Evropska unija; istorija, institucionalna struktura i ideje, Slajdovi' predlog Geografija
maske-8
maske-8

Evropska unija; istorija, institucionalna struktura i ideje, Slajdovi' predlog Geografija

13 str.
29broj poseta
Opis
Evropska unija uspostavlja se sa ciljem okončanja čestih i tečkih ratova između suseda, koji su kulminirali Drugim svetskim ratom. Dve velike sile: SAD I SSSR. Motivi za udruženje: Želja za sigurnoćšu I mirom;                                         Želja za slobodom i mobilnoćšu;                                         Nada u privredno blagostanje;                                          Očekivanje zajedničke moći.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 13
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
EVROPSKA  UNIJA

EVRO PSKA

 

UNIJA

IDEJA I CILJ EVROPSKE UNIJE Evropska unija uspostavlja se sa ciljem okončanja

čestih i tečkih ratova između suseda, koji su kulminirali Drugim svetskim ratom.

Dve velike sile: SAD I SSSR. Motivi za udruženje: Želja za sigurnoćšu I mirom;                                         Želja za slobodom i mobilnoćšu;                                         Nada u privredno blagostanje;                                          Očekivanje zajedničke moći.

ZAČECI EU  • 1919. Svetska mirovna organizacija •• Društvo naroda. • 1923. Kalergi je predlžio stvarenje Sjedinjenih Evropskih

Država. • 1946. govor britanskog premijera VInston Čerčila u

Cirihu. • Savremene faze:                                ♦ Maršalov plan: 1947. godine;                                ♦ Stvaranje Beneluksa: 1. januar 1948. godine;                                 ♦ Stvaranje Zapadnoevropske unije: 17. mart 1948;                                ♦ Haška konferencija: 7-10. maj 1948. godine.

ŠUMANOV PLAN • Robert Šuman: 9. maj 1950.

godine (Dan Evrope). • Evropska zajednica za ugalj i

čelik: 18. april 1951. godine. • Šest država osnivača:

 Belgija;                                            Nemačka;                                            Luksemburg;                                            Francuska;                                            Italija;                                            Holandija. • Visoka vlast: Žan Mone. 

Evropska zajednica •25. mart 1957. godine potpisan Rimski ugovor. •EURATOM i EEZ: 1. januar 1958. Godine. •Primena sledećih mera:                                      Osnivanje carinske unije;                                    Vođenje jedinstvene spoljnotrgovinske politike;                                    Osnivanje zajedničke Investicione banke;                                    Zajednička trgovinska, saobraćajna i socijalna politika;                                    Slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala na integrisanom području.                                                                                                                                

ZAJEDNIČKE POLITIKE 

•Zona slobodne trgovine.  •Zajedničko tržište. •Evropska monetarna unija. 

KRITERIJUMI ZA PRISTUPANJE U EU 

1993: Kopenhagen. • Stabilne institucije kojima se garantuje demokratija,

vladavina prava, ljudska prava, poštovanje i zaštita manjina.

• Funkcionalna tržišna ekonomija i sposobnost da se nosi sa konkurencijom i tržišnim pritiscima u Evropskoj uniji.

• Sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva, uključujući posvećenost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije. 

Proširenja EU PRVO PROŠIRENJE: 1. januar 1973. pristupanje Velike Britanije, Danske i Irske. DRUGO PROŠIRENJE: 1982. priključenje Grčke kao prva mediteranska "nova" demokratija. • 23. Fabruar 1982. Grenland istupa iz zajednice sa kojom

je bio vezan preko Danske. • Norveška (53,5%). Žak Delor 1985. godine "Jedinstveni evropski akt". 

TREĆE PROŠIRENJE: januar 1986. godine dogodilo se pristupanje Španije i Portugalije. ---------------------------------------evropska dvanestorka---------------------------------- • 7. februar 1992. godine potpisan je Ugovor iz Mastrihta (Ugovor

o Evropskoj uniji). • 1. november 1993. godine je stupio na snagu čime je stvorena

Evropska unija.  • 1994. Evropski monetarni institut (EMI). ČETVRTO PROŠIRENJE: 25. mart 1995. godine pristupaju Austrija, Švedska i Finska. • Sednica Evropskog saveta u Madridu: zajednička valuta evro. • Šenganski ugovor: 25. mart 1995. godine  • Sednica Evropskog saveta u Amsterdamu:  16. i 17. jun 1997.

godine donet nov sporazum. • Osnivanje  Evropske centralne banke sa središtem u Frankfurtu

30. juna 1998. Godine.

• Potpisivanje ugovora u Nici 26. februara 2001. koji je stupio na snagu 1. februara 2003. godine.

• 2003: nacrt Ugovora o ustavu Evropske unije.  PETO PROŠIRENJE:  Započeto 2004. godine ulazak deset novih država članica: • Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Litvanija, Letonija,

Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Završeno u januaru 2007. godine ulaskom Rumunije i Bugarske. Ugovor u Lisabonu: 13. decembar 2007. Godine POSLEDNJE PROŠIRENJE: jul 2013. godine ulazak

Hrvatske. 

• Danas Unija ima više od 507 milionaa stanovnika i 28 država članica.

INSTITUCIONALNA STRUKTURA EU

Evropski savet - predsednik države (vlada) i predsednik Komisiije.

Savet Evropske unije -savet ministra • Evropska komisija - izvršno telo, zakonodavske inicijative.  • Evropski parlamen – kontrola Saveta i Komisije. • Evropski sud pravde – krajnja tačka rešavanja sporova i

sprovođenja ugovora. • Ekonomski  i socijalni komitet - stručna pomoć Komisiji • Revizorski sud – komisija sa određenim nadlešnostima.

EVROPSKA UNIJA I SRBIJA • Prednosti ulaska.  • Negativne implikaciije ulaska. 

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.