Informacioni sistem kafica-Seminarski rad-Uvod u informacione sisteme-Fakultet organizacionih nauka
mailme
mailme

Informacioni sistem kafica-Seminarski rad-Uvod u informacione sisteme-Fakultet organizacionih nauka

PDF (701 KB)
11 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od6broj ocena
1broj komentara
Opis
Seminarski rad iz predmeta Uvod u Informacione sisteme. Informacioni sistemi kafica. FON,seminarski,Informacioni sistem,komponente,resursi,podaci,transformacija,hardver,softver,osoblje,klasifikacija sistema,grafika,multi...
40 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
www.puskice.co.yu

Univerzitet u Beogradu

Fakultet Organizacionih Nauka

UVOD U INFORMACIONE SISTEME - seminarski rad -

Tema: Informacioni sistem kafića Studenti:

Beograd, maj 2005.

1

SADRŽAJ

1. Korisnički zahtev_____________________________________________2 2. SSA – Strukturna Sistem Analiza ________________________________2

I. Dijagram konteksta ______________________________________2 II. Prvi nivo dekompozicije___________________________________3 III. Drugi nivo dekompozicije (Nabavka) ________________________4 IV. Drugi nivo dekompozicije (Prodaja) _________________________4 V. Drugi nivo dekompozicije (Uplata banci) _____________________5

3. PMOV – Prošireni Model Objekti-Veze ___________________________6 I. Nabavka _______________________________________________6 II. Prodaja ________________________________________________7 III. Uplata banci ____________________________________________7

4. Relacioni model______________________________________________8 I. Nabavka: ______________________________________________8 II. Prodaja: _______________________________________________8 III. Uplata banci: ___________________________________________8 Relacije Access ______________________________________________9 Tabele Access ______________________________________________10

2

1. Korisnički zahtev

Napraviti informacioni sistem koji će pratiti rad kafića. Potrebno je da IS vodi evidenciju kataloga, narudžbenica, zaliha, otpremnica, narudžbi, računa, dobavljača, banaka, naloga za uplatu i potvrda o uplati.

Proizvodi se dobijaju od dobavljača. Funkcija uvođenja novih dobavljača treba da omogući uvođenje u evidenciju novih dobavljača sa kojima kafić posluje, radi kontakata oko nabavke novih kataloga proizvoda i eventualnih nedoumica ili problema. Preko kataloga se izdaju narudžbenice. Na osnovu narudžbenica se dobijaju otpremnice i fakture.

2. SSA – Strukturna Sistem Analiza

Pre nego što počnemo da projektujemo informacioni sistem za neki realni sistem potrebno je da uradimo detaljnu analizu tog sistema. U ovom slučaju kao metod za analizu koristimo Strukturnu sistemsku analizu (SSA) koja nam služi da relativno složen realni sistem prikažemo kao skup jednostavnijih podsistema čije funkcionisanje možemo lakše da shvatimo, a samim tim i implementiramo.

I. Dijagram konteksta

Banka Kupci

Dobavljači

IS Kafića

ka tal og

faktura

otprem nica

n ar ud žb e nic a

račun

narudžbenica

potvrda o uplati dobavljaču

uplata dobavljaču

3

II. Prvi nivo dekompozicije

4

III. Drugi nivo dekompozicije (Nabavka)

IV. Drugi nivo dekompozicije (Prodaja)

5

V. Drugi nivo dekompozicije (Uplata banci)

6

3. PMOV – Prošireni Model Objekti-Veze I. Nabavka

7

II. Prodaja

III. Uplata banci

8

4. Relacioni model

Relacioni model pravimo na osnovu PMOV-a tako što se pridržavamo nekih pravila. Prvo prebacujemo objekte čija kardinalnost ima gornju granicu M Relacije koje im odgovaraju imaju iste atribute kao ti objekti, a identifikator objekta je ključ u relaciji. Kod objekata čija je gornja kardinalnost 1 ubacujemo još jedan atribut koji zovemo spoljnji ključ i koji nam služi da se povežemo sa primarnim ključem neke tabele. Kada slabe objekte prevodimo u relacije spuštamo ključ iz relacije koja je nastala od jakog objekta u relaciju koja je nastala od slabog objekta i dobijamo složen ključ koji se sastoji od ključa jakog objekta i još jednog atributa slabog objekta. Šeme relacija su sledeće:

I. Nabavka: DOBAVLJAČ (šifradob, telefondob, adresadob, žrdob, nazivdob) NARUDŽBENICA (šifnar, datum, potpisol, šifdob) STAVKA NARUDŽBENICE (rednibr, šifnar, količina, cena, jedmere, šifartikla) ZALIHE (šifrartikla, kolzaliha, nazart, vrstaart, opisart) KATALOG (šifdob, brkat, datum) STAVKA KATALOGA (šifdob, brkat, rednibr, jedmere, cena, šifartikla) OTPREMNICA (šifdob, šifotp, valutaplaćanja, datum, ukupnozaplaćanje, potpisol) STAVKA OTPREMNICE (šifdob, šifotp, rednibr, cena, količina, jedmere, šifartikla) FAKTURA (šifdob, brfakture, rokplaćanja, iznosfakture, datumfakture, šifotp)

II. Prodaja: NARUDŽBA (šifnarudžbe, brojstola) STAVKA NARUDŽBE (šifnarudžbe, rednibroj, šifartikla) RAČUN (šifnarudžbe, šifračuna, vreme, datum, brstola, ukupnacena) STAVKA RAČUNA (rednibr, šifnarudžbe, šifračuna, cena, količina, šifartikla)

III. Uplata banci: BANKA (šifbanke, ime, adresa, telefon) POTVRDA O UPLATI (šifpotvrde, šifbanke, brojžirorn, svrhaplaćanja, šifnaloga) NALOG ZA UPLATU (šifnaloga, primalac, svrhauplate, datum, vreme, žrprimaoca,

šifbanke, šifakture)

Relacije Access

Tabele Access

ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument