Inhalacije 2

Inhalacije 2

4 str.
8broj preuzimanja
890broj poseta
Opis
inhalacije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Medicinski fakultet Novi Sad

SEMINARSKI RAD IZ OPŠTE FARMAKOLOGIJE

Inhalacije

Ime i prezime: Marijana Grujić

Smer: Medicina

Broj indeksa: 12981/12

Grupa: druga

2014/2015

INHALACIJE

1

Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Imaju lokalno ili sistemsko dejstvo. U obliku inhalacija mogu da se koriste i gasovi, naprimer anestetički gasovi. Postoji više preparata za inhalaciju:

Tečni preparati za inhalacije

Lako isparljive tečne supstance ili vodeni/uljani rastvori koji se koriste u obliku pare. Na ovaj način se primenjuju samo termostabilne supstance kod pacijenata gde mlaz toplog vazduha nije kontraindikovan. Mogu da se propisuju kao kapi na sva tri načina: formulom magistralis, formulom oficinalis i formulom za gotov lek.

Tečni preparati za raspršivanje – nebulizacije

To su vodeni rastvori, emulzije ili suspenzije koje se primenjuju pomoću nebulizatora (raspršivač) kojim se prevode u magle – nebule (smeše tečnosti i vazduha). Kod upotrebe nebulizatora bolesnik udiše lek preko maske za lice ili nastavka za usta. U nebulizator se stavljaju znatno veće doze leka zato što ovim načinom u pluća dospeva samo 10-30% leka.

Koriste se za raspršivanje lekova i kod dece do 2 godine, kod bolesnika sa teškim napadom astme i kod bolesnika kod kojih postoji opasnost od krvarenja nakon primene tople pare. Mogu da se propisuju kao rastvori na sva tri načina ili, češće, kao gotovi lekovi koristeći formulu oficinalis i formulu za gotov lek.

Slika 1 - nebulizator

Preparati za inhalaciju pod pritiskom i sa dozatorom

2

To su rastvori, suspenzije i emulzije koji se pakuju u specijalne boce pod pritiskom, sa odgovarajućim ventilom za doziranje (kontinuirano ili pojedinačno). Ovi preparati se nazivaju raspršivači fiksnih doza tj. pumpice. Oni sadrže lekovitu supstancu u česticama veličine 2-5 mikrona i tečni gas pod pritiskom. Aktivacijom raspršivača oslobađa se fiksna količina leka.

Prednost je veliki broj doza, prikladne dimenzije i mogućnost upotrebe većine lekova u terapiji astme i drugih oboljenja, ali je mana nemogućnost usklađivanja aktivacije raspršivača i početka udisaja. Kod primene ovih lekova pacijent mora da zadrži udahnuti vazduh 10 sekundi kako bi čestice prodrle što dublje u disajne puteve. Postoje i raspršivači sa komorom sa raspršivanje, koja omogućuje potpunije isparavanje gasa pod pritiskom, smanjuje veličinu čestice aerosola i njihovu brzinu, a istovremeno se smanjuje i zadržavanje leka u orofarinksu, a povećava se u plućima. Komora može biti različitog volumena. Prednost je što nije potrebno usklađivanje udisaja i aktivacije raspršivača. Post oje i raspršivači fiksnih doza koji se aktiviraju automatski, udisajem. Propisuju se formulom za gotov lek.

Slika 2- pumpica

Praškovi za inhalaciju

3

Ovo su čvrsti oblici lekova koji se primenjuju pomoću inhalatora/rapršivača za suvi prašak. Pakuje se u obliku kapsula koje se raspršuju iz inhalatora. Jednostavniji su za korišćenje od pumpica zato što ne sadrže gas pod pritiskom. Propisuju se isključivo kao gotovi lekovi.

LITERATURA

1. Samojlik H, Horvat O. Praktikum iz farmakografije i oblika lekova. Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2014.

2. Slika 1 – dostupna na: http://www.sfatulmedicului.ro/external/uploads/clinici/ produse/1784/poza3189.jpg

3. Slika 2 – dostupna na:

http://metro-portal.hr/img/repository/2009/09/web_image/astma_pumpica_wiki.jpg

4

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument