Drugi kolokvijum-Vezba-Internet tehnologije-Ekonomija, Vežbe' predlog Informatika. Univerzitet u Beogradu
45kifli.protic
45kifli.protic

Drugi kolokvijum-Vezba-Internet tehnologije-Ekonomija, Vežbe' predlog Informatika. Univerzitet u Beogradu

PDF (262 KB)
5 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Drugi kolokvijum,Vezba,Internet tehnologije,Ekonomija,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
I kolokvijum 2013 - II grupa

1

UNIVERZITET U KRAGUJEVCUE K O N O M S K I F A K U L T E T Kandidat: ____________________________________

Broj indeksa: _______/_______

Studijski program: ____________________________

Godina studija: III Predmet: INTERNET TEHNOLOGIJE Kolokvijum: APRIL 2013. godine

KOLOKVIJUM BR. 1/2013 II grupa

Prvih 20 pitanja su pitanja sa više tačnih odgovora. Odgovara se označavanjem kvadratića pored jednog ili više ponuđenih odgovora. Za sve potpuno tačne odgovore u okviru jednog pitanja dobija se maksimalnih 0,5 poena, a za svaki netačan odgovor -0,25 poena. Ova pitanja nose maksimalnih 10 poena. Tekstualno pitanje vredi maksimalnih 3 poena, a pitanje sa slikom maksimalnih 2 poena, pri čemu nema negativnih poena. Student ukupno može sakupiti maksimalnih 15 poena. 1. Informacioni sistem, zasnovan na primeni informacione tehnologije, ne sadrži: a) hardver  b) softver  c) mreža  d) baze podataka  e) ne znam2. Informacioni sistemi , prema vremenu odziva, može biti: a) netransakcioni  b) vremenski kritičan  b) neposredan  d) transakcioni  e) ne znam3. Distribuiranost podataka podrazumeva: a) da u sistemu postoji jedna kopija više različitih programa  b) da u sistemu postoji jedna ili više baza podataka smeštenih na više računara  c) da u sistemu postoji više kopija jednog istog programa  d) da u sistemu postoji jedna ili više baza podataka smeštenih na jednom računaru  e) ne znam4. Kod asinhrone komunikacije u klijent-server sistemu važi da: a) klijent traži nešto od servera i ne čeka na njegov odziv da bi nastavio sa radom  b) prenos poruka nije u nadležnosti sistema redova čekanja  c) je prenos poruka u nadležnosti sistema redova čekanja  d) klijent traži nešto od servera i čeka na njegov odziv da bi nastavio sa radom  e) ne znam5. Koje su prednosti totalne distribucije podataka i obrade: a) koncentracija osoblja  b) pristup različitim bazama bez promene softvera (ODBC)  c) umanjenje osetljivosti na otkaze  d) najjednostavnija za izradu  e) ne znam6. Veličina mreže nije: a) bus  b) LANc) peer-to-peer  d) zvezda  e) MANf) ne znam

2

7. Karakteristika ADSL-a je:a) brzina transfera podataka je veoma mala  b) vrsta digitalne pretplatničke linijec) telefonski razgovor može da se odvija istovremeno sa prenosom informacija ka Internetu  d) brzina prenosa podataka u smeru prema korisniku je manja od brzine u suprotnom smeru  e) ne znam8. Mrežni uređaj hub je uređaj koji: a) daje računaru punu brzinu jedne konekcije  b) deli mrežni saobraćaj i šalje podatke samo na određena mesta  c) deli mrežni saobraćaj i šalje podatke na sve uređaje koji su u mreži  d) daje računaru deo brzine jedne konekcije  e) ne znam9. Gateway:a) obrađuje više nivoa – povezuje mreže koje koriste različite protokole  b) spaja različite računarske mrežec) spaja računare u okviru iste računarske mreže  d) određuje putanju svakog paketa podataka  e) ne znam10. TCP je:a) Transportation Control Protocolb) Transmission Control Protocol  c) Transmission Control Package  d) Transportation Control Package  e) ne znam11. IP: a) je jedinstveni broj, sličan telefonskom broju, koji koriste mašine (najčešće računari) u međusobnom saobraćaju putem interneta uz korišćenje Internet protokola

b) je baza podataka u kojoj su upisana sva imena  c) sadrži i kontrolne informacije koje omogućavaju paketima da budu prosleđeni na osnovu poznatih IP adresa

d) sadrži informacije o adresiranju  e) ne znam12. Koji su nacionalni domeni: a) .rs  b) .org  c) .hrd) .edu  e) ne znam13. FTP je: a) protokol koji omogućava objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, tj. web stranica  b) File Transfer Protocol  c) protokol za prenos datoteka  d) HyperText Transfer Protocol  e) ne znam14. SMTP je: a) Simple Mail Transfer Protocol  b) Simple Mail Transimission Protocol  c) Internet standard za slanje elektronske pošte  d) Internet standard za primanje elektronske pošte  e) ne znam15. Protokoli vezani za primanje mejlova su: a) POP3  b) IMAP  c) HTTP  d) FTP  e) ne znam

3

16. Parametri koji utiču na razvoj web aplikacija su: a) raznolikost platformi  b) raznolikost zahteva i razvojnih alata  c) heterogena struktura Interneta  d) veliki broj računara u svetu  e) ne znam17. Koji od iskaza je tačan: a) web sajt ili samo sajt je kolekcija povezanih i srodnih web strana koje sadrže tekst, slike, video ili drugi multimedijalni sadržaj

b) web sajt je hostovan na najmanje jednom web serveru, kome je moguće pristupiti preko mreže  c) web strana je dokument, pisan na Hypertext Markup Language (HTML, XHTML)  d) web stranama se pristupa i pomoću Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ili HTTP Secure (HTTPS)  e) ne znam18. Prema funkciji web sajtovi mogu biti: a) lični  b) statički  c) dinamički  d) komercijalni  e) ne znam19. Web portal: a) jemesto pristupa informacijama kojeg čini više različitih, logički povezanih aplikacija koje su zajedničke većem broju korisnika

b) objedinjuje različite informacije iz većeg broja izvora, pružajući tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama, koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice

c) je lista svih strana koja je dostupna pretraživačima ili korisnicima  d) je kolekcija povezanih i srodnih web strana koje sadrže tekst, slike, video ili drugi multimedijalni sadržaj

e) ne znam20. Internet pretraživač: a) omogućava izgradnju web sajtova bez ručnog kodiranja  b) jeInternet standard za pretraživanje elektronske pošte  c) može biti lični, korporativni, regionalni i informativnid) predstavlja Internet servis čija je svrha traženje informacija na Internetu  e) ne znam21. Detaljno opiši model sa slike:

4

22. Objasniti pojmove distribucija i replikacija podataka:

NAPOMENA: KOLOKVIJUM TRAJE 60 MINUTA I NIJE DOZVOLJENO KORIŠĆENJE LITERATURE

10.04.2013. god. Predmetni nastavnik Kragujevac Prof. dr MILADIN STEFANOVIĆ

5

UKUPNO POENA

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument