Demografija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Sveučilište nije definirano
david_ve_elek
david_ve_elek

Demografija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Sveučilište nije definirano

26 str.
106broj poseta
Opis
Statistika
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 26
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument
PowerPoint Presentation

ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ИНДИКАТОРИ ИНДИКАТОРИ

МОРБИДИТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ

I. ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ИНДИКАТОРИ

Демографски показатељи

структура становништва (полна, старосна, по писмености, школској спреми, занимању, религији, месту становања...)

број становника

1.Маскулинитет : бр. мушкараца/бр. жена x 1000

полна структура

НЕГАТИВАН (ако је резултат мањи од 1000; на пример М=985) - индикатор доброг здравственог стања популације и добре здравствене заштите жена, карактеристичан за развијене земље.

ПОЗИТИВАН (ако је резултат већи од 1000; на пример: М= 1053) - индикатор лошег здравственог стања популације и лоше здравствене заштите жена (жене умиру од компликација трудноће, порођаја и пуерперијума), карактеристичан за неразвијене земље и земље у развоју.

2.Феминитет: бр. жена/ бр. мушкараца x 1000

Старосна структура

1. Индекс старости: Бр. особа старих 60 и више г. / Бр. особа старих 0-19 г.

Лимит је 0,4 (индекс већи од 0,4 - старо становништво)

2. Зрелост становништва: Бр. особа старих 65 и више г. / укупан бр. становника x 100

Граничне вредности: <4% младо становништво 4-7% зрело становништво 8-10% старо становништво

>10% врло старо становништво

3. Биолошки тип становништва поSündbergu Старосне групе

0-14 (%) 15-49 (%) 50 + (%) Прогресивни тип 40 50 10 Стационарни тип 33 50 17 Регресивни тип 20 50 30

4. Просечна старост становништва

Лимит је 30 година. Ако је просечна старост становништва >30 изражено је старење становништва

5. Старосна пирамида

Показатељи природног кретања становништва (витална статистика)

Позитивни -наталитет, -фертилитет, -репродукција, -природни прираштај

Негативни (морталитет) - општа и специфична стопа морталитета, - морталитет одојчади, - матернални морталитет, - пропорционални индекс смртности, - еквивалентна стопа морталитета

Позитивни:

1. Наталитет

Стопа наталитета: Број живорођене деце / Укупан број становника x 1000

Граничне вредности: < 12‰ неповољан 13-20‰ повољан 21-25‰ висок 26-30‰ врло висок > 30‰ екстремно висок

Лимит за развијене земље је 20‰ На наталитет утичу старосна структура

становништва, фертилитет, број жена у фертилном периоду, склопљених бракова, културни, социјални и психолошки фактори.

2. Фертилитет

Општа стопа фертилитета: Бр. живорођене деце / Бр. жена старости 15- 49 x 1000

Специфична стопа по старости: Бр. живорођене деце коју су родиле жене одређене старости / Бр. жена те старости x 1000

Оквирни лимит за општу стопу: 50‰ (фертилитет је веома неповољан ако је испод 50).

процес обнављања становништва

Бруто стопа репродукције: Број живорођене женске деце / Број жена старости 15-49 година

Нето стопа репродукције: Број живорођене женске деце која ће доживети фертилни период / Број жена старости 15-49 година

Проста репродукција: нето стопа је 1 (свака жена обезбеђује себи замену рађањем 1 женског детета). Ако је нето стопа 0,8 то значи да у Војводини не постоји ни проста репродукција. Ако је разлика између бруто и нето стопе велика (на пример бруто=4 и нето=2) то је индикатор лоше здравствене заштите и високог морталитета одојчади

3. Репродукција

4. Природни прираштај

Стопа природног прираштаја: Укупан бр. живорођених – укупан бр. умрлих / Укупан број становника x 1000

Може бити негативан (нпр. –1,2‰) и позитиван Негативан значи да у једној години више људи умре него што се роди; то се зове денаталитет или депопулација.

Граничне вредности: <5‰ слаб 6-8‰ повољан 9-12‰ висок 13-15‰ врло висок >15‰ екстремно висок

5. Витални индекс-рационалност природног прираштаја

• Ви = Укупан бр. рођених / укупан бр. умрлих x 100 • Што је већи Ви већи је и природни прираштај односно он је

рационалан

ЗАДАЦИ

1. Израчунај и прокоментариши СТОПУ МАСКУЛИНИТЕТА за општину Нови Сад:

• М – 153.131 • Ж – 170.577 • С – 323.708

2. Одреди БИОЛОШКИ ТИП становништва и прокоментариши: • 0-14 50.544 • 15-49 162.657 • 50+ 110.507 • С 323.708

3. Одреди ЗРЕЛОСТ становништва Новог Сада: • 65+ 45.703 • С 323.708

4. Одреди ИНДЕКС СТАРЕЊА становништва Новог Сада: • 60+ 62.263 • 0-19 67.821

5. Израчунај СТОПУ НАТАЛИТЕТА и ФЕРТИЛИТЕТА: • Н - 3.930 • С – 323.708 • Ф(15-49) – 83.949

6. Израчунај вредности ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА И ВИТАЛНОГ ИНДЕКСА на територији Новог Сада.

• Н - 3.930 • М – 3.562 • С – 323.708

Очекивано трајање живота

-Најчешће се користи очекивано трајање живота од нулте године -Вероватноћа новорођеног детета да ће доживети одређени број година

Војводина 2008. године мушкарци 69,7 година жене 75,6 година

НЕГАТИВНО (Морталитет)

1. Општа стопа морталитета

М = Број умрлих / Укупан број становника x 1000 Граничне вредности:<8‰ врло ниска

8-9‰ ниска 10-11‰ средња 12-15‰ висока >15‰ врло висока

2. Специфична стопа морталитета

По полу: Број умрлих жена или мушкараца / Број жена или мушкараца x 1000

По старости: Број умрлих особа одређене старости / Број особа те исте старости x 1000 или 10.000

По узроку смрти: Број умрлих од одређеног узрока / Укупан број становника x 10.000 или 100.000

3. Морталитет одојчади

Општа стопа: Број умрле одојчади / Број живорођене деце x 1000

Границе:<30‰ ниска (лимит за развијене земље је 20‰) 30-60‰ средња 60-100‰ висока >100‰ врло висока

Пример: Војводина 7,5‰; Косово 50‰; Шведска (1987) 6,2‰; Холандија (1986) 8,1‰

Специфичне стопе морталитета одојчади: по полу старости, брачном статусу родитеља, по узроку смрти

Специфични морталитет одојчади по старости:

а) неонатална смртност (0-27 дана живота)

b) постнеонатална смртност (28 дана– 12 месеци)

c) перинатална смртност:

Мортинаталитет (Мртворођеност) = Број мртворођених / Број живорођене деце x 1000

рана неонатална (0-6 дана)

касна неонатална (7-27 дана)

млађе одојче (28 дана-5 месеци)

старије одојче (6 - 12 месеци)

рана неонатална + мортинаталитет (мртворођеност)

4. Матернални морталитет: Број умрлих жена услед компликација трудноће, порођаја и пуерпериума / Број живорођене деце x 10.000 или 100.000

Креће се од <10 у развијеним земљама све до 700 у неразвијеним земљама

5. Пропорционални индекс смртности –

ПМИ=Број умрлих особа старих 50 и више година / Укупан број умрлих x 100 Лимит 80%; ПМИ треба да буде већи од 85%

6. Стандардизоване стопе морталитетаЕлиминишу неједнакости у полној и старосној структури популације; користе се ради поређења стопа морталитета између земаља.

7. Еквивалентна стопа морталитета(аритметричка средина специфичних стопа морталитета старосних група од 0-64 године подељених у групе од 5 година). Она показује шта се догађа са морталитетом ако се искључи гупа са највећим морталитетом.

Механичко кретање становништва

Миграције привремене трајне

ЕМИГРАЦИЈА

ИМИГРАЦИЈА

ЕМИГРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

 смањење наталитета  смањење фертилитета  смањење стопе репродукције  смањење природног прираштаја  повећање стопе морталитета  промена полне структуре (мање мушкараца) и старосне структуре (остаје старо становништво)

ИМИГРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

 повећање наталитета  повећање фертилитета  повећање стопе репродукције  повећање природног прираштаја  смањење стопе морталитета  промена полне структуре (више мушкараца) и старосне структуре (млађе становништво)

унутрашње спољашње

1.Општа стопа морбидитета Број обољења или оболелих особа / укупан бр. становника x 1000

2. Специфична стопа морбидитета

a) По полу: бр. оболелих жена (мушкараца) / бр. Жена (мушкараца) x 1000

b) Према старости: бр. оболелих особа одређене старости/ бр. становника одређене старости x 1000 or 10.000

c) према врсти обољења: бр. оболелих од одређене врсте болести / укупан број становника x 10.000 or 100.000

Показатељи морбидитета

3. Инциденца број новооткривених случајева обољења или оболелих лица од једне болести у одређеном временском периоду на укупан број становника.

5. Просечно трајање болести

Збир свих дана трајања одређене болести / број оболелих

4. Преваленца укупан број свих случајева (нових и старих) обољења од једне болести у периоду посматрања у односу на укупно становништво

8. Инвалидитет

Бр. особа са инвалидитетом / укупан број становника x 100

9. Апсентизам

Бр. случајева привремене радне неспособности (све болести и повреде)/број запослених x 1000 (10.000)

7. Показатељ ризика обољевања Бр. случајева обољења или оболелих особа / број становника изложених ризику од те болести x 100

6. Леталитет Бр. Умрлих од једне болести у одређеном периоду / број оболелих од те исте болести у истом периоду x 100

ЗАДАЦИ

1. Израчунај СТОПУ МОРТАЛИТЕТА и ПИС становништва Новог Сада:

• М – 3.562 • С – 323.708 • М (>50) – 3.292

2. Израчунај СТОПУ СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ на територији Новог Сада:

• Н - 3.930 • М (одојчад) - 24

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 26 str.
preuzmi dokument