Finansijska analiza-Seminarski rad-Finansijski menadzment  i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2
ghetto_super_star
ghetto_super_star

Finansijska analiza-Seminarski rad-Finansijski menadzment i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2

PDF (170 KB)
8 str.
7broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od2broj ocena
1broj komentara
Opis
Finansijska analiza,Seminarski rad,Finansijski menadzment I racunovodstvo,Informacioni sistemi,fon, fakultet organizacionih nauka, Finansiska sredstva, BILANS STANJA, BILANS USPEHA, Prihodi od prodaje, Troskovi prodaje...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

www.puskice.co.yu

BEOGRADSKI UNIVERZITET

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA JOVE ILIĆA 154.

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Finansiska analiza

PROFESOR: STUDENT:

PROF. DR NEVENKA ŽARKIĆ JOKSIMOIVĆ S

MAJ 2004. BEOGRAD

1969

2

9. GRUPA DEONICARSKO DRUSTVO ”RS” IMA EMITOVANIH 1560 DEONICA. PREDUZECE JE OSTVARILO SLEDECE FINANSISKE REZULTATE, U TEKUCOJ I PREDHODNOJ GODINI.

BILANS STANJA

AKTIVA Prethodna godina Tekuca godina 1. Finansiska sredstva -orema 1340 1500 -zgrade 1200 1400 -transportna sredstva 400 150 -patenti, licence 300 400 -dugorocna finansiska ulaganja 400 500 2. Obrtna sredstva -zalihe 800 530 -potrazivanja 400 600 -novac 200 200 -krtkorocne hartije od vrednosti 200 170

PASIVA 1. Akcionarski kapital 2640 3340 2. Dugorocni kredit 1000 840 3. Kratkorocni kredit 550 700 4. Dobavljaci 550 300 5. Ostale obaveze 500 270

BILANS USPEHA

Prethodna godina Tekuca godina 1. Prihodi od prodaje 8000 12750 2. Troskovi prodaje 4000 7050 3. Reziski I administrativni troskovi 1000 2000 4. Profit pre kamata 3000 3700 5. Kamate 850 1000 6. Profit pre poreza 2150 2700 7. Porezi 1250 1640 8. Profit posle oporezivanja 900 1060 9. Dividende 200 400 10. Zadrzani profit 700 660

3

I GRUPA POKAZATELJA (finansijska struktura)

a) Marža sigurnosti: MS= SI

TUI

Prethodna godina: MSp= 98.0 2640

2600

2640

5005505501000 



Komentar: U prethodnoj godini je svaki dinar kapitala koji je finansiran iz sopstvenih izvora bio pokriven sa 0.98 dinara iz tuđih izvora.

Tekuća godina: MSt = 63.0 3340

2110

3340

270300700840 



Komentar: U tekućoj godini je svaki dinar kapitala koji je finansiran iz sopstvenih izvora bio pokriven sa 0.63 dinara iz tuđih izvora.

b) Stepen pokrića: SP = 100x UI

TUI

Prethodna godina: SPp= %6.49x100 5240

2600 x100

50055055010002640

5005505501000 

 

Komentar: U prethodnoj godini učešće tuđih izvora u ukupnim izvorima (ukupnom kapitalu) iznosilo je 49.6%.

Tekuća godina: SPt= %7.38x100 5450

2110 x100

2703007008403340

270300700840 

 

c) Stepen samofinansiranja: SS= x100 UI

SI

Prethodna godina: SSp= %50x100 5240

2640 x100

50055055010002640

2640 

 Komentar: U prethodnoj godini učešće sopstvenih izvora u ukupnim izvorima (ukupnom kapitalu) iznosilo je 50%.

Tekuća godina: SSt= %61x100 5450

3340 x100

2703007008403340

3340 

 Komentar: U tekućoj godini povećalo se učešće sopstvenih izvora u ukupnim izvorima (ukupnom kapitalu) i sada iznosi 61%.

4

d) Koeficijent finansijske stabilnosti: KFS= ZFS

DOSI

DVS

DI

 

Prethodna godina: KFSp= 82.0 4440

3640

80040030040012001340

10002640 

 

Komentar: U prošloj godini svaki dinar dugoročno vezanih sredstava je pokriven sa 0.82 dinara dugoročnih izvora.

Tekuća godina: KFSt= 93.0 4480

4180

53050040015014001500

8403340 

 

Komentar: U tekućoj godini svaki dinar dugoročno vezanih sredstava je pokriven sa 0.93 dinara dugoročnih izvora.

II GRUPA POKAZATELJA (finansijska uspešnost)

a) Stopa poslovnog dobitka: SPD= US

PPP

Prethodna godina: SPDp= 41.0 5240

2150

50055055010002640

2150 

 Komentar: U prethodnoj godini svaki dinar ukupnih sredstava doneo 0,41 dinar profita pre poreza (stopa prinosa na ukupna sredstva je 41%).

Tekuća godina: SPDt= 49.0 5450

2700

270307008403340

2700 

 Komentar: Situacija se u tekućoj godini poboljšala, sada svaki dinar ukupnih sredstava donosi 0,49 dinara profita pre poreza (stopa prinosa na ukupna sredstva je 49%).

b) Stopa neto dobitka: SND= NV

PPPZ

Prethodna godina: SNDp= 34.0 2640

900 

Komentar: U prethodnoj godini svaki dinar sopstvenih sredstava doneo je 0,34 dinara profita posle poreza i kamata tj. stopa prinosa na sopstvena sredstva je 34%.

Tekuća godina: SNDt= 32.0 3340

1060 

Komentar: U tekućoj godini situacija se pogoršala tako da sad svaki dinar sopstvenih sredstava donosi je 0.32 dinara profita posle poreza i kamata tj. stopa prinosa na sopstvena sredstva je 32%.

5

III GRUPA POKAZATELJA (opterećenost kamatama i politika dividendi)

a) Dividenda po deonici: deonicaBroj

Dividenda

Prethodna godina: 13.0 1560

200 

Komentar: U prethodnoj godini dividenda po deonici iznosila je 0,13 dinara

Tekuća godina: 26.0 1560

400 

Komentar: U tekućoj godini dividenda po deonici iznosi 0,26 dinara

b)Pokriće dividende: DD xdeonicaBroj

PPPZ

DD

ZD 

Prethodna godina: 43.4 156013.0

900 

 Komentar: U prethodnoj godini zarada po deonici bila je 4,43 puta veća od dividendi po deonici.

Tekuća godina: 61.2 156026.0

1060 

 Komentar: U tekućoj godini zarada po deonici je 2,61 puta veća od dividende po deonici što govori o tome da je preduzeće uložilo veći deo svog profita za razvojne potrebe od kojih treba očekivati prinose u budućnosti.

c) Racio isplate: PPPZ

DD xdeonicaBroj

ZD

DD 

Prethodna godina: %22100 900

15600.13 

Komentar: U prethodnoj godini 22% zarada po deonici je isplaćeno kao dividenda.

Tekuća godina: %38100 1060

156026.0 

Komentar: U tekućoj godini 38% zarada po deonici je isplaćeno kao dividenda.

6

IV GRUPA POKAZATELJA

a) Tekući racio likvidnosti: TRL= TO

Obs

Prethodna godina: TRLp= 1 1600

1600

500550550

200200400800 

 

Komentar: U prethodnoj godini odnos obrtnih sredstava i tekućih obaveza bio je 1 : 1.

Tekuća godina: TRLt= 18.1 1270

1500

270300700

170200600530 

 

Komentar: U tekućoj godini odnos obrtnih sredstava i tekućih obaveza iznosi 1,18 : 1.

a) Brzi racio likvidnosti: BRL= TO

Z-OS

TO

LKS 

Prethodna godina: BRLp= 5.0 1600

800

500550550

800200200400800 

 

Komentar: U prethodnoj godini odnos obrtnih sredstava umanjenih za zalihe i tekućih obaveza bio je 0,5 : 1.

Tekuća godina: 76.0 1270

970

270300700

530170200600530 

 

Komentar: U tekućoj godini odnos obrtnih sredstava umanjenih za zalihe i tekućih obaveza je 0,76 : 1.

c)Neto obrtna sredstva: NOS=Obs-TO

Prethodna godina: NOSp=800+400+200+200-550-550-500=1600-1600=0 Komentar: U prethodnoj godini za finansiranje obrtnih sredstava nisu se koristili dugoročni izvori.

Tekuća godina: NOSt=530+600+200+170-700-300-270=1500-1270=230 Komentar: U tekućoj godini 230 dinara dugoročnih izvora koristi se za finansiranje obrtnih sredstava.

7

V GRUPA POKAZATELJA (izloženost riziku)

a) Pokazatelj poslovnog leveridža: PL= PPKP

TP-PP

PD

MD 

Prethodna godina: PLp= 33.1 3000

4000

3000

40008000 

Komentar: U prethodnoj godini procentualna promena marginalne dobiti bila je 1,33 puta veća od procentualne promene poslovne dobiti.

Tekuća godina: PLt= 54.1 3700

5700

3700

705012750 

Komentar: U tekućoj godini procentualna promena marginalne dobiti je 1,54 puta veća od procentualne promene poslovne dobiti.

b) Pokazatelj finansijskog leveridža: FL= PPP

PD

Prethodna godina: FLp= 4.1 2150

3000 

Komentar: U prethodnoj godini procentualna promena dobitka pre oporezivanja bila je 1,4 puta veća od procentualne promene dobitka posle oporezivanja.

Tekuća godina: FLt= 37.1 2700

3700 

Komentar: U tekućoj godini procentualna promena dobitka pre oporezivanja je 1,37 puta veća od procentualne promene dobitka posle oporezivanja.

8

VI GRUPA POKAZATELJA (ukupna ocena postojeće finansijske situacije, kao i finansijske perspektive preduzeća)

Na osnovu izračunatih pokazatelja može se zaključiti da se u preduzeću “RS” udeo sopstvenih izvora u ukupnom kapitalu povećao, u odnosu na prethodnu godinu sa 50% na 61%, tako da je trenutno dalje od donje “opasne” granice od 50%, na kojoj se nalazilo. Došlo je do porasta koeficijent finansijske stabilnosti sa 0,82 na 0.93 što nam govori da se preduzeće kreće ka stanju veće stabilnosti i usvajanju Hedžing finansiske politike, dugoročno vezana sredstva (osnovna sredstva i trajna obrtna sredstva) skoro u potpunosti se finansiraju iz dugoročnih izvora.

Profit pre oporezivanja se povećao i sada stopa prinosa na sopstvena sredstva iznosi 49%, ali je došlo do smanjenja profita posle poreza i kamata tako da se na svaki uloženi dinar sada dobija 0,32 dinare a ne 0,34. Preduzeće veći deo svoje zarade zadržava kao profit a 38,32% od ukupne zarade od deonica isplaćuje kao dividende. Što nam govori da je preduzeće razvojno orjentisano i da rezultate takve poslovne politike tek treba očekivati u skorijoj budućnosti. Tekući racio likvidnosti se u ovoj godini povećao na 1,18. A odnos obrtnih sredstava i tekućih obaveza iznosi 1,18:1, još uvek daleko onom (po nekim autorima) idealnom odnosu od 2 :1. Brzi racio likvidnosti iznosi 0,50 što predstavlja dobar odnos zaliha i obrtnih sredstava za održavanje zadovoljavajućeg stepena likvidnosti.. Dakle, gledano u celini preduzeće je likvidno. Pokazatelj poslovnog se povećao ali nije visok, a Finansiski leveridž se smnjio tako da preduzeće nije izloženo preteranom riziku.

Prema svemu navedenom, može se zaključiti da je “RS” uspešno preduzeće. Isplaćuje zavidne dividende, i zavidnu koičinu finansiskih sredsrtava usmerava za razvoj, što u uslovima turbulentnog okruženja i brzog razvoja tehnologije predstavlja ispravnu politiku. Likvidno je, a ročnost izvora i potraživanja je usklađena. Preduzeće polako ali uspešno smanjuje učešće tuđeg kapitala u ukupno što je vrlo pozitivno. Preduzeće je finansiski stabilno.

Predlog je da se viškovi finansiskih sredstava ulože u ovakvo preduzeće.

vredi
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument