ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
milo1205
milo1205

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

4 str.
652broj poseta
Opis
Ispitna pitanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Повод за пружање правне заштите и право на правну заштиту 2. Појам, предмет и метод грађанског процесног права 3. Правни извори грађанског процесног права 4. Спор, парница и парнични поступак 5. Предмет парнице и предмет парничног поступка 6. Процесне претпоставке и одлучивање о процесним претпоставкама 7. Субјекти процесног права 8. Покретање, развијање и окончање парничног поступка 9. Судска власт и организација државних судова 10. Парнични суд 11. Искључење и изузеће 12. Састав суда 13. Вредност предмета спора 14. Надлежност судова и врсте надлежности 15. Сукоб о надлежности 16. Стварна надлежност 17. Месна надлежност 18. Врсте месне надлежности 19. Атракциона надлежност 20. Одређивање месне надлежности од стране вишег суда 21. Споразум странака о месној надлежности (пророгација) 22. Функционална надлежност 23. Парничне странке 24. Страначка способност 25. Парнична способност 26. Постулациона способност 27. Стварна легитимација и процесна легитимација 28. Супарничарство 29. Материјално супарничарство и формално супарничарство 30. Нужно супарничарство 31. Главно мешање 32. Обично супарничарство и јединствено супарничарство 33. Сукцесија у процесном односу 34. Учешће умешача 35. Претпоставке за допуштеност мешања 36. Именовање претходника 37. Законски заступници 38. Заступници правног лица 39. Пуномоћници 40. Начела парничног поступка 41. Парничне радње 42. Страначке парничне радње и њихова обележја249 43. Садржина страначких парничних радњи 44. Нападне и одбрамбене парничне радње 45. Форма страначких парничних радњи 46. Судске парничне радње 47. Управљање парницом 48. Засведочавање парничних радњи 49. Достављање 50. Рокови и рочишта 51. Враћање у пређашње стање 52. Привремено обустављање парничне делатности 53. Парнични трошкови и накнада парничних трошкова 54. Ослобођење од претходног плаћања и обезбеђење парничних трошкова 55. Појам тужбе 56. Форма и садржина тужбе 57. Модалитети тужбеног захтева 58. Врсте тужби 59. Тужба за утврђење

60. Тужба за осуду на чинидбу 61. Тужба за преиначење правне ситуације 62. Подизање тужбе 63. Преиначење тужбе 64. Повлачење тужбе 65. Достављање тужбе туженом 66. Држање туженог у парници 67. Одговор на тужбу 68. Противтужба 69. Захтев за утврђење у току парнице 70. Приговор противтражбине ради пребијања 71. Мирно решење спора и посредовање (медијација) 72. Судско поравнање 74. Припремни поступак 75. Главна расправа, ток и закључење главне расправе 76. Поступак за решавање спорног правног питања 77. Доказивање и понуда доказа 78. Предмет доказивања и терет доказивања 79. Оцена доказа и доказна средства 80. Одлучивање и врсте судских одлука 81. Појам и врсте пресуда 82. Форма и садржина пресуде 83. Пресуда за осуду на чинидбу 84. Коначна пресуда, делимична пресуда и допунска пресуда250 85. Међупресуда 86. Пресуда на основу одрицања 87. Пресуда на основу признања 88. Пресуда због пропуштања 89. Пресуда без усмене расправе 90. Пресуда због изостанка 91. Решења 92. Правноснажност и границе правноснажности 93. Појам и врсте правних лекова 94. Допуштеност и основаност правних лекова 95. Изјављивање и дејства правног лека 96. Жалба против пресуде 97. Разлози за жалбу 98. Поступак по жалби 99. Границе испитивања првостепене пресуде у поступку по жалби и одлуке у поступку по жалби 100. Жалба против решења 101. Ревизија против пресуде 102. Посебна ревизија 103. Ревизија против решења 104. Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде 105. Понављање поступка 106. Поступак у парницама из радних односа 107. Поступак у парницама поводом колективних уговора 108. Поступак у парницама због сметања државине 109. Поступак у парницама за издавање платног налога 110. Поступак у парницама о споровима мале вредности 111. Поступак у парницама о привредним споровима 112. Поступак у парницама о потрошачким споровима 113. Поступак за заштиту колективних права и интереса грађана 114. Ванпарнични поступак 115. Субјекти ванпарничног поступка. Ванпарнични суд. 116. Странке у ванпарничном поступку 117. Ванпарнична способност 118. Начела ванпарничног поступка 119. Ванпарничне радње 120. Покретање ванпарничног поступка 121. Облик и садржина предлога 122. Ток првостепеног ванпарничног поступка и привремено обустављање ванпарничног поступка

123. Судске одлуке у ванпарничном поступку 124. Систем правних лекова у ванпарничном поступку251 125. Жалба у ванпарничном поступку 126. Ванредни правни лекови у ванпарничном поступку 127. Неблаговремена жалба 128. Трошкови ванпарничног поступка 129. Извршење и спровођење одлука у ванпарничном поступку 130. Поступак за стицање пословне способности 131. Поступци за лишење и враћање пословне способности 132. Поступак за принудну хоспитализацију 133. Поступак за проглашење несталог лица за умрло 134. Поступак за доказивање смрти 135. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају малолетности 136. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају сродства 137. Поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност 138. Поступак за уређење управљања и коришћења заједничке ствари 139. Поступак за деобу заједничких ствари или имовине 140. Поступак за уређење међа 141. Поступци поводом исправа 142. Поступак за састављање исправе 143. Поступак за потврђивање садржине исправе (солемнизација) 144. Поступак за чување исправа 145. Поступак за поништавање исправа (амортизација) 146. Судски депозит 147. Поступак за расправљање заоставштине 148. Јавни бележник и јавнобележничка делатност 149. Извршно процесно право и извршни поступак 150. Начела извршног поступка 151. Субјекти поступка извршења 152. Извршни суд 153. Приватни извршитељ 154. Страначке и судске процесне радње 155. Процесне радње приватног извршитеља 156. Извршна исправа 157. Покретање извршног поступка. Предлог за извршење. 158. Претпоставке за извршење 159. Ток поступка извршења 160. Мериторне одлуке у поступку извршења 161. Поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника. 162. Окончање поступка извршења 163. Трошкови поступка извршења 164. Приговор извршног дужника против решења о извршењу на основу извршне исправе. 165. Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне исправе. 166. Приговор због неправилности приликом спровођења извршења 167. Противизвршење 168. Спровођење извршења 169. Поступак извршења на покретним стварима 170. Поступак извршења на непокретности 171. Поступак извршења на потраживању извршног дужника ради намирења новчаног потраживања 172. Поступак за предају покретних ствари 173. Поступак за испражњење и предају непокретности 174. Поступак за извршење обавеза на чињење, нечињење или трпљење 175. Поступак извршења одлука у вези са породичним односима 176. Поступак извршења ради враћања запосленог на рад 177. Поступак извршења ради намирења потраживања по основу комуналних и других сличних услуга 178. Поступак обезбеђења 179. Начела поступка обезбеђења 180. Ток поступка обезбеђења 181. Одлуке у поступку обезбеђења 182. Стицање заложног права на непокретним и покретним стварима на основу споразума странака 183. Заложно право на стварима и правима на основу извршне исправе 184. Претходне мере

185. Привремене мере

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.