Goveda skraćeno sa prezentacija, Skripte' predlog Industrijska tehnologija
pastrmka123
pastrmka123

Goveda skraćeno sa prezentacija, Skripte' predlog Industrijska tehnologija

11 str.
58broj poseta
Opis
Klasifikacije i slicno o govedima
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.

Rast i razvitak

Rast-kao povećanje veličine i težine goveda ima veliku ekonosmku vrednost. Ekonosmka vrednost u proizvodnju zavisi od:konformacije,sadržaja mišića u trupu,količine deponovanog loja,organoleptičkih svojstva mesta -Nabrojani faktori predstavljaju kvalitet trupa -Rast podrazumeva globano povećanje telesne mase u jedinici vremena (kg ili g/ dan) -Razviće predstavljka progresivno dostizanje odraslog stanja modifikacjom oblika,proporcija,hemijskog sastava i funkcionisanja tela. -Rast obuhvata dve faze: -umnožavanje ćelija (hiperplazija) -povećanje velikčine ćelija(hipertrofija) -Prenatalni rast-zadnja trećina gravidnosti intezivniji rast

-Težina teladi pri rođenju zavisi od:pola(teža su muška) -pariteta teljenja(najteža telad u šestom i sedmom teljenju) -ishrane majke(i kod pothranjesnosti majke fetus raste blizu normale) -rase goveda -Postnatalni rast -Posle teljenja rast teleta zavisi od ishrane i zdravstvenog stanja. -Povećanje brzine rasta se ostvaruje do mase od 350kg -Odraslo grlo postaje kada se potancijal rasta svede na nulu. -Mužjaci ispoljavaju tendenciju bržeg rasta i većih konačnih težina. -Razviće ili diferencijalni rast predstavlja modifikaciju oblika i sastava tela u odnosu na uzrast.

Masno (adipozno) tkivo

Važno:sa tehnološkog aspekta-predstavlja balast,a sa ekonomskog-povećavaju se troškovi proizvodnje -Utovljeno grli ima 4 lokacije adipoznog depoa(akumuliranje): -subkutalno(pod kožu),u velike šupljine,intramuskularna mast(između fascija mišićnih vlakana), intremuskularna(između mišićnih vlakana) -Masno tkivo se najpre deponuje subkutalno,a zatim u šupljinama.Predstavlja od 10 do 20% telesne mase.

Koštano tkivo

-Raste brže(ranozrelije je)od mišićnog i masnog,a sporije od nervnog. -Na početku života predstavlja 23%,a na kraju tova oko 11% telesne mase -Kosti nogu rastu sporije od ukupnih kostiju

Promena eksterijera tokom razvića

-Kod goveda promene u konformaciji od rođenja do klanja su znatne. -Tovne rase idu brže kroz promene što dovodi do većeg randmana i bolje razvijenosti tela. -Mišićna hipertrofija (dvostražnjenost) -Izvanredna konformacija -Hipertrofija naročito vidljiva na plećki i butovima. -Kod šarolea hipertrofične životinje imaju: Bikovi -zastoj u polnoj zrelosti,ali je seksualno ponašanje normalno -sperma je plodna iako ima više neplodnih sprematozoida Junice -Kašnjenje polne zrelosti -kraći polni žar -povećana neplodnost -teškoće pri teljenju Telad -povećan mortalitet -Dostražnjost se pojavljuje najvie kod belgijsko plave bele i pijmotske rase. Ranozrelost -Predstavlja brzinu razvića odnosno postizanje stanja odraslog grla. -Ne treba je mešati sa brzinom povećanja težine -Ranozrelost je karakteristika rase (mlečne su ranozrelije)

Uticaj pola i kastracije na rast

-Zahvaljujući muškim polnim hormonima bičići imaju neke bolje performanse pri rastu.

Poznavanje rasta i razvića goveda u procesu odgoja i tova doprinosi: -visokom dnevnom prirastu -efikasnojoj konvererziji -dobroj konformaciji -visokom randmanu -povoljnoj oceni trupova na liniji klanja

Kontrola klanične vrednosti

-Na klanični kvalitet utiču:proizvodni tip životinje,težina kod klanja,starost,stepen utovljenosti,pol životinje

Procene klaničnog kvaliteta na životinji pre klanja -mesarski opipi -merenje dužine trupa i obima buta -snimanje eksterijera (dubine,dužine,širine) -ocena poentiranjem -ultrazvukom MLD-Musculus Longisimus Dorsi,između 7. i 8. rebra i 11. i 12. rebra

KALO(gubitak telesne mase)

-Transportna-do 24h 6-10%; do 5 dana 15% (dužina transporta,temperatura sredine,starost,način transporta,stepen utovljenosti) -Depoa 12h gladovanja -klanja 2% (telesna tečnost,sukrvica) -Hlađenja (1 do 2%)

Primarno obrađen trup čine dve polutke bez sledećih delova: glave,donjih delova nogu,kože,organa grudne,trbušne i karlične šupljine,polnih organa i vimena(bubrezi i bubrežni loj).

BBC Metod

konformacija,prekrivenost lojem,boja,struktura i konzistencija

Klasiranje telećeg,junećeg i goveđeg mesa u trupovima

Klasiranje mesa goveda u trupovima/polutkama unutar svake definisane kategorije(telad,junad i odrasla goveda)vrši se na osnovu sledečih karakteristika: 1.mase trupa ili mase dve polutke 2.konformacije trupa(razvijenost mišića-zaobljenost buta,slabina,leđa) 3.Prekrivenosti i mramoriranosti mesa masnim tkivom(prekrivenost podrazumeva prisustvo sloja masnog tkiva na površinama trupa i na površinama telesnih šupljina;pod mramoriranošću se podrazumeva prisustvo malih vidiljivih nakupina masnog tkiva između mišićnih snopova unutar mišića). 4.boje mišićnog i masnog tkiva (na svežim presecima) 5.strukture i konzistencije mišićnog i masnog tkiva(struktura-odnos mišićnog i vezivnog tkiva unutar mišića i na njihovoj periferiji,kao i izraženost vezivnotkivnih delova mišića-tetive i fascije;konzistencija-čvrstina-jedrost mišićnog i masnog tkiva).

-Randman kod zaklanih junadi iznosi u proseku od 56-60% -U trupu se približno nalazi:mesa 72%,kostiju 17% i loja 11% Goveđe meso sadrži: -suve materije 25% -belančevina 19-23% -masti 2-5% -pH 5.5-5.7 -ugljenih hidrata 3% -pepela 0.8-1.8%

Kategorije goveđeg mesa

Teleće meso:muška i ženska grla do 6 meseci starosti Juneće meso:muška nekastrirana od 6-18 meseci -ženska od od 6-30 meseci -muška kastrirana do 30 meseci Goveđe:starije od granice za juneće meso,preko 18 meseci

Definicija goveđeg trupa/polutke

Pod goveđim trupom se podrazumeva primarno obrađeni trup sa kojeg su pri obradi na liniji klanja odstranjeni:koža,glava,donjki delovi nogu(odvojeni u tarzalnom i karpalnom zglobu),rep,svi unutrašnji organi grudne,trbušne i karlične šupljine,osim bubrega i bubrežnog masnog tkiva. -Pod polutkama se podrazumevaju polovine dobijene rasecanjem trupa duž kičmenog stuba. -Masa goveđeg trupa-masa primarno obrađenog toplog trupa pre hlađenja (ili dve polutke istog trupa)

Razvrstavanja goveda u 3 kategorije prema polu i starosti

1.telad(teleće meso): -oba pola -starost od 3. nedelje do 6 meseci -FIZIOLOŠKA STAROST: -rskavice na spoju stidnih kostiju moraju biti mekane,bez znakova okoštavanja -izgled,građa i konzistencija mišićnog tkiva-karakteristična za teleće meso (nežna građa) -mišićno tkivo-svetlo-ružičaste do ružičaste boje -masno tkivo-bele do krem-bele boje i čvrste konzistencije,i da su bubrezi bar delimično prekriveni masnim tkivom.

2.junad(juneće meso) -pol(oba pola) i starost (od 6-18 meseci,odnosno od 6-30 meseci) -Nekastrirana muška grla-starija od 6 i mlađa od 18 meseci (nisu izubila više od jednog para mlečnih sekutića) -Ženska grla i kastrirana muška grla-starija od 6 i mlađa od 30 meseci -FIZIOLOŠKA STAROST (gornja granica fiziološke starosti junećeg mesa određuje se na osnovu okoštavanja rskavikca,izgleda preseka kostiju,strukture i boje mišičnog i masnog tkiva) -Rskavične pločice između tela krsnih i grudnih pršljenova moraju biti elastične,bez znakova okoštavanja;na rskavičnim završecima trnastih nastavaka slabniskih pršljenova mogu postojati manji znakovi okoštavanja,a rskavičnik završeci trnastih nastavaka leđnih pršljenova ne smeju imati nikakve znakove okoštavanja. 3.Odrasla goveda (goveđe meso) -pol(oba pola) i starost(od 18,odnosno od 30 meseci) -nekastrirana muška grla(bikovi) starija od 18 meseci -ženska grla i kastrirana muška grla(volovi) starija od 30 meseci FIZIOLOŠKA STAROST: -veći stepen okoštavanja rskavica nego kod junadi -građa i konzistencija mišićnog tkiva-karakteristična za goveđe meso (grublja građa u odnosu na juneće meso) -Boja mišićnog tkiva-crvena do tamno-crvena -Boja masnog tkiva-svetlo-krem do žuta

-Za goveđe meso nazivamo tamno,čvrsto i suvu (DFD) Dark Firmly Dry je karakteristična ljubičasto-crvena do crna boja.Ovo meso takođe može da se nazove i „meso visoke pH vrednosti“,što je razultat utroška rezervi glikogena neposredno pre klanja. -Utroškom glikogena,kao nusprodukt,javlja se mlčna kiselina,koja je odgovorna za snižavanje pH vrednosti mesa sa 7 na 5.7.U normalnim uslovima držanja životinja pre klanja,dostupan glikogen omogućuje stvaranje dovljne količine mlečne kiseline,koja smanjuje pH mesa na 5.7. -Usled stresa životinja pre klanja,dolazi do otroška glikogena,te posredno dolazi do smanjenja kolikčine mlečne kiseline(pH se zadržava na vrednosti oko 7) što doprinosi pojavi tamnog i čvrsto mesa.Čvrstina mesa se pojavljuje usled velike pH koja povećava količinu vezane vode unutar mišićnih ćelija,a rezultat toga je tamno meso,koje reflektuje manje svetlosti usled veće količine vezane vode. -Mnogi su faktori koji utiču na pojavu stresa pre klanja.Jedan od najčešćih je tretman sa životinjama pri transportu i dolasku u depo klanice.Pored toga,na stres veoma utiču i klimatski faktori,mešanje životinja sa više farmi,iscrpljenost usled dugog transporta,izgladnelost te uzbuđenost usled novog smeštaja.Obnavljkanje količine glikogena nakon stresa mkože da traje od nekolikko dana pa sve do dve nedelje.

-MLD itmeđu 11. i 12. pršljena -Milanski ili pištolje rez između 6. i 7. leđnog pršljena

Tovne i klanične osobine goveda

Tovne osobine

Najveći dveni prirast se može očekivati između 250 i 270 dana života odnosno 8 i 9 meseci

Kategorije tovnih grla: 1.Telad-Srbija ne praktikuje,Holandija Francuska razvijen 2.Mladi bikovi-intezivan tov u staji uz primenu koncentra i silaže 3.Tovne junice-ženska grla koja nisu za priplod,ima prednosti i mane u odnosu na muška grla.

Mane u odnosu na muška grla

-niži dnevni prirast za oko 20 do 25% -manja završna težina u tovu -veća konverzija -manji randman -manja ekonomičnost u proizvodnji

Predonsti u odnosu na muška grla

-nežnije meso sa boljom mramoriranošću -dobro iskorišćenje kabaste hrane,pogotovo paše(manje potrebe u koncentratu) -lakše rukovanje sa starijim grlima -moguće jedno teljenje pa prodaja za klanje

4. Baby Beef -Nekada je predstavljao termin za utovljena mlada grla telesne mase od 400 do 450kg. -Sada predstavlja grla telesne mase od 270-330kg.

Neki pokazatelji baby beef-a

OSOBINA

Osnovna ishrana Majčino mleko, paša Dnevni prirast, g 1000 do 1100

Uzrast pri klanju meseci 8 – 11

Telesna masa pri klanju, kg 270 – 330 Težina polutki, kg 160 – 180

Randman, % 56 - 58

5.Tovni kastrati-slabo se radi u Srbiji -ekonomski nije opravdan,sem ako se kastrati bolje plaćaju od bičića. -mogu se bičići kastrirati sa 4 do 5 meseci i 120 do 170kg(zajedno držanje ženskih i muških grla) -imaju bolju mramoriranost i nežnost mesa -tov volova zbog pršute(zrelo meso) 6.Tovne krave -Izlučene krave iz priploda kada njihova težina ne zadovljava pa se dotove -može biti ekonomičan tov ako je na pašnjaku

Stimulatori rasta

-supstance koje povoljno utiču na porast i iskorišćavanje hrane -antimikrobne(ubijaju ili inhibiraju mikroorganizme) -anaboličke(utiču na povećanje prirasta i iskorišćavanje hrane dejstvomk na hormonalne,biohemijske i metaboličke procese. -buražni aditivi(menjaju buražnu fermentaciju)

-probiotici-balansiraju mikrofloru u digestivnom traktu i suzbijaju patogene -antibiotici-hemijska jedinjenja rezidui u mesu -Korišćenje rašireno u SAD,Kanadi,ali i u Evropi -Hormonalni preparati u vidu implanata ispod kože

Kod nas se slabo koriste: -Jer ne mokgu zameniti pravilnu ishranu i negu -Pitanje potrošača da li žele takvo meso -Srbija ima uslove za tov bez dodataka stimulatora rasta -Proizvodnja goveđeg mesa ima veoma dobru perspektivu.Neispunjuje izazovnih kvota prema EU,kao i mogućnost korišćenja prirodnih resursa za tov goveda,predstavljaju veliku mogućnost proširenja i povećanja proizvodnje goveđeg mesa. -Za ekstenzivne uslove držanja(sistem krava tele)može se preporučiti hereford,a za intezivan tov limuzin,angus,blondakiten,šarole i kianina rasa. -Inteziviranjem tovnog govedarstva,uz korišćenje produktivnih tovnih rasa,moguće je povećati plasman žive junadi,junećeg mesa i goveđih prerađevina na tržište EU(naročito Italije i Grčke),zatim Bosne i Hercegovine,Makedonije,Ruske Federacije i u zemlje Srednjeg Istoka.

Podolac u proizvodnji mesa?(organska proizvodnja)

Procene su da se u Srbiji godišnje kolje oko 360 000-370 000 goveda i proizvede oko 80 000-100 000 tona govedine.

Mere za poboljšanje proizvodnje goveđeg mesa

1.Tehnološki aspekt -poboljšati rasni sastav tovnim rasama -renovirati stare napuštene objekte -koristiti silažu kukuruza u ishrani tovne junadi -uvoditi GAP(Good Agroculture Practice) na farme i HACCP(Hazard Analaysis Critical Control Point) u klanice 2.Ekonomski aspekt-tržište i cene -Disparitet cena inputa i žive mase tovne junadi -Otežana nabavka teladi za dalji tov -Nesiguran otkup,neredovna isplata -Postojanje nakupaca -Odobrena kvota izvoza u EU

3.Zakonska regulativa 1-Definisati cilkjeve: -Proizvodnja kvalitetnog goveđeg mesa visoke zdravstvene ispravnosti -očuvanje dobrobiti životinja -zaštita životne sredine 2-Regulisati kvalitet goveđeg mesa sistemima i standardima proizvodnje (HACCP,ISO i SEUROP) 3-Eliminisati nakupce iz lanca proizvodnje i prerade

Intervencija države

-Regresirati proizvodnju goveđeg mesa -Organizovati proizvodnju,otkup i izvoz goveđeg mesa,pogotov u zemlje Evropske Unije zbog neispunjene dozvoljene kovte -Stalno inoviranje znanja proizvođača u oblasti proizvodnje kabaste hrane,tehnologije gajenja,ishrane,genetike,zdravstvene zaštite goveda...

Tov goveda sa sistemom držanja

-Dva tipa držanja: -Vezani(uglavnom na manjim,sitnim porodičnim posedima) -Slobodni(velika tovilišta)

Vezani sistem: -veći dnevni prirasti -bolji randman -manja koverzija

Slobodni sistem: -jeftinijki smeštajni prostor -lakša mogučnost mehanizacije poslova

Izbor teladi za tov

Tov u dve faze: 1.Predtov junadi(od 100-120 do 200-220kg) -nastavak prethodne faze (othrane teladi),vrlo osetljiv deo proizvodnog procesa (telad treba da postanu preživari) 2.Tov junadi (220-250 do 450-500 i više kg) -Junad se mkogu držati na: -punom podu sa prostirkom -rešetkastom podu -dubokoj prostirci

-Staje mogu biti:zatvorene,poluotvorene i otvorene

-Dužina jasala po grlu,pri obročnoj ishrani 60cm i pri ad libitum ishranik 30cm -Temperatura ambijenta:telad od 16-20oC;junadod 12-18oC -Relativna vlažnost vazuduha od 60-80% -Vezani sistem:zavisno od rase dužina ležišta od 1.6 do 1.8m,a širina 80-100cm

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.