Evropska Diektiva 834, Beleške' predlog Etika i zakonodavstvo. Univerzitet u Novom Sadu
kajchee
kajchee

Evropska Diektiva 834, Beleške' predlog Etika i zakonodavstvo. Univerzitet u Novom Sadu

34 str.
86broj poseta
Opis
Evropska Drektiva 834 prevedena na Srpski jezik
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 34
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument

DIREKTIVA 834

1. Organska proizvodnja je opšti sistem upravljanja farmi i proizvodnji hrane koji kombinuje najbolju praksu zaštite životne sredine, visok nivo biodiverziteta, očuvanje prirodnih resursa, primena visokoih Standarda dobrobiti životinja i postupak za proizvodnju u skladu sa željama pojedinih potrošača za proizvode proizveden korišćenjem prirodnih supstanci i procesa. Metoda organske proizvodnje tako igra dvostruku društvenu ulogu, gde sa jedne strane omogućava specifičnom tržištu odgovor na zahtjev potrošača za organskim proizvodima, a sa druge strane obezbeđuje javna dobra doprinose zaštita dobrobiti životne sredine i životinja, kao i za ruralni razvoj.

2. Udeo organskog poljoprivrednog sektora je na povećanju u većini država članica. Rast potrosnje, potražnja u poslednjih nekoliko godina je prilično značajna. Skorašnje reforme zajedničke poljoprivredne politike, sa svojim

naglasakom na tržišne orijentacije i snabdevanje kvalitetnim proizvodima koji ispunjavaju zahteve potrošača, sto dodatno stimuliše tržište organskih proizvoda. Nasuprot tome pozadina zakon o organskoj proizvodnji igra sve važniju ulogu u agrarnoj politici i usko je povezano sa dešavanjima na poljoprivrednom tržištu.

3. Pravni okvir Zajednice koji reguliše sektor organskih proizvodnja bi trebalo da nastavi ciljem da se obezbedi fer konkurencija i pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržište u organskih proizvoda, i održavanja I opravdava poverenje potrošača u proizvode označene kao organski. To dalje da cilj obezbeđivanje uslova pod koji ovaj sektor može da napreduje u skladu sa proizvodnjom I kretanja na tržištu.

4. Saopštenje Komisije Savetu i Evropski parlament na evropski Akcionog plana za Organsku hranu i Poljoprivredu predlaže da se poboljša I pojačau organski poljoprivredni standardi Zajednice uvoz i inspekcijske zahteve. U svojim zaključcima 18. oktobra 2004. godine, Savet je pozvao Komisiju da razmotriti pravni okvir Zajednice u ovoj oblasti koje se štampaju u vidu kako bi se osiguralo pojednostavljivanje i sveukupnua koherentnost i u posebno da uspostavi principe koje podstiču usklađivanje standarda i, gde je to moguće, da se smanji nivo detalj.

5. Zato je potrebno da se definišu jasnije ciljeve, principe i pravila koja se primenjuju na organsku proizvodnju, kako bi se doprinelo transparentnosti i poverenja potrošača, kao i usklađeni percepciju koncepta organske proizvodnje.

6. U tom smislu, Uredba Saveta (EEZ) br 2092/91 od 24. juna 1991. o organskoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i indikacijama koje se odnose na njih na poljoprivredne proizvode i namirnice (2) treba da se ukine i zamenjen novim propisom.

7. opšti okvir Zajednice organskih pravila proizvodnje treba uspostaviti u odnosu na biljke, stoku i proizvodnju akvakulture, uključujući pravila za sakupljanje divljih biljaka i algi, pravila o konverziji, kao i pravila o proizvodnji prerađene hrane , 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/1 (1) Mišljenje dostavljene 22. maja 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu). (2) OV L 198, 22.7.1991, str. 1. Reglament, posledno izmenjena i dopunjena Uredbom Кomisije (EC) No 394/2007 (OV L 98, 13.4.2007, str. 3). uključujući vina i hrane i organske kvasac. Кomisija bi trebalo da odobri upotrebu proizvoda i supstanci i odlučuje o metodama koje se koriste u organskoj poljoprivredi i preradi organske hrane.

8. Razvoj organske proizvodnje treba olakšati dalje, posebno podsticanje upotrebe novih tehnika i supstance više odgovara organsku proizvodnju.

9. Genetski modifikovani organizmi (GMO) i proizvoda od GMO ili nisu u skladu sa konceptom organske proizvodnje i percepcije potrošača organskih proizvoda. Oni stoga ne treba koristiti u organskoj poljoprivredi ili u preradi organskih proizvoda.

10. Cilj je da se na najmanju moguću meru smanji prisustvo GMO u organskihm proizvodima. Postojeći pragovi etiketiranje predstavljaju limite koji su isključivo vezani za pomoćne i tehnički neizbežnom prisustvu GMO.

11. Organska poljoprivreda treba da se prvenstveno oslanjaju na obnovljivih izvora u lokalno organizovanim poljoprivrednim sistemima. U cilju minimiziranja upotrebe neobnovljivih resursa, otpad i nus-proizvodi biljnog i životinjskog porijekla treba da se reciklira da se vrate hranljive materije u zemljištu.

12. Organska biljna proizvodnja treba da doprinese očuvanju i unapređenju plodnosti zemljišta, kao i sprečavanje erozije zemljišta. Biljke bi poželjno da

se hrani preko zemljišta eko-sistemu, a ne kroz rastvorljivih đubriva dodaju u zemlju.

13. Osnovni elementi organske sistema upravljanja biljnoj proizvodnji su tlo za upravljanje plodnost, izbor vrsta i sorti, višegodišnjeg plodoreda, reciklažu organske materijale i tehnike kultivacije. Dodatni đubriva, zemljišta uređaji i sredstva za zaštitu bilja treba koristiti samo ako su u skladu sa ciljevima i principima organske proizvodnje.

14. Stočarstvo je od fundamentalnog značaja za organizaciju poljoprivredne proizvodnje na organskim gazdinstvima u meri u kojoj daje potrebnu organske materije i hranljive materije za obradive zemlje i shodno tome doprinosi poboljšanju zemljišta i razvoj održive poljoprivrede.

15. Da bi se izbeglo zagađenje životne sredine, posebno prirodnih resursa kao što su zemljište i vode, organskom proizvodnjom stoke treba u principu obezbedi za bliskog odnosa između takvu proizvodnju i zemlje, pogodan višegodišnjih rotacije sistema i ishranu stoke sa organskim-farming ratarskih proizvoda proizvedenih na samom gazdinstvu ili na susedne organske građe.

16. Кao organske stočarstva je zemlja u vezi aktivnosti treba da imaju, kad god je to moguće, pristup svežem vazduhu ili pašnjaka.

17. Organska stočarstva treba da poštuju standarde dobrobiti životinja visok i ispunjavaju species-specifičnih ponašanja potrebe životinjskih dok upravljanje životinja zdravlja treba da se zasniva na prevenciji bolesti. U tom smislu, posebnu pažnju treba posvetiti uslovima stanovanja, ratarskih prakse i gustine. Osim toga, izbor rasa treba da uzme u obzir njihove sposobnosti da se prilagodi lokalnim uslovima. Pravila o sprovođenju za proizvodnju stoke i proizvodnju akvakulture treba da barem osigura usklađenost sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu životinja koje se drže za potrebe i poljoprivredna narednim preporuka Stalnog komiteta (T AP).

18. Sistem organa stočarska proizvodnja treba da imaju za cilj okončanje proizvodnih ciklusa različitih vrsta stoke sa organski gajenih životinja. Stoga bi trebalo da podstaknu povećanje genofonda organskih životinja, poboljšati samo oslanjanje i na taj način osigurati razvoj sektora.

19. Organic prerađeni proizvodi treba da budu proizvedeni upotrebom metoda obrade koja garantuje da je organska integritet i vitalni kvaliteti proizvoda se održava kroz sve faze proizvodnog lanca.

20. Obrađeno hrana treba da bude označen kao organski samo gde su organski svi ili skoro svi sastojci poljoprivrednog porekla. Međutim, odredbe Posebno obeležavanje treba utvrditi za prerađene hrane koja uključuju poljoprivredne sastojke koji ne mogu dobiti organski, kao što je to slučaj za proizvode lov i ribolov. Štaviše, u cilju informisanja potrošača, transparentnost na tržištu i da stimuliše korišćenje organskih sastojaka, trebalo bi takođe biti moguće da se odnosi na organsku proizvodnju u listi sastojaka pod određenim uslovima.

21. je odgovarajući da obezbede fleksibilnost u pogledu primjene proizvodnih pravila, tako da je moguće da se prilagode organske standarde i zahteve lokalnim klimatskim ili geografskih uslova, specifične prakse ratarskih i fazama razvoja. Ovo bi trebalo da omogući primenu posebnih pravila, ali samo u granicama određenim uslovima propisanim zakonodavstvom Zajednice

22. Važno je da se održi poverenje potrošača u organske proizvode. Izuzeci od zahteva koji se odnose na organsku proizvodnju stoga treba da bude strogo ograničena na slučajeve u kojima se smatra da se opravda primena izuzetnim pravila. P 189/2 Službeni list Evropske unije 20.7.2007

23. zbog zaštite potrošača i fer konkurencije, termini koji se koriste za označavanje organske proizvode treba zaštititi od koristi na ne-organskih proizvoda širom Zajednice i nezavisno jezika koji se koristi. Zaštita treba primeniti i na uobičajenim derivata ili deminutiva tih uslova, da li se koriste sami ili u kombinaciji.

24. U cilju stvaranja jasnoću za potrošače širom tržište Zajednice, EU-logo treba da bude obavezno za sve organske pre upakovane hrane proizvedene u Zajednici. Inače bi biti moguće koristiti eulogo na dobrovoljnoj osnovi u slučaju ne unapred upakovane organskih proizvoda proizvedenih u okviru zajednice ili bilo organskih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja.

25. ipak je smatra prikladnim da ograniči korišćenje EU logom na proizvode koji sadrže samo ili gotovo samo, organskih sastojaka kako ne potrošače dovodi u zabludu u pogledu organske prirode celokupnog proizvoda. Ne bi smelo dozvoliti da ga koriste u označavanju u konverziji proizvoda ili obrađene namirnice od kojih manje od 95% svojih sastojaka poljoprivrednog porekla su organski.

26. U-logo treba da ni pod kakvim okolnostima spreči istovremenu upotrebu nacionalnih ili privatnih logotipa.

27. Osven tova, radi izbegavanja obmana i eventualne zabune među potrošačima na zajednice ili ne-EU poreklo proizvoda, svaki put kada se koristi EU- logotip, potrošači treba da budu informisani o mestu su poljoprivredne sirovine od kojih je proizvod sastavljen je uzgajaju.

28. pravila Zajednice treba da promovišu usaglašen koncept organske proizvodnje. Nadležni organi, organi kontrole i kontrolni organi treba da se uzdrže od bilo kakvog ponašanja koje bi stvorili prepreke slobodnom kretanju odgovarajućih proizvoda koji su sertifikovani od strane organa ili tela koja se nalazi u drugoj državi članici. Oni treba posebno ne nameću nikakve dodatne kontrole ili finansijske teret.

29. U cilju usklađenosti sa zakonodavstvom Zajednice u drugim oblastima, u slučaju postrojenja i stočarske proizvodnje, Države članice treba da bude dozvoljeno da u okviru svojih teritorija, nacionalni pravila proizvodnje koji su strožiji od organske proizvodnje pravilima Zajednice, pod uslovom da ta nacionalna pravila važe i za ne-organsku proizvodnju i inače u skladu sa pravom Zajednice.

30. je zabranjena upotreba GMO u organskoj proizvodnji. Radi jasnoće i usklađenosti, to ne bi trebalo da bude moguće da se etiketira proizvod kao organski gde treba da budu označene kao sadrži GMO, koji se sastoji od GMO ili proizvodi od GMO.

31. Da bi se osiguralo da su organski proizvodi proizvedeni u skladu sa uslovima propisanim u okviru pravnog okvira Zajednice o organskoj proizvodnji, aktivnosti obavljaju operatera u svim fazama proizvodnje, priprema i distribucija organskih proizvoda treba dostaviti u sistemu kontrole i upravlja u skladu sa pravilima utvrđenim u Uredbi (EC) 882/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. o zvaničnim kontrolama vrši se osigurati verifikaciju skladu sa pravilima zaštite životinja hrane i zakona o hrani, zdravlje životinja i (1).

32. To bi moglo u nekim slučajevima pojavljuju u nesrazmeri sa primeni zahteve obaveštenja i kontrolu na određenim vrstama maloprodajnih operatora, kao što su oni koji prodaju proizvode direktno na krajnjeg potrošača ili korisnika. Zbog toga je potrebno da bi države članice da izuzme one operatere iz ove zahteve. Međutim, kako bi se izbegle prevare potrebno je isključiti iz izuzeća one malo operateri koji proizvode, pripremiti ili store proizvodi koji nisu u vezi sa prodajnom mestu, ili koji uvoze organske proizvode ili su ugovorene od tih poslova na treće lice.

33. Organski proizvodi uvezeni u Evropsku zajednicu treba dozvoliti da se stavi na tržište Zajednice kao organski, gde su proizvedeni u skladu sa proizvodnim pravilima i podleže kontroli aranžmane koji su u skladu sa ili ekvivalentni onima propisanim u Zajednica zakonodavstvo. Pored toga, proizvodi uvezeni pod ekvivalentnim sistemom treba da bude pokriven dozvolu izdatu od strane nadležnog organa, ili priznata nadzorni organ ili tijelo treće zemlje u pitanju.

34. Procena ekvivalentnosti u pogledu uvoznih proizvoda treba uzeti u obzir međunarodne standarde propisane u Codek Alimentarius.

35. smatra da je potrebno održavati listu trećih zemalja priznata od strane Кomisije da imaju standarde proizvodnje i kontrole aranžman koji su ekvivalentni onima predviđeno zakonodavstvom Zajednice. Za trećim zemljama koje nisu uključene u toj listi, Кomisija treba utvrditi listu upravljačkih organa i kontrolnih tela priznati kao nadležni za zadatkom da obezbedi kontrola i sertifikacija u trećim zemljama.

36. relevantne statističke podatke treba prikupiti u cilju dobijanja pouzdanih podataka potrebnih za sprovođenje i praćenje ovog pravilnika i kao sredstvo za proizvođače, operatora tržišta i kreatore politike. Statističke informacije potrebne treba da budu definisani u kontekstu Programa za statistiku Zajednice. 20.7. 2007 Službeni list Evropske unije L 189/3 (1) OV L 165, 30.4.2004, str. 1. Corrected bi OV L 191, 28.5.2004, str. 1.

37. Ova Uredba treba da se primenjuje od datuma koji daje Кomisiji dovoljno vremena da usvoje potrebne mere za njegovo sprovođenje.

38. Mere koje su neophodne za sprovođenje ove uredbe trebalo bi usvojiti u skladu sa Odlukom Saveta 1999/468 / EC od 28. juna 1999. godine kojom se utvrđuju postupci za vršenje implementacije ovlašćenja koja Кomisiji (1).

39. Dinamička evolucija organskog sektora, pojedini veoma osetljiva pitanja vezana za metodama organske proizvodnje i potrebi da se osigura nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i sistem kontrole čini odgovarajući da obezbede za buduću reviziju pravila Zajednice o organska poljoprivreda, uzimajući u obzir iskustvo stečeno iz primene ovih pravila.

40. Do donošenja detaljnih proizvodnih zajednica pravila za odredjene vrste životinja i vodenih biljaka i mikro-alge, države članice treba da imaju mogućnost da obezbede za primenu nacionalnih standarda ili, u njegovom odsustvu, privatni standardi prihvaćena ili priznaje države članice,

USVOJIO OVU UREDBU:

AIM SCOPE I Definicije

Član 1 Cilj i obim 1. Ovim pravilnikom daje osnovu za održivi razvoj organske proizvodnje uz osiguranje efikasnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, garantuje fer konkurenciju, obezbeđujući poverenje potrošača i štite interese potrošača. On uspostavlja zajedničke ciljeve i principe za podupiru pravila utvrđene prema ovoj Uredbi o:

(A) sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije organskih proizvoda i njihove kontrole;

(B) korišćenje pokazatelja koji se odnose na organsku proizvodnju u označavanju i oglašavanja.

2. Ova uredba primenjuje se na sledeće proizvode poreklom iz poljoprivrede, uključujući akvakulturu, gde su takvi proizvodi stavljaju u promet ili su namenjene da se plasiraju na tržište živi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi;, prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana; feed; vegetativni materijal za razmnožavanje i seme za uzgoj. Proizvodi lova i ribolova divljih životinja neće se smatrati kao organsku proizvodnju. Ova Uredba se takođe primenjuje na kvasaca koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje.

3. Ovaj Pravilnik se primenjuje na bilo kog operatera koji su uključeni u aktivnosti, u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije, u vezi sa proizvodima navedenim u stavu 2. Međutim, masa ugostiteljskih operacije neće biti predmet ovog pravilnika. Države članice mogu primeniti nacionalne propise ili, u njegovom odsustvu, privatne standarda, o označavanju i kontroli proizvoda porijeklom iz masovnih ugostiteljskih poslova, u onoj meri u kojoj Navedena pravila u skladu sa zakonom Zajednice

4. Ova uredba primenjuje se bez obzira na druge odredbe u zajednici ili nacionalnim odredbama, u skladu sa pravom Zajednice koja se tiče proizvoda

navedenih u ovom članu, kao što su odredbe koje regulišu proizvodnju, pripremu, marketing, obeležavanje i kontrolu, uključujući i zakon o namirnicama i ishrani životinja .

5. Član 2 Definicije Za potrebe ove Uredbe, sledeće definicije će se primenjivati:

(A) "organska proizvodnja" označava korišćenje metoda proizvodnje usklađen sa pravilima utvrđenim u ovom pravilniku, u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije;

(B) "faze proizvodnje, pripreme i distribucije" podrazumeva bilo koju fazu od i uključujući i primarnu proizvodnju organskog proizvoda do i uključujući njeno skladištenje, obradu, transport, prodaju ili snabdevanje krajnjeg potrošača, i gde je relevantno etiketiranje, reklama , uvoz, izvoz i kooperanata;

(C) "organski" označava dolaze iz ili u vezi sa organsku proizvodnju;

(G) "operater" označava fizičko ili pravno lice odgovorno da osigura da su zahtevi ovog pravilnika sastali u organskoj poslovanja pod njihovom kontrolom;

(D) 'postrojenja za proizvodnju' podrazumeva proizvodnju poljoprivrednih useva proizvoda, uključujući žetvu divljih biljnih proizvoda za komercijalne svrhe; P 189/4 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (1) OV L 184, 17.7.1999, str. 23. Odluka izmenjena i dopunjena Odlukom 2006 / / ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11) 512.

(F) "stočarska proizvodnja" označava proizvodnju domaćih ili domestificiranih kopnenih životinja (uključujući insekte);

(G) definicija "akvakulture" je da, s obzirom na Reglament (EO) br 1198/2006 od 27. jula 2006. o Fondu za evropske ribarstvo (1);

(H) "konverzija" označava prelazak iz neorganskih u organskoj poljoprivredi u okviru određenog vremenskog perioda, tokom kojeg su primenjene odredbe koje se odnose na organske proizvodnje;

(I) "priprema" označava operacije očuvanja i / ili prerade organskih proizvoda, uključujući klanje i sečenje za stočarskih proizvoda, kao i pakovanje, obeležavanje i / ili promene izvršene na etiketu o metodama organske proizvodnje;

(J) definicije 'hrane', 'hrane' i 'stavljanje u promet' su one date u Uredbi (EC) broj 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 28. januara 2002. koja propisuje opšta načela i zahtevi zakona o hrani, o osnivanju organ Evropska agencija za bezbednost hrane i koja propisuje procedure u pitanjima sigurnosti hrane (2);

(К) obeležavanje 'znači bilo termini, reči, pojedinosti, žigovi, brand name, slikovno obzira ili simbol koji se odnosi na i stavio na bilo koji ambalaže, dokument, obaveštenje, etiketu, odbora, prstena ili okovratnik pratećeg ili koji se odnosi na proizvod;

(L) definicija "prethodno upakovane namirnice 'se da data u članu 1 (3) (b) Direktive 2000/13 / EC Evropskog parlamenta i Saveta od 20. marta 2000. godine o približavanju zakona Države članice koje se odnose na označavanje, prezentacija i reklamiranje prehrambenih proizvoda (3);

(M) "reklamiranje" podrazumeva bilo kakvo predstavljanje u javnosti, na bilo koji način osim etikete, koji ima za cilj ili je verovatno da oblikuju i utiču na stav, verovanja i ponašanja kako bi se direktno ili indirektno promovisanja prodaje organskih proizvoda;

(N) 'nadležni organ "označava centralni organ države članice nadležan za organizaciju zvaničnih kontrola u oblasti organske proizvodnje u skladu sa odredbama propisanim skladu sa ovom Uredbom, ili bilo koji drugi organ na koji je nadležnost je datih do; ona će obuhvatiti, prema potrebi, odgovarajući organ treće zemlje;

(O) normativna kontrola "podrazumeva javni administrativnu organizaciju države članice u kojoj je nadležni organ poverene, u celini ili delimično, njegova nadležnost za inspekciju i sertifikaciju u oblasti organske proizvodnje u skladu sa odredbama krenuli prema ovoj Uredbi; ona će obuhvatiti, prema potrebi, odgovarajući organ treće zemlje ili odgovarajući organ radi u nekoj trećoj zemlji; (Str) 'kontrolno telo "znači nezavisnu privatnu treću stranu vršenja inspekcije i sertifikacije u oblasti organske proizvodnje u skladu sa odredbama predviđenim ovim pravilnikom; on takođe uključuje, po potrebi, odgovarajući organ treće zemlje ili odgovarajuće telo funkcioniše u trećoj zemlji;

(К) 'Znak usaglašenosti "znači tvrdnju skladu sa određenog niza standarda ili drugim normativnim dokumentima u obliku znaka;

(R) definicija "sastojaka" je da, s obzirom u članu 6 (4) Direktive 2000/13 / EC; (A) definicija "proizvoda za zaštitu bilja" je da, s obzirom na Direktiva 91/414 / EEC od 15. jula 1991 o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržištu (4);

(T) definicija "Genetski modifikovani organizam (GMO)" je da, s obzirom na Direktivi 2001/18 / EC Evropskog parlamenta i Saveta od 12. marta 2001. o namernom puštanju u životnu sredinu genetički modifikovanih organizama i kojom

se ukida saveta Direktiva 90/220 / EEZ (5) i koji se ne dobija kroz tehnike genetskih modifikacija navedenih u Aneksu IB te direktive;

(U) "proizveden od GMO" sredstava dobijenih u celini ili delimično od GMO, ali ne sadrže ili se sastoje od GMO; (U) 'produced bi GMO "sredstvima dobijenim pomoću GMO kao poslednji živi organizam u proizvodnom procesu, ali ne sadrži ili se sastoji od GMO niti proizvedena od GMO;

(V) definicija "Aditiva" je da, s obzirom na Uredbe (EC) No 1831/2003 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. septembra 2003. o aditivima koji se koriste za ishranu (6) životinja; 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/5 (1) OV L 223, 15.8.2006, str. 1. (2) OV L 31, 1.2.2002, str. 1. Reglament, posledno izmenjena i dopunjena Uredbom Кomisije (EC) No 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006, str. 3). (3) OV L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva poslednji put izmenjena i dopunjena Direktivom Кomisije 2006 / / ES (UL L 368, 23.12.2006, str. 110) 142. (4) OV L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva izmenjena i dopunjena Direktivom Кomisije 2007/31 / EO (OV L 140, 1.6.2007, str. 44). (5) OV L 106, 17.4.2001, str. 1. Reglament, posledno izmenen Uredbom (EZ) br 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24). (6) OV L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba izmenjena i dopunjena Uredbom Кomisije (EC) No 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005, str. 8). (Кs) ekvivalent ", u opisivanju različitih sistema ili mere, znači da su u stanju da ispunjava iste ciljeve i principe primenjujući pravila kojima se obezbeđuje isti nivo osiguranja usaglašenosti;

(I) 'obrada pomoć "označava bilo koju supstancu ne troši kao sastojak hrane po sebi, namerno koristi u preradi sirovina, hrane ili njihovih sastojaka, da ispuni određene tehnološke svrhe tokom lečenja ili prerade i koji može da dovede u nenamerno ali tehnički neizbežna prisustvo ostataka supstance ili njenih derivata u finalnom proizvodu, pod uslovom da ovi ostaci ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje i nemaju tehnološki uticaj na krajnjem proizvodu;

(Z) definicija "jonizujućeg zračenja" je da, s obzirom na Direktiva 96/29 / Euratom od 13. maja 1996 za opredelane na osnovne bezbednosne standarde za zaštitu zdravlja radnika i javnosti protiv opasnosti koje proističu iz jonizujućeg zračenja ( 1) i kao ograničena članom 1. (2) Direktive 1999/2 / EC Evropskog parlamenta i Saveta od 22. februara 1999. o približavanju zakona država članica koji se odnose na hranu i sastojke hrane tretirani jonizujućeg zračenja ( 2). (AA) sredstva za masovno ugostiteljskih operacija "priprema organskih proizvoda u restoranima, bolnicama, menzama i druge poslove slično hrane na mestu prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču. DEO II CILJEVI I PRINCIPI za organsku proizvodnju

člana 3. Ciljevi Organska proizvodnja će nastaviti sledeće opšte ciljeve:

(A) uspostaviti održiv sistem upravljanja za poljoprivredu da: (i) poštuje sistema prirodne i cikluse i održava i poboljšava zdravlje tla, vode, biljaka i životinja i ravnoteže između njih; (Ii) doprinosi visokom nivou biološke raznovrsnosti; (Iii) čini odgovorno korišćenje energije i prirodnih resursa, kao što su voda, zemljišta, organske materije i vazduha; (IV) poštuje visoke standarde dobrobiti životinja, a posebno ispunjava species-specifičnih ponašanja potrebe životinjskih;

(B) imaju za cilj proizvodnju proizvoda visokog kvaliteta;

(C) za cilj proizvodnju širok spektar hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji odgovaraju na zahtev potrošača za robe proizvedene korišćenjem procesa koji ne narušava životna sredina, zdravlje ljudi, biljaka ili zdravlja i dobrobiti životinja.

Član 4 Ukupni principi Organska proizvodnja zasniva se na sledećim principima:

(a) odgovarajuće projektovanje i upravljanje biološkim procesima na osnovu ekoloških sistema koji koriste prirodne resurse koji su unutrašnji sistemu metodama da: (i) koriste živi organizmi i mehanička proizvodne metode; (Ii) praksa zemljište u vezi useva gajenje i stočarska proizvodnja ili praksa akvakultura koji je u skladu sa principima održivog korišćenja ribarstva; (Iii) isključuje upotrebu GMO i proizvoda od GMO ili sa izuzetkom veterinarskih medicinskih proizvoda; (Iv) na osnovu procene rizika, a upotreba predostrožnosti i preventivnih mera, po potrebi;

(B) ograničavanje upotrebe spoljašnjih ulaza. Gde spoljne priključke je potrebno ili odgovarajuće prakse upravljanja i metode iz stava (a) ne postoje, one će biti ograničena na: (i) ulazima iz organske proizvodnje; (Ii) prirodne ili prirodno- izvedeni supstance; (Iii) nizak rastvorljivost mineralna đubriva;

(C) stroga ograničenja upotrebe hemijski sintetizovanih ulaza u izuzetnim slučajevima i to: (i) kada ne postoje odgovarajuće prakse upravljanja; i (ii) spoljnog ulaza iz stava (b) nisu dostupni na tržištu; ili (iii) gde je upotreba eksternih ulaza iz stava (b), doprinosi neprihvatljivih uticaja na životnu sredinu; P 189/6 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (1) OV L 159, 29.6.1996, str. 1. (2) OV L 66, 13.3.1999, str. 16. Direktiva izmenjena i dopunjena Uredbom (EC) No 1882/2003 (OJ L 284, 31.10.2003, str. 1).

(D) adaptacija, gde je to potrebno, a u okviru ove uredbe, pravila organske proizvodnje uzimajući u obzir sanitarnog stanja, regionalne razlike u klimatskim i lokalnim uslovima, fazama razvoja i specifične prakse ratarskih.

Član 5 Specifični principi važe za poljoprivredu Pored opštih načela utvrđenih u članu 4., organska poljoprivreda treba da se zasniva na sledećim specifičnim principima:

(a) održavanje i unapređenje života zemljišta i prirodne plodnosti zemljišta, stabilnosti tla i biodiverziteta zemljišta sprečavanje i suzbijanje sabijanje zemljišta i eroziju tla, kao i negovanje biljaka, pre svega, kroz ekosistem tla;

(B) minimiziranje korišćenja neobnovljivih izvora i van farme ulaza;

(C) recikliranje otpada i nusproizvoda životinjskog i biljnog porekla, kao ulaz u biljne i stočarske proizvodnje;

(D), uzimajući u obzir lokalne ili regionalne ekološke ravnoteže prilikom donošenja odluka proizvodnje;

(E) održavanje zdravlja životinja podsticanjem imunološke prirodne zaštite životinja, kao i izbor odgovarajućih rasa i ratarskih praksi;

(F) održavanje zdravlja bilja od preventivnih mera, kao što je izbor odgovarajućih vrsta i sorti otpornih na bolesti i štetočina, odgovarajuće plodoreda, mehaničkim i fizičkim metodama i zaštite prirodnih neprijatelja štetočina;

(G) praksa sajta prilagođena i stoke zemljišta u vezi sa proizvodnjom;

(H) poštovanje visokog nivoa dobrobiti životinja poštovanja vrste-specifične potrebe; (

I) proizvodnja proizvoda organske stoke od životinja koje su pokrenuta na organskim gazdinstvima od rođenja ili se izlegli, a tokom svog života;

(J) izbor rasa imajući u vidu kapacitet životinja za prilagođavanje lokalnim uslovima, njihova vitalnost i njihova otpornost prema bolestima ili zdravstvenim problemima;

(К) hranjenje stoke sa organskom hranom sastavljena od poljoprivrednih sastojaka iz organske poljoprivrede i prirodnih nepoljoprivrednim supstanci;

(L) primenjivanje uzgojnih praksi, koji poboljšavaju imuni sistem i ojačati prirodnu odbranu od bolesti, posebno uključujući redovnog vežbanja i pristup otvorenim prostorima i pašnjaka gde je to neophodno;

(M) isključenje uzgoja veštački izazvane poliploidnih životinje;

(N) održavanje biodiverziteta prirodnih vodenih ekosistema, nastavak zdravlje vodenu sredinu i kvalitet okolnih vodenih i kopnenih ekosistema u proizvodnji akvakulture;

(O) hranjenje vodene organizme sa hranom iz održivo korišćenje ribarstva kao što je definisano u članu 3 Uredbe Saveta (EC) br 2371/2002 od 20. decembra 2002. o očuvanju i održivom korišćenju ribljih resursa u okviru zajedničke politike ribarstva (1 ) ili sa organskim hrane koja se sastoji od poljoprivrednih sastojaka iz organske poljoprivrede i prirodnih nepoljoprivrednim supstanci.

Član 6 Specifični principi važe za obradu organske hrane Pored opštih načela utvrđenih u članu 4., proizvodnja prerađene organske hrane zasniva se na sledećim specifičnim principima:

(a) proizvodnja organske hrane iz organskih poljoprivrednih sastojaka, osim u slučaju kada neki sastojak nije dostupan na tržištu u organskom obliku;

(B) ograničavanje upotrebe aditiva u hrani, od neorganskih sastojaka sa najviše tehnoloških i senzornim funkcijama i mikronutrijenata i pomoćnih sredstava za obradu, tako da se oni koriste u minimalnoj meri i samo u slučaju bitnih tehnoloških potreba ili za poseban nutritivni svrhe;

(C) isključenje supstanci i metoda prerade koji bi mogli dovesti u zabludu u pogledu prave prirode proizvoda;

(D) prerada hrane sa pažnjom, poželjno uz korišćenje bioloških, mehaničkih i fizičkih metoda. 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/7 (1) OV L 358, 31.12.2002, str. 59.

Član 7 Specifični principi važe za preradu organskog hrane Pored opštih načela utvrđenih u članu 4, proizvodnja prerađene organske hrane zasniva se na sledećim specifičnim principima:

(a) proizvodnja organske hrane od materijala organskog hrane, osim kada je hrana materijal nije dostupan na tržištu u organskom obliku;

(B) ograničavanje upotrebe aditiva hrane i prerade pomagala na minimalnu meri i samo u slučaju bitnih tehnoloških ili zootehničkim potrebe ili za posebne prehrambene svrhe;

(C) isključenje supstanci i metoda prerade koji bi mogli biti u zabludu u pogledu prave prirode proizvoda;

(D) obrada hrane sa pažnjom, poželjno uz korišćenje bioloških, mehaničkih i fizičkih metoda. POGLAVLJE III PROIZVODNJA PRAVILA POGLAVLJE 1 Opšte proizvodne pravila

Opšti uslovi Operateri moraju biti u skladu sa pravilima proizvodnje utvrđenim u ovom delu i sa pravilima za sprovođenje predviđenih članom 38

Član 9 Zabrana upotrebe GMO 1. GMO i proizvoda od GMO ili ne treba da se koristi kao hrana, hrana za životinje, prerade pomagala, sredstva za zaštitu bilja, đubriva, zemljište uređaja, semena, vegetativni materijal za razmnožavanje, mikro- organizama i životinja u organskoj proizvodnji. 2. Za potrebe zabrane iz stava 1. u vezi sa GMO ili proizvoda od GMO za hranu i hranu za životinje, operateri mogu se osloniti na etiketama koje prate proizvod ili bilo koji drugi prateći dokument, pričvršćena ili ako u skladu sa Direktivom 2001/18 / EК, Uredba (EZ) 1829/2003 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. septembra 2003 o genetski modifikovane hrane i hrane (1) ili Uredba (EZ) 1830/2003 o sledljivosti i obeležavanje genetski modifikovanih organizama i sledljivost hrane i feed proizvodi proizvedeni od genetski modifikovanih organizama. Operateri mogu pretpostaviti da nijedan GMO ili proizvoda proizvedenih od GMO koristi u proizvodnji kupljene hrane i hrane za proizvode kada je on nisu obeleženi, ili u pratnji dokument, u skladu sa tim propisima, osim ako su dobijeni druge informacije koje ukazuju da je etiketiranje proizvoda u pitanju nije u skladu sa ovim Pravilnikom. 3. Za potrebe zabrane iz stava 1., u vezi sa proizvodima ne budu hrana ili hrana za životinje, ili proizvod proizveden od GMO, operateri koriste takve neorganske proizvode kupljene od trećih lica će zahtevati od distributera da potvrdi da proizvodi isporučuju nisu proizvedeni od ili GMO. 4. Кomisija odlučuje o merama koje sprovode zabranu upotrebe GMO i proizvoda od GMO ili u skladu sa procedurom iz člana 37 (2).

Član 10 Zabrana upotrebe jonizujućih zračenja Кorišćenje jonizujućeg zračenja za lečenje organske hrane i hrane za životinje, ili sirovina koje se koriste u organskoj hrani ili hrani za životinje je zabranjeno. GLAVA 2 Farma proizvodnja

Član 11 proizvodnja Opšte farma pravila Ceo poljoprivredno gazdinstvo će se upravljati u skladu sa zahtevima koji se odnose na organsku proizvodnju. Međutim, u skladu sa specifičnim uslovima koji će se utvrditi u skladu sa procedurom iz člana 37 (2), holding se može podeliti u jasno odvojene jedinice ili akvakulture proizvodnih pogona koji nisu svi uspeli pod organskom proizvodnjom. Što se tiče životinja, različite vrste će biti uključeni. Što se tiče AКVAКULTURI iste vrste mogu biti uključeni, pod uslovom da postoji odgovarajuća razdvajanje između proizvodnih pogona. Što se tiče biljaka, različite sorte koje se mogu lako

diferencirane biće uključeni. Gde, u skladu sa drugim tačke, ne sve jedinice imanju se koriste za organsku proizvodnju, operater će voditi zemlju, životinje i proizvodi se koriste za, ili proizvodi, organski jedinice odvojene od onih koji se koriste za, ili su proizvedeni od strane, ne-organskih jedinice i vodi odgovarajuću evidenciju da pokaže razdvajanje. P 189/8 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (1) OV L 268, 18.10.2003, str. 1. Uredba izmenjena i dopunjena Uredbom Кomisije (EC) No 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006, str. 99).

Član pravila proizvodnje 12 Plant 1. Pored pravila opšte poljoprivredne proizvodnje iz člana 11, sledeća pravila primenjuju se organske biljne proizvodnje

(a) organska proizvodnja bilja koristi za obradu i praksi kultivacije koji održavaju ili povećati zemljišta organske materije , povećati stabilnost tla i biodiverziteta zemljišta, i sprečavaju sabijanje zemljišta i eroziju zemljišta; (

B) plodnost i biološka aktivnost zemljišta treba da se održava i povećan za višegodišnje plodoreda, uključujući mahunarke i drugih zelenih đubriva useva, i primenom stajskog đubriva ili organske materije, i poželjno kompostiran, iz organske proizvodnje;

(C) upotreba Biodinamic preparata je dozvoljeno;

(G) Osim toga, đubriva i uređaja zemljišta mogu se koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 16;

(E) mineralna azotna đubriva ne treba da se koristi; (E) svi proizvodni pogon tehnike koje se koriste će sprečiti ili umanjiti bilo doprinos kontaminacije životne sredine; (G) sprečavanje štete uzrokovane štetočina, bolesti i korova se prvenstveno oslanjaju na zaštitu od prirodnih neprijatelja, izbor vrsta i sorti, plodoredu, tehnikama uzgajanja i termičkih procesa;

(H) u slučaju utvrđenog pretnja useva, sredstva za zaštitu bilja mogu se koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 16; treba da se koristi (i) za proizvodnju proizvoda, osim semena i vegetativnog reprodukcionog materijala samo organski proizvedena semena i sadnog materijala. U tom cilju, majka fabrika u slučaju semena i matične fabrike u slučaju vegetativnog reprodukcionog materijala, treba da bude proizveden u skladu sa pravilima propisanim u ovom pravilniku za najmanje jednu generaciju, ili, u slučaju višegodišnja usevi, dve vegetacione sezone;

(J) proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u biljnoj proizvodnji se koriste samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji na osnovu člana 16. 2. Prikupljanje

divljih biljaka i njihove delove, koja se prirodno u prirodnim područjima, šume i poljoprivredne površine smatra Metoda organske proizvodnje pod uslovom da:

(a) ta područja nisu, u periodu od najmanje tri godine pre berbe, dobila tretman sa proizvodima od onih koji su odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 16;

(B) prikupljanje ne utiče na stabilnost prirodnog staništa ili održavanje vrste u zoni berbe. 3. Mere koje su neophodne za sprovođenje pravila proizvodnih sadržanih u ovom člana donosi se u skladu sa procedurom iz člana 37 (2).

Član 13 Proizvodnja pravila za morske trave 1. prikupljanje divljih algi i njihove delove, koja se prirodno u moru, smatra Metoda organske proizvodnje, pod uslovom da: (A) rastu područja visokog ekološkog kvaliteta kao što je definisano Direktivom 2000/60 / EC Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2000. kojom se uspostavlja okvir za akciju Zajednice u oblasti politike voda (1) i, u toku njegova primena, od kvalitetnog ekvivalent za imenovane vode u skladu sa Direktivom 2006/113 / EC Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. o kvalitetu voda za uzgoj školjki (2), i ne neodgovarajući iz zdravstvene tačke gledišta . U očekivanju detaljnija pravila da se uvede u sprovođenju zakona, divlje jestive morske alge ne treba da se prikupljaju u oblastima koje ne ispunjavaju kriterijume za klase A ili B klase oblastima kao što je definisano u Aneksu II Uredbe (EC) br 854/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. kojom dole posebna pravila za organizaciju zvaničnih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih za ishranu ljudi (3); (B) prikupljanje ne utiče na dugoročnu stabilnost prirodnog staništa ili održavanje vrste u zoni berbe. 2. uzgoj algi će se održati u priobalnim područjima sa ekološkim i zdravstvenim karakteristikama najmanje jednaka onima koji su navedeni u tački 1. kako bi se smatrati organski. Pored toga: (a) održivo praksa će se koristiti u svim fazama proizvodnje, iz kolekcije za maloletnike algi do žetve; (B) da obezbede da veliki gen-bazen se održava, zbirka maloletnika morske trave u divljini treba održati redovno da dopuni zatvoreni kulture akcije; 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/9 (1) OV L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva izmenjena i dopunjena Odlukom broj 2455/2001 / ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1). (2) OV L 376, 27.12.2006, str. 14. (3) OV L 139, 30.4.2004, str. 206. ispravljena verzija u OV L 226, 25.6.2004, str. 83. (c) đubriva ne treba koristiti osim u zatvorenim objektima i samo ako im je odobreno za primenu u organskoj proizvodnji za ovu svrhu iz člana 16. 3. mere neophodne za sprovođenje proizvodnih pravila sadržanih u ovom članu biće usvojen u skladu sa procedurom iz člana 37 (2).

Član 14 životinja pravila proizvodnje 1. Pored pravila opšte poljoprivredne proizvodnje iz člana 11, sledeća pravila odnose se na proizvodnju stočne: (a) u pogledu porekla životinja: (i) organski stoka se rodio i odrastao na organskim gazdinstvima; (Ii) za svrhe uzgoja, ne-organski pokrenuta životinje mogu biti dovedeni na imanju, pod određenim uslovima. Takve životinje i njihovi proizvodi mogu se smatrati organski nakon usklađenost sa prelaznog perioda iz člana 17 (1) (c); (III) životinje postoje na gazdinstvu na početku prelaznog perioda i njihovih proizvoda može se smatrati organski nakon skladu sa period konverzije iz člana 17 (1) (c); (B) u odnosu na ratarskih praksi i uslova stanovanja: (i) osoblje držanje životinja mora da ima potrebnu osnovna znanja i veštine u vezi zdravlja i potreba dobrobiti životinja; (Ii) Ratarstvo prakse, uključujući gustine, a uslovi stanovanja treba da obezbedi da se ispune razvojne, fiziološke i ethological potrebe životinja; (Iii) stoka će imati stalni pristup otvorenim prostorima, prvenstveno pašu, kad god vremenski uslovi i stanje zemlje dozvoljavaju, osim ograničenja i obaveze vezane za zaštitu zdravlja ljudi i životinja se nameću na osnovu zakonodavstva Zajednice; (Iv) broj stoke će biti ograničena u cilju minimiziranja ispaše, krivolov zemljišta, erozije, ili zagađenja izazvanog životinja ili širenje njihovog đubriva; (V) organski stoka treba da budu odvojeni od druge stoke. Međutim, ispaša zajedničkog zemljišta organskim životinja i organske zemljišta od neorganskih životinja je dozvoljeno pod određenim restriktivnim uslovima; (VI) privezivanje ili izolacija stoke je zabranjena, osim za pojedinačne životinje za ograničeni vremenski period, a u onoj meri u kojoj je to opravdano za bezbednost, dobrobit i veterinarskih razloga; (VII) trajanje prevoza stoke biće svedene na minimum; (Viii) svako patnja, uključujući sakaćenja, biće svedeni na minimum tokom čitavog života životinje, uključujući u trenutku klanja; (Ik) pčelinjaka se stavlja u oblastima kojima se obezbeđuje nektar i polen izvora koji se sastoje uglavnom od organski proizvedene useve ili, po potrebi, spontane vegetacije ili ne-organski upravlja šumama ili usevima koji se tretiraju samo sa niskim metodama uticaja na životnu sredinu. Pčelinjaka čuva se u dovoljnoj udaljenosti od izvora koji mogu dovesti do kontaminacije proizvoda od pčela ili na lošeg zdravstvenog stanja pčela; (Кs) košnice i materijali koji se koriste u pčelarstvu se uglavnom od prirodnih materijala; (Кsi) uništavanje pčela na saća kao metod u vezi sa Zabranjeno je žetva pčelinjih proizvoda; (C) u vezi sa oplemenjivanja: (i) razmnožavanje će koristiti prirodne metode. Veštačka oplodnja je, međutim dozvoljeno; (Ii) reprodukovanje neće biti izazvane tretmanom sa hormonima ili sličnih materija, osim ako kao oblik veterinarskog terapeutskog tretmana u slučaju pojedinačne životinje; (Iii) drugi oblici veštačkog reprodukcije, kao što je kloniranje i transfer embriona, ne treba da se koristi; (IV) odgovarajuće rase će biti izabran. Izbor rasa će takođe doprineti

sprečavanju bilo patnje i da se izbegne potrebu za sakaćenja životinja; (G) u vezi sa hranom: (i) pre svega dobijanje hrane za stoku sa gazdinstva gde se uzgajaju životinje ili iz drugih organskih gazdinstava u istom regionu; (Ii) stoka se hraniti sa organskom hranom koja ispunjava potrebe u ishrani životinje u različitim fazama svog razvoja. Deo obroku može sadržati hranu iz imanja koja su u konverziji na organsku; P 189/10 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (III) sa izuzetkom pčela, stoka mora imati stalan pristup pašnjaku ili krmno bilje; (IV) nisu organske hrane materijali iz biljnog porekla, hrane materijala iz životinjskog i mineralnog porekla, aditiva, određeni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja i preradu pomagala će se koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 16; (V) promoteri rasta i sintetičke amino-kiseline ne treba da se koristi; (Vi) sisanja sisari će se hraniti sa prirodnom, poželjno majki, mleka; (D) u odnosu na prevenciji bolesti i veterinarske tretman: prevencija bolesti (i) mora da se zasniva na rasi i izbor deformacija, ratarskih prakse upravljanja, visok kvalitet hrane i vežbanja, odgovarajuće gustine naseljenosti i adekvatno i odgovarajuće stanovanje održava u higijenskim uslovima; (Ii) bolesti treba tretirati odmah da bi izbeglo patnju životinji; hemijski sintetizovani Allopathic veterinarske medicine uključujući i antibiotike može da se koristi gde je to potrebno i pod strogim uslovima, kada je upotreba fitoterapeutskih, homeopatski i drugih proizvoda je neprikladan. U određenim ograničenjima u pogledu ciklusa lečenja i povlačenja perioda biće definisani; (Iii) upotreba imunoloških veterinarskih lekova je dozvoljeno; (IV) tretmani koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja izrečene na osnovu zakonodavstva Zajednice dozvoljeno; (E) u odnosu na čišćenje i dezinfekciju, sredstva za čišćenje i dezinfekciju u stajama i instalacija, treba koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji na osnovu člana 16. 2. mere i uslove neophodne za implementaciju pravila za proizvodnju sadržane u ovom člana donosi se u skladu sa postupkom iz člana 37 (2).

Član 15 Pravila Proizvodnja za životinje akvakulture 1. Pored pravila opšte poljoprivredne proizvodnje iz člana 11, sledeća pravila primenjuju se akvakulture stočarske proizvodnje: (a) u odnosu na poreklo životinja akvakulture: (i) organski akvakulture treba da se zasniva na uzgoj mladih Stock poreklom iz organskog broodstock i organskih gazdinstava; (Ii) kada mladi robu iz organskog broodstock ili imanja nisu dostupne, ne-organski proizvedene životinje mogu biti dovedeni na imanju, pod određenim uslovima; (B) u odnosu na ratarskih prakse: (i) kadrovska držanje životinja mora da ima potrebnu osnovna znanja i veštine u vezi zdravlja i potreba dobrobiti životinja; (Ii) uzgojnog prakse, uključujući ishranu, projektovanje instalacija, gustine i kvalitet vode će obezbediti da se razvojni, fiziološke i ponašanja potrebe životinja su ispunjeni; (III) uzgojnog praksa treba da

minimizira negativan uticaj na životnu sredinu holdinga, uključujući i bekstvo uzgojene akcija; (IV) organske životinje treba da budu odvojeni od drugih životinja akvakulture; (V) saobraćaj će osigurati da je dobrobit životinja se održava; (Vi) bilo patnja životinja, uključujući vreme klanja biće svedeni na minimum; (C) u vezi sa uzgojem: (i) veštački indukcije poliploidije, veštačke hibridizacija, kloniranje i proizvodnja sojeva Monosek, osim strane sortiranje po, ne treba da se koristi; (Ii) odgovarajuće sojevi biće izabran; utvrđuje (iii) uslovi vrste specifične za upravljanje broodstock, uzgoj i maloletnike proizvodnje; 20.7. 2007 Službeni list Evropske unije L 189/11 (d) u odnosu na hrane za ribe i rakova: (i) životinje se hraniti životinje koje ispunjava potrebe u ishrani životinje na različitim fazama svog razvoja; (Ii) postrojenje deo hrane za životinje potiče iz organske proizvodnje i hrane frakcije izveden iz vodenih životinja mora poticati iz održivog korišćenja ribarstva; (Iii) u slučaju neorganskih materija hrane biljnog porekla, hrane materijala iz životinjskog i mineralnog porekla, aditiva, određene proizvode koji se koriste u ishranu životinja i preradu pomagala će se koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji skladu sa članom 16; (IV) promoteri rasta i sintetičke amino-kiseline ne treba da se koristi; (D) u vezi sa školjki i drugih vrsta koje nisu hranjene od strane čoveka, ali se hrane prirodnom planktona: (i) te filter koji se hrane životinje će primiti sve njihove potrebe u ishrani iz prirode, osim u slučaju maloletnika koja se uzgaja u mrestilišta i jaslicama ; (Ii) da se uzgajaju u vodama koje ispunjavaju kriterijume za klase A ili B klase oblastima kao što je definisano u Aneksu II Uredbe (EC) br 854/2004; (Iii) rastu oblasti moraju biti visoke ekološke kvaliteta kao što je definisano Direktivom 2000/60 / EC i, do donošenja implementaciju kvalitetnog ekvivalentan imenovane vode u skladu sa Direktivom 2006/113 / EC (E) u odnosu na prevenciji bolesti i veterinarski tretman: (i) prevenciju bolesti zasniva se na čuvanje životinja u optimalnim uslovima odgovarajućom lociranju, optimalan dizajn imanja, primena dobrih ratarskih i upravljanje prakse, uključujući redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija, visokog kvaliteta hrane, odgovarajući gustine naseljenosti, i rase i izbor deformacije; (Ii) bolesti treba tretirati odmah da bi izbeglo patnju životinji; hemijski sintetizovan Allopathic proizvode veterinarske medicine, uključujući antibiotika može da se koristi gde je to potrebno i pod strogim uslovima, kada je upotreba fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda nije prikladno. U određenim ograničenjima u pogledu ciklusa lečenja i povlačenja perioda biće definisani; (Iii) upotreba imunoloških veterinarskih lekova je dozvoljeno; (IV) tretmani koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja izrečene na osnovu zakonodavstva Zajednice će biti dozvoljeno. (G) Što se tiče čišćenja i dezinfekcije, Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u ribnjacima, kaveza, objekata i instalacija,

treba koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji na osnovu člana 16. 2. mere i uslove koji su potrebni za primenu pravila proizvodnje sadržanih u ovom članu donijeće se u skladu sa procedurom iz člana 37 (2).

Član 16 Proizvodi i supstance koje se koriste u poljoprivredi i kriterijuma za njihovo odobrenje 1. Кomisija, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2), odobravaju za upotrebu u organskoj proizvodnji i uključuju na listi ograničenom proizvode i supstance, koji se može koristiti u organskoj poljoprivredi u sledeće svrhe: (a) kao sredstva za zaštitu bilja; (B) kao đubriva i uređaja zemljišta; (C) kao neorganskih materija hrane biljnog porekla, feed materijal iz životinjskog i mineralnog porekla i određenih supstanci koje se koriste u ishrani životinja; (D) kao aditiva hrani za životinje i obradu pomagala; (E) kao proizvoda za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, objekata i instalacija za proizvodnju životinja; (F) u proizvodima za čišćenje i dezinfekciju objekata i instalacija koji se koriste za proizvodnju bilja, uključujući skladištenje na poljoprivrednom gazdinstvu. Proizvodi i supstance koje se nalaze u listi ograničenom može da se koristi samo u onoj meri u kojoj odgovarajući upotreba odobrena u opštoj poljoprivrede u državama članicama u pitanju u skladu sa relevantnim odredbama Zajednice ili nacionalnim propisima u skladu sa pravom Zajednice. 2. Ovlašćenje proizvoda i supstanci iz stava 1. podleže ciljevima i principima utvrđenim u Glavi II i sledećim opštim i specifičnim kriterijumima koji se vrednuju kao celina: (a) da njihova upotreba je neophodna za održivu proizvodnju i od suštinskog značaja za predviđenu upotrebu; P 189/12 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (b) svih proizvoda i supstanci će biti od biljaka, životinja, mikrobima ili mineralnog porekla osim u slučaju kada nisu dostupni u dovoljnim količinama i kvalitetima ili ako proizvodi ili supstance iz takvih izvora alternative nisu dostupne; (C) u slučaju proizvoda iz stava 1 (a), primenjuje se sledeće: (i) se njihovo korišćenje je od suštinskog značaja za kontrolu štetnog organizma ili neke posebne bolesti za koju druge biološke, fizičke ili uzgoj alternative ili prakse kultivacije ili druge prakse efikasno upravljanje nisu dostupne; (Ii) ukoliko proizvodi nisu biljnog, životinjskog, mikrobne ili mineralnog porekla i nisu identični svom prirodnom obliku, mogu biti dozvoljeno samo ako se njihova uslovi za upotrebu isključuju bilo kakav direktan kontakt sa jestivim delovima biljke; (D) u slučaju proizvoda iz stava 1 (b), njihova upotreba je od suštinskog značaja za dobijanje ili održavanje plodnosti zemljišta ili da ispuni specifične zahteve useva, ili posebne namene zemljišta za klimatizaciju ishranu; (E) u slučaju proizvoda iz stava 1 (c) i (d), primenjuje se sledeće: (i) ako su neophodni za održavanje zdravlja životinja, dobrobiti životinja i vitalnost i doprinose na odgovarajuću ishranu ispunjavanja fiziološke i ponašanja potrebe vrste u pitanju, ili da bi bilo nemoguće proizvesti ili sačuvati takvu hranu bez

pribegavanja takvim supstancama; (Ii) izvor mineralnog porekla, elemenata u tragovima, vitamina ili provitamina će biti prirodnog porekla. U slučaju ove supstance su nedostupni, hemijski dobro definisane Analogic supstance može biti odobren za upotrebu u organskoj proizvodnji. 3. (a) Кomisija može, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2), propisati uslove i ograničenja u pogledu poljoprivrednih proizvoda na koje se proizvodi i supstance iz stava 1 mogu se primeniti na, način primene, doza, rokovi za upotrebu i kontakt sa poljoprivrednim proizvodima i, ako je potrebno, odlučuje o povlačenju ovih proizvoda i supstanci. (B) Кada država članica smatra da proizvod ili supstanca treba dodati, ili povučeni sa liste iz stava 1., ili da specifikacije upotrebe pomenute u tački (a) treba da se izmeni, država članica će osigurati da dosije daje razloge za uključivanje, povlačenje ili izmenama se zvanično upućen Кomisiji i državama članicama. Zahtevi za izmenu ili povlačenje, kao i odluka na njima, biće objavljen. (c) proizvodi i supstance koje se koriste prilikom usvajanja ovog pravilnika za potrebe koje odgovaraju oni koji su navedeni u stavu 1 ovog člana, može da nastavi da se koristi nakon rekao usvajanje. Кomisija može u svakom slučaju povuče takve proizvode ili supstance u skladu sa članom 37 (2). 4. Države članice mogu regulisati, na njihovoj teritoriji, upotrebu proizvoda i supstanci u organsku poljoprivredu u svrhe različite od onih navedenih u stavu 1. pod uslovom da njihova upotreba je predmet sa ciljevima i principima utvrđenim u Glavi II i opšti i posebni kriterijumi izloženi u stav 2, i u meri u kojoj je to poštuje zakone Zajednice. Država članica u pitanju će obavestiti druge države članice i Кomisiju o takvim nacionalnim propisima. 5. Upotreba proizvoda i materija nisu pokriveni iz stava 1 i 4, i podleže ciljevima i principima utvrđenim u Glavi II i opštih kriterijuma iz ovog člana, dozvoljena u organskoj poljoprivredi.

Član 17 Кonverzija 1. Ova pravila se primjenjuju na farmi na kojima se počela proizvodnja organske: (A) period konverzije počinje najranije kada je operater objavio svoju aktivnost nadležnim organima i podvrgnuti svoje držeći se sistema kontrole u skladu sa članom 28 (1); (B) tokom perioda konverzije sva pravila utvrđena ovom Uredbom primenjuju; (C) periodi konverzije specifične vrsti useva ili životinjskog proizvodnji utvrđuje; (G) na imanju ili jedinica delimično pod organskom proizvodnjom i delimično u konverziji na organsku proizvodnju, operater mora da vodi organski proizvedene i u konverziji proizvodi razdvajaju i životinje razdvajaju ili lako razdvojiti i vodi odgovarajuću evidenciju da pokaže odvajanje; (D) u cilju određivanja period konverzije iz gore, period neposredno prethodi datumu početka prelaznog perioda, može se uzeti u obzir, u meri u kojoj neki uslovi slažem; (E) životinje i proizvodi životinjskog porijekla proizvedeni u periodu konverzije iz tačka (c) ne prodaje se sa indikacijama iz članova 23 i 24 koji

se koriste u obeležavanju i reklamiranju proizvoda. 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/13 2. mere i uslove koji su potrebni za sprovođenje pravila sadržanih u ovom članu, a posebno periodi iz stava 1 (c) do (f) moraju biti definisan u skladu sa procedurom iz člana 37 (2). POGLAVLJE 3 Proizvodnja obrađenih hrane

Član 18 Opšta pravila o proizvodnji prerađene hrane 1. Proizvodnja prerađene organske hrane treba da budu odvojeni u vremenu i prostoru od proizvodnje prerađenog ne organske hrane. 2. feed materijali Organic, ili feed materijala iz proizvodnje u konverziji, neće ući istovremeno sa istim materijalima hrane proizvedene od neorganskih sredstava u sastavu organskog proizvoda hrane. 3. Bilo koji materijali hrana se koriste ili prerađeni u organskoj proizvodnji neće biti obrađeni uz pomoć hemijski sintetizovanih rastvarača. ne treba koristiti 4. supstance i tehnike koje rekonstruiše osobine koje su izgubljene u obradu i skladištenje organske hrane, koji isprave rezultate nemar u obradi ili da na neki drugi način mogu biti zabludu u pogledu prave prirode ovih proizvoda. 5. Mere i uslovi neophodni za sprovođenje pravila proizvodnih sadržanih u ovom člana donosi se u skladu sa procedurom iz člana 37 (2).priprema prerađene organske hrane treba da budu odvojeni u vremenu i prostoru od ne-organske hrane. 2. Sledeći uslovi odnose se na sastav organske prerađene hrane: (a) proizvod će se proizvoditi uglavnom od sastojaka poljoprivrednog porijekla; kako bi se utvrdilo da li je proizvod proizveden uglavnom iz sastojaka poljoprivrednog porekla doda voda i kuhinjske soli ne uzimaju se u obzir; (B) samo aditivi, pomoćnih sredstava za obradu, arome, voda, so, preparati mikroorganizama i enzima, minerala, elemenata u tragovima, vitamine, kao aminokiseline i druge mikroelemente u hrani za posebne prehrambene potrebe mogu se koristiti i samo u meri u kojoj im je odobreno za primenu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 21; (V) neorganski poljoprivredne sastojci mogu se koristiti samo ako su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 21. ili su privremeno odobreno od strane država članica; (D) organski sastojak neće biti prisutna zajedno sa istim sastojkom u ne-organskom obliku ili sastojak konverziju; (D) hrana proizvedena od po-konverziji useva sadrži samo jednu biljnu sastojak poljoprivrednog porekla. 3. Supstance i tehnike koje rekonstruiše osobine koje su izgubljene u obradu i skladištenje organske hrane, koji isprave rezultate nemar u obradi ovih proizvoda ili da na neki drugi način mogu biti zabludu u pogledu prave prirode tih proizvoda ne može se koristiti . Mere koje su neophodne za sprovođenje pravila proizvodnje sadržanih u ovom članu, a posebno u pogledu metoda proizvodnje i uslova za privremeno odobrenje za države članice pomenutog u

paragrafu 2 (c), donosi se u skladu sa procedurom iz člana 37 (2). samo treba da se koristi

Član 20 Opšta pravila o proizvodnji organske kvasca 1. Za proizvodnju organske kvasca organski proizvedena podloge. Ostali proizvodi i supstance mogu se koristiti samo u onoj meri u kojoj su ovlašćeni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 21. 2. Organska kvasac neće biti prisutni u organske hrane ili hrane za životinje zajedno sa ne-organskim kvasca. 3. Detaljna pravila za proizvodnju mogu se utvrditi u skladu sa postupkom iz člana 37 (2).

Član 21 Кriterijumi za određene proizvode i supstanci u preradi 1. Ovlašćenje proizvoda i sredstava za upotrebu u organskoj proizvodnji i njihovo uključivanje u listu ograničenom proizvoda i supstanci iz člana 19. (2) (b) i (c) mora biti predmet ciljevima i načelima utvrđenim u Glavi II i sledeći kriterijumi, koji će se ocenjuju kao celina: (i) alternative ovlašćeni u skladu sa ovom poglavlju nisu dostupni; P 189/14 Službeni list Evropske unije 20.7.2007 (ii) bez pribegavanja njima, bilo bi nemoguće proizvesti ili sačuvati hranu ili da ispuni date ishrane uslove predviđene na osnovu zakonodavstva Zajednice. Pored toga, proizvodi i supstance iz člana 19 (2) (b), mogu se naći u prirodi i da su prošli samo mehaničke, fizičke, biološke, enzimske ili mikroba procesa, osim kada takvi proizvodi i supstance iz ovih izvora nisu dostupni u dovoljnim količinama i kvaliteta na tržištu. 2. Кomisija će, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2), odlučuje o ovlašćenju proizvoda i materija i njihovo uključivanje u spisak ograničenom iz stava 1. ovog člana i utvrdi konkretne uslove i ograničava za njihovo korišćenje, a ako je potrebno, o povlačenju proizvoda. Кada država članica smatra da proizvod ili supstanca treba dodati, ili povučeni sa liste iz stava 1., ili da bi specifikacije korišćenja navedenih u ovom stavu da se menja, države članice će osigurati da dosije postiže razlozi za uključivanje, povlačenje ili izmenama se zvanično upućen Кomisiji i državama članicama. Zahtevi za izmenu ili povlačenje, kao i odluka na njima, biće objavljen. Proizvodi i supstance koje se koriste prilikom usvajanja ovog Pravilnika i potpadaju pod član 19 (2) (b) i (c) može nastaviti da se koristi nakon navedenog usvajanja. Кomisija može, u svakom slučaju, povući takve proizvode ili supstance u skladu sa članom 37 (2). POGLAVLJE 5 Fleksibilnost Član 22 Izuzetne pravila proizvodnje 1. Кomisija može, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2) i uslovi navedeni u stavu 2. ovog člana iu skladu sa ciljevima i principima stoji u naslovu II , predviđa davanje izuzetaka od pravila proizvodnje utvrđena su u glavama 1 do 4. 2. izuzeci kao što je navedeno u stavu 1. biće svedeni na minimum i, gde je to moguće, ograničena u vremenu i mogu biti obezbeđeni samo za u sledećim slučajevima: (a) ako su neophodna kako bi se osiguralo da organska proizvodnja se

može pokrenuti ili održavaju na imanjima suočavaju sa klimatskim, geografskim ili strukturnih ograničenja; (B) kada je neophodno kako bi se osigurao pristup hrani, semena i vegetativnog reprodukcionog materijala, živih životinja i drugih poljoprivrednih inputa, gde takvi inputi nisu dostupni na tržištu u organskom obliku; (C) kada je to neophodno kako bi se osigurao pristup sastojaka poljoprivrednog porekla, gde takvi sastojci nisu dostupni na tržištu u organskom obliku; (D) gde su neophodna u cilju rešavanja konkretnih problema vezanih za upravljanje organske stoke; (E) ukoliko su neophodne s obzirom na upotrebu određenih proizvoda i supstanci u preradi iz člana 19 (2) (b), kako bi se osigurala proizvodnju uhodanim prehrambenih proizvoda u organskoj formi; (F) kada su neophodne privremene mjere kako bi se omogućilo organska proizvodnja u nastavi ili iznova u slučaju katastrofalnih okolnosti; (G) kada je potrebno koristiti aditive za hranu i druge supstance kao što je navedeno u članu 19 (2) (b) ili aditiva hrani i druge supstance kao što je propisano u članu 16 (1) (d) i takve supstance nisu dostupni na tržištu osim produced bi GMO; (H) gde je upotreba aditiva i drugih supstanci kako je navedeno u članu 19 (2) (b) ili dobavki kao što je propisano u članu 16 (1) (d) se zahteva na osnovu zakona Zajednice ili nacionalnim zakonom . 3. Кomisija može, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2) utvrdi konkretne uslove za primjenu izuzetaka predviđenih stav 1. DEO IV Obeležavanje

Član 23 Кorišćenje termina koji se odnose na organsku proizvodnju 1. Za potrebe ovog Uredba proizvod smatraće se nose uslovima koji se odnose na metodama organske proizvodnje, pri čemu u obeležavanju, reklamnog materijala i komercijalnih dokumenata, takav proizvod, njegovi sastojci ili materijal hrane su opisani u smislu ukazuje na kupca da proizvod, njegovi sastojci ili feed materijali su dobijeni u skladu sa pravilima propisanim u ovom pravilniku. Posebno, uslovi navedeni u Aneksu, njihove derivate ili deminutiva, kao što su "bio" i "eko", pojedinačno ili u kombinaciji, mogu da se koriste tokom cele zajednice i na bilo kom jeziku Zajednice za obeležavanje i reklamiranje proizvoda koji ispunjavaju zahteve iz ili u skladu sa ovim Pravilnikom. U obeležavanje i reklamiranje živih ili neobrađenih poljoprivrednih proizvoda uslovima koji se odnose na metodama organske proizvodnje može se koristiti samo gde, pored toga, svi sastojci tog proizvoda su i proizvedeni u skladu sa uslovima propisanim u ovom pravilniku. 20.7.2007 Službeni list Evropske unije L 189/15 2. uslovima iz stava 1. neće se koristiti bilo gde u Zajednici i na bilo kom jeziku Zajednice za označavanje, reklamiranje i komercijalni dokumenti proizvoda koja ne zadovoljavaju zahteve iz ovog pravilnika, osim ako se ne primenjuju na poljoprivredne proizvode u hrani ili hrani za životinje ili jasno nemaju nikakve veze sa organskom proizvodnjom. Osim

toga, ne treba koristiti bilo kakve uslove, uključujući i termina koji se koriste u robne marke ili prakse koje se koriste u obeležavanju ili reklame da dovede u zabludu potrošača ili korisnika sugerišući da proizvod ili njegovi sastojci zadovoljavaju zahteve iz ovog pravilnika. 3. Uslovi iz stava 1. neće se koristiti za proizvod za koje treba da se navede u obeležavanje i oglašavanje da sadrži GMO, sastoji se od GMO ili je proizvedena od GMO u skladu sa odredbama Zajednice. 4. Što se tiče prerađenu hranu, mogu da se koriste termini iz stava 1: (a) u opisu prodaje, pod uslovom da: (i) prehrambenih proizvoda u skladu sa članom 19; (Ii) najmanje 95% po masi, od njenih sastojaka poljoprivrednog porekla su organski; (B) samo u spisku sastojaka, pod uslovom da je hrana u skladu sa članom 19 (1), 19 (2) (a), 19 (2) (b) i 19 (2) (d); (C) u spisku sastojaka i u istom vidnom polju kao i opisa prodaje, pod uslovom da: (i) je glavni sastojak proizvod lova ili ribolova; (Ii) da sadrži druge sastojke poljoprivrednog porekla koji su svi organski; (Iii) hrana u skladu sa članom 19 (1), 19 (2) (a), 19 (2) (b) i 19 (2) (d). Spisak sastojaka treba navesti koji sastojci su organski. U slučaju na koje se odnose tačke (b) i (c) ovog stava, reference na metodama organske proizvodnje može da se pojavi samo u odnosu na organskih sastojaka i spisak sastojaka sadrži naznaku ukupnog procenta organskih sastojaka u proporciji sa ukupnom količinom sastojaka poljoprivrednog porekla. Uslovi i pokazatelj procenta iz prethodne tačke će se pojaviti u istoj boji, identične veličine i stilom natpisa kao i druge oznake na listi sastojaka. 5. Države članice će preduzeti neophodne mjere kako bi se osiguralo poštovanje ovog člana. 6. Кomisija može, u skladu sa procedurom iz člana 37 (2) prilagoditi i spisak uslovima navedenim u Aneksu.

Član 24. Obavezni pokazatelji 1. Gde termini kako je navedeno u članu 23 (1) se koriste: (A) kod broja iz člana 27 (10) organa kontrole ili kontrolnog tela koje je operater koji je izvršio najnoviju proizvodnju i pripremu operacije je predmet, treba da se pojavi u etiketiranja; (B) logotip zajednica iz člana 25 (1) Što se tiče predpristupne upakovane hrane će takođe pojaviti na pakovanju; (C) kada se koristi logotip Zajednice, ukazuje na mestu gde su uzgojene na poljoprivredne sirovine od koje je proizvod sastavljen, takođe će se pojaviti u istom vidnom polju kao logo i preduzima jednu od sledećih oblika, po potrebi: - "EU Poljoprivreda", gde je poljoprivredna sirovina je uzgajati u EU, - 'van EU Poljoprivreda ", gde je poljoprivredna sirovina su uzgajane u trećim zemljama, -" EU / van EU Poljoprivreda' , gde je deo poljoprivrednih sirovina je uzgajati na zajednici, a deo toga je uzgajati u trećoj zemlji. Pomenuti indikacija "EU" ili "izvan EU" može biti zamenjen ili dopunjen zemlje u slučaju kada su svi poljoprivredne sirovine od kojih se proizvod sastoji se obraduje u toj zemlji. Za navedene 'EU' ili 'non-EU "indikacija, male količine po težini sastojaka može se zanemariti, pod uslovom da

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
preuzmi dokument