Fajolizam-Seminarski rad-Menadzment ljudsjim resursima-Menadzment
aniskywalker
aniskywalker

Fajolizam-Seminarski rad-Menadzment ljudsjim resursima-Menadzment

PDF (99 KB)
11 str.
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Fajolizam,Seminarski rad,Menadzment ljudsjim resursima,Menadzment, DIZAJN ORGANIZACIJE PREMA FAJOLU, PRINCIPI FAJOLOVE ADMINISTRACIJE, DOBRE I LOŠE STRANE FAJOLOZMA, Dobre strane linijske organizacije, Loše strane linijs...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

1

TEMA: FAJOLIZAM

MENTOR: STUDENT: MR NEBOJŠA GIJIĆ MILICA RANČIĆ I267/10

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

2

SADRŽAJ

UVOD …………………………………………………………………………… 3

FAJOLIZAM …………………………………………………….……………… 4

DIZAJN ORGANIZACIJE PREMA FAJOLU ………………………………… 5

PRINCIPI FAJOLOVE ADMINISTRACIJE …………………………………. 6

DOBRE I LOŠE STRANE FAJOLOZMA …………………………………….. 8

Dobre strane linijske organizacije ………………………………………………. 9

Loše strane linijske organizacije …………………………………….…………. 9

Primena linijske organizacije ……………………………………...…………… 9

REZIME ………………………………………………………………………… 10

LITERATURA ………………………………………………………………… 11

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

3

UVOD

1“Tradicionalna škola organizacije nastala je početkom dvadesetog veka I predsatvlja najstariju školu organizacije.

Klasična škola organizacije predstavlja najstariju školu organizacije koja je nastala kao rezultat istraživanja i saznanja brojnih autora: Teylora Fayola Forda Ganta Žilberta Emersona Urwicka Koontza…

Ideje i pristupi na kojima se zasniva klasična škola i po kojima čini jedan konzistentan pristup su: f o r m a l i z a m p o de l a r ad a i sp e c i j a l i z ac j a r a s p o n k o n t r o l e d e l e g i r a n j a ov l a š ć en j a h i j e r a r h i j s k o us t r o j s tv o Klasična škola predstavlja konzistentan pristup,detaljnije proučavajući vidimo da se

ona može posmatrati u okviru tri teoretska pristupa i to: 1. učenje F. Teylora i njegovih sledbenika izražen u teoriji“ Tejlorizam“ 2. učenje Fayola izražen u teoriji“ Fajolizma“ 3. učenje Vebera izraženo u teoriji“ Birokratske organizacije“ .Klasična teorije organizacije osvojila je neka praktična iskustva koja su korisna samo ako se zna kako i kada se koriste.N a p r i m e r : f o r do vo u poz or e n j e n a p r av i lno v o đe n j e p os l ov a i d a va n j e s a ve t a rukovodiocima kako dobro da rukovode, treba shvatiti u tom smislu. PRIMER:

Ne preduzimaj ništa više od onoga sa čime možeš rukovoditi,posao obavljaj sa oduševljenjem i neumorno,o k r e n i sv o j e p r e ma s vom po s lu , b u d i t a č a n k a o s a t , ne v e r u j s a mo s vo jo j m em or i j i , i u pogodno vreme kontroliši svoje poslove.Osnovna slabost klasične teorije organizacije je njena jedinstvenost,jer z an e m ar u je s lož en os t l j ud sk o g p o n aš an j a i no v e i nd us t r i j s k e s r e d in e , p a t im e dolazi u položaj da o njima donosi sudove samo na osnovu pretpostavki.”

1 Prof.dr Života Radosavljević,TEORIJA ORGANIZACIJE,Fakultet za trgovinu I bankarstvo –Janićije I Danica Karić,Beograd,2005.,str.104

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

4

2“Anri Fajol (1841-1925) smatra se tvorcem klasične organizacione teorije.On teoriju organizacije i upravljanja definiše kao kolekciju principa,pravila,metoda i procedura koji su nastali i provereni kroz opšte iskustvo.Fajol je među prvima razradio funkcionalni princip organizovanja i istakao menadžment kao jednu od značajnih aktivnosti u preduzeću.Svoju teoriju zasnovao je na ogromnom iskustvu stečenom u jednom preduzeću, za koje je radio čitav život.

Fajol je menadžment (upravljanje) opisao kao predviđanje,planiranje (zamišljanje),naređivanje, priređivanje, nadgledanje u toku dostizanja ciljava preduzeća.U tom smislu,on je utvrdio šest ključnih preduzetničkih aktivnosti: -tehničke (proizvodnja), -komercijalne (kupoprodaja), -finansijske (kapital), -obezbeđenje (čuvanje imovine), -računovodstvene I menadžerske.”

FAJOLIZAM

3“Značajan doprinos u razvoju naučne organizacije dao je inženjer Henry Fayol.Smatra se jednim od tvoraca klasičnog pristupa u organizaciji.Henry Fayol dugo vremena je radio kao rudarski inžinjer u rudarsko-metaluškom kombinatu“Commentry-Four-Chamboult- Decazevill“.S v o j u t eo r i j u z as no v ao j e n a o g r om no m i sk us tv u s t e č enom u p r av o u ov om preduzeću.O n j e j ed n a od r e tk o k om pe t en t n i h l i č no s t i ko j a j e s vo j a s az n an ja m o ga o d a p r o v e r a v a u p r a k s i i n a n a j v i š e m n i v o u . P o s t a o j e p o z n a t r e l a t i v n o k a s n o . Sedamdesetih godina objavio je svoje prve radove,a šest godina kasnije i svoju studiju:Industrijska i opšta administracija,koja će ga proslaviti širom sveta.S a d rž a j i s u š t i n a n j e gov o g j ed in og d e l a j e d a t a u p r ego v o ru k n j i ge , u ko jo j j e utvrdio da-rukovodstvo igra veoma važnu ulogu u upravljanju sa svim aktivnostima.Fayol je utvrio da je upravljanje kao delatnost zajednička svim organizacijama bez obzira na veličinu i vrstu i da je moguće utvrditi osnovne zajedničke osnove za sve njih.Po s eb n o j e ž e l eo da p o ds t a kn e t eo r e t sko - p r ak t i č n e a n a l i z e i d a j e p r ak t i čn a objašnjenja za veliki broj organizacija.On,teoriju organizacije i upravljanja definiše kao kolekciju principa,pravila,metoda i procedura koji su nastali i provereni kroz opšte iskustvo.Problem kojim se bavio je:Povećanje produktivnosti rada.On ovom problemu nije pristupio iz perspektive elemenata manuelnog rada,nego s aspekta najvišeg nivoa upravljanja i rukovođenja.” 4“Fajol je postavio i 14 opštih načela upravljanja:

2 www.vikipedia.com , maj 2012. 3 Prof.dr Života Radosavljević,TEORIJA ORGANIZACIJE,Fakultet za trgovinu I bankarstvo –Janićije I Danica Karić,Beograd,2005.,str.105 4 www.vikipedia.com , maj 2012.

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

5

1.Radne divizije - odnosi se na specijalizaciju i podelu rada 2.Autoritet - obuhvata moć da se daju naređenja i da se utiče na druge 3.Disciplina - podrazumeva disciplinu unutar organizacije i njenih članova 4.Jedinstvo komandovanja - zaposleni mogu dobijati naređenja samo od jednog pretpostavljenog 5.Jedinstvo usmerenosti - zajednička grupa aktivnosti u okviru jednog plana ima isti cilj 6.Podređenost pojedinačnih interesa opštim interesima - eliminisanje sebičnosti, arogancije, ličnih ambicija 7.Nagrađivanje prema radu - davanje ne samo plata, već i bonusa i različitih benificija 8.Centralizacija ili decentralizacija - pitanje proporcije u deljenju autoriteta 9.Hijerarhija autoriteta - rangiranje autoriteta od najviših u organizaciji do najnižih 10.Poredak - Red - obezbeđuje da se stvari nalaze na svom mestu 11.Pravičnost - fer i pošten odnos između zaposlenih u organizaciji 12.Stabilnost položaja zaposlenih - planiranje kadrova 13.Inicijativa - podsticanje pojedinaca da daju pun doprinos organizaciji 14.Duh zajedništva - obezbeđivanje harmonije unutar organizacije”

DIZAJN ORGANIZACIJE PREMA FAJOLU

5“Fayol je menadžment (upravljanje) opisao kao predviđanje,planiranje(zamišljanje), naređivanje,priređivanje,nadgledanje u toku dostizanja ciljeva preduzeća.U tom smislu,on je utvrdio šest ključnih preduzetničkih aktivnosti,odnosno funkcija: Tehnička funkcija (proizvodnja)-ova funkcija organizuje tehničke aktivnosti oko proizvodnje,izrade,adaptacije novih proizvoda.Posebno je značajna u proizvodnim organizacijama. Komercijalna funkcija (kupoprodaja)-poslovi nabavke,prodaje i razmene su sadržaj komercijalne funkcije.Značajna je isto kao i tehnička funkcija,jer,zna j e f t i n o ku p i t i a d o br o p r od a t i k a o i k va l i t e t no p ro i z v e s t i . Kom e r c i j a lna funkcija pretežno proizvodi rashode u organizaciji,pa joj se mora posvetiti posebna pažnja. Finansijska funkcija (kapital)-obuhvata aktivnosti oko optimalnog kršenja kapitala.Posebno područje ove funkcije je pribavljanje novčanih sredstava I upravljanje finansijama.Tu se vidi osnova uspešnog rada. R a čun ov ods t v ena f unk c i j a - im a z a z ad a t ak d a u s v ak om t r e nu tk u p r i k až e stanje imovine i evidentiranje poslovnih promena u preduzeću.To je organ vida preduzeća,koji gleda i evidentira rad rukovodstva,instrument upravljenju preduzeća.Ova funkcija obuhvata i propise,preglede salda,cena statistike preduzeća.

5 Prof.dr Života Radosavljević,TEORIJA ORGANIZACIJE,Fakultet za trgovinu I bankarstvo –Janićije I Danica Karić,Beograd,2005.,str.105,106,107

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

6

A d min i s tr a t i vna f unk c i j a (m e n adž e r s k a ) - up r a v l j a i koo r d i n i r a r ad s v ih drugih funkcija u preduzeću.To je sistem rukovođenja a ne vladanja poslom.

Po Fayolu administrativna funkcija obuhvata pet elemenata: 1.planiranje (zamišljanje)-Fajol je u zamišljanju video aktivnost predviđanja budućnosti i formiranja programa za predupređenje negativnih pojava I tendencija. 2.organizovanje-prema Fayolu organizovanje obuhvata aktivnosti oko stvaranja potrebnih uslova za rad.Fayol insistira na shvatanju unutrašnje strukture,tj.Organizma preduzeća 3.naređivanje-je okosnica Fayolove doktrine.On,naređivanje u organizaciji upoređuje sa životinjskim ili socijalnim organizmom 4.koordiniranje (upravljanje)-time se povezuju sva dejstva i nastoji obezbeđenje jedinstva akcija ka ostvarenju postavljenog cilja. 5.kontrola (nadgledanje)-aktivnost u kojoj se upoređuje planirano I ostvareno.Prema Fayolu to je važniji element administrativne funkcije.”

PRINCIPI FAJOLOVE ADMINISTRACIJE

“6Jedan od najznačajnijih doprinosa Fayola u klasičnoj teoriji organizaciji je formulisanje četrnaest principa administracije.Njihovu suštinu čine ljudi,a cilj njihovog uvođenja je u p o v e ć a n ju e f ik a sn os t i l j ud sk o g f ak t o r a . S amo de l im ično n a vo đ en je s uš t i n e p r in c i p a Fayolove administracije upućuje nas na to da se radi o brojnim elementima savremene organizacije: 1)princip podele rada

Fayol je utvrdio da je podela rada prirodna stvar i jedan od nezaobilaznih elemenata u bilo kojoj organizaciji.Kroz nju se radnici specijalizuju za obavljanje pojedinih radnih aktivnosti što povećava produktivnost,jer onaj koji stalno radi neki posao obavlja ga uspešnije,bolje i efikasnije od onoga koji to radi povremeno.Tu je Fayol video univerzalno sredstvo za povećanje produktivnosti rada. 2 ) au to r i t e t

Pod autoritetom treba podrazumevati skup prava i ovlašćenja na osnovu kojih se može komandovati.Prema Fajolu,razlikujemo dve vrste autoriteta: a ) f o rm al n i b ) s t va r n i

Formalni autoritet podrazumeva skup formalno-pravnih normi na osnovu kojih se neko može prinuditi da izvršava određene naloge.Pod stvarnim autoritetom se podrazumeva skup ličnih osobina kojima raspolaže formalni autoritet. 3 )d i s c ip l in a

P od d i s c i p l in om s e u Fa yo l o v o j t e o r i j i po d raz ume v a od no s l j ud i o r ga n iz a c i j e p re m a propisanim konvencijama i standardima,praksi ili usvojenoj filozofiji

6 Prof.dr Života Radosavljević,TEORIJA ORGANIZACIJE,Fakultet za trgovinu I bankarstvo –Janićije I Danica Karić,Beograd,2005.,str.107,108,109,110,111,112

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

7

ponašanja.Da bi se u organizaciji uspostavila disciplina potrebno je da tri uslova budu zadovoljena: a)da ima disciplinovane rukovodioce b)da ima jasnu i preciznu regulativu c)da ima poropisane sankcije za svaku vrstu nediscipline 4)jedinstvo komandovanja

Prema Fayolu to je jedna od bitnih pretpostavki za uspešnost organizacije.Njegova suština je u tome što se aktivnost i naređivanje rukovodioca moraju kretati u smeru ostvarenja cilja.Da bi se jedinstvo komandovanja obezbedilo,Fayol je uveo princip jednostarešinstva. 5 )jedinstvo upravljanja (usmerenosti)

Svaka akcija u organizaciji mora biti u skladu sa jedinstvenim programom“-govorio je Fayol.Svako odstupanje pojedinih aktivnosti dovodi do narušavanja jedinstva upravljanja što se kao posledica javlja smanjena produktivnost organizacije. 6)podčinjavanja pojedinačnih interesa,opštem interesu

Fayolov stav:“ interes organizacije su najvažniji i svi interesi pojedinaca moraju se podčinjavati interesima organizacije“.Obrnuti smer nije moguć. 7)pravedno nagrađivanje

Fayol istiće da je plaćanje jedan od najvažnijih pokretača aktivnosti tj.Motivator rada.Pri tome,isred svog faktora jedino stavlja organizaciju i ističe da“ne postoji nijedan takav motivator kao perfektan sistem“.Fayol je visinu plate povezivao sa: a)troškovima života b ) n ap o rom u r ad u c)ekonomskom situacijom

Fayol je popisivao i način rada i to: •putem nadnica •putem komada i •prema akordu (sporazumu) 8)centralizacija

je osnovni princip Fayolove organizacije tako da se u najužem vrhu hijerarhijske lestvice nalazi najviše vlasti i moć.Na najširoj osnovi ove piramide nalazi se najmanja vlast,ili je ista u potpunosti eliminisana.Prednost centralizacije je bolje osiguranje jedinstvene volje,jedinstvenog postupka, jačoj disciplini i dr. 9)hijerarhija autoriteta

Pod hijerarhijom se podrazumeva lančani sistem autoriteta u kome neko ima veću a neko manju vlast.Fayol insistira na očuvanju hijerarhije uz moguća i direktna komuniciranja između istih nivoa,pod uslovom da je obezbeđena saglasnost njihovih predpostavljenih. 10)pravičnost

Fayol insistira da se u vođenju poslova mora kombinovati:Prijatnost i pravednost u tretiranju službenika.Pravičnost mora da prožima: - s v e d e lo v e o r gan iz a c i j e - I s v e po j ed i n c e u o r ga n iz a c i j i 11)stabilnost osoblja

Stabilnost,stalnost zaposlenja je značajan faktor u povećanju efikasnosti funkcionisanja organizacije.Savremene organizacije negiraju potrebu preterane stabilnosti zaposlenih.Zato je Fayol po pitanju stabilnosti bio oprezan i insistirao na poštovanju navedenog principa. 12)inicijativa

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

8

S po so bn os t d a s e n e š t o o smi s l i , a z a t im o p e r a c i on a l i z u j e j e i n i c i j a t i v a . To j e sn a ga organizacije.Fayol je time ukazao na potrebu postojanja kreativne energije u organizaciji. 13)jedinstvo i sloga zaposlenih (esrit de corps)

N a v e d e n i p r i n c i p č e s t o s e n a z i v a “ d u h t e l a “ i p o d r a z u m e v a d a s v i z a p o s l e n i b u d u jedinstveni i složni u ostvarenju ciljeva organizacije.Ovaj princip je od bitne važnosti.Najveći princip jedinstva i sloge se obavezuje ako organizacija kao zajednički rad svih,deluje kao jedinka. 14)red (poredak)”

Fayol je ukazao da u svakoj organizaciji mora postojati:materijalni I socijalni red.To znači da svaki radnik treba da bude na jednom, svom mestu koje mu odgovara sa definisanjem autoriteta.Precizna analiza Fajolove studije pokazuje da je Fayol dao niz drugih principa administracije:brzina,tačnost,budućnost,ekonomičnost itd.

Fa yo l k až e da su s v i p r in c ip i u n iv e rz a l n i i d a s e m a n j e -v i š e m o gu p r im en i t i u s v im organizacijama,pri tome je ukazao da je njihova primena ipak u ljudskim rukama:U administrativnoj teoriji nema ničeg krutog,ni apsolutnog,tu je sve pitanje mere.Iz Fayolovih principa i praktičnog sagledavanja organizacije nastaje linijska organizacija kao najstariji oblik klasične organizacije.Linijska organizacija ima više nivoa hijerarhičnosti. U njoj su rukovodioci podeljeni nadve skupine i to: 1.na predpostavljene koji su nadređeni drugim rukovodiocima 2.podčinjene koji su podređeni višim rukovodiocima. Svi rukovodioci se nalaze u dvojakoj ulozi i to: 1.U ulozi predpostavljenog u odnosu na svoje potčinjene i 2.U ulozi podčinjenih u odnosu na svoje predpostavljene

Linijska organizacija putem statumiranja određuje i društveni status pojedinaca u organizaciji.U linijskoj organizaciji postoje jasno odvojeni stratumi,ali i pojedini delovi u okviru jednog sratuma.Ona pokazuje izraziti osećaj za formalne linije komuniciranja i posvećuje posebnu pažnju formi i formalnoj organizaciji.H i j e r a rh i j s k a p i r ami d a od r e đu j e i p r av i l a k om un ic i ra n j a i p os v e ću j e po s eb nu pažnju formi i formalnoj organizaciji.H i j e r a rh i j s k a p i r am id a o d r e đu j e i p ra v i l a kom un i c i r an j a t a ko š to s e n a re db a f o r m u l i š e n a n a j v i š e m n i v o u t j . s a v r h a p i r a m i d e p r e m a d n u i d u n a r e d b e , instrukcije,uputstva i sl.A sa dna,izveštaji ili informacije o izvršenim nalozima ili funkcionisanju pojedinih stratuma.

Svako neformalno organizovanje,ili komuniciranje je,ne samo štetno,već je i po linijskom konceptu nedozvoljeno.

DOBRE I LOŠE STRANE FAJOLIZMA

Li n i j s k a o r ga n iz ac i j a ,k a o i sv a ka d ru ga , n a ra vn o d a ima s vo j i h d ob r i h i l o š i h strana.Zbog toga je ona u pojedinim delatnostima primenljiva,pa i neminovna dok je u drugim nepotrebna ili štetna pa je treba eliminisati.Treba imati u vidu da s e u p o j e d in im d e l a t n os t im a ,u op š t en o r eč e n o , mož e sm at r a t i š t e tn om a l i I

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

9

apsolutno primenljivom u pojedinim situacijama,pa se zbog toga njene i dobre I loše strane uzimaju uslovno.

Dobre strane linijske organizacije

O r gan iz a c i j a j e j ed n os t a vn a i j a sn a . L i n i j sk o s t r uk t u r i r an j e j e ve om a l a k o shvatiti i razumeti njegove principe rada.Organizacija omogućava brzo reagovanje glavnog rukovodioca na neplanirane i n e p r e dv i đ en e s i t ua c i j e . Up r av o z b o g s vo j e v l as t i ko j om r a s po l až e mož e pokrenuti ceo mehanizam (ne)činjenja,ne poštujući određene nivoe I nadležnosti.P r e c i z n o s u ra z g r an i č en e po j e d in e o r ga n iz a c i on e j e d in i c e č i m e s e e l i m in i š e mogućnost mešanja kompetencija ili bilo kakvih nesporazuma.Svaka organizaciona jedinica objedinjava jednu funkciju (tehničku,komercijalnu,finansijsku,zaštitnu,računovodstvenu ili administrativnu). R el a t iv no z a do vo l j a v a ju ć i m eđ uso bn o l j u ds k i o dn os i u o r ga n iz a c i j i k o j i s e postižu podelom dužnosti i preciziranjem pojedinih obaveza.

Loše strane linijske organizacije

Teškoće oko obezbeđenja univerzalnog menadžera u vrhu hijerarhijske piramide,u v r hu h i j e r a rh i j s k e p i ra mi de n a l az i s e p o j e d i na c , t j . j e d ink a s a o g r om nom količinom vlasti i moći.On ne može autoritativno upravljati organizacijom zbog toga što moć nije u pojedincu već u timu,tj.u grupi.Odlazak glavnog rukovodioca preti njenom uništenju.Sp ec i j a l i s t i čk a z n an ja s u u d r u gom p l an u . O n a su s e ku nd a r na ,z a to š t o j e u v rh u p i r a mi d e k on c e n t r i s a n o un i v e rz a lno ( n e )z n a n j e . Gl a vn i m e n adž e r i , s obzirom da poseduju vlast,mogu voditi organizaciju u pogrešnom smeru.

K ru t os t j e k a r ak t e r i s t i k a l i n i j s k e o r ga n i z a c i j e .Č e s to n e g i r a l j u dsk i f a c to r .O dl uk e ru ko v od i o c a č e s to su s ub je k t iv ne p r i rod e , č im e se gu b i n j i ho va objektivnost.Precizno razgraničenje funkcija dovodi,da se organizacione jedinice zatvaraju u svoje“atare“,pri tom vodeći računa o sopstvenim interesima.U linijskoj o r ga n iz a c i j i j e mo gu ć e d a j ed n i d e lo v i r ad e u j e dn om, a d ru g i u d r u gom smeru.F o r m a l n a s t r a n a o r g a n i z a c i j e d o b i v a n a z n a č a j u u l i n i j s k o j o r g a n i z a c i j i . Poštovanje propisanih propisa,regulativa itd.,doživljava svoj vrhunac,i onda kada je vidljivo,da se poštovanjem propisa ne doprinosi efikasnijem funkcionisanju upravo te organizacije.

Primena linijske organizacije

Bez obzira na loše strane linijske organizacije je velika.Linijski sistem je promenljiv u:organizacijama ili sistemima u kojima su ciljevi,tj.zadaci nametnuti i gde su izvršiocima

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

10

nametnuti određeni poslovi.Organizacijama čija je proizvodnja vezana za tekuću vrpcu i gde je potrebno jedinstvo celog sistema.Prinudne organizacije,kao što su kaznionice i u kojima se članovi organizacije odnose antipatično već i neprijateljski prema upravi.Organizacija koje se nalaze u teškoj situaciji ili čiji je opstanak na tržištu ugrožen,mora primeniti linijsku organizaciju.

REZIME

Prednost i nedostaci,dobre i loše strane linijskog sistema proizilaze iz njenog sadržaja.Ona je racionalna i omogućava visok nivo produktivnosti rada.Loše strane lančanog sistema organizacije su u udaljavanju čoveka i oduzimanju mislećesposobnosti.Ovde se čovek često tretira kao deo trake koja mu diktira,vreme i uslove rada.Beskrajna traka stvara visok nivo monotonije.Godinama obavljajući proste operacije,č o v e k po s t a j e m a n j e ko mp a t ib i l an z a ko mpl e ks n i j i r a d ,č im e gu b i s vo j e k r e a t iv ne sposobnosti.Bez o bz i ra n a n j en e l o še s t r a n e l an č an a o r gan iz ac i j a j e d a n as o k osn i c a s a v re m ene industrijske proizvodnje.U v ođ e n j em m eha n iz a c i j e , r ob o t a , p os t i g l a j e n a j v i š i c i l j , hu ma n iz i r a l a l j u ds k i r a d i čoveku vratila osobine ljudskog bića.

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE

11

LITERATURA

1.Prof.dr Života Radosavljević,TEORIJA ORGANIZACIJE,Fakultet za trgovinu I bankarstvo –Janićije I Danica Karić,Beograd,2005

2. www.vikipedia.com , maj,2012.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument