Gotovinski tok-Bilansi preduzeca i banaka-Vezbe-Ekonomski fakultet primer preduzece, Vežbe' predlog Bankarstvo i finansije. Univerzitet u Beogradu
stamparskagreska
stamparskagreska

Gotovinski tok-Bilansi preduzeca i banaka-Vezbe-Ekonomski fakultet primer preduzece, Vežbe' predlog Bankarstvo i finansije. Univerzitet u Beogradu

PDF (174 KB)
5 str.
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakultet,Bilansi preduzeca i banaka,ef,gotovinski tok,stalna sredstva,materijalna ulaganja,finansijska ulaganja,kapital,dugorocne obaveze,prihodi od prodaje,bruto dobit,dobit od kamata,dobit od prodaje ulaganja...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument

Docsity.com

Биланс стања предузећа "Астра" и промене на позицијама на дан 31.12. 200 2008 . 2009

Позиција 2004 2003 повећање или смање Стална средства Материјална улагања 715 505 210 Исправка вредности о осн. сред. 103 68 35 садашња вредност осн. сред. 612 437 175 Финансијска улагања 115 127 12

Обтна средства залихе 144 110 34 потраживања (нето) 47 55 -8 готовина 46 15 31 унапред плаћени расходи 1 5 -4 укупно обртна средства 238 185 53 Укупно средства 965 749 216

Капитал акцијски капитал редо . Акције 276 220 76 емисиона премија 189 115 74 резерве 140 132 8 укупно сопствени капитал 605 447 158 Обавезе Дугорочне обавезе Обавезе по основу обвезница 295 245 50 Краткорочне обавезе добављачи 50 43 7 обрачунати расходи 12 9 3 обавезе за порез на добит 3 5 -2 укупно обавезе 360 302 58 укупно пасива 965 749 216

Биланс успеха и друге информације релевантне за израду Извештаја о новчаном току

Приходи од продаје 698 Набавна вредност продате робе 520 Бруто добит 178 Расходи из пословања укључујући амортизацију 147 Добит из редовног пословања 31 Остали расходи -23 Добит од камата 6 Добит од продаје улагања 12 Губитак од продаје материјалних улагања -3 Добит пре опорезивања 23 Порез на добит 7 Нето добит 16

Остале релевантне трансакције: 1. Купљене дугорочне ХОВ 78 2. Продате дугорочне е ХОВ 102 3. Набавна вредност ових улага 90 4. Купљена постројења 120

Docsity.com

5. Продата постројења НВ 10 отписане вредности 2 за 5 6. Издато 1 100 обвезница по номиналној вредности ради неготовинске размене за построје 7. Исплаће но је 50 по номиналној вредност на дан доспећа. 8. издато је 15,2 редовних акција номиналне вредности 5 за 150 9. Плаћене готовинске дивиденде у износу од 8

Готовински токови из оперативне активности

Приливи од продаје робе Приходи од продаје робе 698 +8 = 706 Приливи од камата и дивиденди приливи једнаки приходима од камата и дивиденди, Одливи по основу набавке робе 520 +34 - 7 = 547 Објашњење: набавна вредност продате робе 520 повећање залиха 34 повећање обавеза према добављачима 7 Одливи по основу оперативних расхода оперативни расходи 147

смањење унапред плаћених расхода 4 раст обрачунатих расхода 3 амортизација 37

Готовинско плаћање камате Одливи по основу камате - све камате плаћене 23

Одливи по основу пореза на добит 9 Порез на добит 7 Смањење обавезе по основу пореза на добит 2

30 Приливи и одливи готовине из инвестиционе активности

Улагања -78 Продаја улагања 102 Набавка постојења -120 Продаја постројења 5

-91 Приливи и одливи из активности финансирања

Исплата обвезница -50 Продаја акција 150 Исплаћене дивиденде -8

92

Нето повећање готовине 31 Готовина на почетку године 15 Готовина на крају године 46

Неготовинске трансакције Издавање обвезница за постројења 100

Нето готовински ток из пословне активности - индиректни метод

1. Нето добит 16 Корекције амортизација 37

Docsity.com

добит од продаје улагања -12 Губитак од продаје постројења 3 Смањење потраживања 8 Повећање залиха -34 Смањење унапред плаћених расхода 4 Повећање обавеза 7 Повећање обрачунатих расхода 3 Смањење обавеза за порез на добит -2 14 Нето новчани ток из пословне активности 30

Docsity.com

њење Промена

повећање повећање

смањење

повећање смањење повећање смањење

повећање повећање повећање

повећање

повећање повећање смањење смањење

Docsity.com

ења

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument