Ekoremedijacije-Slajdovi-Fakultet za primenjenu ekologiju, Slajdovi' predlog Ekoremedijacija. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Ekoremedijacije-Slajdovi-Fakultet za primenjenu ekologiju, Slajdovi' predlog Ekoremedijacija. Univerzitet u Beogradu

PDF (589 KB)
11 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
EKOREMEDIJACIJE, Protok energije i kruženje materije u ekosistemu,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ekoremedijacije 1

EKOREMEDIJACIJE

Prof. Gordana Dražić Mirjana Arandjelović

Pojam ekoremedijacije podrazumeva korišćenje prirodnih procesa u zaštiti i unapredjenu ekosistema. Korišćenje ERM tehnologija mogu se umanjiti ili poništiti uticaji antropogenih destrukcija poreklom iz turizma, saobraćaja, poljoprivrede, industrije, urbanih sredina, rudarenja....

Tehnički proces

Prirodni resurs Proizvod

povratak prirodi kroz ponovno uspostavljanje narušenih ravnoteža ekosistema korišćenjem prirodnih procesa koji se modifikuju u cilju povećanja efikasnosti.

ERM je princip koji omogućava obnavljanje i renaturalizaciju degradiranih prostora i/ili zaštitu prirodnog kapitala

“plant”

ERM je metoda integralnog upravljanja ekosistemom očuvanje, prečišćavanje i unapredjenje komponenti ekosistema podržavajući samoodrživost kroz dimaničku promenu strukture.

OČUVANJE

UNAPREDJENJEPREČIŠĆAVANJE

VODOTOKOVA BIODIVERZTETA

PRIRODNIH ANTROPOGENIH

EKOSISTEMA

ZEMLJIŠTA VODA

VAZDUHA

ERM integriše osnovne aktivnosti: katastar zagadjivača, metode remedijacije i monitoring promena.

znanja osnovnih nauka (biologije, fizike, hemije), tehnoloških disciplina i ekonomije kako bi se primenjena mera (konstruisani ekosistem)

funkcionisala ekološki, energetski i ekonomski efikasno.

ERM plan

monitoring

Katastar zagadjivača

Protok energije i kruženje materije u ekosistemu

1. Definisanje ciljnog kvaliteta resursa 2. Definisanje prioriteta remedijacija o odnosu na lokaciju

i kategoriju polutanta 3. Uporedjivanje pristupačnih metoda remedijacije sa

aspekta ekološke održivosti i ekonomske isplativosti 4. Predlog mera sanacije (remedijacije) 5. Predlog mera održavanja 6. Predlog mera unapredjenja (renaturalizacije) 7. Očekivani rezultati

sadržaj Ekoremedijacija: stanje i perspektiva I Definisanje osnovnih termina

 Ključne reči Ekosistemi Biogeohemijski ciklusi

 II Terestrični ekosistemi • Degradacija i mogućnost ekoremedijacije • Zemljište • Odlagalište pepela i šljake termoelektrana • Površinski kopovi

 III Akvatični ekosistemi Konstruisani ekosistem (EKOSISTEMSKI PROCESOR) za prečišćavanje

vode

 IV Biološke metode remedijacija zemljišta i voda Bioremedijacije Fitoremedijacije

 V Socijalni aspekti primene ekoremedijacija Čovek u ekosistemu ERM plan literatura

Seminarski rad 1. ERM u poljoprivredi – stočarstvo 2. ERM u poljoprivredi – domaćinstvo (farma) 3. ERM u turizmu 4. ERM u saobraćaju 5. ERM urbanih ekosistema 6. ERM u industriji 7. ERM u energetici - biomasa 8. ERM u šumarstvu 9. ERM degradiranih prostora 10. ERM komunalnih deponija 11. ERM procednih voda komunalnih deponija 12. ERM u zaštiti zdravlja 13. ERM u zaštiti biodiverziteta 14. ERM u zaštićenim prirodnim dobrima 15. ERM ekonomski okviri

Bodovi

 A Aktivnost: učestvovanje u diskusijama na kraju predavanja 10 K Kolokvijum: pismeni 10 S Seminarski rad: u grupama po 3 studenta, odbrana u maju 30 P Pismeni ispit: test od 15 pitanja 30 U Usmeni ispit: 2 pitanja 20

 Uslov za izlazak na ispit: A + K + S > 25 za pismeni Predispitne + pismeni > 55 za usmeni

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument