Evropska komisija-vezbe-Politicke nauke [Compatibility Mode], Vežbe' predlog Evropski odnosi i evropska unija. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Evropska komisija-vezbe-Politicke nauke [Compatibility Mode], Vežbe' predlog Evropski odnosi i evropska unija. Univerzitet u Beogradu

PDF (68 KB)
16 str.
2broj preuzimanja
763broj poseta
Opis
Vezbe iz Evropska komisija (European Commission), Sastav i organizacija Komisije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument

Evropska komisija (European Commission)

Fakultet političkih nauka

Vežbe

Grupa I

Sastav i organizacija Komisije

Sastav Komisije

• 27 članova Komisije (komesara) • Biraju se na osnovu opšte sposobnosti,

nezavisnost van sumnje • Državljani DČ • Rade nezavisno i u interesu Zajednice • Mandat 5 godina

Imenovanje Komisije

• Savet (na nivou šefova država i vlada) kvalifikovanom većinom imenuje kandidata za predsednika EK; EP ga odobrava

• Uz saglasnost predsednika EK, Savet usvaja listu ostalih članova

• EK kao celina podleže odobrenju od strane EP

• Savet konačno postavlja Komisiju (QVM)

Struktura

• Kolegijum komesara • Kabineti komesara • Predsednik i potpredsednici • Raspodela portfelja • Generalni direktorati (direktorati, odeljenja)

i službe

Okončanje mandata

• EK u celini – istekom mandata – Opozivom od strane EP (2/3 većina prisutnih

+ većina članova) • Pojedinačni komesari

– Ostavka (samostalno ili na zahtev predsednika)

– Razrešenje (Odlukom Suda pravde na zahtev Saveta ili Komisije)

Grupa II

Nadležnosti Komisije

Zakonodavna inicijativa

• Komisija je gotovo isključivi predlagač u I stubu

• Zakonodavni postupak počinje podnošenjem predloga od strane EK

• Savet mora odlučivati jednoglasno ako menja predlog EK

• Savet i EP mogu tražiti od EK da podnese predlog akta

Uloga u pogledu budžeta

• Upućuje nacrt budžeta na usvajanje • Upravlja potrošnjom

– Garancijski sektor (poljoprivreda) – 45% troškova

– Strukturni fondovi – 35% – Međunarodna saradnja i pomoć

Izvršna uloga

• Samostalno donosi akte, primena odredbi Ugovora (politika konkurencije)

• Donosi akte kada joj Savet delegira ovlašćenje (sistem komitologije)

Kontrola primene komunitarnog prava

• Komisija – čuvar osnivačkih ugovora • Prati i stara se o izvršenju odredaba

ugovora i drugih mera (odluka drugih organa)

• Istražuje povrede komunitarnog prava • Pokreće postupak pred Sudom pravde

• Utvrđuje preporuke i mišljenja • Utvrđuje predloge javnih politika • Predstavlja EU u međunarodnim

trgovinskim odnosima, politika razvojne pomoći...

Grupa III

Komitologija

• Praksa uspostavljanja komiteta koji nadziru/kontrolišu delovanje EK pri usvajanju izvršnih akata

• Odluke o komitologiji (1987. i 1999.) • Tri tipa komiteta:

– Savetodavni – Upravljački (CAP) – Regulatorni (zajednička carinska politika)

Grupa IV

Demokratska kontrola Komisije

Odgovornost EK • EP odobrava predsednika i EK u celini

– Postupak saslušavanja komesara pred odborima EP • EK se imenuje nakon izbora za EP, dužina

mandata izjednačena • Polaganje zakletve pred Sudom pravde • Izjave o sukobu interesa, etički kodeks • EP izglasava nepoverenje EK • Odgovornost pojedinačnih komesara • Predsednik EK predstavlja godišnji program

rada pred EP, godišnji izveštaj • EP postavlja pitanja komesarima

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument