Demografija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Sveučilište nije definirano
david_ve_elek
david_ve_elek

Demografija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Sveučilište nije definirano

PPT (396 KB)
26 str.
114broj poseta
Opis
Statistika
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 26
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
PowerPoint Presentation

ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ИНДИКАТОРИ ИНДИКАТОРИ

МОРБИДИТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ

I. ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ИНДИКАТОРИ

Демографски показатељи

структура становништва (полна, старосна, по писмености, школској спреми, занимању, религији, месту становања...)

број становника

1.Маскулинитет : бр. мушкараца/бр. жена x 1000

полна структура

НЕГАТИВАН (ако је резултат мањи од 1000; на пример М=985) - индикатор доброг здравственог стања популације и добре здравствене заштите жена, карактеристичан за развијене земље.

ПОЗИТИВАН (ако је резултат већи од 1000; на пример: М= 1053) - индикатор лошег здравственог стања популације и лоше здравствене заштите жена (жене умиру од компликација трудноће, порођаја и пуерперијума), карактеристичан за неразвијене земље и земље у развоју.

2.Феминитет: бр. жена/ бр. мушкараца x 1000

Старосна структура

1. Индекс старости: Бр. особа старих 60 и више г. / Бр. особа старих 0-19 г.

Лимит је 0,4 (индекс већи од 0,4 - старо становништво)

2. Зрелост становништва: Бр. особа старих 65 и више г. / укупан бр. становника x 100

Граничне вредности: <4% младо становништво 4-7% зрело становништво 8-10% старо становништво

>10% врло старо становништво

3. Биолошки тип становништва поSündbergu Старосне групе

0-14 (%) 15-49 (%) 50 + (%) Прогресивни тип 40 50 10 Стационарни тип 33 50 17 Регресивни тип 20 50 30

4. Просечна старост становништва

Лимит је 30 година. Ако је просечна старост становништва >30 изражено је старење становништва

5. Старосна пирамида

Показатељи природног кретања становништва (витална статистика)

Позитивни -наталитет, -фертилитет, -репродукција, -природни прираштај

Негативни (морталитет) - општа и специфична стопа морталитета, - морталитет одојчади, - матернални морталитет, - пропорционални индекс смртности, - еквивалентна стопа морталитета

Позитивни:

1. Наталитет

Стопа наталитета: Број живорођене деце / Укупан број становника x 1000

Граничне вредности: < 12‰ неповољан 13-20‰ повољан 21-25‰ висок 26-30‰ врло висок > 30‰ екстремно висок

Лимит за развијене земље је 20‰ На наталитет утичу старосна структура

становништва, фертилитет, број жена у фертилном периоду, склопљених бракова, културни, социјални и психолошки фактори.

2. Фертилитет

Општа стопа фертилитета: Бр. живорођене деце / Бр. жена старости 15- 49 x 1000

Специфична стопа по старости: Бр. живорођене деце коју су родиле жене одређене старости / Бр. жена те старости x 1000

Оквирни лимит за општу стопу: 50‰ (фертилитет је веома неповољан ако је испод 50).

процес обнављања становништва

Бруто стопа репродукције: Број живорођене женске деце / Број жена старости 15-49 година

Нето стопа репродукције: Број живорођене женске деце која ће доживети фертилни период / Број жена старости 15-49 година

Проста репродукција: нето стопа је 1 (свака жена обезбеђује себи замену рађањем 1 женског детета). Ако је нето стопа 0,8 то значи да у Војводини не постоји ни проста репродукција. Ако је разлика између бруто и нето стопе велика (на пример бруто=4 и нето=2) то је индикатор лоше здравствене заштите и високог морталитета одојчади

3. Репродукција

4. Природни прираштај

Стопа природног прираштаја: Укупан бр. живорођених – укупан бр. умрлих / Укупан број становника x 1000

Може бити негативан (нпр. –1,2‰) и позитиван Негативан значи да у једној години више људи умре него што се роди; то се зове денаталитет или депопулација.

Граничне вредности: <5‰ слаб 6-8‰ повољан 9-12‰ висок 13-15‰ врло висок >15‰ екстремно висок

5. Витални индекс-рационалност природног прираштаја

• Ви = Укупан бр. рођених / укупан бр. умрлих x 100 • Што је већи Ви већи је и природни прираштај односно он је

рационалан

ЗАДАЦИ

1. Израчунај и прокоментариши СТОПУ МАСКУЛИНИТЕТА за општину Нови Сад:

• М – 153.131 • Ж – 170.577 • С – 323.708

2. Одреди БИОЛОШКИ ТИП становништва и прокоментариши: • 0-14 50.544 • 15-49 162.657 • 50+ 110.507 • С 323.708

3. Одреди ЗРЕЛОСТ становништва Новог Сада: • 65+ 45.703 • С 323.708

4. Одреди ИНДЕКС СТАРЕЊА становништва Новог Сада: • 60+ 62.263 • 0-19 67.821

5. Израчунај СТОПУ НАТАЛИТЕТА и ФЕРТИЛИТЕТА: • Н - 3.930 • С – 323.708 • Ф(15-49) – 83.949

6. Израчунај вредности ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА И ВИТАЛНОГ ИНДЕКСА на територији Новог Сада.

• Н - 3.930 • М – 3.562 • С – 323.708

Очекивано трајање живота

-Најчешће се користи очекивано трајање живота од нулте године -Вероватноћа новорођеног детета да ће доживети одређени број година

Војводина 2008. године мушкарци 69,7 година жене 75,6 година

НЕГАТИВНО (Морталитет)

1. Општа стопа морталитета

М = Број умрлих / Укупан број становника x 1000 Граничне вредности:<8‰ врло ниска

8-9‰ ниска 10-11‰ средња 12-15‰ висока >15‰ врло висока

2. Специфична стопа морталитета

По полу: Број умрлих жена или мушкараца / Број жена или мушкараца x 1000

По старости: Број умрлих особа одређене старости / Број особа те исте старости x 1000 или 10.000

По узроку смрти: Број умрлих од одређеног узрока / Укупан број становника x 10.000 или 100.000

3. Морталитет одојчади

Општа стопа: Број умрле одојчади / Број живорођене деце x 1000

Границе:<30‰ ниска (лимит за развијене земље је 20‰) 30-60‰ средња 60-100‰ висока >100‰ врло висока

Пример: Војводина 7,5‰; Косово 50‰; Шведска (1987) 6,2‰; Холандија (1986) 8,1‰

Специфичне стопе морталитета одојчади: по полу старости, брачном статусу родитеља, по узроку смрти

Специфични морталитет одојчади по старости:

а) неонатална смртност (0-27 дана живота)

b) постнеонатална смртност (28 дана– 12 месеци)

c) перинатална смртност:

Мортинаталитет (Мртворођеност) = Број мртворођених / Број живорођене деце x 1000

рана неонатална (0-6 дана)

касна неонатална (7-27 дана)

млађе одојче (28 дана-5 месеци)

старије одојче (6 - 12 месеци)

рана неонатална + мортинаталитет (мртворођеност)

4. Матернални морталитет: Број умрлих жена услед компликација трудноће, порођаја и пуерпериума / Број живорођене деце x 10.000 или 100.000

Креће се од <10 у развијеним земљама све до 700 у неразвијеним земљама

5. Пропорционални индекс смртности –

ПМИ=Број умрлих особа старих 50 и више година / Укупан број умрлих x 100 Лимит 80%; ПМИ треба да буде већи од 85%

6. Стандардизоване стопе морталитетаЕлиминишу неједнакости у полној и старосној структури популације; користе се ради поређења стопа морталитета између земаља.

7. Еквивалентна стопа морталитета(аритметричка средина специфичних стопа морталитета старосних група од 0-64 године подељених у групе од 5 година). Она показује шта се догађа са морталитетом ако се искључи гупа са највећим морталитетом.

Механичко кретање становништва

Миграције привремене трајне

ЕМИГРАЦИЈА

ИМИГРАЦИЈА

ЕМИГРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

 смањење наталитета  смањење фертилитета  смањење стопе репродукције  смањење природног прираштаја  повећање стопе морталитета  промена полне структуре (мање мушкараца) и старосне структуре (остаје старо становништво)

ИМИГРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

 повећање наталитета  повећање фертилитета  повећање стопе репродукције  повећање природног прираштаја  смањење стопе морталитета  промена полне структуре (више мушкараца) и старосне структуре (млађе становништво)

унутрашње спољашње

1.Општа стопа морбидитета Број обољења или оболелих особа / укупан бр. становника x 1000

2. Специфична стопа морбидитета

a) По полу: бр. оболелих жена (мушкараца) / бр. Жена (мушкараца) x 1000

b) Према старости: бр. оболелих особа одређене старости/ бр. становника одређене старости x 1000 or 10.000

c) према врсти обољења: бр. оболелих од одређене врсте болести / укупан број становника x 10.000 or 100.000

Показатељи морбидитета

3. Инциденца број новооткривених случајева обољења или оболелих лица од једне болести у одређеном временском периоду на укупан број становника.

5. Просечно трајање болести

Збир свих дана трајања одређене болести / број оболелих

4. Преваленца укупан број свих случајева (нових и старих) обољења од једне болести у периоду посматрања у односу на укупно становништво

8. Инвалидитет

Бр. особа са инвалидитетом / укупан број становника x 100

9. Апсентизам

Бр. случајева привремене радне неспособности (све болести и повреде)/број запослених x 1000 (10.000)

7. Показатељ ризика обољевања Бр. случајева обољења или оболелих особа / број становника изложених ризику од те болести x 100

6. Леталитет Бр. Умрлих од једне болести у одређеном периоду / број оболелих од те исте болести у истом периоду x 100

ЗАДАЦИ

1. Израчунај СТОПУ МОРТАЛИТЕТА и ПИС становништва Новог Сада:

• М – 3.562 • С – 323.708 • М (>50) – 3.292

2. Израчунај СТОПУ СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ на територији Новог Сада:

• Н - 3.930 • М (одојчад) - 24

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument