS 4 Medicinska sestra VS 2

Nutricionista VSS 1 Kućni majstor SSS 1

Vozač SSS 1 Spremačica SSS 2

Kuvarica SSS 3 Ukupno 26

Način obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojećih i/ili zapošljavanjem novih):

Obezbeđenje radne snage će se vršiti zapošljavanjem novih, zainteresovanih osoba, sa odgovarajućim kvalifikacijama, putem konkursa i Omladinske zadruge, gde prvenstvo zasnivanja radnog odnosa imaju osobe sa radnim iskustvom iz ove oblasti. Pri zapošljavanju pomoćnih vaspitača, prvenstvo će imati mladi ljudi, koji poseduju diplomu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, sa visokim prosecima i karakteristikama neophodnim za ovu vrstu posla. Obzirom da je veliki broj osoba sa odgovarajućom diplomom, smatra se da neće biti problema pri obezbeđivanju potrebne radne snage.

Obuka zaposlenih:

Ukoliko osoba koja se primi na probni rad poseduje sve potrebne karakteristike, a ne raspolaže stručnom diplomom, postoji mogućnost organizovanja doškolovavanja na račun vaspitno - obrazovne ustanove. Vremenom će se radno osoblje slati na različite seminare, gde će sticati znanja o metodama postupanja sa decom. Planirano je i osposobljavanje radnika za rad sa decom ometenom u razvoju, što će se ostvariti kroz različite kurseve, kao što su kursevi psihologije, obuke za rad po principu Montesori sistema i razne kurseve koji podrazumevaju pedagoške metode za rad sa decom i dr.

2.2. Predvidjena organizaciona struktura

Način orgranizovanja zaposlenih:

Zbog veoma visokih troškova osnivanja predškolske ustanove »Naša radost«, ista se odlučila za angažovanje Knjigovodstvene agencije »Saldo plus«, za računovodstvene poslove, ali se u budućnosti očekuje proširenje sistematizacije radnih mesta, tako da bi ustanova imala svog računovođu, što je dugoročno gledano znatno povoljnije.

Ključne osobe

BIOGRAFIJA (CV) - Anja Klimek

Predložena pozicija u preduzeću: Direktor

Lični podaci: Godina rođenja: 20.12.1968. Adresa: Kaće Dejanovića br. 19, 21000 Novi Sad E-mail adresa: [email protected] Bračno stanje: Udata Strani jezici: Engleski, Ruski, Nemački

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu:Direktor JPU „Pinokio“ u periodu 1995.-2009.

BIOGRAFIJA (CV) - Jovana Despenic

Predložena pozicija u preduzeću: Sekretar

Lični podaci: Godina rođenja: 06. 09. 1975. Adresa: Save Ljubojeva br. 9, 21000 Novi Sad E-mail adresa: [email protected] Bračno stanje: Udata Strani jezici: Engleski, Mađarski

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu:Profesor ekonomije i računovodstva u srednjoj ekonomskoj školi od 2001.-2009.

BIOGRAFIJA (CV) – Milica Vuconja

Predložena pozicija u preduzeću: Glavni vaspitač

Lični podaci: Godina rođenja: 25.07.1980. Adresa: Mikole Kočiša br. 19, 21000 Novi Sad E-mail adresa: [email protected] Bračno stanje: Neudata Strani jezici: Engleski, Ruski

Obrazovanje: Visoka poslovna škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu:Vaspitač u vrtiću «Veverica» od 2005. do 2008. godine.

3. ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanističkim planovima:

Izabrana lokacija u potpunosti odgovara planovima, jer se nalazi u blizini stambenih zgrada, gde je saobraćaj u manjem intenzitetu. Objekat je zaveden u katastarske registre i poseduje dozvolu za otkup i upotrebu, što znači da su ispoštovani svi zakonski propisi.

Karakteristike makrolacije: Vrtić “Naša radost” se nalazi u Novom Sadu, na Satelitu u ulici Ive Ćipika 15. Nalazi se u delu grada, koje je u poslednje vreme u velikom razvoju. Što se tiče konkurencije, na navedenoj lokaciji nema sličnih ustanova, što nam omogućava bolje uslove poslovanja. Vaspitno-obrazovna ustanova se nalazi nedaleko od Zdravstvenog centra, sa kojim smo u saradnji. Mesečno će iz navedene institucije, dolaziti logoped, ortoped, defektolog, dečiji zubar, koji će raditi sa decom. Takođe se u blizini nalazi prodavnica dečije hrane, što utiče na smanjenje transportnih troškova i na lakšu nabavku sirovina.

Karakteristike mikrolokacije:

Najpovoljnija karakteristika je ta što je ovom delu grada veoma potreban naš objekat, jer već postojeće vaspitno – obrazovne ustanove ne nude dovoljno prostora za smeštaj sve dece. Do vrtića se može doći kolima, kao i gradskim autobusima 7 i 52. Ustanova se nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.

Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome će se obavljati investiciona aktivnost:

Po našim proračunima najisplativija je kupovina objekta, jer izgradnja novog objekta zahteva veoma dug vremenski period, a i sami troškovi su znatno viši. A i samo

iznajmljivanje prostora, ukoliko se ono uzme u obzir podrazumeva veoma veliki novčani izdatak i nije krajnje rešenje kada se radi o dugoročnim investicijama.

Posledice raseljavanja:

Pri obavljanju ovakve delatnosti, nema potrebe za raseljavanjem, jer naše poslovanje ne izaziva negativne posledice za stanovništvo. Na protiv, dobro bi bilo da dođe do naseljavanja, jer bi to moglo pozitivno da utiče na naše poslovanje.

Uticaj na razvoj područja:

Vaspitno – obrazovna institucija svakako ima pozitivan uticaj na razvoj područja. Omogućava vaspitanje i obrazovanje dece, zapošljavanje radnika iz okoline koji poseduju potrebne kvalifikacije, a trenutno su nezaposleni. Takođe utiče na povećanje naseljenosti ovog dela grada.

4. ANALIZA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

4.1. Zaštita životne sredine

Negativni uticaji investicije na životnu sredinu:

Osnivanje vaspitno – obrazovne institucije, na bilo kojoj lokaciji, nema negativnih uticaja na životnu sredinu. Ne postoje otpadne materije koje bi mogle izazvati štetne posledice. Sav otpadni materijal se sakuplja i šalje na reciklažu, gde se vrši razdvajanje i prerada.

Ocena ekološke podobnosti:

Obzirom da nema štetnih dejstava na životnu sredinu, ne postoje ni odstupanja od normativa propisanih od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine.

4.2. Zaštita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike:

Moguće opasnosti za radnike, na ovakvim radnim mestima su malobrojne, a u njih se mogu uvrstiti:

• opasnost od požara, • neadekvatno radno vreme, • opasnost od strujnog udara • povrede na radu, • opasnost od oboljenja, obzirom da su deca sklona virusima i bakterijama.

Projekcija mera zaštite na radu:

Mere koje se mogu preduzimati u zaštiti na radu, u okviru ove delatnosti jesu:

- redovna kontrola ispravnosti ptrotivpožarnih aparata,

- ugradnja alarmnih sistema u slučaju požara, poplava I drugih opasnosti, -održavanje adekvatne temperature u prostorijama, - omogućiti kombinovano osvetljenje radnih prostorija, - obezbeđenje zaštite radnika od strujnih udara, - zdravstvena zaštita u okviru vrtića.

Ocena mera zaštite na radu:

Za svaku moguću opasnost na radnom mestu, predviđene su mere zaštite, koje obezbeđuju sigurnost u izvršavanju obaveza. Samim tim, ocena mera zaštite na radu je zadovoljavajuća. Primenjujući sve prethodno navedene mere zaštite na radu, obezbeđuje se maksimalna bezbednost radnika na radnom mestu, kao same dece.

III MARKETING PLAN

1. Plan pružanja usluge

U Novom Sadu kao i u celoj Srbiji postoji velika potražnja za ovom vrstom usluga, jer u državnim vrtićima nema dovoljno mesta za mališane. Rad u Ustanovi je organizovan putem različitih programa: celodnevni boravak, poludnevni boravak, četvoročasovni boravak, noćni boravak, kao i povremeni i specifični programi - učenje stranog jezika, plesna škola, škola plivanja, rekreativni boravak u prirodi, proslava dečijih rođendana...

1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora: Predškolska ustanova »Naša radost« pruža čitav niz raznovrsnih usluga: smeštaj i brigu o deci, vaspitno - obrazovne aktivnosti, sportsko – rekreativne aktivnosti, zdravstveno – rekreativne aktivnosti, učenje engleskog jezika, škola plesa i škola plivanja.Pored primarnih usluga ustanova pruža i specifične, kao što su: odlazak po mališane u njihove domove ( po potrebi ), noćno čuvanje dece, kao i organizovanje zabava u noćnim terminima za predškolce (pidžama parti) i noćno plivanje. U toku školske godine planiraju se jednodnevni izleti, pozorišne predstave jedanput mesečno, kao i četiri priredbe (za Novu Godinu, Svetog Savu, Dan žena i Dan vrtića). Kroz najrazličitije oblike učenja i aktivnosti stimuliše se kreativnost kod dece.

Ciljno tržište:

Ciljno tržište našeg poslovanja jeste teritorija Opštine grada Novog Sada, zbog specifičnosti same delatnosti.

Korisnici usluga (poznati ili nepoznati):

Korisnici naših usluga su roditelji dece starosti od 6 meseci do 6,5 godina. Broj potencijalnih korisnika nije moguće precizno odrediti, jer direktno zavisi od nataliteta stanovništva u regionu.

Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom usluga:

U blizini predškolske ustanove se nalazi zdravstveni centar sa kojim smo u saradnji. Mesečno će iz navedene institucije dolaziti zubar koji će kontrolisati i po potrebi popravljati zube mališanima. Posete logopeda, defektologa i ortopeda su organizovane ređe ( jednom u 2-3 meseca ). Preventivni lekarski pregled u vrtiću se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra iz istoimene ustanove.

Životni ciklus usluga:

S obzirom da ova delatnost datira još iz 20. veka možemo zaključiti da se nalazi u fazi zrelosti.

Komparativna analiza usluga investitora i usluga konkurenata:

Bez obzira što u Vojvodini vlada »bela kuga« u državnim vrtićima nema dovoljno mesta za sve mališane, što je razlog sve većeg broja novoosnovanih privatnih vrtića. Sve predškolske ustanove generalno pružaju iste osnovne usluge, a svaka prema svojim mogućnostima proširuje svoj asortiman u želji da stekne konkurentsku prednost u odnosu na ostale.

Naša ustanova pruža specifične usluge kao što su: noćna smena od 20h - 24h; odlazak po mališane u njihove domove (po potrebi) , čuvanje mališana vikendom, noćne zabave za predškolce, visoko kvalitetan obrazovni kadar, kao i popust od 20% u ceni za treće dete, a besplatan boravak svakom četvrtom detetu u porodici. Na taj način ustanova je na dobrom putu da stekne konkurentsku prednost na tržištu, a u budućnosti planira zadržati postojeći kvalitet usluga, proširiti asortiman usluga, usavršavati vaspitni kadar, proširiti kapacitet objekta i primljene dece, ulagati u tehnologiju, postići i sačuvati konkurentsku prednost što je i uslov za naš opstanak, rast i razvoj.

1.2. Analiza i procena tražnje

Korišćen metod prilikom analize (»desk« ili »field«):

Analizom i procenom tražnje za našim uslugama primenom »field« metode ustanovljena je potreba za dodatnim mestima u državnim vrtićima što za sobom povlači pojavu sve većeg broja privatnih predškolskih ustanova. Na osnovu izvršene ankete na teritoriji naše opštine došli smo do podataka da su roditelji posebno zainteresovani za boravak mališana u vrtiću tokom vikenda, za noćno čuvanje dece ( zbog povremenih potreba ) kao i za organizovan svakodnevni prevoz dece do vrtića od strane ustanove. Prilikom osnivanja ustanove imali smo u vidu i ove potrebe korisnika pa smo shodno tome i organizovali rad naše ustanove.

Korišćenje usluga u prethodnom periodu na ciljnom tržištu

Korišćenje usluga u periodu 2008.-2013. godine u Vojvodini

Godina Korišćenje usluga ( broj dece) 2008. 46.696 2009. 47.793 2010. 50.696 2011. 52.423 2012. 54.465 2013. 55.322

Prema podacima, u periodu od 2008. do 2013. godine, broj dece koja koriste usluge vaspitno – obrazovne institucije na teritoriji Vojvodine se iz godine u godinu povećava. U tom periodu broj dece se povećao čak za 8.626.

Korišćenje usluga u prethodnom periodu na tržištima razvijenih zemalja, kao i na potencijalnim tržištima (na primer države u okruženju):

Korišćenje usluga u periodu 2008.-2013. godine U Republici Srbiji

Godina Broj ustanova Korišćenje usluga ( broj dece)

2008. 1.840 162.256 2009. 1.873 167.441 2010. 1.924 173.203 2011. 2.159 178.084 2012. 2.297 183.651 2013. 2.368 191.218

Na teritoriji Republike, u periodu od 2004. do 2009. godine, raste broj predškolskih ustanova, kao i broj dece koja koriste njihove usluge.

U većini evropskih zemalja predškolskim vaspitanjem obuhvaćeno više od 80 posto dece. U nekim se zemljama ta stopa penje i do čitavih sto posto, poput Belgije, Francuske, Velike Britanije, Mađarske, Španije, Češke, Poljske, Irske, Holandije...

Korišćenje usluga u periodu 2008.-2012. godine na teritoriji grada Novog Sada

Školska godina Broj ustanova Broj dece 2008/2009 59 9.946 2009/2010 62 10.396 2010/2011 70 12.047 2011/2012 74 13.303

Sa protokom vremena, broj vaspitno – obrazovnih ustanova na teritoriji grada Novog Sada se znatno povećava, a samim tim i broj dece koja koriste usluge ovih ustanova. Nadamo se da će se stopa nataliteta u Srbiji povećati, tako da bi potražnja za našim uslugama trebala biti još veća.

Broj ustanova i prosečan broj korisnika usluga u okolnim zemljama u 2008. godini

Država Broj ustanova Broj dece Hrvatska 1.168 225 BiH 956 150 Crna Gora 95 130

Relevantni faktori tražnje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budućeg kretanja):

Ekonomski faktori - Može se reći da ekonomski faktor ima značajan uticaj na korišćenje ovih usluga, pošto u nedostatku finansijskih sredstava roditelji nisu u mogućnosti da izdvajaju potrebnu sumu novca i koriste naše usluge.

Prosečne neto zarade u din., u Srbiji od 2008. do 2013. god.

Godina Prosečne neto zarade 2008. 14.108 2009. 17.443 2010. 21.707 2011. 27.759 2012. 32.746 2013. 31.733

S obzirom da prosečna neto zarada iz godine u godinu raste, roditelji su u većoj mogućnosti da svojoj deci obezbede boravak u predškolskim ustanovama, što se odražava na sve veći broj upisane dece. U 2009. godini, zabeležen je lagani pad prosečne neto zarade, što je posledica Svetske ekonomske krize, ali nije znatno uticao na broj upisane dece.

Kulturološki faktori – U razvijenim zemljama, gde je i nivo kulture veći postoji veća potražnja za ovim uslugama u odnosu na nerazvijene zemlje, što je povezano sa ekonomskim faktorom i sa svešću o potrebi za obrazovanjem.

Klimatski faktori – Bez obzira na vreme naše usluge se koriste u kontinuitetu, jer tokom svih godišnjih doba roditelji imaju radnu obavezu tako da klimatski faktor nema uticaja na našu delatnost, osim u letnjim mesecima kada su aktuelni godišnji odmori pa je broj dece u vrtićima manji.

Demografski faktori u 2008. god.

Zemlje Broj stanovnika Broj dece Srbija ( Vojvodina ) 1.979.389 54.465

Hrvatska 4.438.508 289.930 Crna Gora 620.145 82.247

Bez obzira što u našoj zemlji, pogotovo u Vojvodini vlada «bela kuga» i što je stopa mortaliteta veća od stope nataliteta, broj vaspitno – obrazovnih ustanova se ne smanjuje već na protiv, potreba za ustanovama ovog tipa je sve veća.

1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1. Promocija

Osnovni vid komuniciranja (oglašavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnošću): Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlačenja što većeg broja korisnika. Oglašavanje se vrši putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Prvi Radio, Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.

Unapređenje prodaje se sprovodi davanjem popusta od 20% roditeljima za svako treće dete, a besplatan boravak svakom četvrtom detetu u porodici. Povremeno, kao i za vreme praznika ustanova angažuje dve osobe koje prerušene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim tržnim centrima. Vid promocije naše ustanove predstavlja i učešće naših mališana na raznim dečijim priredbama i takmičenjima koji se organizuju na teritoriji naše opštine. Za odnose sa javnošću je zadužen sekretar koji će svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima pružiti potrebne informacije vezano za celokupno poslovanje i na taj način negovati pozitivne odnose sa medijima, što utiče na izgradnju pozitivnog imidža naše ustanove.

Cene pojedinih oblika oglašavanja

Vrsta medija Intezitet oglašavanja Mesečni iznos promotivnih

troškova iskazani u

EUR TV Panonija 30 puta mesečno 650 RTV1 30 puta mesečno 515 Radio Planeta 60 puta mesečno 85 Prvi Radio 45 puta mesečno 62 Radio 021 45 puta mesečno 93 Dnevne novine 24 h 30 puta mesečno 50 Ukupno 1.455

Mesečni troškovi promocije iznose 1.455 € sto nije malo, ali u budućnosti će se to ulaganje isplatiti, jer promocija ima važnu ulogu u postizanju konkurentske prednosti. S obzirom da je konkurencija na tržištu velika, primorani smo da pored kvaliteta svojih usluga nađemo način da informišemo i podsetimo postojeće i potencijalne korisnike na našu ustanovu i kvalitet naših usluga.

1.3.2. Distribucija

S obzirom da delatnost karakteriše direktan kontakt sa korisnicima usluga primenjuje se kratki kanal distribucije.

Vaspitač je osoba koja brine o deci tokom boravka u vrtiću, koja ih obrazuje i usmerava na pravi put. Zato je nophodna saradnja vaspitača sa stručnjacima lekarske, sociološke, pedagoške, psihološke i defektološke struke, kako bi se obezbedio siguran i pravilan razvoj deteta, a rezultati postaju uočljivi polaskom deteta u školu. Za pozitivne rezultate, najvažnija je saradnja vaspitača i roditelja, gde roditelji moraju aktivno da učestvuju u rešavanju problema bitnih za boravak njihove dece u vrtiću, što se postiže pomoću različitih saveta i grupa kao što su Roditeljki odbori i Saveti roditelja vrtića.

Pošto ustanova primenjuje kratak kanal distribucije krajnji potrošač je korisnik usluga.

1.3.3. Cena

Osnovni ciljevi (kratkoročni i dugoročni): Kratkoročni cilj ove ustanove je da zadrži cenu na odgovarajućem nivou u skladu sa kvalitetom pruženih usluga, dok u budućem periodu planira povećanje cene za 15% . Cena na mesečnom nivou iznosi 120€ što odgovara kvalitetu naših usluga, a u budućnosti planiramo proširenje asortimana svojih usluga, kapaciteta objekta i broja dece što za sobom povlači i povećanje cena.

Cenovna elastičnost tražnje:

Tražnja za ovom vrstom usluge je neelastična, jer porast cene u određenom postotku ne bi trebao da izazove značajnije promene u tražnji s obzirom na kvalitet usluga koje se nude. Računamo i na želju većine roditelja da svojim mališanima obezbede što sigurniji i kvalitetniji boravak u vrtiću.

Unificiranost cena:

Ustanova ne primenjuje istu cenu usluga prema svim korisnicima. Omogućen je popust roditeljima za svako treće dete 20% kao i za svako četvrto dete besplatan boravak u vaspitno obrazovnoj ustanovi.

ovo je samo pregled
3 prikazano na 37 str.
preuzmi dokument