Cenovnik za Beogradsku poslovnu skolu-Akademiju, Šeme' predlog Menadžment cena

Cenovnik za Beogradsku poslovnu skolu-Akademiju, Šeme' predlog Menadžment cena

2 str.
19broj poseta
Opis
Cena placanja u Akademiji strukovnih studija.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
Microsoft Word - sifarnikCenovnikAkademija

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦА

Пример попуњене уплатнице за уплату: Пријава испита

Ш И Ф А Р Н И К

Износи висине накнада трошкова школовања ЗА СТУДЕНТЕ - ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Позив на број СВРХА УПЛАТЕ

Износ уплате

(динара) 01-ЈМБГ Школарина (за основне струковне студије за упис у I, II или III годину студија) 80.000,00 02-ЈМБГ Пријава испита 1.000,00 03-ЈМБГ Накнадна пријава испита и практикума 2.000,00 04-ЈМБГ Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж 2.000,00 05-ЈМБГ Промена испитивача 2.500,00 06-ЈМБГ Овера семестра 1.500,00 07-ЈМБГ Обнова школске године (за основне струковне студије) 40.00,00 08-ЈМБГ Промена, одсека, смера или студијског програма 10.000,00 09-ЈМБГ Пријава дипломског испита 6.000,00 10-ЈМБГ Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе 6.000,00 11-ЈМБГ Издавање дупликата индекса 10.000,00 12-ЈМБГ Издавање дупликата дипломе 12.000,00

13-ЈМБГ Признавање положених испита на другој високошколској установи - по испиту, за све студијске програме 2.000,00

14-ЈМБГ Издавање уверења о положеним испитима 1.000,00

15-ЈМБГ Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа) 2.500,00

16-ЈМБГ Комисијско полагање испита 3.000,00

17-ЈМБГ Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије 80.000,00

18-ЈМБГ Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистице струковне студије 120.000,00

19-ЈМБГ Поступак замене дипломе (према чл. 127. Закона о високом образовању) 12.000,00

21-ЈМБГ Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица) 3.000,00

22-ЈМБГ Приjaвa вeрификaциje прaктикумa (case study) зa прeдмeтe III гoдинe студиja, пo сваком пријављеном прeдмeту 450,00

23-ЈМБГ Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - по предмету 1.000,00

24-ЈМБГ Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - комплетан 5.000,00

25-ЈМБГ Промена изборног предмета 6.000,00

40-ЈМБГ Школарина (за специјалистичке струковне студије) 120.000,00

50-ЈМБГ Школарина за мастер струковне студије по години 150.000,00 51-ЈМБГ Пријава одбране завршног мастер рада 12.000,00 52-ЈМБГ Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија 12.000,00

53-ЈМБГ Нострификација стране дипломке или еквилаенција стране школске исправе за мастер струковне студије 150.000,00

54-ЈМБГ Обнова године за мастер струковне студије 75.000,00

Ш И Ф А Р Н И К Износи висине накнада трошкова школовања

ЗА СТУДЕНТЕ - СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Позив

на број СВРХА УПЛАТЕ Износ уплате

81-БР.ПАСОША Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије 1.000,00 €

82-БР.ПАСОША Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије 1.500,00 €

83-БР.ПАСОША Школарина за (прву, другу и трећу годину основних струковних студија) 1.000,00 €

84-БР.ПАСОША Школарина за специјалистичке струковне студије 1.500,00 € 85-БР.ПАСОША Обнова школске године (за основне струковне студије) 500,00 €

86-БР.ПАСОША Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна и физичка лица) 60,00 €

87-БР.ПАСОША Школарина за мастер струковне студије по години 1700,00 € 88-БР.ПАСОША Обнова године за мастер струковне студије 850,00 €

nema postavljenih komentara