Ispit-Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom-Ekonomski fakultet 2, Ispiti' predlog Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom. Univerzitet u Beogradu
vodomar
vodomar

Ispit-Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom-Ekonomski fakultet 2, Ispiti' predlog Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom. Univerzitet u Beogradu

4 str.
8broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
1broj komentara
Opis
Ispit iz predmeta Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, ispitna pitanja. Prof., dr. Radovan Kovacevic. Ekonomski fakultet,ispit,Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom,ekonomsko okruzenje,spoljna trgovina,liberaliz...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
S A D R @ A J

Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet

Dr Radovan Kovačević, red. prof. (ova pitanja važe od januarskog ispitnog roka 2009. godine)

EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM

1. Međunarodno ekonomsko okruženje i spoljna trgovina 2. Međunarodno okruženje krajem 20. i početkom 21. veka 3. Liberalizacija trgovine i STO 4. Regionalizacija svetske privrede 5. Uticaj svetske trgovine na međuzavisnost između država 6. Značaj spoljne trgovine za razvijene zemlje 7. Značaj spoljne trgovine za ZUR 8. Zavisnost nacionalne ekonomije od spoljne trgovine 9. Unutrašnji faktori i položaj zemlje u svetu - veličina zemlje 10. Raspoloživost faktora proizvodnje i specijalizacija 11. Faktorska intenzivnost izvoza 12. Strategija razvoja i spoljna trgovina 13. Značaj spoljne trgovine s Austro-Ugarskom monarhijom za privredu Kraljevine Srbije 14. Carinski rat Austro-Ugarske protiv Srbije 15. Regionalno preusmeravanje izvoza Kraljevine Srbije 16. Trgovinski ugovor Srbije i Amerike - klauzula najpovlašćenije nacije 17. Opšte karakteristike spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije 18. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans Kraljevine Jugoslavije 19. Robna struktura izvoza i uvoza Kraljevine Jugoslavije 20. Geografska usmerenost robne razmene u međuratnom periodu (period između Prvog i

Drugog svetskog rata) 21. Uloga stranog kapitala u Kraljevini Jugoslaviji 22. Stanje platnog bilansa Kraljevine Jugoslavije 23. Administrativno privređivanje u Federativnoj Jugoslaviji 24. Samoupravljanje i ekonomski odnosi sa svetom u Federativnoj Jugoslaviji 25. Ustav iz 1974. godine i ekonomski odnosi sa svetom 26. Usporavanje rasta svetske privrede u 1970-tim i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Federativne Jugoslavije 27. Državni monopol spoljne trgovine (period od 1946. do 1951. godine) 28. Decentralizacija odlučivanja (period od 1952. do 1960. godine) 29. Jedinstveni devizni kurs i privremena carinska tarifa (period 1961-1970) 30. Sistem ekonomskih odnosa sa inostranstvom u periodu 1971-1975. godine 31. Sistem ekonomskih odnosa sa inostranstvom u periodu 1976-1990. godine 32. Devizni sistem Federativne Jugoslavije 33. Carinski sistem Federativne Jugoslavije 34. Dalja afirmacija carinskog sistema u periodu 1973-1990. godine 35. Carinska tarifa SFRJ iz 1978. godine

2

36. Razvoj platnog bilansa u periodu 1946-1970. godine 37. Deficit bilansa tekućih transakcija u periodu 1946-1970. godine 38. Razvoj platnog bilansa Jugoslavije u periodu od 1946. do 1951. godine 39. Razvoj platnog bilansa Jugoslavije u periodu od 1952. do 1960. godine 40. Razvoj platnog bilansa Jugoslavije u periodu od 1961. do 1970. godine 41. Evolucija robnog bilansa do 1970. godine 42. Karakteristike platnog bilansa u periodu 1971-1975. godine 43. Karakteristike i razvoj trgovinskog bilansa u periodu 1971-1975. 44. Platni bilans u periodu od 1976. do 1980. godine 45. Platni bilans u periodu od 1981. do 1990. godine 46. Karakteristike i razvoj trgovinskog bilansa u periodu 1976-1990. 47. Uzroci deficita platnog bilansa SFRJ 48. Finansiranje trgovinskog deficita u periodu od 1946. do 1970. godine 49. Finansiranje trgovinskog deficita u periodu od 1971. do 1990. godine 50. Izvoz i uvoz SFRJ po nameni proizvoda 51. Struktura robnog izvoza SFRJ 52. Udeo izvoza i uvoza u društvenom proizvodu SFRJ i svetskoj trgovini 53. Uvozna i izvozna zavisnost privrede SFRJ 54. Robna razmena SFRJ po regionima 55. Robna razmena SFRJ po valutnim područjima 56. Odnosi razmene (terms of trade) - pojam i metodologija izračunavanja 57. Odnosi razmene SFRJ 58. Elastičnost jugoslovenskog izvoza u zemlje OECD u odnosu na kretanje GDP OECD 59. Obim, dinamika izvoza i uvoza i razmere spoljnotrgovinskog deficita SFRJ u razmeni

sa zemljama OECD 60. Struktura robne razmene SFRJ sa zemljama OECD 61. Porast jugoslovenskog izvoza u zemlje OECD i njegove determinante 62. Robna koncentracija izvoza SFRJ u zemlje OECD 63. Obeležja specijalizacije u izvozu SFRJ na tržište zemalja OECD 64. Komparativne prednosti izvoza SFRJ u zemlje OECD i izvozna konkurentnost 65. Opšte karakteristike nerobnog bilansa SFRJ do 1970. godine - saobraćaj 66. Opšte karakteristike nerobnog bilansa SFRJ do 1970. godine - zastupanje inostranih

preduzeća 67. Opšte karakteristike nerobnog bilansa SFRJ do 1970. godine - posebni troškovi

trgovine 68. Opšte karakteristike nerobnog bilansa SFRJ do 1970. godine - ostali nerobni poslovi

(doznake, putovanja, predstavništva) 69. Opšte karakteristike nerobnog bilansa SFRJ do 1970. godine - kamata, reeksport i

arbitraža 70. Nerobni bilans Jugoslavije u periodu od 1970. do 1990. godine 71. Doznake iz inostranstva u periodu od 1970. do 1990. godine 72. Saobraćaj i turizam u periodu od 1970. do 1990. godine 73. Investicioni radovi u inostranstvu u periodu od 1970. do 1990. godine 74. Zaduživanje SFRJ u inostranstvu 75. Odnos privrednog rasta i spoljne zaduženosti 76. Multilateralni i bilateralni krediti SFRJ 77. Struktura spoljnog duga SFRJ prema nameni inostranih sredstava 78. Stepen zaduženosti SFRJ u inostranstvu 79. Uticaj strukture duga po ročnosti na stabilnost spoljnog finansiranja 80. Strana ulaganja u SFRJ

3

81. Granska usmerenost stranih ulaganja u SFRJ 82. Uloga stranih ulaganja u privredi SFRJ 83. Odnosi SFRJ sa EEZ 84. Finansijski odnosi SFRJ i EEZ 85. SFRJ i EFTA 86. Robna razmena SFRJ i EFTA 87. Odnosi SFRJ sa zemljama SEV-a 88. SFRJ i Međunarodni monetarni fond - IMF 89. SFRJ i Međunarodna banka za obnovu i razvoj - IBRD 90. SFRJ i Međunarodno udruženje za razvoj - IDA 91. SFRJ i Međunarodna finansijska korporacija - IFC 92. SFRJ i Opšti sporazum o carinama i trgovini - GATT 93. Saradnja SFRJ sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD 94. Osnovne tendencije privrednih kretanja nakon raspada tržišta SFRJ 95. Spoljna trgovina SRJ nakon raspada SFRJ 96. Međunarodne ekonomske sankcije prema SRJ 97. Štete u privredi SRJ prouzrokovane delovanjem sankcija 98. Karakteristike platnog bilansa SRJ u periodu od 1994. do 2000. godine 99. Karakteristike trgovinskog bilansa SRJ u periodu 1990-2000. godine 100. Karakteristike platnog bilansa SRJ posle 2000. godine 101. Razmere trgovinskog deficita SRJ 102. Uzroci trgovinskog deficita SRJ 103. Deficit trgovinskog bilansa SRJ i spoljna zaduženost 104. Izvoz i uvoz SRJ po nameni proizvoda 105. Struktura robnog izvoza SRJ 106. Uporedni pregled sektorske strukture svetskog uvoza i izvoza SRJ 107. Udeo izvoza i uvoza SRJ u društvenom proizvodu i svetskoj trgovini 108. Dinamika spoljne trgovine SRJ 109. Robna razmena SRJ po regionima i zemljama 110. Najznačajnije zemlje u spoljnotrgovinskoj razmeni SRJ 111. Vrste poslova u spoljnoj trgovini SRJ 112. Komparativne prednosti SRJ u izvozu 113. Nerobna razmena SRJ sa inostranstvom - saobraćaj 114. Nerobna razmena SRJ sa inostranstvom - turizam 115. Nerobna razmena SRJ sa inostranstvom - investicioni radovi u inostranstvu 116. Nerobna razmena SRJ sa inostranstvom - doznake iz inostranstva 117. Nerobna razmena SRJ sa inostranstvom - ostale nerobne transakcije 118. Strana ulaganja u SRJ 119. Uloga stranih direktnih investicija u privredni zemlje 120. Spoljni dug SRJ 121. Valutna struktura spoljnog duga SRJ 122. Spoljni dug SRJ prema izvorima kredita 123. Odnosi SRJ sa regionalnim integracijama 124. Efekti sporazuma o slobodnoj trgovini na privredu SRJ 125. Pravila porekla i njihova kumulacija 126. Pravilo porekla u zoni slobodne trgovine 127. Odnosi SR Jugoslavije sa Međunarodnim monetarnim fondom 128. Odnosi SR Jugoslavije sa Grupom Svetske banke 129. Odnosi SRJ sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD 130. Odnosi SRJ sa Evropskom investicionom bankom - EIB

4

131. Odnosi SRJ sa Bankom za međunarodne obračune - BIS 132. Rezultati pregovora SRJ sa Pariskim klubom poverilaca 133. Početak razgovora SRJ sa Londonskim klubom poverilaca 134. SRJ, GATT i STO 135. Saradnja SRJ sa STO 136. Efekti harmonizacije carinskih tarifa Srbije i Crne Gore 137. Prekid ekonomske saradnje SRJ i EZ zbog uvođenja sankcija 138. Robna razmena SRJ i EU 139. Uporedni pregled strukture robne razmene SRJ i izabranih zemalja u tranziciji sa EU 140. Odnosi EU i SRJ posle 2000. godine 141. Proces stabilizacije i pridruživanja EU 142. Kvantitativna ograničenja kao instrument spoljnotrgovinske politike SRJ 143. Carinska politika SRJ 144. Liberalizacija spoljne trgovine SRJ posle 2000. godine 145. Disperzija carinskih stopa SRJ 146. Problemi i rešenja u deviznom sistemu od raspada SFRJ do 2000. godine 147. Karakteristike deviznog sistema SRJ posle 2000. godine 148. Devizni sistem SRJ i rešenja u Zakonu o deviznom poslovanju iz 2002. godine 149. Obeležja platnog bilansa Srbije posle 2000. godine 150. Usluge u platnom bilansu Srbije posle 2000. godine 151. Tekući transferi u platnom bilansu Srbije posle 2000. godine 152. Strane direktne investicije u Srbiji posle 2000. godine 153. Zaduživanje Srbije u inostranstvu posle 2000. godine 154. Devizne rezerve Srbije posle 2000. godine 155. Trgovinski bilans Srbije posle 2000. godine 156. Održivost deficita tekućeg računa 157. Izvoz i uvoz Srbije po nameni proizvoda posle 2000. godine 158. Otvaranje privrede Srbije prema inostranstvu posle 2000. godine 159. Ograničavajući činioci rasta izvoza Srbije posle 2000. godine 160. Konkurentnost izvoza Srbije posle 2000. godine 161. Investiciona klima u Srbiji posle 2000. godine 162. Izvozne mogućnosti Srbije u zoni slobodne trgovine 163. Jedinstveni multilateralni sporazum o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi 164. Monetarna politika i povećanje izvoza Srbije posle 2000. godine 165. Uticaj politike deviznog kursa dinara na izvoz Srbije posle 2000. godine 166. Mere za povećanje izvoza Srbije u periodu posle 2000. godine 167. Ocene inostranih institucija o liberalizaciji spoljne trgovine Srbije 168. Značaj kreditiranja izvoza i osiguranja izvoznih kredita 169. Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES) 170. Fond za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova (SMECA) 171. Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI) 172. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)

* * * Obavezna literatura: Dr Radovan Kovačević, Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.

hvala,super je sajt
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument