Elaborat iz predmeta Upravljanje projektima u pejzažnoj arhitekturi, Beleške' predlog Upravljanje projektima. Univerzitet u Beogradu
Tilica
Tilica

Elaborat iz predmeta Upravljanje projektima u pejzažnoj arhitekturi, Beleške' predlog Upravljanje projektima. Univerzitet u Beogradu

DOC (4 MB)
16 str.
2broj preuzimanja
119broj poseta
Opis
OPŠTETEHNIČKI OPISI RADOVA - PROUČAVANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PEJZAŽNOG UREĐENJA STAMBENOG BLOKA U RESNIK, ANALIZA MOGUĆEG FONDA RADNOG VREMENA, CENOVNIK RADNE SNAGE, MATERIJALA I MEHANIZACIJE, PREDMER RADOVA I PREDRA...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument

UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET

Elaborat iz predmeta

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U PEJZAŽNOJ ARHITEKTURI

Profesor Dr Nenad Stavretović Student: Sara Tilinger 219/2011 Asistent Jovana Stevanović

Beograd 2015.

UVOD

Izvođački projekat se sastoji iz sledećih faza: 1. Tehnički opis: Sagledavanje tehničkih uslova za izvođenje radova 2. Analiza mogućeg fonda radnih dana 3. Predmer radova, analize cene i predračun troškova. 4. Proračun trajanja radova i potrebne radne snage 5. Statički plan potrebe u materijalu 6. Tehnika mrežnog planiranja

OPŠTETEHNIČKI OPISI RADOVA - PROUČAVANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PEJZAŽNOG UREĐENJA STAMBENOG BLOKA U RESNIKU

POZICIJA 1 - OBELEŽAVANJE STAZA, PLATOA I DEČIJIH IGRALIŠTA (GRAĐEVINSKI RADOVI) Izvođač radova dužan je da na osnovu projekta i pripremljenog terena pre početka izvodjenja radova snimi poprečne profile i o eventualnom neslaganju snimljenih profila sa kotama projekta izvesti nadzornu službu, koja to treba da konstatuje u dnevniku. Za slučaj da izvodjač ne postupi po gore navedenom smatraće se da projektom date profile terena prima kao ispravne. Pre početka radova izvodjač je dužan da na osnovu projekta obeleži sve objekte niskogradnje i gradjevinsko arhitektonske elemente, tako da u bilo kojoj fazi gradnje obeležene površine budu lako uočljive. Stacionažne oznake moraju se čuvati od uništenja, a evebtualno uništene moraju se ponovo postaviti. Obračun i plaćanje se vrši po m2 obeležene površine, zajedno sa snimljenim profilima. POZICIJA 2 - ISKOP ŠUTA Izvršiti mašinski ili ručni iskop površinskog sloja sterilne zemlje i šuta, u prosečnoj dubini iskopa 25 cm. Iskop vršiti držeći se projektovanih kota i oblika terena na svim površinama. Dozvoljavaju se mestimička istupanja kod dubine iskopa i to do 50% od prosečne dubine. Kada se to radi sa ciljem da se dobije željena plastika terena i pripremi teren za grubu nivelaciju, a sve uz saglasnost nadzornog organa. Iskopanu zemlju gurati na odredjeno mesto na kome se vrši utovar u kamion radi daljeg transporta. Plaća se rad po m3 iskopane zemlje.

POZICIJA 3 - GRAĐEVISNSKO ARHITEKTONSKI ELEMENTI (OPŠTE POSTAVKE) Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova prema planovima, tehničkom opisu, statičkom predmeru, detaljima, važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima nadzornog organa i projektanta. Kod svih radova uslovljava se upotreba kvalitetetnog materijala. Upotrebljeni materijal mora da odobri predstavnik investitora ili sam investitor. Kod svih radova uslovljava se odgovarajuća stručna, kvalifikovana radna snaga.

POZICIJA 4 - BETONSKI RADOVI (OPŠTE POSTAVKE) Svi betonski radovi moraju se izvesti prema privremenim tehničkim propisima za beton i armirani beton. Za svaku poziciju i vrstu radova označena je marka betona koja se mora poštovati, a što izvođač dokazuje izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih tela kod zavoda za ispitivanje građevinskog materijala. Probne kocke izvodjač radi u prisustvu nadzornog organa a troškovi ovog ispitivanja padaju na teret izvođača radova i uračunavaju se u jediničnu cenu. Izrada i ugradjivanje betona vrši se po pravilu mehaničkim putem. Ručno ugradjivanje dopušta se po odobrenju nadzornog organa. Ručno ugradjivanje

betona vrši se potrebnim nabijanjem u slojevima od po 15 cm i kucanjem po oplati. Izvodjač je dužan da podnese dokaz o kvalitetu materijala i to za aggregate, vodu i cement. Kameni agregat mora biti u skladu sa propisima, čvrst i postojan sa sedimentom mulja 1% od težine. U slučaju većeg procenta muljevitosti izvodjač će prostupiti pranju agregata što se uračunava u cenu. Voda koja se upotrebljava za spravljanje betona mora biti čista, bez organskih i neorganskih sastojaka štetnih za beton. Količina upotrebljene vode po metru kubnom betona mora biti kontrolisana u toku rada. U slučaju pojave rupa plombiranje se neće plaćati posebno, ali je obavezno i to po prethodnom odobrenju nadzornog organa. Pre betoniranja izvršiti pregled oplate i podupirača u pogledu obika i stabilnosti a prekontrolisati i u toku samog procesa betoniranja. Oplata mora biti izrađena stručnom radnom snagom od salonita, lesonita ili od rendisanih dasaka. Građa mora biti suva i zdrava koja odgovara važećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije. Obračun je po m3 ugrađenog betona.

POZICIJA 5 – ISKOP ZEMLJE ZA TEMELJE ZIDOVA Iskop zemlje se vrši ručno sa pravilnim odsecanjem bočnih strana. Bočne strane osigurati podupiranjem. Zemlju odbacivati na rastojanje bar 1m ili odvoziti ručnim kolicma. Obračun po m3 samonikle zemlje.

POZICIJA 6 - IZRADA BETONSKOG TEMELJA ZIDOVA Vrši se na mestima označenim na planu u pravilno iskopanim temeljnim jamama, u takozvanim rovovima. Izvršiti betoniranje temelja betonom MB15 ili MB20 u svemu prema opštem opisu za betonske i armiranobetonske radove. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.

POZICVIJA 7- BRONIRANJE ZIDA BETONOM MB20 Izvršiti betoniranje zida nabijenim betonom MB20 u drvenoj oplati prema detaljnim crtežima kao i prema opštem opisu za betonski rad. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. Betoniranje zidova izvršiti sa jednim ili dva lica zajedno sa izradom drenaže i ostavljanjem radnih fuga.

POZICIJA 8- IZRADA PODLOGA.ZASTORA I IVIČNJAKA (OPŠTE POSTAVKE) Sve stavke predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada. U svemu raditi prema planovima, tehničkom opisu, detaljima, važećim tehničkim propisima, standardima, kao i uputstvu nadzornog organa. Kod svih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala koji mora odgovaratii postojećom tehničkim propisima i opisu odgovarajuće pozicije. Ugrađivanje materijala mora da odobri predstavnik investitora. Obračun i klasifikacija izvedenih radova vrši će se prema prosenim normalama u građevinarstuvu ukoliko u opisima pojedinih pozicija radova nije drugačije napisano.

POZICIJA 9 – TAMPON OD ŠLJUNKOVITO PESKOVITOG MATERIJALA Materijal za izradu tampona može biti prirodni ili veštački dobijen drobljenim kamenom. Može se upotrebljavati i mešavina prirodnog i veštačkog dobijenog kamena. Materijal ne sme da sadrži organske materije, grudve ili druge štetne sastojke. Količina muljevitih sastojaka može biti maksimalno 0,3 %. U mešavini šljunka i peska treba da ima 40-80% čestica krupnijih od 2mm dok onih manjih od 0,02mm ne sme biti vise od 6%. Tamponski sloj razastirati na već isplaniranu i povaljanu cementnu posteljicu. Nabijanje tampona vršiti vibracionim spravama pogodnih za ovu vrstu poslova uz potrebno kvašenje. Po završetki tamponski sloj projektom unapred mora imati predviđenu debljinu i padove sa tačnošću 1cm. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti pločom prečnika 16cm zahteva se model

stišljivosti od minimum 500kg po cm2. Za potpuno gotov posao formiranja tampona, sa nabavkom transportom i ugrađivanjem plaća se po m2 u nabijenom stanju.

POZICIJA 10 - PODLOGA OD PESKA Pesak za izradu podloge more u svemu odgovarati kvalitetu. Mora biti čist, zrnast (krupnoća zrna 1-3mm) bez prisustva organskih materija, grudvica i drugih štetnih sastojaka. Sadržaj muljevitih sastojaka ne sme biti veći od 3,5%. Sloj od peska razastirati preko izvedene cementne stabilizacije. Po završenom razastiranju ovaj sloj mora imati projektom predviđenu debljinu i padove sa tačnošću od 1 cm. Za gotov posao formirane podloge sa nabavkom i razastiranjem plaća se po 1m2.

11 – IZRADA PODLOGE OD NABIJENOG BETONA Preko zbijene ispitane podloge izraditi podlogu od nabijenog betona MB15 debljine naznačene u predračunu. Pri izradi podloge ostavljati dilatacije ubacivanjem terisane hartije na svakih 20m ili 20m2. Pre nanošenja betona podlogu dobro nakvasiti kako ne bi došlo do naglog upijanja vode iz betona. Kvalitet materijala, sastav mešavine i način izrade betona mora odgovarati privremenim tehničkim propisima za beton i armirani beton. Vodocementni faktor potrebno je odrediti tako da beton bude obradiv. Ugrađeni beton negovati do potpunog vezivanja (zaštita od sunca, vetra, mraza. Kvašenje 3x dnevno u roku od 3 dana). Obračun i plaćanje po m2 izrađene podloge.

12 – POSTAVLJANJE IVIČNJAKA OD BETONSKIH PLOČA Izvršiti nabavku i polaganje betonskih ploča dimenzija 20/40/8cm na označenim mestima ali sve prema detalju. Ploče polagati nasatice u betonski temelj MB15. Spojnice širtine 1cm zaliti cementom 1:3. Vidne površine moraju ostati čiste posle zalivanja bez ikakvih mrlja od maltera. Obračun po m dužnom ugrađenog ivičnjaka.

13 - NABAVKA I POSTAVKA BELIH BETONSKIH IVIČNJAKA Na mestima gde je to predviđeno polagati montažne betonske ivičnjake 12/18/15 belim teracom. Ivičnjak polagati na betonsku podlogu MB15 tačno po projektovanoj niveleti. Spojnice ivičnjaka treba da su 8mm i moraju biti ispunjene cementnim malterom razmere 1:3 a vidne spojnice izvučene okruglim gvožđem. Pesak za cementni malter je prosejan moravac krupnoće zrna maksimalno 3mm. Vidne površine po zalivanju moraju ostati čiste. U cenu ulazi i iskop i planiranje posteljice, izrada betonske podloge, nabavka i ugradnja ivičnjaka. Obračun i plaćanje vrši se po m dužnom postavljenog ivičnjaka.

14 - PEŠAČKI ZASTOR OD BOJENIH BETONSKIH PLOČA Preko izrađene betonske podloge MB15 izvršiti polaganje bojenih betonskih ploča dimenzija 40/40/5cm. Ploče moraju biti precizno obrađene, pravih uglova i oštrih ivica. Ploče polagati na sloj cementnog maltera 1:3, debljine 1cm uz minimalne spojnice. Spojnice zaliti cementnim malterom i izvući okruglim gvožđem tako da budu udubljene 1cm ispod gazne površine. Gornja površina ne sme biti umrljana malterom. Prilikom izvođenja postići projektovane kote i nagibe. Obračun se vrši po m2 gotovog zastora.

15 - PRIPREMA ZEMLJISTA ZA SADNJU I SETVU BILJAKA Ukoliko je zemljiste na terenu dobro najbolje da se pre građevinskih radova skine gornji humusni sloj debljine 20-30cm i skloni u stranu, a nakon građevisnkih radova ponovo razastre na buduće zelene površine. Ako to nije učinjeno

postojeće zemljiste će tokom izgadnje gradjevinskih elemenata biti utabano i zagađeno ostacima građevinskih elemenata. U takvim slučajevima nakon završetka svih građevinskih radova zemljište treba očistiti od šuta, kreča, kamenja, cigli i svih drugih nečistoća. Ukoliko su nečistoće velike i kvalitet zemljista loš najbolje je ukloniti te delove zemlje, i doneti kvalitetniju zemlju odnosno humus i izvršiti zamenu. Kada se zemlja naspe i grubo izniveliše potrebno ju je površinski obraditi, istanjirati, a na delovima gde nije nasipan teren preorati i preriljati. Prilikom obrade zemljista potrebno je dodati pregoreli stajnjak a zatim zemlju izdrljati, istanjirati, izriljati ili isfrezirati. Obradu i đubrenje zemlje najbolje je uraditi u jesen, ostaviti preko zime, a sadnju i setvu ostaviti za proleće. Ukoliko to nije moguće poželjno je obradu zemljista vršiti bar 7-10 dana pre setve ili sadnje. Kada dođe period sadnje zemljiste treba fino isplanirati, očistiti od šuta i počupati korov ukoliko se u međuvremenu pojavio.

POZICIJA 16 – SADNJA SADNICA (OPŠTE POSTAVKE) U našim uslovima umereno kontinentalne klime, sadnju treba obaviti u periodu između 15 oktobra i 15 decembra, to je jesenja sadnja, ili između 1 marta i 20 aprila, to je prolećna sadnja. Ako nema snega i mraza sadnja se može obaviti i tokom zime. Najbolje je ovakve radove izvoditi po oblačnom vremenu kada je zemlja umereno vlažna. Treba izbegavati sušne periode kao i periode kada je zemlja suviše natopljena vodom. Cvetnjaci i travnjaci se mogu zasnivati i tokom leta kao i sitnije žbunaste vrste koje se sade iz kontejnera ili kesa. Sadnju je neophodno obaviti odmah nakon nabavke i dopremanja sadnica. Za sadnju treba obezbediti radnu snagu i alat (ašov, lopate, motike, grabulje i ručna kolica), pregoreli stajnjak i treset. Raspoređivanje sadnica i sadnju potrebno je vršiti pod nadzorom projektanta. Sadnice se rasporedjuju na osnovu projekta i specifikacije sadnog materijala. Mesta sadnih jama neophodno je obeleziti kočićima. Sadne jame se kopaju ašovom, a veličina jame zavisi od starosti i veličine biljke odnosno sadnice. Za uobičajene veličine sadnica jame se kopaju u dimenzijama 40x40x40cm za žbunove, odnosno 80x80x80cm za drveće. Određivanje veličine sadne jame za sadnice sa busenom vrši se na sledeći način: busen tj. koren sadnice se postavi na mesto sadnje i odmeri se po jedna šaka sa leve i desne strane busena. Ašovom se opiše krug za toliko veći od busena (da prečnik te jame treba da je približno za 20cm veći od te jame) Sadnica se onda pomeri u stranu a sadna jama se kopa ašovom u dubinu 10cm dublju od veličine busena. Najkvalitetnija zemlja takozvani prvi ašov se odvaja kako bi se kasnije sipala na dno sadne jame. Pri kopanju se uklanja kamenje eventualni šut korov i sl. Kada se iskopa jama dovoljen dubine na dno se sipa 10ak cm najkvalitetnije i najsitnije zemlje ili ono što je odvojeno sa strane. Nakon toga sadnica se spušta u sadnu jamu tako da korenov vrat bude 4-5 cm iznad nivoa zemlje. Okolo se sipa zemlja u slojevima i gazi nogama. Vodi se računa da sadnica stoji uspravno. Pre zadnjeg sloja zemlje u sadnu jamu je potrebno dodati malo pregorelog stajnjaka.Na kraju se posipa površinski sloj zemlje koji se ne sabija. Još jednom proveriti da li sadnica stoji uspravno i gde je nivo korenovog vrata (3-4cm iznad nivoa okolnog zemljišta jer će se zemljište za toliko sleći.) u prolećnoj sadnji, korisno je napraviti i zemljani kanal (čanak) oko posađene sadnice kako bi se kisa i voda od zalivanja usmeravala na koren i zadržavala oko njega. Nakon sadnje sadnice treba obilno zaliti osim ukoliko se ne očekuje mraz. Sadnja perena i cveća podrazumeva riljanje čitavog terena na kome će biti cvetnjak odnosno perenjak. Čišćenje od kamenja, korova, šuta i ostalog. Zemljište fino isitniti i poravnati. Potrebno je da zemljiste bude iznad nivoa okolne zemlje 15-20cm u vidu male humke. Ašovom ili motikom se napravi jasna granica između okolnog travnjaka i cvetnjaka ili perenjaka.U zemljište je neophodno dodati i malo pregorelog stajnjaka ili treseta i čistog finog peska i sve to dobro izmešati. Ukoliko se perene kombinuju sa kamenjem, pre sadnje biljaka kamenove ukopati u zemlju do polovine. Nakon ovako izvedenih radova pristupa se sadnji cvetnog materijala. Cvetni materijal se raspoređuje na osnovu crteža tako što se najpre na zemljištu iscrta granica svake vrste pa se onda svaka vrsta rasporedi na deo površine kojoj pripada. Pošto su sadnice male, sadne jamice se kopaju malim budakom ili samo rukom. Biljke se vade iz kontejnera ili kese uz vođenje računa da se busen ne raspadne a zatim se postave u iskopanu jamicu i zatrpaju do korenovog vrata uz blago sabijanje zemlje oko sadnice. Po završenoj sadnji lagano se zalije ceo perenjak odnosno cvetnjak. Prvih 10 dana nakon sadnje potrebno je sve sadnice obilno zalivati svaki dan. Ovo je veoma važno za prolećnu sadnju dok je kod jesenje zalivanje potrebno u slučaju toplog i suvog vremena.

17 - ZASNIVANJE TRAVNJAKA Najpovoljniji period za setvu je prolećni (maj-jun) ali se može sejati i čitav period od marta do kraja septembra. Za setvu se najčešće koristi mešavina 4-6 vrsta trava a najčešće se koristi mešavina od poa pratensis, festuca rubra, lolium perene i agrostis alba. Koristiti se 2,5—4 kg trave za 1ar od zavisnosti od vrste koja dominira u smeši. Ako preovlađuje lolium perene potrebna je veća količina semena, a ako preovlađuje poa pratensis onda je potrebno manje semena. Za setvu trave zemljiste treba da bude pripremljeno u sloju od 20cm obrađeno, obogaćeno humusom ili pregorelim stajnjakom , očišćeno od kamenčića otpadaka ili korova, i fino poravnato. Sejanje se vrši ručno ili sejalicom, a nakon setve se grabuljama seme prekrije sitnom zemljom. Posle setve obilno zaliti celu površinu korišćenjem creva sa rasprskivačem. Zalivanje obavljati svaki dan dok trava ne nikne u vidu sitne kiše kako se na površini zemljišta ne bi stvarala pokorica. Štititi seme od ptica da ga ne bi pokljucale. Nicanje trave očekuje se nakon 15 do 20 dana. Prvo košenje treba obaviti kada trava dostigne visinu 10 cm.

18 - INICIJALNA NEGA ZELENILA Negovanje se sprovodi u prvoj i drugoj godini kada se biljke adaptiraju na novu sredinu. U tom periodu izvodi se zalivanje sadnica i travnjaka, okopavanje i plevljenje šiblja i cveća, prihranjivanje sadnica, orezivanje šiblja i košenje travnjaka. Zalivanje je najvažnija mera nege tokom cele prve godine. Tokom prvog leta svakodnevno zalivati ukoliko je vreme suvo. Najbolje je zalivati predveče, isto važi i za travnjak. Okopavanje i plevljenje sprečava pojavu korova i eliminiše pojavu pokorice na površini zemljišta. Plevljenje se izvodi po potrebi. Žbunje se okopava 2x godisnje a ruže i druge cvetne vrste češće. Prilikom okopavanja šiblja i ruža potreno je u proleće dodati i veštačkog mineralno đubriva oko svake sadnice, a prilikom jesenjeg okopavanja dodaje se pregoreli stajnjak. Za orezivanje konsultovati stručnjaka. Polomljene i suve grančice redovno uklanjati kao i suve delove cveća i perena iz cvetnjaka tj. perenjaka na kraju jeseni. Košenje travnjaka izvoditi po potrebi zavisno od vremenskih prilika i brzine rasta trave. Prvo košenje je početkom aprila a poslednje sredinom oktobra. Ukoliko je leto toplo i kišno travnjak se kosi svakih 7 dana, generalno kositi kada trava dostigne visinu od 10cm.

ANALIZA MOGUĆEG FONDA RADNOG VREMENA

Analizom fonda radnih dana utvrđuje se mogući fond radnog vremena u toku jedne kalendarske godine ili u periodu predviđenom za izvršenje rada ,a koji može biti kraći od te jedne kalendarske godine. Za određivanje mogućeg fonda radnih dana primenjuju se 2 metode: - ORIJENTACIONA - METODA METEOROLOŠKIH PODATAKA

Orijntacionom metodom se dobijaju približne vrednosti mogućeg fonda radnih dana .

Zona Nadmorska visina

Koeficijent zaposelnosti

A >200 0.78 B 201-400 0.75

C 401-600 0.69 D <600 0.66

Ovom metodom se fond radnih dana utvrđuje pomoću koeficienta zapsolenosti Kz čija vrednost zavisi od nadmorske visine mesta na kome će se izvoditi radovi. Naša zemlja je podeljena u 4 zone prema nadmorskoj visini i za svaku zonu je određen vrednost koeficijenta zaposlenosti.

Fond radnih dana se utvrđuje na osnovu prve formule Dr = Dg x Kz

Dr- fond radnih dana Dg- godišnji fond radnih dana

Dg se računa prema drugoj formuli Dg= Dk – (N+P)

Dk je kalendarski broj dana N je broj nedleja P je broj praznika

Druga metoda (METODA METEOROLOŠKIH PODATAKA) je mnogo preciznija od ove prve orijentacione. za sprovođenje ove metode koriste se meteorološki podaci o padavinama temperaturti vazduha, vlažnosti vazduha, pravcu i jačini vetra. Najvažniji su podaci za visinu padavina i temperaturu vazduha jer se radfovi ne mogu izvoditi na temperaturi idpod nule odnosno kada je visina padavina iznad 5mm. Meteorološki podaci uzimaju se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za period ne kraći od 25 godina.

Za ovo proračunavanje koristi se ova formula Dpt= Dp + Dt

Dpt je broj neradnih dana zbog loših meteoroloških uslova. Dp je broj dana sa padavinama iznad 5mm po m2 Dt je broj dana sa temperaturom ispod 0

Dpt je ≤ Dk

Dnp= Dk – Dpt x (N+P) Dk

Dnp≤Dk

Dnp je broj dana kada su nedelje i kada su praznici.

Dm = Du

Du je usvojeni broj radnih dana a to je isto kao i mogući broj dana.

CENOVNIK RADNE SNAGE, MATERIJALA I MEHANIZACIJE

Neto satnica za radnike Radnik II kategorije (RII) 118 din/č RIII 125/č RIV 135/č RV 140 RVI 152

Bagerista B II 121/ B III 141 B IV 151/č B V 157/č

Traktorista T III 153din/č T IV 163din T V 173din/č

Mašinista M IV 150din/č M V 164din/č M VI 174din M VII 186din/č

- Cena koštanja transporta - za kamion 2770din7transportnom km železnica 2031din/km traktor 2080din/km

- Cena materijala - opeka 9,1din/kom fasadna opeka 17,7din/kom klinker opeka 8,18din/kom šuplja opeka 11,3din/kom kamen 975din/m3 cement 8,15din/kg šljunak 596din/m3 pesak 380din/m3 čelik 65din/kg drveni ugalj 44din/kg eksploziv 100din/kg kapisle 50din/kom nafta 116din/kg motorno ulje 348din/l voda 42din/m3 hiudraulčično ulje 229din/l diferencijalno ulje 230din/l menjačko ulje 240din/l tovatna mast 260din/kg krpe 1000 din/kg veštačko đubrivo 62 din/kg travna smeša 270din/kg ekseri 84din/kg žičano pletivo 88din/kg

benzin 117/l daske 24mm 14.000 din/m3 deblje daske 48mm 15.900din/m3 gredice 15.500din/m3

- MAŠINE - Bager BGH1000 Buldožer TG170 Utovarivač ULT160c Grejder MG145 Valjak CA51 Bager BGH1000 3374,29 din/č Buldožer TG170 3765,30din/č Buldožer TG220 6212,20din/č Kamion FAP1414 2746,30din/č Utovarivač ULT160c 4903,52/č Grejder MG145 4665,64din/č Valjak CA51 4375,53din/č

Faktor režije je 0,2 (0,2-0,5) Faktor preduzeća iliti koeficijent preduzeća je 3 (od 1-5) Za konkretno gradilište – uvećanje troškova zbog nepredviđenih okolnosti, definiše se pre radova.

PREDMER RADOVA I PREDRAČUN TROŠKOVA Redni broj Opis radova Jedinična

mera količina Jedinična

cena iz tablele

analize cena – ukupna jedinicna

cena (din)

Ukupna cena (din)

Pripremni radovi 1 Rućno

uklanjanje šuta i otpada

M3 109 389,4 42444,6

2 Obeležavanje položaja novih staza, platoa i drugih građevinskih elemenata, prenošenje projekta na teren

M2 935 19035 17797725

Zemljani radovi 1 Mašinski

iskop zemlje u sloju od 25cm radi

M3 891 88,77600 79099,416

izgradnje novih staza i nanošenja nove zemlje na zelene površine

2 Mašinski iskop useka u širokom otkopu

M3 79,5 88,77600 7057,692

3 Mašinska izrada nasipa

M3 15,35 84,70330 1300,195655

4 Utovar i transport iskopane zemlje i šuta na deponiju udaljenosti 5km

M3 981,20 535, 2800 525216,736

5 Valjanje posteljice za staze i platoe

M2 983,6 424,584800 417621,6093

6 Nabavka i dovboz kvalitetne humusne zemlje i nasipanje zelene površine u bloku

M3 639,97 468,4549 299797,0824

7 Mašinsko nasipanje i planiranje humusne zemlje sa ručnim popravka na površinama namenjenim zelenilu u bloku

M3 944,8 104,9082 99117.26736

Izgradnja gradjevinskoarhitektonskih elemenata 1 Izgradnja

peščanika za dečiju igruna platou za igru dece u središnjem delu unutrašnjosti bloka

a) Ručni iskop zemlje za temelj peščanika i jamu peščanika dubine 30-40cm

M3 3,18 442,5 1407,15

b) Nabavka i postavka drvenih obrađenih oblica prečnika 25cm

kom 12 12432,3 149187,6

c) Punjenje peščanika drenažnom podlogom od šljunka u sloju od 15cm

M3 1,318 459,36 605,43648

d) Punjenje peščanika čistim peskom u sloju od 30cm

M3 3,05 396,36 1208,898

2. Izgradnja žardinjere na platou za igru i odmor

a) Ručni iskop zemlje za temelj žardinjera i jamu žardinjere dubine 30cm

M3 6,21 191,16 1187,1036

b) Zidanje oboda žardinjere od betona deblije 20cm

M 2,12 6678,6051 14158,64281

c) Punjenje žardinjere drenažnom podlogom od šljunka u sloju od 10cm

M3 2,212 331,92 734,20704

d) Punjenje žardinjere plodnom zemljom u sloju od 25cm

M3 6 942,12 5652,72

3. Nabavka i ugradnja klackalica za decu model Sebastian

kom 2 32340 64680

Izgradnja zastora za staze i platoe 1. Izgradnja

zastora za staze unutar bloka od behaton elemenata

a) Izrada šljunkovite podloge debljine 10cm

M3 95 395,64 37585,8

b) Izrada peskovite podloge debljine 5 cm

M3 95,519 207,4 19810,6406

c) Postavljanje behaton elemenata debljine 5cm

M3 96 15080,4 1447718,4

2. Izgradnja zastora za parking prostor i prilaz parkingu od asfalt-betona

a) Izrada šljunkovite podloge debljine 10cm

M3 88 395,64 34816,32

B) Izrada podloge od nabijenog betona MB20 debljine 8cm

M3 105 6678,6051 701253,5355

c) Izgradnja cementne košuljice debljine 2cm

M3 58 2080,5831 120673,8198

3. Izgradnja zastora za plato od reljefnih betonskih ploča

a) Izrada šljunkovite podloge debljine 10cm

M3 84,5 395,64 33431,58

b) Izrada podloge od nabijenog betona MB20 debljine 8cm

M3 130 6678,6051 868218,663

c) Izgradnja podloge od cementnog maltera debljine 2cm R 1:3

M3 99 2080,5831 205977,7269

d) Postavljanje betonskih ploča dimenzija 40/40/5

M2 107,3 15080,4 1618126,92

4. Nabavka i ugradnja rešetkaste rigole

m 69,5 5292 367794

Ugradnja mobilijara i opreme 1. Nabavka i

ugradnja klackalice za decu model Iva

kom 2 152808 305616

2. Nabavka i ugradnja ljuljaški model Maja

kom 1 235945,29 235945,29

3. Nabavka i postavljanje drvenih klupa bez naslona

kom 20 55394,4 1107888

4. Nabavka i opostavljanje korpi za otpatke

kom 24 32772 786528

5. Nabavka i postavljanje kandelabara

kom 15 231840 3477600

6. Nabavka i postavljanje reflektora za osvetljenje igrališta

kom 1 2055 2055

7. Nabavka i postavljanje kontejnera za speće

kom 4 100542 402168

8. Nabavka i postavljanje koša za igralište

kom 1 113394 113394

9. Nabavka i postavljanje montažne česme za pijaću vodu

kom 1 550263 550263

10. Nabavka i postavljanje montažnih fontana na platoima za odmor

kom 1 313755 313755

Agrotehnička priprema zemljišta 1. Mašinsko

freziranje površinskog sloja zemljišta sa ručnim ravnanjem

M2 2514 1033,71792 2598766,851

Sadnja sadnica 1. Nabavka i

sadnja drvorednih lišćarskih sadnica starosti preko 10god

a) Planinski javor

kom 20 28569,75 571395

b) Gorski javor kom 26 25260,75 656779,5 2. Nabavka i

sadnja četinarskog drveća (Duglazija)

kom 8 73251,75 586014

3. Nabavka i sadnja niskih četinara (Polegla kleka)

Kom 8 1482,9 11863,2

4. Nabavka sadnja sadnica žbunja (Mahonija)

kom 65 1188,6 77259

5. Nabavka i sadnja sadnica ruža

kom 650 408,6 265590

Formiranje travnjaka 1. Formiranje

travnjaka setvom travne mešavine

M2 2372 810,9666 1923611,352

Radovi na održavanju zelenila(20% od cene agrotehničkih radova: agrotehničke pripreme zemljišta, sadnje sadnica i formiranja travnjaka)

26401,4068 1338255,781

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument