Gradjansko procesno pravo-Ispit-Pravni fakultet, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
mfdoom
mfdoom

Gradjansko procesno pravo-Ispit-Pravni fakultet, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

4 str.
4broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ispitna pitanja iz Gradjanskog procesnog prava. pravni,ispit,gradjanski sudski postupak,pravna zastita,parnicni postupak,pretpostavke,struktura,izvori,norme,pojam,predmet,nadleznost,subjekti,sud,starnke,tuzilac,tuzena strana,mesna nadleznost,stvarna nadleznost,prorogacija nadleznosti,sukob,pravna pomoc,sastav suda, izuzece sudija,stranacka,parnicna,postulaciona sposobnost,nacelo dispozicije,zakonsko zastupanje,stvarna i procesna legitimacija,suparnicarstvo,pravna lica,ugovorno zastupanje,umesaci,nacela,dispozicije,raspravno nacelo,obostrano saslusanje stranaka,usmenost,pismenost,neposrednost,javnost,ekonomicnost,pomoc neukoj stranci,utvrdjivanje istine,slobodna ocena dokaza,dokaz,savesno koriscenje procesnih ovlascenja,zabrana zloupotrebe prava,parnicne radnje,dostavljanje,vreme,predjasnje stanje,tuzba,kumulacija tuzbenih zaheva,prigovor,prebijanje,litispidencija,teret,dokazivanje,saslusanje,vestaci,isprave,dokazno sredstvo,pravnosnaznost,zalba,drugostepeni sud,ponavljanje postupka,nedostaci,dopuna,ispravljanje,presuda,glavna rasprava,prejudicijalno pitanje,protivtuzba,preinacenje,povlacenje,troskovi,sredstva,revizija,pravni lekovi,postupak,medjupresuda,parnica,nalog,privredni sporovi,male vrednosti,vanparnicni postupak,izvrsni postupak,izvrsitelj,ucesnici,svedoci,izvrsni sud,legalitet,porodicni odnosi,zajednicke stvari,imovina,poslovan sposobnost,pravna sposobnost,parnicna sposobnost,stranacka sposobnost,platni nalog,drzavina.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.

1. Одређење грађанског судског поступка 2. Право на правну заштиту 3. Процесне претпоставке 4. Структура грађанског судског поступка 5. Извори и норме грађанског процесног права 6. Појам, предмет и правна природа парничног поступка 7. Структура парничног поступка 8. Суд као субјект парничног поступка 9. Судска надлежност; стварна и функционална надлежност 10. Месна надлежност: појам, општа и посебне месне надлежности 11. Пророгација месне надлежности; делегација, ординација и атракција надлежности 12. Утврђивање и испитивање надлежности 13. Сукоб надлежности 14. Правна помоћ 15. Састав суда 16. Изузеће судија 17. Претходно питање 18. Поступак за решавање спорног правног питања 19. Појам, претпоставке и стицање својства странке 20. Страначка, парнична и постулациона способност 21. Стварна и процесна легитимација 22. Супарничарство: појам и врсте 23. Посебне врсте супарничарства 24. Законско заступање странака 25. Заступање правних лица 26. Уговорно заступање странака 27. Учешће умешача у парници 28. Обавештење о парници и именовање претходника 29. Основна начела парничног поступка; начело законитости 30. Начело диспозиције 31. Расправно начело 32. Начело обостраног саслушања странака 33. Начело усмености и писмености; начело непосредности и посредности 34. Начело јавности 35. Начело економичности и право на суђење у разумном року 36. Начело помоћи неукој странци 37. Начело утврђивања истине; начело слободне оцене доказа 38. Начело савесног коришћења процесних овлашћења; начело забране злоупотребе права 39. Парничне радње странака 40. Парничне радње суда: појам и радње управљања поступком 41. Достављање 42. Време вршења парничних радњи: рокови и рочишта 43. ВРаћање у пређашње стање

Docsity.com

44. Појам и садржај тужбе 45. Врсте тужби 46. Кумулација тужбених захтева 47. Подношење тужбе суду; литиспенденција 48. Преиначење тужбе; повлачење тужбе 49. Процесни положај тужене странке; одбрана туженог 50. Приговор ради пребијања 51. Противтужба 52. Припремање главне расправе 53. Главна расправа 54. Прекид и застајање са поступком 55. Појам, понуда и предмет доказивања; извођење доказа 56. Обезбеђење доказа 57. Терет доказивања 58. Увиђај као доказно средство 59. Исправе као доказно средство 60. Сведоци као доказно средство 61. Вештаци као доказно средство 62. Саслушање странака као доказно средство 63. Трошкови парничног поступка 64. Ослобађање од трошкова поступка 65. Судско поравнање 66. Појам пресуде; доношење и објављивање пресуде; форма, садржај и достављање пресуде 67. Недостаци, допуна и исправљање пресуде 68. Осуђујућа, утврђујућа и преображајна пресуда 69. Коначна пресуда и међупресуда 70. Потпуна, делимична и допунска пресуда 71. Пресуда на основу признања, одрицања и због пропуштања 72. Решење 73. Правноснажност пресуде: појам врсте и дејства 74. Границе правноснажности 75. Појам и подела правних лекова 76. Претпоставке за допуштеност правних лекова 77. Жалба против пресуде: појам, обележја и допуштеност 78. Жалбени разлози 79. Границе испитивања пресуде побијене жалбом 80. Поступак и одлуке другостепеног суда по жалби против пресуде 81. Жалба против решења 82. Ревизија против пресуде 83. Ревизија против решења 84. Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде 85. Предлог за понављање поступка 86. Однос предлога за понављање поступка и других ванредних правних лекова

Docsity.com

87. Поступак у споровима из радних односа; поступак у парницама поводом колективних уговора 88. Поступак у парницама због сметања државине 89. Поступак издавања платног налога 90. Поступак у споровима мале вредности 91. Поступак у привредним споровима 92. Поступак у потрошачким споровима 93. Поступак за заштиту колективних права и интереса грађана 94. Појам ванпарничног процесног права и ванпарничног поступка 95. Начела ванпарничног поступка 96. Стварна, функционална и месна надлежност у ванпарничном поступку; састав суда 97. Одлучивање о претходном питању у ванпарничном поступку 98. Учесници у ванпарничном поступку 99. Покретање и ток ванпарничног поступка 100. Судске одлуке у ванпарничном поступку 101. Правни лекови у ванпарничном поступку 102. Поступак лишења и враћања пословне способности 103. Поступак поводом задржавања у здравственој организацији која обавља делатност у области неуропсихијатрије 104. Поступак проглашења несталог лица за умрло и доказиавње смрти 105. Поступци за уређење породичних односа 106. Поступак уређења управљања и коришћења заједничке ствари 107. Поступак деобе заједничких ствари или имовине 108. Поступак уређења међе 109. Поступак састављања исправе 110. Поступак потврђивања садржине исправе 111. Поступак чувања исправе 112. Поступак за поништавање исправе 113. Поступак са судским депозитом 114. Појам и основна обележја извршног процесног права 115. Појам извршног поступка 116. Појам поступка обезбеђења 117. Начело социјалног поступања 118. Начело дипозиције и официјелности 119. Начело обостраног саслушања странака; начело писмености, посредности и нејавности поступања 120. Начело формалног легалитета 121. Начело хитности 122. Начело временског редоследа 123. Извршни суд 124. Надлежност извршитеља у поступку 125. Странке и учесници извршног поступка 126. Претпоставке које се тичу предлога за извршење 127. Претпоставке које се тичу извршне, односно веродостојне исправе

Docsity.com

128. Претпоставке које се тичу потраживања 129. Ток извршног поступка 130. Давање изјаве о имовини 131. Спровођење извршења; обустава извршења 132. Правни лекови у извршном поступку; приговор против решења о извршењу на основу извршне исправе 133. Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне исправе 134. Приговор трећег лица 135. Трошкови извршног поступка 136. Новчане казне и судски пенали 137. Противизвршење 138. Извршење на покретним стварима ради намирења новчаног потраживања 139. Извршење на непокретности ради намирења новчаног потраживања 140. Извршење на потраживању извршног дужника 141. Извршење на хартијама од вредности и уделима у привредном друштву 142. Посебна правила за намирење појединих потраживања 143. Посебан поступак за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга 144. Извршење ради остварења неновчаног потраживања да се предају покретне ствари 145. Испражњење и предаја непокретности 146. Извршење обавезе на чињење, нечињење или трпљење 147. Извршење одлука у вези с породичним односима 148. Извршење ради враћања запосленог на рад 149. Поступак деобе ствари, уписивања у јавне књиге и издјествовање изјаве воље 150. Поступак обезбеђења – заједничка правила 151. Заложно право на непокретним и покретним стварима на основу споразума странака 152. Заложно право на непокретности на основу извршне исправе 153. Претходне мере 154. Привремене мере

Docsity.com

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.