Finansijska analiza voda vrnjci ad vrnjacka banja, Završni rad' predlog Upravljačko računovodsto
bebicica
bebicica

Finansijska analiza voda vrnjci ad vrnjacka banja, Završni rad' predlog Upravljačko računovodsto

70 str.
51broj poseta
Opis
Analiza finansijskih izvestaja voda Vrncji
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 70
ovo je samo pregled
3 prikazano na 70 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 70 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 70 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 70 str.
UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA -DIPLOMSKIRAD- s 22 Alu? Še, Mentor: Student: Prof. dr Nemanja Stanišić Maja Kljajić Broj indeksa: 2012100446 Beograd, 2016. SADRŽAJ nena... 5 Osnovni podaci o privrednom društvu ............0eaveaonne vanno aaa 6 1 Istorijat... kakav aaa 6 2. Gdejekompanija sada... aaa aaa 6 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA...........000000aaaaa venena ananasa anna 7 Bilans stanja 000kn 7 Bilans uspeha.........eaaeaa anka a 11 Herfindahl-Hirshman indeks ............0.00avaveavae vanka nakana aaa savana va 14 OSNOVNI POKAZATELJI 1 Poslovna imovina. 15 2. Netokapita 16 3 Poslovni prihodi 4. Poslovni rezultat......,..oaaavavavaaa aaa 18 5 = Netorezultat........a onako aaa 19 Zaključak sekcije osnovni pokazatelji .............eeaeaaaakaa aaa 20 mmm... 21 jn mm... 22 nom... 23 POKAZATELJI ZADUŽENOSTI..........aeeaaaeevaaaaaaaananaanaanananaaanaa anna aaa ana 24 1. Racio opšte zaduženosti. 2 Racio kamatonosne zaduženosti............eaaaakanavana aaa 25 ZAKLJUČAK SEKCIJE ZADUŽENOSTI ..0aavvvavavnaaanaanaa aaa 26 POKAZATELJI LIKVIDNOSTI .........000eaeaeveas stavak ovaa saa sasava avast aaa asks aaa vana 27 1 Netoobrtni fond... aan 27 Tekući raci0 ......000avaaaaa aaa nova aaa 28 2 3 Brziracio... 4 Racio gotovine.......... Zaključak sekcije likvidnost.. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI 1. Netomargina. 32 2. Stopa prinosa na kapita 3 > Poslovna margina... aaa 34 4. Stopa prinosa na imovinu... aaa 35 5 Stopa prinosa na investirani kapital............ 6 Stopa prinosa u primarnoj poslovnoj delatnosti................. ZAKLJUČAK SEKCIJE PROFITABILNOSTI........«..ovaaeeeaaae vana PERIODI KONVERZIJE 1 Period naplate potraživanja ...........aaeaeaavaa aaa aaa 2. Period plaćanja obaveza..........eaaevavaaaa nakana aaa 3 Period konverzije zaliha..............eaeaeaaaavaaa aaa akaa aaa 4. Period konverzije gotovine............eaaavakaaaaa aaa ZAKLJUČAK SEKCIJE PERIODI KONVERZIJE.........a+..000000aeeacna KREDITNA ANALIZA .....,vaa aaa vakava sava vasa ua vau 1 Zskor za privatna privredna društva. 2. Zskor za industrijska društva i društva koja posluju na t ZAKLJUČAK SEKCIJE KREDITNA ANALIZA......00aaaaaaava vana ANALIZA GOTOVINSKIH TOKOVA... 1 Gotovinski tok raspoloživ vlasnicima kapitala.... 2. Gotovinski tok raspoloživ vlasnicima kapitala i poveriocima ...........aaevevava akan 50 ZAKLJUČAK SEKCIJE GOTOVINSKI TOKOVI........vavaevacaaaaanavanacaa DuPont analize TRŽIŠNI POKAZATELJI .......... 1 Odnos cene akcije i neto dobiti po akciji. 2. Odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti kapitala ........... ZAKLJUČAK SEKCIJE TRŽIŠNO - KNJIGOVODSTVENI POKAZATELJI... ...vaavavavaanaaaanaaaaaannanannnae 55 OSTALI POKAZATELJI..........cavvvacavvvansavana vana 1 Racio pokrića kamate ........0000000 vanka Učešće stalne imovine u poslovnoj Procenat stranog vlasništva ..........00aeaaankaa naa kaaaaaaaaanana Racio isplate dividende ............eeeena anka Efektivna poreska Stopa ........aaaaaavavaaa anka Kamatna Stopa... aaa aaa Kapital investiran u primarnu delatnost po zaposlenom... Prosečna neto zarada ........aeoavevavavanaa naa Oo 3 u soon Implicirana stopa rasta 10 Održiva stopa rasta.........eaaeavnaaankaa aaa aaa ZAKLJUČAK SEKCIJE OSTALI POKAZATELJI .........000.000000evaeaecna SUMIRANJE REZULTATA ANALIZE.............. 1 Vlasnici... Banka....... Kupci........ Dobavljači ..........ea0avaanaaaoaa aaa aaa Zaposleni... aaa ana Država TERATURA.... even oano ovan ana svavnvnona LE. a e VI L UVOD Finansijska analiza je detaljno ispitivanje, ocenjivanje i donošenje zaključaka o poslovanju jednog privrednog društva. Ona ima za cilj da pruži svirsishodne informacije ciljnim korisnicima, stejkholderima. Predmet analize su redovni finansijski izveštaji privrednog društva. Da bismo došli do finansijskih izveštaja koristićemo sajt Agencije za privredne registre, koja se bavi poslovima prijema, kontrole, registracije i objavljivanja finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. Izveštaji koji su preuzeti sa sajta APR-a preračunati su na stabilniju valutu (evro) po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31.12.2014.! godine kada je jedan evro vredeo 120,9583 dinara, radi uporedivosti podataka. Set osnovnih finansijskih izveštaja sastoji se od bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promenama na kapitalu i napomenama uz finansijski izveštaj. Svaki finansijski izveštaj može samostalno pružiti informacije o određenim finansijskim aspektima privrednog društva, ali potpunu i sveobuhvatnu analizu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća moguće je izvišiti samo međusobnim poređenjem pozicija iz finansijskih izveštaja. U narednom tekstu ćemo postupno izložiti proces analize finansijskih izveštaja na primeru privrednog društva Voda Vrnjci a.d., Vrnjačka Banja. Da bi bolje prikazali tržišno i finansijsko stanje ovog privrednog društva poredićemo ga sa kompanijom Minaqua d.o.o. koja se bavi sa istom delatnošću i ima slično tržišno učešće na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu da, počevši sa 2014. godinom, statistički izveštaji (aneksi) nisu javno dostupni na sajtu Agencije za privredne registre, obračun pokazatelja za koje su neophodni podaci iz statističkog izveštaja je prikazan korišćenjem finansijskih izveštaja za 2013. godinu. U poslednjem delu ovog rada će se zaokružiti slika o analizi i značaju iste odgovorom na pitanje ko su korisnici i kako se pristupa analizi finansijskih izveštaja privrednog društva u zavisnosti od željene informacije. 1 Kurs Narodne banke Srbije na dan 31.12.2014 http://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/ondate.html Osnovni podaci o privrednom društvu Pun naziv društva: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPOATACIJU MINERALNE VODE I PROIZVODNJU BEZALKOHOLNIH PIĆA VODA VRNICI AD, VRNJAČKA BANJA Skraćeni naziv društva: VODA VRNJCI AD Vrnjačka Banja Adresa društva: Kneza Miloša 162, Vrnjačka Banja Matični broj društva: 07177445 PIB: 101077432 Delatnost društva: Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode Šifra delatnosti: 1107 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Društvo je razvrstano u srednje pravno lice 1 Istorijat * Kompanija Voda Vrnjci a.d osnovana je 5.februara 1970. godine * 2000. godine kompanija je kupila najsavremeniju liniju za punjenje pet boca * 2004. godine kompanija je kupila najsavremeniju liniju za punjenje staklenih boca * Kompanija Voda Vrnjci a.d. je uspešno privatizovana 2004. godine * 2005. godine kompanija otvara sirupanu za pripremu i proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića sa šećerom ili sa kombinacijom šećera i zaslađivača 2 Gde je kompanija sada * Voda Vrnjci a.d. svoje proizvode većinom plasira na teritoriji Republike Srbije * Proizvodi kompanije baziraju se na prirodnoj mineralnoj vodi, premijum mineralnoj vodi Element i osvežavajućim bezalkoholnim napicima * Voda Vrnjci a.d. postala je zvanični distributer OMCAFE na srpskom tržištu 2014. godine * 2014. godine kompanija dobija priznanje u Americi za svoj premijum brend Element gde se plasirao među četiri najbolje flaširane vode za 2014. godinu * Pravnolice koje ima kontrolu nad Voda Vrnjci a.d. je Ekstra pet, Beograd sa učešćem u kapitalu u iznosu od 52,40% VODA VRNJCI Živite zdravo! ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine *u 000 AKTIVA Tekuća Tekuća | Procenat godina u | godinau % dinarima evrima B. STALNA IMOVINA(003+0010+0019+0024+0034) 957094 | 7912,5947 61,15 INEMATERIJALNA ULAGANJA 13725 113,4689 0,88 IL.NEKRETNINE, POSTROJENJA I 939936 | 7770,7441 60,05 OPREMA (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018) 1.Zemljište 144669 | 1196,0238 9,24 2.Gradjevinski objekti 434704 | 3593,8336 21.77 3.Postrojenja i oprema 329620 | 2725,0714 21,06 5.Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 2430 20,0896 3,80 6.Nekretnine.postojenja i oprema u pripremi 28513 235,1259 1,82 G.OBRTNA IMOVINA 605029 | 5001,9635 38,66 IZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +0049 + 0050) 216165 | 1787,1035 13,81 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar 124891 | 1032,5129 7,98 3.Gotovi proizvodi 64103 529,9594 4,10 4.Roba 16167 133,6576 1,03 ILPOTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(0052 + 301699 | 2494,2398 19,28 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +0057 + 0058) 1.Kupci u zemlji- matična i zavisna pravna lica 759 6.2749 0,04 2.Kupci u zemlji 284620 | 2353,0423 18,18 6.Kupci u inostranstvu 16320 134,9225 1,04 IV.DRUGA POTRAŽIVANJA 5433 44,9163 0,35 5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani 61087 505,0253 3,90 VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 16139 133,461 1,03 D.UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA (0001 +1 1565145 | 12939,5420 100 0002 + 0042 +0043) 1) Zemljište - Vrednost zemljišta iznosi 144.669 hiljada dinara što predstavlja 9,24% vrednosti ukupne aktive. U toku 2014.godine izvršeno je odvajanje vrednosti zemljišta od vrednosti objekta. 2) Građevinski objekti -Vrednost gradjevinskih objekata iznosi 434.704 hiljada dinara što predstavlja 27,77% vrednosti ukupne aktive. U toku 2014. godine bilo je naknadnih ulaganja u gradjevinske objekte u vrednosi od 1.376 hiljada dinara. 3) Postrojenja i oprema -Vrednost postrojenja i opreme iznosi 329.620 hiljada dinara što predstavlja 21,06% vrednosti ukupne aktive. U toku 2014. godine bilo je novih nabavki opreme u iznosu od 15.057 hiljada dinara, rashodovano je u iznosu od 255 hiljada dinara i prodato u vrednosti od 39 hiljada dinara. 4 5) 6) 1) 8) 9) Ostale nekretnine, postrojenja i oprema - Vrednost ostalih nekretnina, postrojenja i opreme iznosi 2.430 hiljada dinara što predstavlja 3,80% vrednosti ukupne aktive. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremu - Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi iznosi 28.513 hiljada dinara što predstavlja 1,82% vrednosti ukupne aktive. U okviru pozicije nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi bilo je iskazano ulaganje u istražnu bušotinu na planini Goč. Posle redovne procedure probnog crpljenja i mirovanja zbog dobijanja odgovarajućeg kvaliteta i količine vode za eksploataciju, navedena bušotina nije dala očekivane rezultate. Imajući u vidu sve elemente novonastale situacije, rukovodstvo je procenilo da ovu investiciju treba obezvrediti sa 100% na dan 31.12.2014. godine. Zalihe - Vrednost zaliha iznosi 216.165 hiljada dinara što predstavlja 13,81% vrednosti ukupne aktive. U okviru zaliha balansirane su pozicije: materijal, gotovi proizvodi, roba i dati avansi za zalihe. Materijal - Vrednost materijala iznosi 124.891 hiljada dinara što predstavlja 7,98% vrednosti ukupne aktive. U okviru zaliha materijala iskazani su: rezervni delovi, alat i inventar na zalihi i auto gume na zalihi. Gotovi proizvodi - Vrednost gotovih proizvoda iznosi 64.103 hiljada dinara što predstavlja 4,10% vrednosti ukupne aktive. Roba - Vrednost robe iznosi 16.167 hiljada dinara što predstavlja 1,03% vrednosti ukupne aktive. Robe imaju sledeću strukturu: roba i roba u magacinu. 10) Kupci u zemlji - Vrednost kupaca u zemlji iznose 284.620 hiljada dinara što predstavlja 18,18% vrednosti ukupne aktive. 11) Kupci u inostranstvu - Vrednost kupaca u inostranstvu iznosi 16.320 hiljada dinara što predstavlja 1,04% vrednosti ukupne aktive. 12) Ostali kratkoročni finansijski plasmani - Vrednost ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana iznosi 61.087 hiljada dinara što predstavlja 3,90% vrednosti ukupne aktive. 13) Gotovinski ekvivalenti i gotovina - Vrednost gotovinskih ekvivalenata i gotovine iznosi 16.139 hiljada dinara što predstavlja 1,03% vrednosti ukupne aktive, od čega 97,45% na tekućem računu a ostatak od 2,55% na deviznom računu. * u 000 PASIVA Tekuća Tekuća Procenat godina u godina u % dinarima evrima A.KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 +0413 + 0414 + 0415 1201247 9931,0837 | 76.75 - 0416 + 0417 +0420 - 0421) > 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442) I.OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 +0405 + 0406 + 365668 3023,0914 | 23.36 0407 + 0408 + 0409 +0410) 1.Akcijski kapital 344361 2846,9398_ | 22.00 8.Ostali osnovni kapital 21307 176,1516 1.36 IV.REZERVE 56359 465,9374 3.60 V.REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU 162755 1345,5464 | 10.40 REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTOJENJA | OPREME VIII.NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 +0419) 619750 5123,6666 | 39,60 1.Neraspoređeni dobitak ranijih godina 587725 4858,9059 1 37,55 2.Neraspoređeni dobitak iz tekuće godine 32025 264,7601 2,05 B.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 32832 271,4324 2,10 (0425+0432) II.DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 +0435 + 0436 | 29374 242,8440 1,88 + 0437 + 0438 + 0439 +0440) 5.Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 21369 176,6642 1,37 G.KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 +0450 + 0451 + 310532 2567,2649 [19,84 0459 + 0460 + 0461 +0462) I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 52294 432,3308 3,34 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +0449) 6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze 52294 432,3308 3,34 II.OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452 +0453 + 0454 + 226312 1870,9919 | 14,46 0455 + 0456 + 0457 +0458) 1.Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji 58881 486,7876 3,76 5.Dobavljači u zemlji 155547 1285,9556_ 19,94 Đ.UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 +0441 + 0401 - 1565145 12939,5420 | 100 0463)>0 1) Akcijski kapital - Vrednost akcijskog kapitala iznosi 344.361 hiljada dinara što predstavlja 22% vrednosti ukupne pasive. Osnovni kapital Društva je 100% akcijs ki kapital koji je podeljen u 114.787 običnih akcija sa pravom glasa. Nominalna vrednost akcije je 3000 RSD. 2) Ostali osnovni kapital - Vrednost ostalog osnovnog kapitala iznosi 21.307 hiljada dinara što predstavlja 1,36% vrednosti ukupne pasive. Ostali kapital je nastao reklasifikacijom i prvom primenom MSFI. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Rezerve - Vrednost rezervi iznosi 56.359 hiljada dinara što predstavlja 3,60% vrednosti ukupne pasive. Rezerve Društva čine: zakonske rezerve, statutarne i druge rezerve. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme - Vrednost revalorizacionih rezervi iznosi 162.755 hiljada dinara što predstavlja 10,40% vrednosti ukupne pasive. Neraspoređeni dobitak ranijih godina - Vrednost neraspoređenog dobitka ranijih godina iznosi 587.725 hiljada dinara što predstavlja 37,55% vrednosti ukupne pasive. Neraspoređeni dobitak iz tekuće godine - Vrednost neraspoređenog dobitka iz tekuće godine iznosi 32.025 hiljada dinara što predstavlja 2,05% vrednosti ukupne pasive. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji - Vrednost dugoročnog kredita iznosi 21.369 hiljada dinara što predstavlja 1,37% vrednosti ukupne pasive. Dugoročne obaveze po osnovu dugoročnih kređita Društvo ima prema Raiffeisen banci sa rokom otplate 36 meseci. Ostale kratkoročne finansijske obaveze — Vrednost ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza iznosi 52.294 hiljada dinara što predstavlja 3,34% vrednosti ukupne pasive. Kratkoročne obaveze odnose se na deo dugoročnih kredita koji dospeva do godinu dana prema Raiffeisen i Credy banci. Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine su obaveze prema NBG leasing i CA leasing. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji - Vrednost dobavljača iznosi 58.881 hiljada dinara što predstavlja 3,76% vrednosti ukupne pasive. 10) Dobavljači u zemlji - Vrednost dobavljača u zemlji iznosi 155.547 hiljada dinara što predstavlja 9,94% vrednosti ukupne pasive. 10 Bilans uspeha u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine *u 000 PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA Tekuća Tekuća Procenat godina u godina u % dinarima evrima A.POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1629267 | 13469,6586 100 I.Prihodi od prodaje robe (1003 + 1004 +1006 + 1007+ 1008) 209808 | 1734,5482 12,88 5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 209014 | 1727,9839 12,83 II.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1404534 | 11611,7207 86,21 1011 + 1012+ 1013 + 1014 + 1015) 5.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 1355819 | 11208,9786 83,22 6.Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom 48082 397,5089 2,95 tržištu RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 1556610 | 12868,9805 100 + 1024 +1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0. I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 191087 | 1579,7758 11,73 ILPRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE 18642 154,1192 1,14 V.TROŠKOVI MATERIJALA 579318 | 4789,406 35,56 VI.TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE 111440 921,3092 6,84 VILTROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 247691 | 2047,7388 15,20 OSTALIH LIČNIH RASHODA VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 217449 | 1797,7187 13,35 IX.TROSKOVI AMORTIZACIJE 88997 735,7660 5,46 XI.NEMATERIJALNI TROŠKOVI 137945 | 1140,4344 8,47 V.POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0 72657 600,6781 4,46 G.POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0 0 0 0 D.FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 +1039) 3602 29,7789 0,22 Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 +1047) 11468 94,8095 0,70 Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 -1032) 7866 65,0307 0,48 J.OSTALI PRIHODI 35384 292,5306 2,17 K.OSTALI RASHODI 53648 443,5248 3,29 L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 38551 318,7131 2,37 OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +1050 - 1051 + 1052 - 1053) NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 -1055 + 1056 - 44966 371,7479 2,76 1057) S.NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 32025 264,7607 1,97 1063) 11 ) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 8) 9) Prihod od prodaje robe - Vrednost prihoda od prodaje robe iznosi 209.808 hiljada dinara što predstavlja 12,88% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Struktura prihoda od rodaje sastoji se od prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu i na inostranom tržištu. Društvo ostvaruje najvećim delom prihode po osnovu prodaje proizvoda na domaćem tržištu u iznosu od 12,83% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. 'rihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - Vrednost prihoda od prodaje roizvoda i usluga na domaćem tržištu iznosi 1.355.819 hiljada dinara što predstavlja 83,22% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. rihodi i prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu - Vrednost prihoda od rodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu iznosi 48.082 hiljada dinara što redstavlja 2,95 % vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Nabavna vrednost prodate robe - Nabavna vrednost prodate robe iznosi 191.087 hiljada dinara što predstavlja 11,73% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. 'rihodi od aktiviranja učinaka i robe - Vrednost prihoda iznosi 18.642 hiljada dinara što redstavlja 1,14 % vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe u posmatranom periodu odnosi se na: prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe i prihoda od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene otrebe. Troškovi materijala - Vrednost troškova iznosi 579.318 hiljada dinara što predstavlja 35,56% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. U strukturu troškova materijala spada troškovi materijala za izradu i ambalažu, troškovi režijskog materijala. Troškovi goriva i energije - Vrednost troškova goriva i energije iznosi 111.440 hiljada dinara što predstavlja 6,84 % vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda - Vrednost troškova zarada i naknada zarada (bruto) iznosi 247.691 hiljada dinara što predstavlja 15,20 % vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Troškovi proizvodnih usluga - Vrednost troškova proizvodnih usluga iznosi 217.449 hiljada dinara što predstavlja 13,35 % vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. U troškove proizvodnih usluga spadaju: troškovi zakupa, otpreme proizvoda do kupaca, PTT usluga, održavanja i popravki, komunalnih usluga, reklame i propagande, naknade za logistiku i troškova ostalih usluga. 10) Troškovi amortizacije - Vrednost troškova amortizacije iznosi 217.449 hiljada dinara što predstavlja 5,46% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. 12 11) Nematerijalni troškovi - Vrednost nematerijalnih troškova iznosi 137.945 hiljada dinara što predstavlja 8,47% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. U posmatranom periodu nastali su sledeći nematerijalni troškovi: troškovi neproizvodnih usluga, sportskih manifestacija, obezbeđenja, osiguranja, platnog prometa, reprezentacije, zdravstvenih usluga, ostalog poreza i doprinosa, naknada za korišćenje vodnog dobra i troškova članarina. 12) Poslovni dobitak - Vrednost poslovnog dobitka iznosi 72.657 hiljada dinara što predstavlja 8,47% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. 13) Ostali prihodi - Vrednost ostalih prihoda iznosi 35.384 hiljada dinara što predstavlja 2,17% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Najveći iznos u okviru ostalih prihoda zauzima pozicija dobici od prodaje materijala i ambalaže sa 38,37% vrednosti ostalih prihoda. 14) Ostali rashodi - Vrednost ostalih rashoda iznosi 53.648 hiljada dinara što predstavlja 3,29% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. Najveći iznos u okviru ostalih rashoda zauzima pozicija obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme sa 35,19% vrednosti ostalih rashoda. 15) Dobitak pre oporezivanja Usaglašavanje poreza na dobit i obračun efektivne poreske stope je dato u narednoj tabeli: RB EFEKTIVNA PORESKA STOPA 2014 1 | Dobitak pre oporezivanja 44.966 2 | Poreska osnovica 128.763 3 | Porez na dobit (2/15%) 19.314 4 | Obračunati porez (tačka 9.9. iz PDP) 12.941 5__| Odloženi poreski rashod - 6__| Odloženi poreski prihod - 7 Poreski rashod ukupno (4+5-6) 12.941 8__| Efektivna poreska stopa (7/1*100) 28,78% Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 15% se plaća na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije. 16) Neto dobitak -Vrednost neto dobitka za 2014. godinu iznosi 32.025 hiljada dinara što predstavlja 1,97% vrednosti ukupnih poslovnih prihoda. 13 Herfindahl-Hirshman indeks Naziv privrednog Poslovni prihodi u Tržišno učešće Kvadrat tržišnog društva 2014.godini u evrima učešća BB Minaqua d.o.o 15071392,372 16,43% 2,10% Jamnica d.o.o 9690075,009 10,56% 1,12% Knjaz Miloš a.d 52799138,215 57,54% 33,11% VodaVoda a.d 726018,802 0,79% 0,006% Zbir 91756282,95 100% 39,10% a osnovu izračunatih osnovu Herfindahl-Hirsl vrednosti, tržište se klasifikuje kao visoko koncentrisano tržište na man indeks-a čija vrednost iznosi 39,10%. Visoko koncentrisano tržište je ono tržište gde postoji mali broj preduzeća koji zauzimaju veliko tržišno učešće. qw Tr m no uce 14 = Voda Vrnjci = BB Minaqua Jamnica = Knjaz Milos = VodaVoda OSNOVNI POKAZATELJI 1 Poslovna imovina Definicija: Poslovna imovina predstavlja skup svih investicija jednog privrednog društva Kalkulacija: UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA (0001+0002+0042+0043) Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Knjigovo: Pozicija AOP Vrednost u € Upisani a neuplaćeni kapital | 0001 - Stalna imovina 0002 7.912.594,67 Odložena poreska sredstva 0042 24.983,82 Obrtna imovina 0043 5.001.963,49 Ukupno: 12.939.541,98 tvena vrednost svih investicija 12.939.541,98 €. Referentna vrednost: BB Minaqua d.o.o Vrednost poslovne imovine posmatrane kompanije iznosi 33.750.664.48 €, a medijana iznosi rivrednog društva na dan 31.12.2014.godine iznosi Pozicija AOP Vrednost u € Upisani a neuplaćeni kapital | 0001 - Stalna imovina 0002 23.868.093,38 Odložena poreska sredstva 0042 - Obrtna imovina 0043 9.882.571,10 Ukupno: 33.750.664,48 16.875.332,24 €. 15 2 Neto kapital Definicija: Neto kapital je knjigovodstvena vrednost vlasničkog dela izvora finansiranja Kalkulacija: KAPITAL - GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Kapital 401 9.931.083,69 Gubitak iznad visine kapitala _| 463 0 Ukupno: 9.931.083,69 Knjigovodstvena vrednost kapitala privrednog društva Voda Vrnjci ad. na dan 31.12.2014.godine iznosi 9.931.083,69 €. Referentne vrednosti: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Kapital 401 31.407.733,08 Gubitak iznad visine kapitala _| 463 0 Ukupno: 31.407.733,08 Vrednost neto kapitala posmatrane kompanija iznosi 31.407.733.08 €, a medijana iznosi 31.407.733.08 €. 16 3 Poslovni prihodi Definicija: Prilivi ekonomskih koristi posmatrano sa aspekta vlasnika u jednom periodu, nastali u okviru redovnih poslovnih aktivnosti. Kalkulacija: POSLOVNI PRIHODI Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Poslovni prihodi 1001 13.469.658,55 Ukupno: 13.469.658,55 Voda Vrnjci a.d. je u toku 2014.godine ostvarila poslovne prihode u visini od 13.469.658,55€. Referentne vrednosti: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Poslovni prihodi 1001 15.071.392,37 Ukupno: 15.071.392,37 Vrednost poslovnog prihoda posmatranie kompanije iznosi _15.071.392,37 €, a medijana iznosi 15.071.392,37 €. 17 4 Poslovni rezultat Definicija: Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u toku izveštajnog perioda Kalkulacija: POSLOVNI DOBITAK (1001-1018) > 0 ili POSLOVNI GUBITAK(1018-1001) > 0 Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Poslovni prihodi 1001 13.469.658,55 Poslovni rashodi 1018 12.868.980,47 Ukupno: 600.678,08 Voda Vrnjci a.d. je u toku 2014. godine imala manje rashode od prihoda pa je ostvaren poslovni dobitak u visini od 600.678.08 €. Referentne vrednosti: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Poslovni prihodi 1001 15.071.392,37 Poslovni rashodi 1018 13.989.779,95 Ukupno: 1.081.612,42 Vrednost poslovnog rezultata posmatrane kompanije iznosi 1.081.612,42 €, a medijana iznosi 14.530.586,16 €. 18 5 Neto rezultat Definicija: Razlika između ukupnih prihoda i rashoda (uključujući i porez) u toku izveštajnog perioda Kalkulacija: NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063) ili NETO GUBITAK(1059-1058+1060-1061-1062+1063) Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 371.747,95 Gubitak pre oporezivanja 1059 0 Poreski rashod perioda 1060 106.987,28 Odloženi poreski rashodi perioda 1061 0 Odloženi poreski prihodi perioda +1062 0 Isplaćena lična primanja 1063 0 | poslodavca Ukupno: 264.760,67. Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014.godine ostvarila neto dobitak u visini od 264.760,67€. Referentne vrednosti: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 1.606.115,50 Gubitak pre oporezivanja 1059 0 Poreski rashod perioda 1060 167.809,90 Odloženi poreski rashodi perioda 1061 18.882,54 Odloženi poreski prihodi perioda +1062 0 Isplaćena lična primanja 1063 0 | poslodavca Ukupno: 1.419.423.06 Vrednost neto dobitka posmatrane kompanije iznosi _1.419.423.06 €, a medijana iznosi 167.809,90€. 19 Zaključak sekcije osnovni pokazatelji Vrednost investicija Voda Vrnjci a.d. na dan 31.12.2014. godine iznosila je 12.939.541,98€. Pri tome je 9.931.083,69€ tih investicija finansirano sopstvenim izvorima, a ostatak pozajmljenim izvorima. Obavljajući primarne poslovne aktivnosti Voda Vrnjci a.d. je u toku 2014. godine ostarila 13.469.658,55€ na ima poslovnih prihoda. Rashodi primarne poslovne aktivnosti bili su manji od iznosa prihoda primarne poslovne aktivnosti pa je privredno društvo ostvarilo poslovni dobitak u periodu u iznosu od 600.678,08 € Kompanija je u toku poslovne 2014. godine ostvarila neto dobitak u iznosu od 264.760,67€ koji će uvećati sopstvene izvore. VODA JE POČETAK 20 EBIT Definicija: EBIT se definiše kao neto rezultat pre opterećenja rashodima kamate i poreza na dobit Kalkulacija: DOBITAK PRE OPOREZIVANJA + RASHODI KAMATA (prema trećim licima) Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 371.747,95 Rashodi kamata +1046 40.203,94 Ukupno: 411.951,89 Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014.godine ostvarila EBIT u visini od 411.951,89 €. Referentan vrednost: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 1.606.115,50 Rashodi kamata +1046 24,81 Ukupno: 1.606.140,31 Minaqua d.o.o. je u toku poslovne 2014.godine ostvarila EBIT u visini od 1.606.140,31 €. 21 EBITDA Definicija: Osim rashoda kamata i poreza, EBITDA neto rezultat uvećava i za troškove amortizacije. Kalkulacija: DOBITAK PRE OPOREZIVANJA + RASHODI KAMATA (prema trećim licima) + TROŠKOVI AMORTIZACIJE Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 371.747,95 Rashodi kamata +1046 40.203,94 Troškovi amortizacije +1027 735.765,96 Ukupno: 1.147.717,85 Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014. godine ostvarila EBITDA u visini od 1.147.717,85€. Referentna vrednost: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Dobitak pre oporezivanja 1058 1.606.115,50 Rashodi kamata +1046 24,81 Troškovi amortizacije +1027 796.381,89 Ukupno: 2.402.522,20 Minaqua d.0.0. je u toku poslovne 2014. godine ostvarila EBITDA u visini od 2.402.522,20 €. 22 NOPLAT Definicija: Neto rezultat koji bi bio raspoloživ vlasnicima društva ukoliko bi društvo bilo u potpunosti finansirano iz sopstvenih izvora. Kalkulacija: EBIT*(1- STOPA POREZA NA DOBIT) Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: 411.951,89*(1-0,15)= 350.159,11 Vrednost neto rezultata kompanije Voda Vrnjci a.d. koji bi bio raspoloživ vlasnicima da se preduzeće finansira iz sopstvenih izvora iznosi 350.159,11 €. Referentna vrednost: BB Minaqua d.o.o 1.606.140,31*(1-0,15)=1.365.219,26 Vrednost neto rezultata kompanije Minaqua d.o.o. koji bi bio raspoloživ vlasnicima da se preduzeće finansira iz sopstvenih izvora iznosi 1.365.219,26 €. 23 POKAZATELJI ZADUŽENOSTI 1 Racio opšte zaduženosti Definicija: Odnos pozajmljenih izvora finansiranja i poslovne imovine Kalkulacija: (DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE + ODLOZENE PORESKE OBAVEZE+ KRATKOROČNE OBAVEZE) / POSLOVNA IMOVINA Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Dugoročna rezervisanja i 0424 271.432,39 obaveze Odložene poreske obaveze 0441 169.760,98 Kratkoročne obaveze 0442 2.567.264,92 Ukupno: 3.008.458,29 Ukupna aktiva=Poslovna /0071 12.939.541,97 imovina Ukupno: 0,23 Vrednost racija zaduženosti kod Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014.godine iznosi 0,23, što znači da je 23% poslovne imovine finansirano iz pozajmljenih izvora. Referentan vrednost: BB Minaqua d.o.o Pozicija AOP Vrednost u € Dugoročna rezervisanja i 0424 0 obaveze Odložene poreske obaveze 0441 8.002,76 Kratkoročne obaveze 0442 2.334.928,65 Ukupno: 2.342.931,41 Ukupna aktiva=Poslovna /0071 33.750.664,49 imovina Ukupno: 0,07 Vrednost racija zaduženosti Minaqua d.o.o. u toku poslovne 2014.godine iznosi 0,07, što znači da je 7% poslovne imovine finansirano iz pozajmljenih izvora. 24 2 Racio kamatonosne zaduženosti Definicija: Odnos pozajmljenih izvora finansiranja na koje se uobičajeno obračunava kamata i poslovne imovine Kalkulacija: DUGOROČNE OBAVEZE+KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE /UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA Vrednost za Voda Vrnjci a.d.: Pozicija AOP Vrednost u € Dugoročne obaveze 0432 242.844,02 Kratkoročne finansijske ob. +0443 432.330,81 Ukupno: 675.174,83 Ukupna aktiva=Poslovna /0071 12.939.541,97 imovina Ukupno: 0,05 Vrednost racija kamatonosne zaduženosti kod Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014.godine iznosila 0,05, što znači da se na 5% obaveza koje ima obračunava kamata. Referentna vrednost: Minaqua d.o.o. Pozicija AOP Vrednost u € Dugoročne obaveze 0432 0 Kratkoročne finansijske ob. +0443 0 Ukupno: 0 Ukupna aktiva=Poslovna /0071 33.750.664,46 imovina Ukupno: 0 Vrednost racija kamatonosne zaduženosti kod Voda Vrnjci a.d. je u toku poslovne 2014.godine iznosila 0%. 25
nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 70 str.