Elektronsko poslovanje u sudovima Republike Srpske, Beleške' predlog Pravna informatika. Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Bjeli123
Bjeli123

Elektronsko poslovanje u sudovima Republike Srpske, Beleške' predlog Pravna informatika. Univerzitet u Istočnom Sarajevu

12 str.
44broj poseta
Opis
Pravna informatika - Elektronsko poslovanje u sudovima Republike Srpske
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 12
ovo je samo pregled
3 prikazano na 12 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 12 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 12 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 12 str.
preuzmi dokument

SEMINARSKI RAD

IZ PREDEMETA „ PRAVNA INFORMATIKA “

NAZIV TEME

„ ELEKTRONSKO POSLOVANJE U SUDOVIMA RS “

Student: Mentor:

Predrag Jovanović Ilija Šušić

Br. Indexa:

Istočno Sarajevo, decembar 2016. godine

SADRŽAJ

1

Podaci o sudu.............................................................................................................................. 3

Snimak stanja informacionog sistema........................................................................................ 8

Strategija rešenja elektronskog poslovanja.................................................................................8

Neophodna direktna ulaganja..................................................................................................... 9

Dizajn Web sajta – portala........................................................................................................ 10

Sigurnost................................................................................................................................... 10

Zaključak.................................................................................................................................. 12

LITERATURA.......................................................................................................................... 13

2

Podaci o sudu

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osnovan je u maju 1992. godine pod nazivom Viši sud u Sarajevu. Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine provedena je reforma pravosuđa. Tom reformom konstituisani su pravosudni organi u skladu sa novim propisima. Ovaj sud je nastavio rad u prostorijama privremenog karaktera u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Istočnom Sarajevu. Prostorije su bile namijenjene za potrebe zatvora tako da nisu postojali uslovi za rad suda.

Zahvaljujući Vladi Kraljevine Norveške i Vladi Republike Srpske koje su obezbijedile finansijsku pomoć za rekonstrukciju zgrade, ovaj sud je od maja 2008. godine smješten u prostorijama u kojima se i danas nalazimo, na adresi Karađorđeva br. 5, Istočno Sarajevo.

Adresa i podaci:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5 71123 Istočno Sarajevo

Nadležnost suda:

Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 111 od 23. decembra 2004. godine). Prema članu 27. ovog zakona okružni sud je stvarno nadležan:

1. Prvostepena nadležnost

1) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda; 2) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom; 3) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove; 4) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

3

2. Drugostepena nadležnost

1) da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova; 2) da odlučuje o žalbama protiv rješenja sudova za prekršaje; 3) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

3. Ostalo

1) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom; 2) da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području; 3) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbijednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke; 4) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom; 5) da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža; 6) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i 7) da vrši druge poslove određene zakonom.

Područje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu (mjesna nadležnost)

Mjesna nadležnost okružnih sudova određuje se prema njihovom području. Prema članu 25. stav 1. tačka 1. Zakona o sudovima Republike Srpske područje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i obuhvata područje osnovnih sudova u Sokocu, Višegradu i Vlasenici.

4

Broj zaposlenih

Sud ima oko 25 zaposlenih ljudi

Presednik suda Za predsednika suda može biti izabran sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji u sudu istog ili višeg stepena, i koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva. Visoki savet sudstva predlaže jednog kandidata za predsednika suda. Pre utvrđivanja predloga, Visoki savet sudstva pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika. Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta sudstva. Sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu. Predsednik suda bira se na pet godina i ne može biti ponovo izabran. Vreme na koje je predsednik suda izabran teče od dana stupanja na funkciju. Predsjednik suda obavlja poslove koji su utvrđeni Zakonom o sudovima, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima.

Sudije suda Ima ih 8-am, uključujući i presednika suda. Sudije obavljaju sve poslove iz nadležnosti okružnog suda utvrđene Zakonom o sudovima, Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o

5

parničnom postupku, Zakonom o upravnim sporovima i drugim zakonskim propisima. Uslovi za vršenje poslova sudije i predsjednika suda utvrđeni su Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. U skladu sa utvrđenim brojem sudija u Okružnom sudu Istočnom Sarajevu ( Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta utvrđeno je da Okružni sud u I. Sarajevu ima 8 sudija uključujući u taj broj i predsjednika suda) i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma za određivanje broja administrativnog i tehničko - pomoćnog osoblja u sudovima Republike Srpske ( Pravilnikom je utvrđeno da u okružnim sudovima omjer broja radnika u odnosu na broj sudija najviše do 2,5 radnika na jednog sudiju ) za vršenje administrativnih i pomoćno tehničkih poslova u sudu se utvrđuje ukupno 24 radnika koji nisu nosioci sudske funkcije, uključujući u taj broj i sekretara suda, stručne saradnike, sudijskog pripravnika i sudijske pripravnike volontere i raspored ovih poslova i zadataka na radnike.

Sekretar suda Prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenih u sudu i organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja, preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave, priprema opšte i pojedinačne akte suda, učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima, vodi sve poslove u vezi s procedurom prijema zaposlenih u radni odnos, ocjenjuje rad zaposlenih u sudu u skladu sa zakonom, povjerava zaposlenim u sudu obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga, održava redovne sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica suda, radi planiranja poslova u sudu, obezbjeđuje pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenih u sudu, brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja suda, vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javnih nabavki, obavlja poslove u vezi s budžetom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenih u sudu, uključujući pripravnike i volontere, organizuje vođenje evidencije i kontrole odusustva s posla za sudije i zaposlene, po ovlaštenju predsjednika suda, obavlja poslove u vezi s pritužbama stranaka na rad zaposlenih u sudu, informiše o radu suda o konkretnim predmetima koji su od važnosti za javnost, odgovara na pitanja predstavnika medija i drugih organizacija u vezi sa konkretnim predmetima u skladu sa instrukcijama predsjednika suda, redovno prezentuje na sajtu suda sve informacije od značaja za rad suda, a koje mogu biti dostupne javnosti, priprema, izrađuje i otprema saopštenja za javno informisanje i obavještenja za medije, članke i druge informativne materijale u saradnji sa predsjednikom suda, prima zahtjeve u vezi sa pristupom informacijama o radu suda, obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika suda. Sekretar suda je za svoj rad odgovoran predsjedniku suda. Poslovi sekretara spadaju u osnovnu djelatnost, grupa normativno-pravni i studijsko analitički poslovi, najsloženiji.

Stručni saradnik Pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

Sudski pripravnik- Volonter Obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, vodi Dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku i sekretaru suda na uvid, izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka pod nadzorom sudije ili sekretara suda iobavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda. Sudijski pripravnik za svoj rad odgovara sekretaru i predsjedniku suda.

Tehnički sekretar Vodi administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije predsjednika suda, vrši prijem, kompletiranje, razvrstavanje i distribuciju materijala prema potrebama za rad suda,obezbjeđuje tehničke uslove i vrši pripremu sastanaka koji se održavaju kod predsjednika suda, vodi evidenciju i najavu stranaka kod predsjednika suda, rukuje pečatima i štambiljima suda, brine se o njihovoj upotrebi i čuvanju, a u slučaju nestanka istih o tome odmah obavještava sekretara i predsjednika suda, rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i faksom, putem telefona vrši najavu

6

stranaka kod predsjednika suda, i uspostavlja telefonske veze za predsjednika suda, vodi upisnike za predmete sudske uprave i vrši arhiviranje istih, vodi tačnu i svakodnevnu ažurnu evidenciju pregleda odsustva sudija, evidenciju rada u sudskim vijećima i odsustva po osnovu drugih aktivnosti na utvrđenim obrazcima, vodi evidenciju prisustnosti sudija i stručnih saradnika na radnom mjestu, evidentira bolovanje, odsutnost s posla, korištenje godišnjih odmora, u vezi sa edukacijom,evidentira i prijavljuje sudije, stručne saradnike i administrativno osoblje, priprema tekst uvjerenja na osnovu zvaničnih evidencija iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vodi personalna dosijea zaposlenih i stara se o blagovremenoj prijavi i odjavi zaposlenih, vodi matičnu knjigu evidencije radnika, priprema i izrađuje rješenja u vezi s radnim odnosima sudija i administartivnog i pomoćnog osoblja pod nadzorom sekretara suda, vodi brigu o radnim knjižicama i ostaloj dokumentaciji radnika, ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja, vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni, izdaje potvrde iz oblasti radnih odnosa i obavlja potrebnu korespondenciju, vodi evidenciju prisutnih radnika na radnom mjestu, evidentira bolovanje, odsutnost sa posla, korištenje godišnjih odmora, kao i druge neophodne evidencije, radi i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda. Tehnički sekretar je za svoj rad odgovoran sekretaru i predsjedniku suda. Poslovi tehničkog sekretara spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno - tehnički poslovi - jednostavniji.

Snimak stanja informacionog sistema

Informacioni sistem i kadrovi

Savremeno poslovanje u oblasti računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga je nezamislivo bez računarske podrške i kvalitetnog knjigovodstvenog programa. Ovakva rešenja su uobičajna za slučajeve kada sudovi imaju svoje službe knjigovostva i računovodstva a pogotovu kada se vrše usluge za druge sudove. Svi zaposleni u Okružnom sudu u I.Sarajevu su završili osnovnu obuku za rad u Windows operativnom sistemu i svim njegovim komponentama (Office, Word, Excel, Power Point, Access…).

Putem ADSL veze, Okružnom sudu u I.Sarajevu je povezana sa Internet mrežom I ima sopstveni intranet .

Inforamcioni sistem koji je implementiran je domaće proizvodnje. Ovaj sistem je baza podataka koja je specijalizovana za poslove knjigovodstva i računovodstva.

7

Hardversko-softverska platform

Okružnom sudu u I.Sarajevu ima 40 operativnih računara i jedan server. Server je podrška za podatke i gateway ka Internetu. Sve poslovne procese i baze podataka, server odlaže, evidentira i čuva. U pripremi je projekat poboljšavanja kompletnog infromacionog sistema firme i pojačavanja kapaciteta.

Adresa sajta: http://oksud-istocnosarajevo.pravosudje.ba/vstv/faces/index.jsp?ins=14

Softverska platforma se zasniva na XP professional operativnom sistemu koji je na svim računarima instaliran dok je kod terminala softver dosta jednostavniji i nema velike mogućnosti, samo one koje su potrebne za prodajni proces.

Strategija rešenja elektronskog poslovanja

Analiza digitalnog okruženja

U analizi digitalnog okruženja u kome posluje sud će se uočiti detalji koji su nam potrebni za stvaranje strategije u e-poslovanju. Da bi se povukao potez u sudstvu odnosno da bi se uvelo nesto novo u dosadašnji način poslovanja potrebno je izvršiti detaljnu analizu tržišta na kome se posluje i njegove mogućnosti.

Interni nivo

Kao što nam je već poznata reč interno, znamo da je reč o unutrašnjem nivou odnosno dešavanja u okviru suda. Menadžment suda je svestan novih tehnologuja i prednosti koje pruža ali sa kadrovima je malo teže upravljati kada se vrše promene jer je svaka promena razlog otpora zaposlenih.

Analiza mogućnosti na tržištu

Automatizacijom ponuda i usluga, poboljšava se konkurentnost i poboljšava analiza potreba korisnika usluga. Putem analize servera, koji opslužuje Web portal, može se videti odakle poencijalni klijenti dolaze, koje su im usluge potrebne i koja je posećenost Internet domena odnosno “www” adrese. Ovo su važni parametri na osnovu kojih će firma profilisati usluge za sadašenje I potencijalne korisnike.

Opis digitalne strategije

Digitalnom strategijom se može smatrati precizno određen plan koji će se u budućnosti sprovesti u celosti ili izmenjen u zavisnosti od razvoja situacije na tržištu od koga prodaja direktno zavisi. Ako preduzeće ima plan odnosno strategiju trebalo bi je sprovesti u delo čim se ukaže prilika, mogućnost uvođenja takvog sistema u već postojeći ili ga zameniti novim. Uvođenje novog sistema poslovanja u ovom slučaju elektronskog i brzine njegove implementacije zavisi od organizacije u koju želimo da uvedemo ovakav način poslovanja. U zavisnosti na koji način preduzeće želi da uvede elektonsko poslovanje u dosadašnji način poslovanja, može doći do manjeg ili većeg otpora kadrova. Ako se sistem postepeno uvodi kadrovi će imati manje da uče i iz nekoliko delova će savladati novi način poslovanja. Korisnik će u početku imati sajt na kome će moći posećivati svoj sud u virtuelnom okruženju.

8

Efekti sistema

Posmatrajući sistem koji uvodimo možemo primetiti dobre i loše strane sistema koji želimo uvesti.

Neophodna direktna ulaganja

Potrebno je uložiti novčana sredstva u nabavku računara za svaku jedinicu suda kako bi se omogućila stalna komunikacija sa sedištem sudova u Republici Srpskoj.

Dodatni troškovi

Dodatni troškovi za izradu projekta i sistema za vođenje evidencije poslovanja suda.

Novi fiksni troškovi

Fiksni troškovi se javljaju kao održavanje i ažuriranje Web portala, zakup odnosno hostovanje domena i zakup prostora na Web serveru za potrebe “back up”-a.

Direktne dobiti

Poboljšanje komunikacije (interne i eksterne), bolji raspored vremena poslovnih procesa, elektrosnko praćenje rada i efektivnosti radnika, kontrola obavljenih zadataka, implementacija sistema podrške upravljanju, razvoj infrastructure suda.

Sekundarne dobiti

Efikasnost, efektivnosti i bolji koeficijent obrade podataka.

Dizajn Web sajta – portala

Portal je usmeren ka korisnicima usluga Okružnog suda u I.Sarajevu, pa u tom cilju, svako od njih ima pristup bazi podataka. Kako je portal otvoren za razmenu informacija, svi posetiosi mogu postati Web korisnici. Na taj način se kreira baza podataka potencijalnih korisnika računovodstvenih odnosno knjigovodstvenih usuluga.

Sigurnost

Procena rizika

9

Koliko se sistemi zaštite na Internetu razvijaju tako se i razvijaju sistemi urušavaja bezbednosti podataka na internetu. Praksa je pokazala da određene mere mogu zaštititi na vreme. Ove akcije nisu finansijski zahtevne u odnosu na situaciju kada se sistem uruši a podaci izgube, jer oni mogu dovesti od potpune blokade poslovanja, gubitka poverenja klijenata i pozicija na tržištu. Svako planiranje i upravljanje rizicima zahteva veće angažovanje radne snage pa time i proširenje radnih mesta, što je i u planu menadžmenta.

Predložene sigurnosne mere

Kvalitetan „hosting“ servis sa visokim nivoom zaštite, gde bi odgovornost za bezbednost podataka i funkcionisanje sistema nosio pružalac usluge. Pored toga, paralelna baza podataka, kao alternativa ili na drugom hosting serveru ili sa sopstvenim kapacitetima, što je skuplja opcija.

Alternativni sistemi

Privremena nefunkcionalnost sistema zbog bilo kog uzroka mora biti premošćena neki starijim sistemom. Uvek treba računati na to da se posao mora obaviti pa je u tom cilju osnova odbrane sistema kvalitetna podrška odlaganja podataka sa alternativnim „backup“-om. Pored toga, ceo informativni sistem mora imati kvalitetnu hardversku i softverksu podršku.

Odlaganje podataka

Odlaganje podataka odnosno bekap portala, obezbeđen je putem hosting servera koji je dobijen u paketu sa parkiranjem sajta i domena na internet. Uz to, kao što smo rekli, koristićemo još jedan, ili na internetu ili fizički u okviru prostora Okružnog suda u I.Sarajevu.

10

Zaključak

Elektrosnsko poslovanje je nužnost i obaveza svih pravnih subjekata u jednoj ekonomiji. Danas je nezamislivo biti elektronski nepismen. Sada je proces selidbe komletnih poslovnih procesa na Internet i elektronski nivo. Budućnost je zamisliva u tehničkom smislu ali se kraj inovacija i mogućnosti ne nazire. Definitivno će 21. vek biti era elektronske komunikacije.

Elektronski vid poslovanja, trgovine, plaćanja i mnoštvo drugih mogućnosti mogu pomoći ljudima u štednji slobodnog vremena kog sve manje imamo na raspolaganju zahvaljujući brojnim obavezama savremenog čoveka.

11

LITERATURA

prof. dr Borislav Jošanov ’’Uvod u elektronsko poslovanje’’, Viša poslovna škola Novi Sad, 2006

mr. Predrag Bjelić „Elektronsko trgovanje - elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2000

12

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 12 str.
preuzmi dokument