Blizina pojave Mehdija, Skripte' predlog Islamske studije i kultura
.24468
.24468

Blizina pojave Mehdija, Skripte' predlog Islamske studije i kultura

170 str.
1broj preuzimanja
203broj poseta
Opis
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Koji je odabrao da nam islam bude vjera a Muhammed, s.a.v.s., poslanik, vođa, uzor i učitelj .
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 170
ovo je samo pregled
3 prikazano na 170 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 170 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 170 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 170 str.

Emin Muhammed Džemaluddin

BLIZINA POJAVE MEHDIJE I SMAK SVIJET A

Predgovor drugom izdanju

PREDGOVOR D RUGOM IZDANJU NA BOSANSKOM JEZIKU

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Koji je odabrao da nam islam bude vjera a Muhammed, s.a.v.s. , poslanik, vođa, uzor i učitelj . On je iz svoje milosti poslao Poslanika s ciljem da nam ukaže na pravi put i upozori čovječanstvo na iskušenja koja ga očekuju kako bi se na vrijeme i što bolje pripremili za njih.

Knjiga koja se nalazi u vašim rukama govori o događaj ima koj i će se zasigurno desiti u budućnosti, a ista je naišla na izuzetnu zainteresiranost čitateljstva. Ovo je njeno drugo izdanje, te koristimo pri l iku da dodatno pojasnimo određene stvari za koje osjećamo da ih pojedini čitaoci nisu najbolje razumjeli .

Određene nejasnoće postoje oko samog naslova knj ige "Blizina pojave Mehdije i Smak svijeta", jer su neki razumjeli da je ovim naslovom preciziran termin nastupanja Smaka svijeta, a što je poznato samo Allahu, dž.š. Malo nas je iznenadilo ovako površno shvatanje jer za njega nema elementarnih pretpostavki. Odrednica b l izine se ne odnosi na Smak svijeta, nego na prvi dio naslova, pojavu Mehdije ! Kada b i se i odnosila na Smak svijeta, opet tu ništa nije sporno, jer je činjenica da je on blizu. A llah, dž.š . , nam u Kur'anu ovo pojašnjava: "Bliži se Čas i Mjesec se raspo/utio. " (Al-Qamar, 1 .) . Također, A l lah, dž.š . , kaže : "Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to . " (Al-Anbiya, 1 .) O blizini Smaka svijeta najjasnije nam govori Muhammed, s.a.v.s . , koj i u velikom broju hadisa upozorava vjernike na njegovu bl izinu. Zadovolj it ćemo se citiranjem samo jednog hadisa u kojem

5

On, s .a.v.s. , kaže: "Ja i Smak svijeta smo poslani zajedno, i umalo me on nije pretekao ! " 1 Dakle, on je zasigurno blizu, samo kol iko je bl izu, to je ono što zna samo Allaha, dž.š.

Posebnu polemiku pojedini otvaraju oko opravdanosti govora na ovu temu. Smatraju da u ovom vremenu, kada musl imani zaostaju za Zapadom, treba ulagati napore za prosperitet ummeta a ne dodatno ga uspavlj ivati kroz iluzije o nekakvom dobrom čovjeku sa čarobnim štapićem koj i će u jednom mahu ukloniti sve probleme koji pritiskaju ummet ! Naravno, da se sa ovakvom postavkom stvari ne možemo složiti . Za·r normalan čovjek, ako je svjestan da mu je ostalo još malo vremena, može sebi dozvoliti uspavanost i nemaran odnos prema ostatku vremena? ! Zamislite studenta koji radi ispit, i pred kraj predviđenog vremena profesor ga upozori da mu je ostalo još samo nekoliko minuta. Da l i će se on opustiti, uspavati, i l i će dodatno pojačati napore da iskoristi ostatak vremena na najbolji način? ! Ako čvrsto vjerujemo u peti imanski šart, Sudnj i dan, jasno nam je da je to istina koja nas neće mimoići . To je Allahova odredba i ona se izmjeniti ne može ! Zašto se bojati Al lahovog kadera, ukoliko se adekvatno pripremimo za njega? ! Upravo u ovom kontekstu predznaci Sudnjega dana imaju veliki značaj, da nas pripreme za susret sa našim Gospodarom.

Također, znanje o predznacima Sudnjeg dana je nešto što je izvan mogućnosti spoznaje ljudskog uma, pa sve informacije o ovoj temi crpimo iz riječi Muhammeda, s .a.v .s. Upravo je Poslanik, s.a.v.s. , podučavao svoje ashabe ovoj tematici , upozoravao ih na predznake Sudnjeg dana i iskušenja koja će se desiti u budućnosti. Drugovi Allahovog poslanika, s .a.v.s. , su najznanij i ljudi u ovoj oblasti, pa da l i su oni bi l i uspavani, nazadni zbog tog znanja, kojeg su nama vjerno prenijeli ? ! Naravno da je to na nj ih ostavilo suprotan, pozitivan dojam i da im je upravo to znanje bila preventiva

1 Musned Ahmed bin Hanbela, 5/348.

6

od preokupacije materijalizmom i dunjalučkim nasladama. Dakle, smatramo da upoznavanje sa činjenicama iz ove oblasti samo pomaže ljudima i dodatno ih potiče na djelovanje kako bi što bolje iskorist i l i ostatak vremena na ovom prolaznom svijetu, a radi postizanja uspjeha i vječne Allahove nagrade na ahiretu.

Postoje i oni koji izražavaju sumnju u autoritativnost predaja koje govore o ovoj temi, a što nije novonastala ideja među muslimanima. Oni smatraj u da se u ovoj oblasti ne mogu prihvatati predaje koje su nižeg ranga od mutevatira, tj . a had predaje2. Ovaj stav zagovaraju racional isti i pobornici i lmul-kelama, mada on nema utemeljenja. Naša vjera sc zasniva na predajama pojedinaca pa zar da sumnjamo u sve u što vjerujemo? ! Kur'an je objavljen Muhammedu, s.a.v.s. , a on (pojedinac) ga prenosi nama. Zar da sumnjamo u Kur'an samo zato što ga prenosi jedan Poslanik? !

Očito je da se ovdje radi o nedovoljnom poznavanju hadiske nauke, pa smo odlučili da na kraj u djela ponudimo poseban dio u kojem pojašnjavamo ovu problematiku i argumcntiramo ispravnost prihvatanja singularnih (ahad) predaja, pod uslovom da njihova ·vjerodostojnost nije upitna.

Al laha, dž.š . , molim da ojača naše vjerovanje i da nas sačuva iskušenja koja nas očekuju u budućnosti !

IZDAVAČ

2 Singularna, ahad, predaja je svaka predaja koja ne ispunjava uslove mutevatir predaje. Mutevatir predaja je ona koju iz generacije u generaciju prenosi toliki broj prenosilaca da je isključena bilo kakva sumnja u njenu autentičnost. Za dodatna pojašnjena pogledati: Tirmizijin Džamiu'-Suncn, knjiga 1 . , prijevod i komentar Mahmud Karalić, str. 1 7- 1 8.

7

SUMNJE I ODGOVOR NA NJIH

Hvala Allahu s čijom se blagodati upotpunJUJU dobra djela, neka je salavat i selam na najodabranijeg Poslanika i predvodnika bogobojaznih, učitelja daija i vođu upućivača. Uznemiravan je radi Allahova puta pa se strpio, potom mu je došla Allahova pomoć pa je bio zahvalan. Ostvari lo se Allahovo obećanje o pobjedi vjernika, a On kaže: "Mi ćemo, doista, pomoći Poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na dan kada se dignu svjedoci."3

Dozvolite mi da izdvojim sljedeće retke kako bih objasnio neka pitanja koja tretira ova knjiga, a dovode do pogrešnog razumijevanja kod onih koj i se bave naukom. Moramo pažlj ivo promatrati, imati jasnu misao i više puta iščitavati ovu knjigu kako bi otkloni li sve sumnje i dobili odgovor na bilo koje pitanje koje nas interesuje, a zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova.

Ako neko kaže da nije ispravno reći "životni vijek islamskog ummeta", niti "pripovijedanje o životu prijašnjih naroda," mi mu odgovaramo da je ispravno tako kazati ! Al lah, dž.š, kaže: "Svaki narod ima svoj kraj i kada dođe njegov kraj , neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati ."4 Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Vaš život na ovom svijetu je kao život onih prije vas." Ovu predaju bi lježi Buhari . U predaji koju bi lježi i Muslim se dodaje "vaš kraj", a u drugoj predaj i, u Poglavlju o rekaiku, se kaže: "Vaš životni vijek je poput onih prije vas." Dakle, izraz "život" i "životi" se upotrebljavaju u Kur'anu i u vjerodostojnim predajama hadisa Muhammeda, s.a.v.s.

3 El-Ga/ir, 5 1 . 4 El-'Araf, 34.

8

Islamski učenjaci selefa su jedinstveni u tome da je dozvoljeno jedan hadis nazvati po sadržaju njegovog kazivanja, i l i karakterističnim izrazom koj i je upotrebljen u njemu, kao što je to slučaj u kazivanj u o Džessasi (pogledaj Sahihul-Muslim, poglavlje o smutnj i), i l i kazivanje o Ummu Zerea' (pogledaj Fethu'l-bari, Poglavlje o ženidbi). Poznato je da Muhammed, s.a.v.s, nije rekao ashabima: " . . . dođite da vam ispričam priču o Džessasi ! ", niti je rekao Aiši, r .a: " . . . dođi da ti pričam priču o Ummu Zerea'. " Islamski učenjaci ne vide ništa loše u tome da se hadis nazove po kazivanju koje se u njemu spominje, i l i po karakterističnom izrazu koji je upotrijebljen u njegovom kazivanju. Takav slučaj je i sa pojedinim ajetima i surama iz Kur'ana, npr. suru Gafir nazivaju El-Mu'min, suru Isra, nazivaju Benu lsrail, suru Fatir El-Melaike. Također, pojedine ajete nazivaju posebnim imenima, kao Ajetul - Kursij, te Ajetu - dejn, itd. Zbog toga naš izraz "život islamskoga ummeta", i l i "kazivanje o dužini života prijašnj ih ummeta" ne izlazi iz okvira Kur'ana i sunneta, nit i iz riječi u leme.

Također, želim dodatno pojasniti tekst koji govori o značenju izraza "život islamskog ummeta." Životni vijek nekog naroda traje od pojave nj ihovog poslanika, pa sve do slanja sljedećeg poslanika. Onaj ko doživi dolazak sljedećeg poslanika i povjeruje mu, on pripada njegovu ummetu i ima dodatnu nagradu, a ko mu ne povjeruje, propao je i njegov period je prošao, kao št<;> je prošao period njegovog naroda. Na osnovu ovoga kažemo da je život ummeta Muhammeda, s.a.v.s, od njegovog poslanstva, pa do pojave blagog vjetra koj i će puhnuti iz pravca Jemena i uzeti duše svim vjernicima. To će se desiti nakon što se desi šest velikih predznaka Smaka svijeta, počev od pojave Dedžala, pa do pojave dima kada se završava postojanje svih muslimana. To smo detaljno opisali u petom poglavlju. Ovo ne znači da je tu kraj ovozemaljskog života ! I nakon vjernika na Zemlj i

9

će ostati najgori ljudi koji će praviti nered poput magaraca. Koliko će trajati život na Zemlji nakon smrti vjernika zna samo Al lah, dž.š . Neki kažu da će taj period trajati sto godina, a drugi sto dvadeset. Svoje mišljenje temelje na jednoj predaj i od Abdul laha bin Amra koju bi lježi Ahmed u svome "Musnedu" , a za koju Hejsemi kaže da su joj prenosioci pouzdani. Ona glasi : "Ljudi će živjeti nakon izlaska Sunca sa zapada sto dvadeset godina." Allah, dž.š, najbolje zna koliki je period između kraja islamskog ummeta i Smaka svijeta. Dakle, govor o životnom vijeku ummeta ne znači određivanje datuma nastupanja Smaka svijeta jer to poznaje samo Al lah, dž. š, i niko sem Njega to ne zna, pa ni najodabranij i melek, ni Poslanik. Znači mi govorimo o dužini života islamskoga ummeta, a ne o početku Smaka svijeta! Na to treba obratiti pažnju.

Ako neko kaže da obračunavanje u svojoj osnovi nije dozvoljeno, jer Ibn Hadžer kaže da se riječi "vaše postojanje" odnose na apoksimaciju (približavanje) i alegoriju (poređenjc), a ne na obračun, mi otvoreno odgovaramo da ne znamo o čemu govore ! Hafiz Ibn Hadžer u komentaru pomenutog hadisa kaže da postoje dvije mogućnosti njegovog tumačenja. Prva je da (apoksimacija) predstavlja apoksimaciju a ne određivanje alegorija, određivanja tačnog perioda, a druga je razumijevanje hadisa na osnovu njegovog jasnog značenja, tj . razumijevanje riječi "obračun." Zbog jasnoće teksta i vjerodostojnosti predaje, daje se prednost hadisu Ibn Omera u kojem se spominje dužina života ummeta. Doslovno razumijevanje ovog hadisa nas upućuje da je period života našeg ummeta pet dana. Tako sc bilježi u Fethul-bariju u jedanaestom tomu, u Poglavlju o rekaiku. Također, u trinaestom tomu, u Poglavlju o tewhidu kaže: "Vaš život je kao život naroda prije vas . " Znači da je dužina življenja islamskog ummeta poput dužine življena ostalih naroda. U poglavlju koje

lO

govori o iznajmlj ivanju, u četvrtom tomu svoga djela on kaže: "Hadiski stručnjaci saglasni su da je period Židova do poslanstva Muhammeda, s.a .v.s, više od dvije hiljade godina, a od toga je period kršćana šesto godina, a neki tvrde da je i manje. Na osnovu toga kažemo da je period življenja našega ummeta, zasigurno, više od hiljadu godina. Također, Ibn Hadžer u istom poglavlju kaže da najviše djela imaju Židovi, što potvrđuje u Poglavlju o tewhidu. To je za Židove i logično jer su oni živjel i najduži vremenski period, pa su mogli i najviše djela uraditi. On, također, kaže da je primjer postojanja islamskog ummeta u odnosu na period postojanja naroda prije nas kao primjer vremena između ikindijskog namaza i zalaska Sunca u odnosu na ostatak dana (Poglavlje o namaskim vremenima). Ovo su tekstovi Ibn Hadžera gdje se hadis komentariše na osnovu vanjskog značenja, a u ovom slučaju se radi o vremenskom računanju uz spominjanje druge varijante, a to je da se ovaj hadis odnosi na pribl ižavanje i alegoriju , što je neprihvatlj ivo.

Aritmetikom su se bavil i poznati učenjaci prije Ibn Hadžera. On kaže: "Et-Taberi u uvodu svog djela "Historija" prenosi od Ibn Abasa, pa kaže: 'Zbir godina dunjaluka je sedam hiljada godina od zbira ahireta . . . ' Zatim je prenio hadis Ibn Omera: 'Vaš edžel je poput edžcla onih prije vas. '" Taberi je potvrdio njegovu predaju hadisom kojeg prenosi Ebu. Sa'leb: "Al lahu nije teško voditi računa o ovom ummetu pola dana. " (Pojam dana koji se spominje u Kur'anu i hadisu nije poput dana kojeg mi poznajemo. nap. prev.) Ovu predaju prenosi Suhejl i od Tabcrija. (Pogledaj Fethul­ bari, jedanaesti tom, Poglavlj e o rekaiku. ) Taberi u pomenutom djelu, u Poglavlju "Koliki je vremenski period od početka do nestanka svijeta", kaže da su se učenjaci selefa razišli u tome. Neki kažu sedam hi ljada, drugi kažu šest hiljada, pa je spomenuo mišljenja nekih učenjaka kao Abdullaha ibn Abasa, Ka'ba i dr. Ovim učenjacima se

l l

pridružio veliki učenjak Es-Sujuti koji je puno izučavao ovo pitanje kroz obračunavanje. To je radio hrabro i smjelo, oslanjajući se na svoje ogromno znanje i duboke vidike. Bio je more znanja, svjetlost razumijevanja, bavio se svim naučnim oblastima, čemu su dokaz njegove mnogobrojne knjige i zbirke. Es-Sujuti u svojoj poslanici "Otkrovljenje da će ovaj ummet nadživjeti hiljadu", kaže: " Izvori upućuju da će ovaj ummet postojati više od hiljadu godina, a to povećanje preko hi ljadu neće prijeći petsto godina.

Prije svega spomenuo sam mišljenja poznatih učenjaka koj i su se bavili problematikom izračunavanja životnog vijeka ummeta kao što su Ibn Hadžer, Taberi, Es-Sujuti i mnogi drugi. Mi smo u ovoj knj izi prenijeli mišljenja poznatih učenjaka onako kako su razumjeli hadise od Poslanika, s .a .v.s . Neka zna svako onaj ko odbacuje aritmetiku kao novotariju i izmišljotinu da odbacuje ono što su prihvati l i naši priznati učenjaci.

Ako neko kaže da nam se nije dozvoljeno služiti predajama Kitabija, niti uzimati kao dokaz, niti pripovijedati od njih, mi ćemo na te riječi odgovoriti da postoj i vjerodostojan i jasan tekst u Buharij inom Sahihu koji nam dozvoljava pripovijedanje od Kitabija s ciljem opomene i pouke. Kaže Poslanik, s .a.v.s : "Prenesite od mene, pa makar ajet i pripovijedajte od sinova Israilovih, u tome nema ništa loše. Ko slaže na mene namjerno, pripremio je sebi mjesto u vatri . " Ibn Hadžer ovaj had is komentariše da nema zapreke prenošenja od nj ih, jer je prije toga Poslanik zabranio da se pripovijeda od nj ih i služi nj ihovim knj igama da bi poslije toga to postalo dozvoljeno. Kao da je izrekao zabranu prije uspostavljanja islamskih propisa i vjerskih načela, bojeći se smutnje. Pošto se otklonila prepreka, postaje dozvoljeno pripovijedanje od njih, ali sa ciljem uzimanja pouke." (Vidi Fethul-Bari, tom šesti, str. 498.) Dodao je na istom mjestu: "Kaže Malik, r.a, da se pod dozvolom pripovijedanja od nj ih

1 2

misli na ono što je l ijepo, a ne na laž ... " Također navodi: "Kaže Šafija: 'Poznato je da Poslanik, s .a.v.s, nije dozvoljavao pripovijedanje laži, što znači da je dozvoljeno pripovijedanje od sinova lsrailovih onoga što ne smatramo da je laž."'

Šejhu'l- islam, Ibn Tejmije u djelu Medžmuatul-fetava kaže: "Poslanik, s .a.v.s, dao je olakšicu da se pripovijeda od njih, ali je zabranio potvrđivanje istinosti i smatran je lažnim nj ihovog govora. Da nij e bilo nikakve koristi u pripovijedanju od nj ih ne bi nam dao olakšicu da postupimo po njoj . " Isti pisac u svojoj drugoj knjizi "Ispravan odgovor za onog ko zamijeni kršćanstvo" spominje mnoge predaje od Kitabija. Ako se pogledaju tefs irska djela, primjetit će se da su mnogi ashabi kao Ibn Abbas, Abdullah ibn Omer i dr. koristi li predaje od Kitabija u stvarima u koj ima je dozvoljeno koristiti predaje od njih.

Ovo je mali dio od onoga što su kazali učenjaci o ovoj temi. Postaje svakome jasno da se zabrana upućena Omeru od Poslanika, s .a.v.s, da čita knj ige Kitabija odnosi na prvi period islama da bi poslije postalo dozvoljeno pripovijedanje od njih. Ne mislim da iko od pravednih ljudi može ovo osporavati .

Ako neko kaže da se još nisu dogodili svi mali predznaci Smaka svijeta, poput borbe muslimana protiv Židova, tako da će se oni sakrivati iza kamena i drveta, te povlačenje rijeke Eufrat sa zlatnoga brda, mi ćemo odgovoriti da, su to događaj i koj i će se desiti nakon pojave nekih velikih predznaka, kao što ćemo objasniti.

l . Borba muslimana protiv Židova u kojoj će se oni sakrivati iza kamenja i drveća desit će se nakon spuštanja lsaa, sina Merjeminog i među učenjacima o ovoj borbi nema razilaženja. On će ubiti Dedžala i poraziti njegove sljedbenike od Židova i tada će se desiti pomenuta bitka. Na

13

dva mjesta u ovoj knj izi sam spomenuo vjerodostojne hadise o tome. Na jednom od njih se kaže: "Zaista će drvo i kamen dozivati : 'O Ruhullah, tj . I sa, ovo je Židov ! ' Neće ostaviti nijednog s ljedbenika Dedžala, a da ga neće ubiti . " Na drugom mjestu nalazi se hadis kojeg prenosi Ebu Umameh, čiju je i spravnost potvrdio Albani , a u kojem Poslanik, s .a .v.s, kaže: "Dedžal s koj im će biti sedamdeset h i ljada Židova, naoružanih sabljama i oklopima, sresti će Isaa kod I stočnih vrata u Palestini i ubiti ga. Onda će Allah poraziti Židove i neće ostati ništa od Allahovih stvorenja čime bi se oni mogli zaštititi, a da neće progovoriti . Niti drvo, niti kamen, niti životinja, a da neće reći : 'Božij i robe, muslimanu, ovo je Židov, dođi i ubij ga ! ' Osim drveta garkad, a to je nj ihovo drvo. " Stvar je potpuno jasna, pa nema potrebe da je objašnjavamo. Postoje jasni tekstovi u Kur'anu i hadisu i nema s lobodnog rasuđivanja prema tekstu, pa zbog toga u prvom izdanju nisam prenio mišljenja učenjaka koj i tretiraju ovu problematiku, ali nema nikakve prepreke da navedemo nj ihova mišljenja.

Ibn Hažder kaže da će se Židovi sakrivati i spod drveta i kamena, pa će i drvo i kamen reći muslimanu: "Ovo je Židov, ubij ga! " Ovo ubijanje Židova će se desiti nakon što se pojavi Dedžal i spusti Isa, a.s, kao što to jasno potvrđuje hadis kojeg prenosi Ebu Umameh, a koji govori o pojavi Dedžala i spuštanju Isa, a .s . Borba musl imana protiv Židova trajat će sve dok se Židovi ne budu sakrivali iza kamenja i drveća, a to će se desiti nakon pojave dva velika predznaka Smaka svijeta: dolaska Dedžala i spuštanje Isaa, a.s. O tome nema razi laženja među učenjacima. Želim naglasiti da ne spominjanje ovog događaja u sklopu velikih predznaka ne znači da on spada u male predznake, kao što to neki razumiju. Postoje mnogi događaj i koj i se ne ubrajaju u velike predznake, a desi t će se nakon početka velikih predznaka, kao što je borba protiv Židova, povlačenja

1 4

Eufrata sa zlatnog brda i rušenje Kabe od strane dva hroma Abesinca. Ovaj zadnji događaj, kao što kažu učenjaci, bit će tako bl izu nastupanja Smaka svijeta da neće niko ostati na Zemlji izgovarajući Allah, a ovo će se odigrati nakon pojave šest velikih predznaka Smaka svijeta. 5

2. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda od zlata, kao što se kaže u hadisu kojeg bi lježi Buhari : "Uskoro će se rijeka Eufrat povući i otkriti riznicu zlata. " U drugoj predaji se kaže: " .. .i otkriti brdo od zlata. " Kao što smo spomenuli, ovi predznaci će se desiti u toku velikih predznaka, i l i neposredno prije njih, tj. pril ikom pojave Mehdije, a.s . Ibn Hadžer kaže: "Možda je ovo razlog zbog kojeg je Buhari ovaj hadis uvrstio u poglavlje koje govori o pojavi vatre. Također, Ibn Madže bilježi hadis od Sevbana da je rekao : 'Kod vaše riznice će biti ubijena trojica, a svi će biti sinovi hal ifa, vladara . . . ,' pa je spomenuo hadis o Mehdiji koji nije vjerodostojan. Zlato koje se spominje je i sto zlato koje je spomenuto u hadisu, a aludira na njegovo otkrivanje u vremenu Mehdije. " 6

Subhanal lah, novine su počele da nas obavještavaju, a što se podudara s onim što smo rekli , o prvim naznakama zlata u rijeci Eufrat i o velikom problemu između Turske i Iraka zbog vode. Bojazan je da će Turska krenuti u akciju brzog isušivanja rijeke Eufrat, što će rezultirati pojavom zlatnog brda, a to će se desiti u vremenu Mehdije. Na osnovu kategoričnosti tvrdimo da su se obi stinuli svi mali predznaci Smaka svijeta. To će vrlo lahko zaključiti svako ko se bavi izučavanjem ove tematike. Koristimo pri l iku da se podsjetimo kako nas je naš voljeni Poslanik, s .a .v.s ,

s Pogledaj Fethul-Bari od Ibn Hadžera, Poglavlje o hadždžu (o rušenju Kabe) .

6 Fethul-Bari, tom 1 3, str. 8 1 .

15

upozorio da se ne približavamo ovom zlatu, te da će se povesti žestoka bitka oko tog blaga.

Ako neko kaže da će se vratiti vladavina pravovjemih koji će se ugledati o vladavinu Muhammeda, s.a.v.s, pa i mi to iščekujemo.

Mi odgovaramo da će se to desiti kao potvrda riječi Muhammeda, s .a.v.s, u hadisu kojeg prenosi Huzejfe, a u kojem se kaže: "Bit će vrijeme poslanstva koliko Allah bude želio, pa će nestati kada to Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina pravovjenih halifa i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina nasljednog kraljevstva koje će trajati koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio. Zatim će doći vladavina tiranije i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada to Allah bude htio, pa će nastupiti vrijeme pravedne vladavine koja će slijediti put poslanstva. Zatim je ušutio ." 7 Dakle, pravedna vladavina koja se spominje na kraju hadisa će doći, ali mi tvrdimo da je to vladavina Mehdije i to zbog dvije stvari :

- Razumijevanje hadisa koje smo spomenuli u ovoj knjizi, a odnose se na Mehdiju. U jednom od njih se kaže: "Zemlja će biti i spunjena tiranijom i nasiljem. Kada se to desi, Allah će poslati jednog čovjeka od mene. Njegovo ime je moje ime, a ime njegovog oca je ime mog oca, pa će ispuniti Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasi ljem." Ovaj hadis i njemu slični, govore da je Mehdija čovjek za kojeg Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Mehdija je iz naše porodice. Allah će ga nadahnuti u jednoj noći . " On je ispravni hali fa koj i će sl ijediti put Poslanika, s .a .v.s, i pod čijom će se vladavinom Zemlja ispuniti

7 Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, a njegovu ispravnost potvrdio je hafiz !raki i Albani.

1 6

pravdom, kao što je bila ispunjena zulumom. "Za njegovo vrijeme će biti bogatstva tol iko da se neće moći izbrojati . " Da se ovo odnosi na neku v ladavinu prije pojave Mehdije, Poslanik, s.a.v. s, nas ne bi obavijestio o tiranij i i neredu kojima će Zemlja biti ispunjena prije njegove pojave. Riječ "hilafet" (vladavina) je općenit pojam, a riječ "ispravan" je osobenost tog pojma, što označava suzbijanje tiranije i nasilja. Poslanik, s .a .v.s, nas obavještava da će Zemlja biti odjevena odjećom nasilja i zuluma prije Mehdije, pa će ga Allah poslati da uspostavi ispravnu vladavinu, sl ijedeći put poslanstva kako bi uspostavio vladavinu pravde. Zato, dragi brate, obrati pažnju na ovo, jer je to jedina pril ika za onoga ko razmišlja i razumije. Možda nećeš imati pril ike saznati o spomenutom negdje drugo, pa se čvrsto drži onog što si saznao.

- Samo Muhammed, s .a .v.s, ima pravo da kaže ko je taj pravedni halifa. Osim njega to niko nema pravo ! Poslanik precizno nagovještava dolazak pravednog vladara pred kraj postojanja ovoga svijeta, kao što se spominje u hadisima. Onaj ko tvrdi da će to biti neko drugi, a ne Mehdija, mora imati za to argumentaciju, tj . hadis koj i je vjerodostojan !

Ibn Hadžer bilježi hadis koji potvrđuje našu tvrdnju, pa kaže: "Taberani bi lježi hadis u kojem se kaže: 'Poslije mene će biti pravedni vladari, pa poslije njih prinčevi, a nakon njih kraljevi. Poslije nj ih će vlast uzeti tirani, pa će se pojaviti čovjek iz moje loze koj i će napuniti Zemlju pravdom kao što je bila napunjena nasi ljem, nakon čega će se pojaviti Kahtanija. Tako mi Onog koj i me je poslao sa Istinom, tako će se desiti ! " 8 Dakle, period koj i će doći nakon vladavine tiranije, a u kojem mi živimo, je period Mehdije, nakon kojeg će doći vrijeme Kahtanije koj i se spominje u hadisu kojeg bilježi i Buhari .

6 Fethul-Bari, Poglavlje o propisima, tom 1 3 , str. 2 1 4 .

17

Ovaj naš govor ne znači da da'ije na Allahovom putu trebaju prestati pozivati u Allahovu vjeru, niti da odustanu od svoje namjere oni koj i žele uspostavu Šerijata.

Na kraju napominjemo da treće poglavlje ove knj ige daje precizne infonnacije o Mehdiji , što ne ostavlja nimalo sumnje niti nejasnoće. Daje nam informacije o načinu Mehdijinog prepoznavanja, znakovima njegovog pojavljivanja, te o našim obavezama prema njemu. Treće poglavlje će riješiti nejasnoće o ovoj temi, a ne UJnožiti ih za one koj i se Allaha boje i koj i su razumom obdareni.

Ovom knjigom sam želio pojasniti neke nejasnoće u vezi sa ovom problematikom, koju neki pogrešno shvataju. Nadam se da sam uspio u svojoj namjeri . Ono što je dobro, je od Allaha, a ono što je loše, je plod mojih ruku, a svaka stvar, prije i l i posl ije se vraća Allahu, Gospodaru svih svjetova. Allahu se zahvaljujem na Njegovim blagodatima i Uputi. Također, zahvaljujem se svima koji su mi pomogli u izdavanju ove knjige, bez obzira o kojem izdanju je riječ Posebno se zahvaljujem učenjacima Univerziteta Al-Azhar, te Kolegiju za naučna istraživanja. Također se zahvaljujem onima koji se ne s lažu sa našim mišljenjem, a doprinijeli su da se pročuje i raširi ova ideja. Allah se smilovao onom ko mi ukaže na grešku.

Onaj ko u ovoj knjizi nađe nešto što se suprotstavlja Kur'anu, sunnetu, ili idžma'u islamskih učenjaka, neka to obznani, ali pod uslovom da se njegov govor zasniva na čvrstoj argumentacij i Kur'ana, sunneta i islamskih učenjaka. Znanje istine je izgubljena stvar vjernika i gdje god je nađe, neka je uzme!

Allaha, dž.š , molim da nas učini od skupine iskrenih pomagača Ehlis-Sunneta vei-Džema'ta, te da se svi okoristimo ovom knjigom. Molim Ga da se smiluje moj im roditelj ima, koj i su mi u djetinj stvu odgoj podarili, te da

1 8

oprosti svim muslimanima i musl imankama jer On sve čuje i odaziva se onima koj i Ga dozivaju. Allah je taj koj i zna svačiju namjeru i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Emin Muhammed Džemaluddin Kairo, 1 6 . džumade-1-ahire 141 7. h.g.

29. oktobar 1 996.

1 9

Predgovor prvog izdanja

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU NA BOSANSKOM JEZIKU

Zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših ružnih postupaka. Koga Allah uputi on u zabludi neće ostati, a koga On u zabludi ostavi niko ga iz nje neće izvesti, te svjedočim da nema drugog boga osim A llaha, koj i nema sudruga i da je Muhammed, s.a.v.s, Njegov rob i Poslanik.

Najispravniji govor je A llahova knj iga, a najčvršća veza je riječ bogobojaznosti . Najbolje potomstvo je potomstvo Ibrahima, a .s, a najbolji put je put Muhammeda, s .a.v.s . ( . . . ) Najčasnija smrt je šehadet na Allahovom putu, a najbolje s l ijeđenje je sl ijediti poslanike, s .a .v .s . Najveća sljepoća je sljepilo poslije Upute, a najbolja djela su ona od kojih najviše koristi imamo. Najgora sljepoća je sljepoća srca. Ruka koja udjeljuje je bolja od one koja prima. Ono što je malo a korisno je bolje je od onoga što je mnogobrojno, a nikakve koristi nemamo od njega. Najveći grijeh je laž, a najgore kajanje je kajanje na Kijametskom danu. Ima ljudi koj i A llaha spominju samo kada Ga negiraju. Jedan od najvećih grijeha jeste laž. Najbolje bogatstvo je bogatstvo duše a najbolja poputbina je bogobojaznost. Osnova mudrosti je strah od Uzvišenog Allaha, a najbolj i osjećaj u srcu je čvrsto vjerovanje. ( . . . ) Alkohol je izvor svakog grijeha, a najgora hrana je ona koja se uzme od imetka siročeta. Sretan je onaj koj i pouku od drugog primi . Vi idete putem koji vodi u kabur, a presuda je na Sudnjem danu. Najvažnij i dio naših djela jeste nj ihov svršetak. Najgore licemjerje je lažno pretvaranje. Sve što će doći je blizu. Vrijeđanje vjernika je grijeh, a borba protiv njega je

20

nevjerstvo. Jedenje njegovog imetka je grijeh i prema Allahu, otuđivanje njegovog imetka je kao prolijevanje njegove krvi . Ko je ohol prema Allahu kao da Ga je zanijekao. Ko prašta i Allah će njemu praštati . Ko se suzdrži u srdžbi Allah će ga nagraditi, a ko bude strplj iv kada nešto izgubi, Allah će mu to nadoknaditi . Ko bude poslušan Allah će dati da i njega slušaju, a ko preporučuje strplj ivost, Al lah će ga višestruko nagraditi. Ko griješi prema Allahu, On će ga kazniti.

Allahu naš, oprosti nam! Amin !

Ovo je knj iga koja govori o bl izini krvavih ratova i nereda, koj i će nagovijestiti završetak ovodunjalučkog života, te nastupanje Smaka svijeta. Oslanja se na vjerodostojne dokaze i jake predaje, tj . na dokaze iz Kur'ana i sunneta Poslanika, s .a .v.s . U njoj se navode predaje pripadnika Knj ige (Židova i kršćana), a to je stvar koja je dozvoljena, jer je to naš Poslanik, s .a .v.s, dozvolio riječima: "Prenosite od sinova lsrai lovih, u tome nema nikakve štete. " 9 Sadržaj ovog djela potvrđuju događaj i savremenog doba i u skladu su sa njim u potpunosti.

Osjećam veliko žaljenje zbog malog broja vjernika koj i posjeduju znanje o ovoj temi, dok j e ona istovremeno običnom kršćanskom svijetu dobro poznata, pa čak i pjevaju pjesme sa naslovom: "Dođi , o Isuse ! ", iščekujući ga i požurujući njegov dolazak. Jedini mi zanemarujemo te činjenice i potpuno ih zapostavljamo.

Na samom početku pisanja nastojao sam što je moguće više skratiti tekst da bi knj iga bila pristupačna svima i lahka

9 Hadis je vjerodostojan, prenosi ga Buhari u svojoj zbirci - tom 6 br. 361, a njegov početak je: "Prenesite od mene, pa makar jedan ajet . . . "

2 1

za razumijevanje, sa ciljem da se s nJom što bolje okoristi mo.

Ova knj iga je opomena nemarnima i budilica za uspavane, bez obzira da li se radi o pobožnjacima ili onima koje je ovaj svijet obuzeo. Zaista su ljudi, osim onih kojima se Al lah smiluje - nemarni, ravnodušni i ustrajni u neistini. Mnogi vjernici su od onih nemarnih iz razloga što su se zaokupirali razilaženjima u mišljenj ima koja nisu od suštinske važnosti i koja su davno prevaziđena. Umjesto toga, trebaju se ugledati na ispravne prethodnike, koje nije razjedinilo razilaženje u mišljenju niti ih je dovodilo do međusobne mržnje i gubljenja osjećaja ljubavi u ime Allaha. Oni se nisu prepirali, niti nadijevali ružne nadimke jedni drugima, niti su vrijeđali jedni druge. Međusobno su bili bliski, voljeli su se i bili su tolerantni jedni prema drugima.

Izuzetna važnost ove knj ige se može dvojako posmatrati, kako sa naučne tako i sa društvene strane, jer ona svoj im sadržajem upozorava i nagovještava svim ljudima blizinu nereda i krvavih ratova koj i će se odigrati pred kraj ovodunjalučkog svijeta, a koji već kucaju na vrata, i svojom žestinom uništiti sve što bude u nj ihovoj blizini. Zbog toga se ova knj iga obraća svim pametnim ljudima, poručujući im:

O, vi koji ste odani ovome svijetu, ostavite svoje grijehe ! Suzdržite se od svojih prohtijeva, vratite se svome Gospodaru i pridržavaj te se Njegovog zakona, jer će na kraju postojanja ovog ummeta strašna kazna zadesiti one koji butu ustrajni u besposlici i pijenju alkohola, te ovisni o svirci i drugim prohtjevima. Toga dana niko neće biti spašen od Allahove odredbe, osim ako se Allah nekom smiluje.

O, vjernici, svi se čvrsto za Allahovo uže držite i nikako se ne razjedinjujte ! Zanemarit e nesuglasice, ujedinite se i volite u Ime Allaha. Ne prepirite se da ne biste doživjeli

22

neuspjeh i nestajanje. Svi ste vi jedan saf u bliskom i velikom krvavom boju. Ne dozvolite manjoj skupini, kojoj nedostaje znanja, da vas razjedini i upropasti vaš trud. Muhammed, s.a.v.s, kaže: "Pojavit će se na kraju postojanja moga ummeta ljudi koji će vam govoriti o onome što niste prije čul i, ni vi , a ni vaši preci. Dobro ih se pričuvajte ! " 10

O, robovi Božij i , vodite računa o bitnim stvarima i nemojte se zamarati sitnim problemima koj i će vas odvratiti od obavljanja odgovornih poslova i borbe protiv vaših neprijatelja koji vas okružuju sa svih strana ! Muslimanu koj i se bavi naukom naređeno je da vrjednuje stvari , te da daje prednost onome što je važnije i preče. Postoje stroge dužnosti koj ima je zadužen svaki pojedinac, te obaveze za jednu grupu ljudi, pa koja god grupa da ih uradi, sa ostalih je spala obaveza. U svakom vremenu postoje stvari koje su obavezne i one koje nisu obavezne ali ih je l ijepo raditi , itd. Poznato je svima da svi propisi imaju svoje određeno mjesto i stepen u važnosti i davanju prednosti . Ako vidimo da neko narušava redosl ijed ovih utvrđenih pravi la, pa požuruje ono što treba odgoditi, i l i odgađa ono što treba požuriti, obaveza je upozoriti ga da tako ne radi a njegova je obaveza da prihvati savjet i promijeni svoje postupke ! Vjera je savjet ! Hafiz Ibn Hadžer kaže: "Neki velikani su rekli : 'Koga zaokupi farz, pa zapostavi nafilu, on ima opravdanje, a koga zaokupi nafila, pa zapostavi farz, on je sam sebe prevario."' 1 1

O, političari, pisci i mislioci, zaista se sklapa mozaik oko velike bitke Armageddon, kako je nazivaju kršćani i j evreji u svojim svetim knjigama a za koju Muhammed, s .a.v.s, kaže: "Rimljani 1 2 će s vama uspostaviti mirovni ugovor, pa

10 Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Muslim u uvodu Sahiha. 1 1 Fethul-Bari, tom ll, Poglavlje o rekaiku. 12 Tj. kršćani. U naše vrijeme se to odnosi na Evropljane i Amerikance.

23

ćete se boriti sa nj ima protiv zajedničkog neRrijatelja. Pobijedit ćete i ostvariti ratni plijen i sigurni biti . " 3 Za ovu veliku bitku svjetskih razmjera koja će biti izuzetno razarajuća, vrše se velike pripreme. "Zasigurno se vrše pripreme za veliki boj na Bliskom Istoku, oko važnih strateških mjesta. Nije u potpunosti jasno koja je to strana protiv koje će se boj voditi i koja će doživjeti potpuni poraz." 1 4

Dr. Mustafa Mahmud kaže: "Pripremite se! Izrael se užurbano penje ka svom zenitu, nakon kojeg će početi njegovo rušenje. Još četiri godine su ostale od njegovog života, a moguće je da će to biti nešto prije ili kasnije. Allah najbolje zna." 15

Muhammed, s.a.v.s, nas je obavijestio, a potvrđeno je da on samo istinu govori, u vjerodostojnim predajama o velikom, strateškom boju. To će biti rat saveznika (dakle, svjetski): muslimana i Rimljana (kršćana) na jednoj strani, protiv neke druge s i le . Pobijedit ćemo u njemu, samo ne znamo koja je to strana koja će se boriti protiv nas i koja će doživjeti neizbježni poraz. Možda je to komunistički blok, tj . voj ske Rusa, Kine i njihovih saveznika. Možda je to vojska ši'ija (Iran, Irak i njihovi saveznici). A možda će svi oni biti jedan tabor koj i će doživjeti poraz. Ipak, Allah najbolje zna šta će sve biti.

Međutim, Muhammed, s.a.v.s, nam ukazuje na nešto što će se desiti nakon tog velikog boja, a što vjerovatno malo ko od ljudi zna. To daje posebnu vrijednost ovoj knj izi i

13 Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže i Ibn Hiban, hadis je vjerodostojan, što potvrđuju Sujuti i Albani.

14 Citat je iz članka "Vašington, Ankara i Izrael" dr. Muhammed Abdul­ Mun'im, objavljen u novinama Kairske piramide, od 1 2 .05 . 1 996.

15 Iste novine, članak: "Pokorno dijete" dr. Mustafa Mahmud, od 25 .05 .1996.

24

svrstava je u važne naučne izvore za stručnjake koji se bave analizom političkog i vojnog stanja, te promatranjem sadašnjeg stanja u svijetu. Naime, radi se o tome da će Rimljani, vraćajući se iz tog boja, iznevjeriti muslimane, što će biti razlog krvave bitke i žestokog boja između nas i nj ih. To će biti strašan boj u kojem će oči pocrveniti, oružje će sijevati, i rasplamsat će se teška borba. Konj i će se uzrujati, gazeći po krvi ubijenih. To će biti užasna bitka !

U trećem poglavlju ćemo spomenuti detalje ovih okršaja, na osnovu onoga što nam je naš Poslanik, s .a .v.s, o njima rekao. Molim od Allaha spas od svih vidlj ivih i skrivenih iskušenja.

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 170 str.