Intermedijarni ciljevi i indikatori monetarne politike-Monetarna ekonomija-Slajdovi-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Monetarna ekonomija
dr.sleepless
dr.sleepless

Intermedijarni ciljevi i indikatori monetarne politike-Monetarna ekonomija-Slajdovi-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Monetarna ekonomija

25 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakulete,ef,monetarna ekonomija,slajdovi,Intermedijarni ciljevi i indikatori monetarne politike,Instrumenti monetarne politike,Operacioni cilj,Intermedijarni cilj,Finansiranje obimnih programa javne potrosnje,Politika niskih kamatnih stopa,Stimulisanje privrede dodatnom likvidnoscu,Automatsko pravilo,Brzo savladavanje inflacije,Smanjenje administrativnog aparata,Uslovi za priliv ino kapitala
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 25
ovo je samo pregled
3 prikazano na 25 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 25 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 25 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 25 str.
Microsoft PowerPoint - monetarna 5.ppt

Docsity.com

INTERMEDIJARNI CILJEVI I

INDIKATORI MONETARNE POLITIKE

Docsity.com

• U sprovođenju monetarne politike ne postoji potpuna informacija o mehanizmu

transmisije monetarnih impulsa, međusobnim vezama monetarnog i relanog sektora

• Posredne- intermedijarne varijable daju informacije za sprovođenje monetarne

politike

Instrumenti

monetarne

politike

Operacioni

cilj

Intermedijarni

cilj

Krajnji

cilj

-Operacije na otvorenom tržištu

-Diskontna politika

-Obavezne rezerve (stopa)

-Agregati rezervi

-Monetarna baza

-Kratkoročne kamatne

stope- npr. na sredstva

federalnog fonda

-M1

-M2

-M3

-Kratkororočne i

dugoročne kamatne

stope

-Puna zaposlenost

-Stabilnost cena

-Ravnoteža platnog

bilansa

Docsity.com

Operacioni ciljevi

 Varijabla koju CB precizno reguliše kroz dnevne operacije

 Kriterijumi:

 Upravljivost- da ih CB kontroliše instrumentima monetarne politike

 Merljivost- da ih CB može lako i precizno izmeriti u kratkim intervalima

(idealno- dnevno –informacije da li preduzete mere daju očekivane

efekte)

 Njihove promene odlučujuće utiču na promene intermedijarnog cilja

 Svrha:

 Ne postoji direktna i jasna veza instrumenata monetarne politike i

posrednog cilja

 Na intermedijarnu varijablu utiču drugi ekonomski faktori

ne daje informacije o stvarnom efektu preduzete mere

pogrešna procena tekuće monetarne politike

Docsity.com

Intermedijarni ciljevi

 Varijable između instrumenata monetarne politike i operacionih ciljeva s jedne i

krajnjih ciljeva s druge strane

 Na instrumente i operacione ciljeve CB deluje direktno, na krajnje ciljeve indirektno

 Varijabla mora biti odgovarajući predstavnik krajnjih ciljeva i poslednja karika u lancu

transmisije monetarne politike

ciljevi koje CB želi da postigne u određenom periodu vremena i

sa određenim stepenom preciznosti

 Kriterijumi:

 Upravljivost- da ga CB može kontrolisati preko promene operativnih ciljeva

 Konzistentnost i predvidljiva veza sa krajnjim ciljevima monetarne politike

 Raspoloživost informacije o njihovoj veličini u kratkom roku

 Svojim kretanjem služe kao pokazatelj monetarnog popuštanja ili restrikcije

 Na osnovu tih informacija – procena efekata tekućih monetarnih akcija na krajnje

ciljeve ekonomske politike

Docsity.com

 Kritika:

 Ni jedna varijabla nije povezana sa krajnjim ciljevima na potpuno predvidiv način,

potrebna je mera nepouzdanosti veze intermedijarnog i krajnjeg cilja

 Ni jedna varijabla nije pod perfektnom kontrolom CB

 Korišćenje intermedijarnog cilja donošenje suboptimalnih odluka

 Prednosti:

 Intermedijarni ciljevi su nominalno sidro za donošenje odluka monetarnih vlasti

 CB komunicira sa ekonomskim subjektima, usmerava njihove odluke na realnom

i finansijskom tržištu

 Veća odgovornost CB – mora da obrazloži ciljeve koje objavljuje i odstupanja od

njih

 Rešava problem vremenske doslednosti monetarne politike

 Optimalna monetarna politika na dugi rok- ne dovodi do stvaranja inflacije

 Preko intermedijarnih ciljeva CB potvrđuje svoju obavezu sprovođenja

neinflatorne monetarne politike

Docsity.com

Izbor ciljne intermedijarne monetarne varijable

1. Krajnji cilj MP

 Obezbeđenje stabilnih monetarnih uslova

 MP angažovana na ostvarivanju ciljeva ekonomske politike-puna zaposlenost,

privredni rast, ravnoteža bilansa, stabilan nivo cena

2. Prihvaćena hipoteza o mehanizmu transmisije MP

 Kejnzijanci- kamata je glavni intermedijarni cilj, povezuje realni i finansijski sektor

 Struktura kamatnih stopa obezbeđuje ravnotežu između imovinskih elemenata

 Sa smanjenjem kamate-realni kapital je privlačniji-rast investicija i zaposlenosti

 Monetaristi- količina novca je glavni intermedijarni cilj

 Porast novčane mase- razlika stvarne i željene količine novca - koju

ekonomski subjekti žele da drže

 Višak – rast potrošnje, utiče na investicije i proizvodnju

Docsity.com

3. Političko okruženje

 Institucionalni odnos države i CB

 Kada je CB “agencija” državne blagajne- podržava fiskalnu politiku države

 Finansiranje obimnih programa javne potrošnje

 Politika niskih kamatnih stopa

 Stimulisanje privrede dodatnom likvidnošću

CB ima male mogućnosti korigovanja dugoročnih inflatornih efekata

te politike

 Nezavisna CB može uspešnije da se pridržava svog osnovnog cilja

4. Sistem deviznih kurseva

 Režim fiksnih DK- količina novca u privredi postaje endogena varijabla

nije moguće targetirati monetarne ili kreditne agregate

 Režim fleksibilnih DK daje tu mogućnost

Docsity.com

Targetiranje deviznog kursa

 Različite forme

 Fiksiranje vrednosti domaće valute za zlato

 Domaća valuta se vezuje za valutu velike zemlje sa niskom stopom inflacije

 Puzeći kurs- dozvoljava depresijaciju po ravnomernoj stopi

 Prednosti:

 Fiksira se stopa inflacije za dobra kojima se trguje na međunarodnom tržištu

(čuva se njihova konkurentnost)

 Inflatorna očekivanja se vezuju za stopu inflacije u zemlji sidra

 Automatsko pravilo za vođenje monetarne politike- izbegava problem vremenske

doslednosti

 Jednostavnost, cilj je lako razumljiv javnosti

Francuska i Britanija su vezale valute za DEM, uspešno

oborile inflaciju

Docsity.com

 Nedostaci:

 Gubitak nezavisnosti monetarne politike

 Sa otvorenim tržištem kapitala, domaće kamatne stope su blisko povezane

sa kamatama u zemlji sidra

 Monetarna politika se ne može koristiti da odgovori na domaće šokove

 Šokovi u zemlji sidra direktno se prenose na zemlju targetiranja preko

promene kamata

 Primer- ujedinjenje Nemačke i zemlje ERM sistema

 Zemlja je podložnija špekulativnim napadima na njenu valutu

 Primer- valutna kriza u EU septembra 1992.godine

Docsity.com

Zemlje u razvoju

 Važna prednost:

 Ne postoje uslovi za uspešno korišćenje diskrecione monetarne politike; mogu

malo da dobiju a puno izgube od nezavisne monetarne politike

bolja je strategija da usvoje monetarnu politiku velike zemlje

(SAD, EMU)

 Sredstvo brzog smanjenja inflacije (Argentina sa 1.000% na 5%)

 Nedostaci:

1. Veće oslanjanje na dug u stranoj valuti

 Devalvacija- rast dugovnog opterećenja, pad neto vrednosti

smanjenje kolaterala, slabija zaštita poverilaca

problem moral-hazarda

 Devalvacija povećava opterećenje banaka kratkoročnim ino dugovima,

pogoršanje privrednih uslova- smanjuje vrednost aktive

gubitak supstance bankarskog kapitala

smanjenje zajmova

Veći rizik za

pozajmljivače, pad I i

ekonomske aktivnosti

Docsity.com

2. Špekulativni napad na domaću valutu- novi skok inflacije, zbog nedovoljnog

kredibiliteta CB

rast inflatornih očekivanja, kamatne stope rast kamatnog opterećenja

firmi, smanjenje bilansne vrednosti pad pozajmljivanja i ekonomske

aktivnosti

3. Stabilna vrednost domaće valute- priliv ino kapitala

 Usmerava preko domaćih finansijskih posrednika ekscesivan rast

pozajmljivanja

 Slaba bankarska supervizija gubici na zajmovima, smanjenje bankarskog

pozajmljivanja, nesolventnost banaka

 CB ne može da brani kurs – rast kamatnih stopa pogoršava bilansnu

situaciju banaka

 Špekulanti imaju veći motiv da napadnu datu valutu finansijska kriza

 Meksiko i Jugoistočna Azija, špekulativni napad u uslovima oslabljenog

bankarskog sistema- ogromna finansijska kriza

4. Eleminiše signal o kursu monetarne politike

problem odgovornosti centralne banke i transparentnosti njenih akcija

Docsity.com

Jačanje transparentnosti i obaveze očuvanja deviznog kursa

1. Valutni odbor

 Fiksiranje DK u odnosu na odabranu čvrstu ino-valutu, domaći novac se emituje u

protivvrednosti deviznih rezervi

 Prednosti:

 Brzo savladavanje inflacije

 Smanjenje administrativnog aparata

 Uslovi za priliv ino kapitala i jačanje spoljnotrgovinske razmene

Docsity.com

 Nedostaci:

 Ograničava monetarni suverenitet, gubi se fleksibilnost monetarne politike,

primenjuju kruta pravila i rigidan sistem monetarnog upravljanja

CB ne može da modelira monetarnu politiku prema stanju u zemlji

 Moguće krize i blokade u finansijskom i bankarskom sistemu zbog rasta

nelikvidnosti, međuzaduženosti, odliva kapitala u inostranstvo

 Recesija, smanjenje dohotka, rast nezaposlenosti, disparitet domaćih cena,

onemogućava se uspostavljanje fiskalne ravnoteže

 Mogući špekulativni napadi

 Forsira strane banke

 Primer -kriza u Argentini

Docsity.com

2. Dolarizacija

 Najjača forma targetiranja DK

 Umesto domaće koristi se neka čvrsta ino-valuta

 Ključna prednost:

 Eleminiše mogućnost špekulativnog napada na domaću valutu- nje i nema

 Prekida inflaciju

 Nedostaci:

 Gubitak nezavisnosti MP

 Povećana izloženost šokovima u zemlji te valute

 Nemogućnost CB da kreira novac i deluje kao zajmodavac u krajnjoj

instanci

 Vlada gubi prihod po osnovu emisije novca!

Docsity.com

Targetiranje monetarnih agregata

 Primenjivano u razvijenim zemljama tokom 70-tih i 80-tih godina zbog

 Problema sa korišćenjem kamata kao intermedijarnih ciljeva u uslovima porasta

inflacije i inflatornih očekivanja

 Nastojanja da postave dugoročnu strategiju snižavanja inflacije

regulisanje novčane mase je shvaćeno kao ključno sredstvo za

postizanje cenovne stabilnosti

 Bundesbanka -1974.godine

 Da bi obezbedila kredibilitet u javnosti nakon naftnog šoka, sprečila širenje

primarnog udara cena u privredi i rast inflatornih očekivanja

 Sredstvo komuniciranja sa javnošću

 Procenjena dugoročna stopa rasta proizvodnog potencijala+neizbežna stopa

rasta cena=stopa rasta nominalnog društvenog proizvoda

na osnovu nje ciljevi za novčanu masu i monetarnu bazu

 Uvažavala činjenicu da se inflacija može eleminisati samo postepeno

 Tolerisana stopa inflacije je bila ispod tekuće- sprečavalo inflatorna

očekivanja

 Strategija obezbedila nisku inflaciju- DEM izabrana kao sidro za ERM

Docsity.com

 Swiss National Bank

 Neuspešne strategije- SAD, Britanija, Kanada

 Česta revizija targeta i njihovo premašivanje

 Inflacija je prvo smanjena, kasnije ponovo raste

 Nestabilna veza targetiranog agregata i nominalnog GDP-a

 Tokom 80-tih finansijske inovacije su dodatno oslabile tu vezu

 Nije ozbiljno primenjeno

Docsity.com

 Deo dugoročne strategije inflatorne kontrole

 Ključ uspeha- aktivna komunikacija sa javnošću- povećava transparentnost i

odgovornost CB

 Mora biti vrlo fleksibilno- tolerisanje promašaja targeta i postepenu dezinflaciju

 Bundesbanka i Swiss National Bank su koristile monetarno targetiranje da bi jasno

postavile ciljeve MP i objasnile da monetarne akcije ostaju fokusirane na cilj

dugoročne cenovne stabilnosti i ako su targeti promašeni

 Objašnjenje promašaja targeta je komplikovano- potrebno je da je javnost

dovoljno sofisticirana u monetarnoj oblasti i ima visoko poverenje u CB i njena

objašnjenja

 Švajcarska, Nemačka- javnost ima visok stepen averzije prema inflaciji, a CB

istoriju izuzetnih rezultata u njenom sprečavanju

 Fleksibilnost, transparentnost, odgovornost- važne karakteristike inflatornog

targetiranja

Docsity.com

Inflatorno targetiranje

Elementi:

 Javno objavljivanje srednjoročnih vrednosti za inflaciju

 Cenovna stabilnost- primarni dugoročni cilj MP

 Odluke o MP donose se na osnovu informacija o različitim varijablama, ne samo

monetarnim agregatima

 Visok nivo transparentnosti- intenzivna komunikacija sa javnošću o planovima i

ciljevima MP

 Visok nivo odgovornosti CB za postizanje inflatornih ciljeva

 Tokom 90-tih: Novi Zeland, Kanada, Australija, Švedska, Finska, Izrael, Britanija,

Španija

 SAD, EMU

Docsity.com

Karakteristike:

 Uspešno u kontroli inflacije i obezbeđivanju trajne stabilnosti cena

 Slabi efekte inflatornih šokova – devalvacija britanske funte, novi porez na robu i

usluge u Kanadi- jednokratno povećanje cena koje nije generiralo inflatornu spiralu

plate-cene

 Može podstaći privredni rast i ne povećava fluktuacije autputa.

 U fazi dezinflacije-smanjenje autputa

 Kada se postigne stabilnost autput i zaposlenost se vraćaju na prethodni nivo

 Ne smanjuje troškove dezinflacije – jedini način na koji se ona uspešno može

ostvariti- izazivanjem kratkoročnih gubitaka autputa i zaposlenosti

Docsity.com

 Ključne karakteristike- transparentnost i odgovornost-komunikacija sa javnošću

 CB objašnjava- vođenje MP, ciljeve i ograničenja MP, veličinu inflatornog cilja i

kako je postavljen, kako će se cilj ostvariti s obzirom na tekuće uslove, razloge

promašaja

 U privatnom sektoru- smanjuje neizvesnost u pogledu MP, kamata, inflacije

 Kroz javne debate- edukuje javnost –šta CB može a šta ne može da postigne

 Povećava slobodu delovanja CB bez posledičnog izazivanja rasta inflatornih

očekivanja

 Razjašnjava odgovornost CB i političara u vođenju MP

 Povećava nezavisnost CB

 CB ima duži horizont posmatranja

 Smanjuje verovatnoću da CB padne u zamku vremenske doslednosti

Docsity.com

Operacionalni dizajn:

 Ne podrazumeva postavljanje rigidnih pravila

 Ne daje jednostavne i mehaničke instrukcije za vođenjeMP

 Na osnovu raspoloživih informacija definiše potrebne mere

 Targeti se mogu modifikovati zavisno od ekonomskih okolnosti

 CB vodi računa i o kretanju autputa

cilj je postepeno konvergiranje ka dugoročnim ciljevima za inflaciju, uz

moguće privremene skokove i padove

 Izabrani targeti su svuda bili iznad 0, bez opasnosti po gubitak kredibiliteta

 Uvažava se činjenica da suviše niska inflacija može negativno delovati na rast

 Kada se smanji inflacija ispod ciljne zone-CB popušta MP, da se ne bi smanjila

agregatna tražnja

 Ako je inflacija inicijalno visoka, prvo se mora sprovesti dezinflacija

 Monetarne vlasti ne mogu kontrolisati visoku inflaciju- velika verovatnoća čestog

promašaja targeta, smanjuje kredibilitet CB

 Minimalni rok za postavljanje targeta – 2 godine

 Kraći rok: česte promene instrumenata MP, mogućnost promašaja targeta

Docsity.com

Targetiranje kamatnih stopa

 Promene kamata imaju nejasne veze sa krajnjim ciljevima ekonomske politike

 Ograničena je sposobnost CB da ih reguliše instrumentima MP

Ne predlažu se kao isključivi targeti MP

 Realne kamate značajno utiču na privrednu aktivnost; promene kamata vode

promenama u realnim tokovima

Moraju se uključiti u intermedijarno targetiranje

 U stanju ravnoteže, kamatna stopa =realnoj, prirodnoj stopi

 CB stvarajući jaz između tekuće i prirodne kamatne stope deluje na potrošnju i

privrednu aktivnost

 Problem- izdvojiti uticaj tražnje i monetarne politike na kamate

Promene kamate mogu dati pogrešne informacije o situaciji u privredi

 Fišerov efekat

 Istraživanja- realne kamatne stope daju važne informacije o stanju privrede; koriste

se u proceni kretanja monetarnih agregata

 U privredi sa složenom finansijskom strukturom, finansijski instrumenti se mogu

međusobno supstituisati, ne može se koristiti neki pojedinačni finansijski agregat ili

kamatna stopa, već kombinacija više varijabli

Docsity.com

Targetiranje nominalnog društvenog proizvoda

 Nominalni društveni proizvod- proizvod realnog društvenog proizvoda i cena-krajnji

ciljevi MP

 Zadatak CB – da usmerava kretanje nominalnog GDP-a što bliže ciljnoj vrednosti;

MP reaguje na odstupanja

 Prednosti:

 Pouzdanija veza instrumenata MP i nominalnog GDP-a nego drugih varijabli

 Deregulacija finansijskih tržišta i finansijske inovacije-veza instrumenata MP i

posrednih ciljeva, intermedijarnih i krajnjih ciljeva MP manje pouzdana

 Može da spreči CB da iskoristi kratkoročni trade-off inflacije i nezaposlenosti- da

povećamjen novčane mase utiče na rast realnog GDP-a po cenu povećanja

inflacije

 Pomaže u obezbeđivanju dugoročne stabilnosti cena, CB ima mogućnost

reagovanja na kratkoročne privredne poremećaje

Docsity.com

Nedostaci:

 Kako se dostignuti nivo nominalnog GDP-a deli na realni GDP i cene

 Moguće su različite kombinacije, optimalna- odsustvo inflacije

 Ako je cilj niža dugoročna stopa inflacije- ciljna vrednost nominalnog GDP-a se

smanjuje

restriktivna monetarna politika- na kratak rok obara proizvodnju

 Na AD ne utiče samo MP već i fiskalna, ponašanje privrednih subjekata

 Javnost preferira kratkoročne ciljeve MP

 Nominalni GDP se menja sa kratkoročnim privrednim poremećajima, MP treba da to

neutralizuje

 Efekti MP se ispoljavaju sa određenim kašnjenjem

 CB CB operiše sa prognozama kretanja nominalnog GDP-a

 Ekonometrijski modeli ne daju tačna predviđanja promene konjukture

Docsity.com

 Poremećaji tražnje deluju u istom smeru na cene i proizvodnju

 Poremećaji ponude deluju u suprotnom smeru

 Rast inflatornih očekivanja, cena energije- povećava cene, smanjuje proizvodnju;

Nominalni GDP može i da raste i da se smanjuje

 Ako raste-restriktivna MP

 MP ne može da spreči kolebanja cena i proizvodnje ako su poremećaji na strani

ponude

 CB nema kontrolu nad faktorima ponude (cene nafte)

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 25 str.